5
Yom mi lac bej ajñel ti lac librejlel
Cristo ti' junyajlel coloyonla cha'an mi la cajñel ti libre. Bej ajñenla ti xuc'ul ti lac librejlel, che' jini. Mach yom mi la' lolon cha' otsan la' bʌ ti chujquel ti lolon ajtroñel jach yubil, che' la' wom la' ch'ujbiben i mandar tyac Moisés i cha'an bʌ lojon c pi'ʌlob israelo' bʌ.
Ubin. Joñon Pablojon, mic subeñetla mi ti la' wʌq'ue la' bʌ ti tsepol* la' pʌchʌlel i tyʌlel bʌ mi' cha'len jini winico' bʌ lojon c pi'ʌlob israelob, lolon jach ti la' ch'ujbi Cristo che' jini.
Com c cha' suben majchical jach bʌ winic mu' bʌ i yʌc' i bʌ ti tsepol i pʌchʌlel wersa yom mi' ch'ujbiben ti pejtyelel mu' bʌ i yʌle' i mandar Moisés.
Jatyetla mu' bʌ la' ña'tyan mi la' cotyʌntyel ti Dios che' ts'ʌcʌl mi la' ch'ujbiben jini i mandar Moisés, tsa'ix la' cʌyʌ i yutslel Cristo. Tsa'ix la' p'aja i yutslel Dios.
Pero joñon lojon mu' bʌ lojon c ch'ujbin cha'an Cristo mi' cotyañon lojon, jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mi' cotyañon lojon c ña'tyan cha'an mi lojon j q'uejlel ti tyoj ti Dios.
Che' mi lojon cajñel lojon quic'ot Cristo Jesús, ma'ix i c'ʌjnibal cha'an mi lojon j q'uejlel ti tyoj che' tsepel lac pʌchʌlel o mi mach'an tsepel lac pʌchʌlel. Jini ñuc bʌ i c'ʌjnibal cha'an mi laj q'uejlel ti tyoj, jiñʌch che' mi lac ch'ujbin. Cha'an chʌncol lac ch'ujbin mi lac cha'len p'untyaya.
Weñʌch ti ajniyetla ti ñaxan cha'an ti la' ch'ujbi cha'an Cristo mi' cotyañetla. ¿Majchqui, che' jini ti' mʌctyʌbeyetla la' bej ch'ujbiben jini melel bʌ t'an cha'an laj cotyʌntyel?
Mach Diosic tsa' bʌ i mʌctyʌbeyetla. Como jiñʌch tsa' bʌ i pʌyʌyetla la' ch'ujbin.
Mach yom mi' ñajayel ti la' pusic'al i sujmlel jini albil bʌ t'an: Ts'itya' jach jini levadura mi yʌq'uen i wos i bʌ ti pejtyelel jini caxlan waj, mi' lu' xaxan, che' ts'ijbubil. Como jasʌl jach juntiquil mi' tyech t'an cha'an mi' lu' tsʌcleñob yambʌ cʌntisa.
10 Ñʌch'ʌl c pusic'al como mic ña'tyan lac Yum mi quejel i cotyañetla cha'an mach'an mi la' ch'ujbin yambʌ t'an, pero cha'an mi quejel la' bej ch'ujbin bajche' mic ch'ujbin je'el. Dios mi quejel i yʌq'uen i xot'e' i mul majchical jach mu' bʌ i soc la' ña'tyʌbal.
11 Jixcu joñon muq'uic tyo c bej suben winicob i yʌc'ob i bʌ ti tsepbentyel i pʌchʌlel, mi lajmel c tyʌc'lʌntyel ti lojon c pi'ʌlob jini israelob. Che' jini, mi lajmel i ts'a'lentyel jini t'an cha'an ti sajti Cristo ti cruz cha'an i cotyañonla.
12 Pero muq'uic jax i junyajlel tsepob i bʌ jini chʌncol bʌ i tyʌc'lañetla che' mi lolon al wersa yom mi tsepbentyel la' pʌchʌlel cha'an mi la' cotyʌntyel.
13 Como jatyetla hermañujob, ti pʌjyiyetla mach cha'an mi la' yumin i mandar Moisés pero cha'an mi la' wajñel ti libre. Pero mach yom mi la' lolon ña'tyan libre añonla cha'an jach mi lac tsʌclen chʌ bʌ bajñel yom lac pusic'al. Pero jini más yom bʌ, jiñʌch cha'an mi la' cotyan la' bʌ ti p'untyaya.
