2
Jini mu' bʌ i cha'len lot bʌ cʌntisa
(Judas 4-13)
Pero an je'el tsa' bʌ i lolon subu i bʌ xiq'uil ti Dios i yʌle' ya' ba'an israelob ti ñoj oniyix. Chʌ'ʌch je'el mi quej i yujtyel ya' ba' añetla. Mi quejel lot bʌ ajcʌntisajob. Mi' lolon contrajin lac Yum jini tsa'ix bʌ i xot'beyob i mul. Ti mucul jach mi quej i cʌntisañetla ti bajñel i ña'tyʌbal mu' bʌ i jisañetla. Jin cha'an mi quej i seb c'otyel i yorojlel i jisʌntyelob.
Cabʌlob mi quej i tsʌclañob i simaronlel. Cha'an ti caj i t'añob mi quej i yʌc'ob ti wajlentyel jini melel bʌ t'an.
Cha'an wersa yomob i ganarin tyaq'uin mi' xujch'ibeñetla la' tyaq'uin ti lot bʌ cʌntisa. Pero mi quej i wersa jisʌntyelob como wʌ chajpʌbilix bajche' mi quej i xot'ob i mul.
Dios mach'an ti' ñusʌbe i mul jini ajtroñelob i cha'an ch'oyolo' bʌ ti panchan tsa' bʌ i cha'leyob mulil. Pero ti' chocoyob ochel ya' ti colem bʌ yajnib c'ajc cha'an cʌchʌlob mi cʌytyʌlob ya' ti ic't'ojñal jintyo ti yorojlel melojel.
Dios mach'an ti' ñusʌbeyob i mul jini año' bʌ ti mulawil ti ñoj oniyix. Pero ti' choco tyʌlel but' ja' ti' tyojlel jini simaroño' bʌ quixtyañujob. Tsa' jach i cotyʌ Noé tsa' bʌ i subu i t'an Dios cha'an yom i yajñelob ti tyoj. Ti' cotyʌ je'el yambʌ sietejob año' bʌ ti yotyot.
Dios ti yʌc'ʌ i t'an cha'an mi jisʌntyel je'el jini año' bʌ ti jini lum tyac i c'aba' bʌ Sodoma yic'ot Gomorra. Ti' puluyob ti c'ajc jintyo ti cʌyle ti tyan. Ti cʌyle ti pʌsoñel cha'an majchical jach mu' bʌ i cha' ajñel ti simaronlel bajche' jini mi quej i ña'tyan bajche' mi quej yujtyel yic'otyob mu' bʌ i ñusañob i t'an Dios.
Pero Dios ti' cotyʌ loq'uel ti Sodoma juntiquil wen bʌ winic Lot bʌ i c'aba', Cabʌl i ch'ʌjyemlel i pusic'al cha'an ti caj bibajax bʌ i cha'libal jini simaroño' bʌ quixtyañujob ti Sodoma.
Jini Lot cha'an tyoj bʌ winic ti' ñusʌ wocol ti jump'ej i pusic'al ti jujump'ej q'uin cha'an ti caj i mulob jini simaroño' bʌ ya' ba' chumul che' ñac ti yubi yic'ot che' ñac ti yilʌ bajche' ti' cha'leyob.
Chʌ'ʌch je'el lac Yum yujil i cotyan loq'uel ti i wocol jini i cha'año' bʌ che' an i yilpusic'lentyel. Yujil je'el i yʌq'uen i xot'ob i mul jini simaroño' bʌ jintyo ba' bʌ ora mi quejel i melob i bʌ.
10 Dios mi quej i yʌc' i xot'ob i mul ti pejtyelelob mu' bʌ i bej cha'len mach'ʌ wen mu' bʌ i bajñel mulan ti i pusic'alob. Yic'ot je'el mi' ñusañob i p'ʌtyʌlel i t'an lac Yum. Muc' jach i p'ajob. Ma'ix i bʌq'uen mi' cha'len. Muc' jach i cha'len chʌ bʌ jach yomob. Mach'an mi' bʌc'ñan i wajleñob jini año' bʌ i ñuclel ya' ti panchan.
11 Pero ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyolo' bʌ ti panchan aunque más an i wersajlel, más an i p'ʌtyʌlel i t'an, pero mach'an mi' cha'leñob t'an ti' contra jini año' bʌ i ñuclel ya' ti panchan ti' tyojlel lac Yum.
