3
Mi quejel i cha' tyʌlel lac Yum
P'untyʌbilet bʌ la hermañujob, jiñʌch i cha'q'uejlel bʌ jun chʌncol bʌ c ts'ijbubeñetla. Ti jini cha'q'uej jun tic jop'o c'ajtisʌbeñetla jini wen bʌ t'an chʌncol bʌ la' ch'ujbin cha'an mi la' más pensalin ti wen.
C'ajtisanla jini t'an tsa' bʌ i wʌ alʌ jini yajcʌbilo' bʌ tsa' bʌ i xiq'ui Dios i yʌle' ti ñoj oniyix yic'ot jini xic'ojel i cha'an lac Yum, Ajcotyaya bʌ lac cha'an, tsa' bʌ i cʌntisʌyetla jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel.
Ñaxan ña'tyanla cha'an ti wi'il bʌ q'uin tyac tyal quixtyañujob mu' bʌ wajlen jini mu' bʌ lac ch'ujbin. Mi quej i yajñel bajche' jach yom ti i bajñel pusic'al.
Mi quej i yʌlob: ¿Bacan tsiquil chʌncol i cha' tyʌlel Cristo che' bajche' ti yʌlʌ? Como c'ʌlʌ ti sajti lac yumob ti ñoj oniyix c'ʌlʌ wale iliyi lajal jach chʌncol i bej ajñel ti pejtyelel chʌ bʌ an c'ʌlʌ bajche' an ti tyejchibal che' ti mejli ili mulawil. Che' mi yʌlob xlot bʌ ajcʌntisajob.
Mach yom i yubiñob ba' mi yʌl ti' t'an Dios cha'an jini chan tyac i tyʌlelʌch an c'ʌlʌ ñoj oniyix yic'ot jini lum ti' p'ʌtyʌlel jach i t'an Dios ti loq'ui ti mal ja'. Como jini lum joyol ti ja'.
Che' je'el, mach yom i yubiñob cha'an ti jisʌnti jini mulawil cha'an ti caj but' ja'.
Pero jini chan tyac yic'ot mulawil am bʌ wale iliyi cʌñʌtyʌbil jach je'el ti' p'ʌtyʌlel i t'an Dios cha'an mi quejel i pulel ti c'ajc. Cʌñʌtyʌbil c'ʌlʌ jintyo i yorojlel melojel che' mi jisʌntyelob jini simaroño' bʌ.
Che' je'el p'untyʌbil bʌ hermañujob, mach yom mi ñajayel la' cha'an cha'an junlajal mi' q'uel jump'ej q'uin lac Yum che' bajche' mil jabil. Che' je'el mil jabil lajal mi' q'uel che' bajche' jump'ej jach q'uin.
Mach cha'anic mi' jalitisan i ts'ʌctisan i t'an lac Yum che' bajche' mi' lolon ña'tyañob cha'tiquil uxtiquil. Pero jal mi' pijtyan. Como mach yom lac Yum cha'an mi junticlec mi jilel. Pero yom cha'an ti pejtyelel mi' q'uextyan i pensal cha'an i cʌyob i mul.
10 Pero mi quej i c'otyel i yorojlel che' mi tyʌlel lac Yum, ma'ix yʌxʌlob i yoj che' bajche' mi c'otyel ajxujch' ti ac'bʌlel. Jini chan tyac mi quej i jilel ti ñoj bʌbʌq'uen bʌ t'an. Mi quej i lu' jilel ti c'ajc ti pejtyel an tyac ti chan. Jini mulawil yic'ot pejtyelel i bʌl mi quej i lu' pulel.
11 Che' mi la' ña'tyan bajche' mi quej i lu' jilel pejtyelel chʌ bʌ an, yom mi la' wen ac' la' bʌ Dios. Yom wen xuc'ul mi la' wajñel.
12 Yom mi la' pijtyan ti pejtyelel la' pusic'al c'ʌlʌ jintyo mi tyʌlel Dios. Cha'lenla pejtyelel chʌ bʌ ch'ujbi la' cha'len cha'an ora mi tyʌlel. Ti jim bʌ q'uin jini chan tyac mi quej i jisʌntyel ti c'ajc. Pejtyelel yic'ot i bʌl chan mi quej i lu' ulmʌl ti c'ajc.
13 Pero joñonla mi lac pijtyan tsiji' bʌ chan yic'ot tsiji' bʌ mulawil tsa'ix bʌ i wʌ alʌ Dios mi quej i yʌc'. Ya'i lu' tyoj, lu' wen mi quejel i yajñelob.
14 Jin cha'an, p'untyʌbilet bʌ la hermañujob, cha'lenla wersa che' chʌncox la' pijtyan cha'an mi yujtyel ili tyac cha'an ñʌch'ʌl mi' tyajetla. Ma'ix i cujquil la' pusic'al yubil. Ma'ix la' mul ti' tyojlel Dios.
15 Yom mi la' ña'tyan cha'an jal mi' cuchbeñonla lac mul lac Yum como yom mi' lu' cotyañonla. Chʌ'ʌch je'el ti' ts'ijbubeyetla p'untyʌbil bʌ hermañu Pablo cha'an Dios ti yʌq'ue i ña'tyʌbal.
16 Ti pejtyelel i carta Pablo ti' tyaja ti t'an ili tyac. Aunque an wocol tyac bʌ mi lac ch'ʌmben isujm ti i jun tsa' bʌ i ts'ujbu Pablo. Jini mach'ʌ ba'an i ña'tyʌbal yic'ot jini mach'ʌ ba'an xuc'ulob mi' yʌnben i sujmlel che' bajche' je'el mi yʌnben i sujmlel yambʌ Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios. Cha'an chʌ'ʌch mi' cha'leñob mi quej i jilelob.
17 Jin cha'an p'untyʌbilet bʌ la hermañujob che' wʌ la' wujil isujm chʌ bʌ mi quej i yujtyel, cʌñʌtyan la' bʌ cha'an mach'an mi la' lotintyel ti simaroño' bʌ quixtyañujob. Ame mi la' cʌy i xuc'tyʌlel la' pusic'al.
18 Yom mi la' bej más cʌñe' lac Yum Jesucristo, Ajcotyaya lac cha'an, yic'ot yom mi yoc'an p'untyaya ti la' pusic'al. La' sujbic i ñuclel wale iliyi yic'ot ti pejtyelel ora. Amén.