14 Como ts'ʌcʌl mi ch'ujbibentyel pejtyelel mu' bʌ i yʌle' ti mandar Dios cha'an ti jump'ej jach xic'ojel mu' bʌ i yʌl: P'untyan a pi'ʌlob ti chumtyʌl lajal bajche' ma' bajñel p'untyan a bʌ, che'en.
15 Pero che' mi la' mich'q'uel la' bʌ cha'an ti periyal yic'ot al'iya chʌncox la' c'ux la' bʌ yubil. Xuc'uletla cha'an mach'an mi la' jisan la' bʌ yubil.
Jini yom bʌ i bajñel cha'len lac pusic'al
16 Jini mu' bʌ c subeñetla jiñʌch iliyi: Ajñenla che' bajche' yom jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios. Che' jini mach'an mi quejel la' cha'len chʌ bʌ yom i bajñel cha'len la' pusic'al.
17 Como chʌ bʌ bajñel yom i cha'len la' pusic'al mi' contrajin chʌ bʌ yom jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios. Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios i contra jini mu' bʌ i bajñel mulan la' pusic'al. I contra i bʌ. Jin cha'an mach ch'ujbi la' cha'len chʌ bʌ la' wom.
18 Pero mi jiñʌch Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mu' bʌ i bej tyoj isañetla majlel, che' jini mach la' wenta la' ch'ujbiben i mandar Moisés.
19-21 Wen tsiquil chʌ bʌ mi' cha'leñob mu' bʌ i tsʌclen chʌ bʌ bajñel yom i pusic'al quixtyañu: An t'an yic'ot yambʌ winic yambʌ x'ixic. Mi' cha'leñob i tsuculel. Ma'ix i quisin. Mi' ch'ujutisan melel jach bʌ dios tyac. Mi' cha'leñob wujt. Mi' mich'q'uelob i pi'ʌlob. Mi' cha'leñob al'iya. Mi' mich'q'uel chʌ bʌ an i cha'an i pi'ʌlob. Ora jach mi' mich'an. Mi' lolon bajñel pensalin i bajñel i wenlel. Mi' t'oxob i bʌ ti periyal bʌ t'an. Mi' mich'q'uel i wenlel yaño' bʌ. Mi' cha'leñob tsʌnsa. Xq'uixñijelob. Xwo'lelob. Mi' cha'leñob yan tyac bʌ lajal bʌ mulil bajche' jini. Mic cha' subeñetla bajche' tic wʌ subeyetla ti yambʌ ora. Jini mu' bʌ i cha'len tyac jini, ma'an mi quejel i yochel ya' ba' mi' cha'len yumʌl Dios.
22-23 Pero Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mi' tsictisan wen bʌ mi' cha'len ti lac pusic'al. Mi yʌq'ueñonla lac cha'len p'untyaya yic'ot c'ajacña bʌ la coj yic'ot i ñʌch'tyʌlel lac pusic'al yic'ot cha'an laj cuche' ti wen i simaronlel yaño' bʌ yic'ot cha'an mi lac pʌs lac bʌ ti uts yic'ot cha'an mi laj cotyan yaño' bʌ yic'ot i xuc'tyʌlel lac pusic'al yic'ot la cajñel ti pec' yic'ot cha'an mi lac tic' lac pusic'al. Mach'an mandar mu' bʌ i tic'onla lac cha'len ili tyac.
24 Jini i cha'año' bʌ Cristo tsa'ix i yʌc'ʌ ti joc'tyʌl ti cruz yic'ot Cristo yubil i cha'an bʌ i bajñel i pusic'al cha'an mach'an mi' bej ch'ujbiben i xic'ol mu' bʌ i mulan i cha'an bʌ i bajñel i pusic'al quixtyañu yic'ot i bajñel i simaronlel.
25 Cha'an cuxulonla cha'an ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios ti lac pusic'al yom je'el mi lac tsʌclen Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios che' mi' pʌs'eñonla majlel bajche' yom mi la cajñel.
26 Mach yom mi lac lolon pʌs lac bʌ ti ñuc cha'an mach'an mi lac tyejchben i mich'lel lac pi'ʌlob. Mach yom mi lac mich'q'uel i ñuclel lac pi'ʌlob.