CHA'Q'UEJLEL BɅ JUN TSA' BɅ I TS'IJBU PEDRO
1
Pedro ti' ts'ijbu jun ochemo' bʌ ti' t'an Dios
Joñon Simón Pedrojon. Ajtroñelon i cha'an Jesucristo. Yajcʌbilon bʌ ajsubt'añon ñumel i cha'an. Mic ts'ijbubeñetla ili jun jatyetla lajal xuc'ul chʌncol bʌ la' ch'ujbin bajche' mi lojon c ch'ujbin cha'an tyojʌch lac Dios yic'ot Jesucristo ajcotyaya bʌ lac cha'an.
La' bej oq'uisʌbentiquetla i yutslel i t'an yic'ot i ñʌch'tyʌlel la' pusic'al cha'an ti caj mi la' cʌñe' majlel Dios yic'ot Jesús lac Yum.
Bajche' yom mi yajñel ochemo' bʌ
Cha'an ti i p'ʌtyʌlel Dios ti yʌq'ueyonla ti pejtyelel c'ʌjnibal bʌ lac cha'an, cha'an cuxul mi la cajñel yic'ot cha'an lac ch'ujbin che' mi laj cʌn lac Yum Jesús. Ti' pʌyʌyonla cha'an mi lac ch'ujbin cha'an ti' bajñel ñuclel yic'ot ti ñuc bʌ i cha'libal.
Cha'an ti' ñuclel yic'ot i p'ʌtyʌlel ti yʌq'ueyonla ñoj ñuc bʌ i t'an am bʌ ñuc bʌ i c'ʌjnibal. Cha'an ti ili t'an tsa' bʌ wʌ yʌq'ueyonla, ch'ujbi lac ch'ʌm lac wenlel loq'uem bʌ ti i wenlel Dios. Cha'an ti ili t'an ch'ujbi lac puts'el loq'uel ti jini mach'ʌ wen am bʌ ti ili mulawil cha'an ti caj i mulʌntyel i melol jini mach'ʌ wen.
Jin cha'an yom mi la' cha'len wersa cha'an mi yoc'an wen bʌ la' cha'libal che' mi la' ch'ujbin. Ti wen bʌ la' cha'libal yom mi yoc'an la' ña'tyʌbal.
Che' an la' ña'tyʌbal yom mi yoc'an i tic'ol la' pusic'al. Che' an i tic'ol la' pusic'al yom mi yoc'an i cuchol lac wocol ti wen. Che' an i cuchol lac wocol ti wen yom mi la' más p'untyan Dios.
Che' mi la' más p'untyan Dios yom mi más oc'an la' p'untyaya ti' tyojlel hermañujob. Che' más an la' p'untyaya ti' tyojlel hermañujob yom mi más oc'an la' p'untyaya ti' tyojlel yambʌ quixtyañujob.
Mi an la' cha'an ili tyac, che' mi oc'an ili wen tyac bʌ an la' c'ʌjnibal. Mach lolomic jach ti la' cʌñʌ lac Yum Jesucristo.
Pero jini mach'ʌ ba'an i cha'an ili tyac lajalʌch bajche' muts'ul i wut o bajche' mach'ʌ ba'an mi c'otyel i wut ti ñajt. Lajalʌch che' bajche' tsa'ix ñajayi ti' pusic'al cha'an ti ñusʌnti i mul ti yambʌ ora.
10 Jin cha'an hermañujob, ajñenla ti xuc'ul cha'an mi tsictiyel Dios ti' pʌyʌyetla cha'an la' ch'ujbin yic'ot cha'an ti yajcʌyetla. Mi chʌncol la' wen ña'tyan, ma'ix ba' bʌ ora mi la' yajlel ti mulil.
11 Che' jini ti tijicñʌyel i pusic'al mi quej i yotsañetla ba' mi' cha'len yumʌl ti bele' ora lac Yum Jesucristo, Ajcotyaya lac cha'an.
12 Jin cha'an mic bej c'ajtisʌbeñetla ili tyac aunque la' wujil isujm. Xuc'uletla ti jini melel bʌ t'an chʌncol bʌ la' ch'ujbin.
13 Pero mic ña'tyan weñʌch mic bej c'ajtisʌbeñetla jini t'an che' cuxulon tyo.
14 Tsa'ix i tsictisʌbeyon lac Yum Jesucristo cha'an mach jalix mi quej c sajtyel.
15 Pero com c bele' subeñetla cha'an che' sajtyemonix, ch'ujbi tyo la' bele' c'ajtisan ili t'an tyac.
Jini tsa' bʌ i yilʌyob i ñuclel Cristo
16 Ti lojon quilʌ lac Yum ti i ñuclel. Jin cha'an mach t'anic jach tsa' bʌ lojon c bajñel pensali ti lojon c subeyetla cha'an i ñuclel yic'ot cha'an mi quej i cha' tyʌlel lac Yum Jesucristo.
17 Ti lojon quilʌ che' Dios i Tyat lac Yum Jesucristo ti' tsictisʌ i ñuclel. Dios ti' sube ti c'otyajax bʌ t'an: Jiñʌch calobil chʌncol bʌ c p'untyan. Weñʌch mij q'uele', che'en.
18 Ti lojon cubi jini ajt'an loq'uem bʌ ti panchan. Ya'añon lojon yic'ot lac Yum ti jini wits mu' bʌ i pejcʌntyel ti ch'ujul bʌ wits.
19 An tyo je'el más xuc'ul bʌ t'an tsa' bʌ i ts'ijbuyob jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix. Weñʌch mi ti la' ch'ujbi jini t'an che' bajche' c'ajc mu' bʌ ti lejmel ti ic't'ojñal jintyo mi sʌc'an pañimil yubil, jintyo mi tsictiyel Cristo che' bajche' ñoj ec' yubil cha'an i yʌc' i sʌclel ti la' pusic'al.
20 Pero yom mi la' ñaxan ña'tyan iliyi. Ma'an majch ch'ujbi i bajñel na'tyan i sujmlel ti i bajñel bʌ i ña'tyʌbal jini Ts'ujbubil bʌ i T'an Dios tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti ñoj oniyix.
21 Mach'an ti' cha'leyob t'an am bʌ ti' bajñel pusic'al jini tsa' bʌ xijq'uiyob i yʌle' ti Dios. Pero cha'an i cha'año' bʌ Dios ti yʌlʌyob chʌ bʌ yom Dios como jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios ti' subuyob jini t'an.