6
Yom mi lac tyem cotyan lac bʌ
Hermañujob, mi ti yotsʌ i mul juntiquil ochem bʌ ti' t'an Dios, jatyetla mu' bʌ la' tsʌclen chʌ bʌ yom Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios, yom mi la' cotyan cha'an mi' cha' tyoj isan i bʌ. Pero yom mi la' cotyan ti pec'lel la' pusic'al. Q'uele la' bʌ ame la' wotsan la' mul je'el.
Cotyan la' bʌ ti cuchol la' wocol. Che' jini, ts'ʌcʌl mi la' ch'ujbiben i mandar Cristo.
Mi an majch mi' lolon q'uel i bʌ ti ñuc pero mach'an i ñuclel muc' jach i bajñel lotin i bʌ.
Jujuntiquil yom i bajñel ña'tyan bajche' yilal mu' bʌ i cha'len cha'an mi' ña'tyan mi wen o mi mach wen mi' cha'len. Jini mu' bʌ i ña'tyan weñʌch ti' cha'le c'ajacña i yoj mi yubin. Mach yom mi' laje' tsa' bʌ i cha'le yic'ot tsa' bʌ i cha'le yambʌ i pi'ʌlob cha'an mi' pʌs i bʌ ti ñuc.
Jujuntiquil an ti' wenta i ña'tyan mi wen o mi mach wen ti' cha'le.
Jini mu' bʌ i cʌntisʌntyelob ti jini wen t'an cha'an laj cotyʌntyel yom i yʌq'ueñob jini mu' bʌ i cha'leñob cʌntisa chʌ bʌ tyac c'ʌjnibal i cha'an.
Mach yom mi la' lotin la' bʌ. Mach'an majch ch'ujbi i lotin Dios. Mi quejel i tyojtyʌl yubil ti Dios ti tyal tyo bʌ ora, jiñʌch che' bajche' ti' cha'le quixtyañu wʌ' ti mulawil. Che' bajche' mi' cha'leñob pac' quixtyañujob chʌ'ʌch mi' c'aje' je'el.
Jini quixtyañujob mu' bʌ i cha'len chʌ bʌ mi' bajñel mulan i pusic'al mi quejel i c'aje' xot'mulil yubil. Pero jini quixtyañujob mu' bʌ i cha'len chʌ bʌ mi' mulan jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mi quejel i c'aje' yubil i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.
Jin cha'an mach yom mi lac lujb'an lac cha'len wen bʌ. Mu' tyo quejel laj c'aje' wen bʌ yubil che' ti yorojlel mi mach'an ti lujb'ayonla.
10 Jin cha'an ti jujunyajlel che' an bajche' ch'ujbi laj cotyan lac pi'ʌlob yom mi laj cotyañob. Más tyo yom mi laj cotyañob la quermañujob jini chʌncol bʌ i ch'ujbiñob Dios je'el.
Cojix bʌ t'an tyac yic'ot saludo tyac
11 Wale q'uele. Chʌncol c ts'ijbubeñetla jun ti colem letra tyac tic bajñel j c'ʌb.
12 Jini yom bʌ i wersa lolon xiq'uetla la' wʌc' la' bʌ ti tsepol la' pʌchʌlel yom jach i xiq'uetla cha'an mi q'uejlel ti ñuc ti jini lojon c pi'ʌlob israelob. Muq'uic i cʌntisañob cha'an mi laj cotyʌntyel cha'an jach mi lac ch'ujbin ti sajti ti cruz Jesús mi tyʌc'lʌntyelob. Jin cha'an mi' xiq'uetla la' ch'ʌm tsep pʌchʌlel je'el.
13 Mi jinic mu' bʌ i yʌc' i bʌ ti tsepol i pʌchʌlel mach'an mi' lu' ch'ujbiben ti pejtyelel i mandar Moisés. Pero yom jach i xiq'uetla la' wʌc' la' bʌ ti tsepol la' pʌchʌlel cha'an jach mi' pʌsob i bʌ ti ñuc che' mi la' wersa ch'ujbibeñob i t'an.
14 Pero joñon mach com c pʌs c bʌ ti ñuc. Jini jach com c sub i ñuclel lac Yum Jesucristo tsa' bʌ sajti ti cruz. Cha'an ti caj tic ch'ujbi ti sajti ti cruz cha'añon mach'an mic bej q'uel ti ñuc chʌ bʌ tyac jach an ti mulawil. Mach'an mic bej mulan c cha'len i cha'an jach bʌ mulawil.
15 Como mi chʌncol lac tyem ajñel la quic'ot Cristo Jesús, ma'ix i c'ʌjnibal mi tsepel lac pʌchʌlel o mi mach tsepel lac pʌchʌlel. Jini am bʌ i c'ʌjnibal jiñʌch che' tsa'ix tsijibtisʌntiyonla ti Cristo.
16 La' ajnic la' wic'ot i ñʌch'tyʌlel la' pusic'al yic'ot i p'untyaya Dios ti pejtyeletla mu' bʌ la' wajñel ti tsijib quixtyañu che' bajche' yom Dios yic'ot ti pejtyelel i cha'año' bʌ Dios mu' bʌ i q'uejlel ti yoque israelo' bʌ ti Dios.
17 Wale iliyi c'ʌlʌ ti bele' ora mach com an majch mi' bej tyajon ti t'an che' mi lolon yʌl mach yajcʌbilon bʌ ajsubt'añon ñumel. Añʌch i tsoyil tyac c bʌc'tyal mu' bʌ i tsictisan ajtroñelon i cha'an lac Yum Jesús.
18 Hermañujob, la' ajnic la' wic'ot i yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo ti la' pejtyelel. Amén.