12 Pero jini xlot bʌ ajcʌntisajob lajalob bajche' animal tyac mu' bʌ i bajñel niq'ui cʌn. Jini animal mi jojchel cha'an jach mi chujquel, cha'an jach mi tsʌnsʌntyel. Como jini xlot bʌ ajcʌntisajob mi' cha'leñob t'an ti' contra jini t'an mach'ʌ ba'an mi' ch'ʌmbeñob i sujmlel. Mi quej i jisʌntyelob lajal bajche' animal tyac.
13 Mi quej i ñusañob wocol cha'an ti caj ti yʌq'ueyob i ñusañob wocol yaño' bʌ. Tijicñayob mi' lolon ña'tyañob che' muc'ob ti chʌ bʌ tyac jach bʌ q'uiñejel. Ñoj bibajax mi' cha'leñob. Quisintic i cha'libal che' mi yotsañob i bʌ i cha'leñob q'uiñejel la' wic'ot. Wen tijicñayob cha'an jini mu' bʌ i cha'leñob cha'an i lotiñetla.
14 Che' mi' q'uele' x'ixic yom i wa' pejcan. Ma'ix mi' cʌyob i cha'len mulil. Mi' pʌyob ti mulil jini mach'ʌ ba'an xuc'ulo' bʌ i pusic'al. Ñʌmʌlob i mulʌben i mich'q'uelben chʌ bʌ an i cha'an yaño' bʌ. Chocolobix ti Dios.
15 Tsa'ix i sʌtyʌyob i bʌ como tsa'ix i cʌyʌyob jini tyoj bʌ bij. Mi' lolon tsʌcleñob bajche' ti' cha'le jini tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios Balaam bʌ i c'aba' i yalobil bʌ Beor. Ti' mulʌ i ganarin tyaq'uin ti melol mach'ʌ wen.
16 Ti tijq'ui jini Balaam ti caj i mul ti juncojt ña' burro mach bʌ i tyʌlelic yujil t'an. Ti queji ti t'an che' bajche' quixtyañu. Ti' tiq'ui cha'an mach i bej cha'len mach'ʌ wen bʌ i cha'libal jini Balaam.
17 Lajalob jini xlot bʌ ajcʌntisajob bajche' pozo tyac mach'ʌ ba'an i ya'lel. Lajalob bajche' tyocal tyac muc' jach bʌ i pʌjyel majlel ti ic'. Como wʌ albilix cha'an mi quej i majlelob ti más i'ic' bʌ ic't'ojñal cha'an ti pejtyelel ora.
18 Mi' chan isañob i bʌ ti lolon jach bʌ t'an ti mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal. Ti' bibajax bʌ i cha'libalob mi' cha' yʌsañob ti mulil jini max tyo bʌ jaliji i cʌyʌyob i mul.
19 Mi' lolon subeñob cha'an libre añob i mel chʌ bʌ yomob. Pero i bajñelob jini xlot bʌ ajcʌntisayob chuculob ti' p'ʌtyʌlel mulil. Como jujuntiquil quixtyañu mu' bʌ i chʌc cha'len mulil i yumʌch mi majlel jini mulil.
20 Jiñob tsa'ix bʌ i ñaxan cʌñʌ lac Yum Jesucristo, Ajcotyaya lac cha'an, tsa'ix i cʌyʌyob jini mulil tyac. Pero mi ti wi'il ti cha' nijcʌnti i pusic'al ti mulil, mi ti cha' ac'ʌ i bʌ i yumin jini mulil, más leco mi yujtyel ti wi'il bajche' ti ñaxan.
21 Más wen mi mach'an ti ñaxan cʌñʌ jini wen bʌ t'an como che' nac ti' cʌñʌyob ti' lolon cha' cʌyʌyob jini ch'ujul bʌ tic'ojel tsa' bʌ aq'uentiyob.
22 Pero mi ts'ʌctiyel i sujmlel jini wʌ albil bʌ t'an ba' mi yʌle': Jini ts'i' mi cha' sujtyel i cha' mʌc' i xej. Jini ña' chityam ts'ʌnsʌbil bʌ ti ja' mi cha' majlel ti ts'ʌmel ti oc'ol. Che' mi yʌl jini albil bʌ t'an.