JUN TSA' BɅ I TS'IJBU SANTIAGO
1
Santiago mi' ts'ijbuben jini pujquemo' bʌ quixtyañujob
Joñon Santiagojon. Ajtoñelon i cha'an Dios yic'ot lac Yum Jesucristo. Mic chocbeñetla tyʌlel saludos jini doce mujch'ob i jiñʌjlelet bʌ la Israel pam pujquemet bʌ la ti pejtyel mulawil.
Lac ña'tyʌbal tyʌlem bʌ ti Dios
Quermañujob yom c'ajacña la' woj mi la' wubin che' mi la' niq'ui ñusan wocol tyac bʌ.
La' wujilʌch isujm che' mi la' ñusan wocol ti uts'at mi tsictiyel chʌncox la' wen ch'ujbin. Che' jini, mu' tyo mejlel la' más cuche' wocol ti uts'at.
Jop'ox la' cuche' wocol ti wen. Che' jini mi' p'ʌtyʌliyel la' pusic'al. Ch'ujbi la' lu' cuche' chʌ bʌ yes wocol tyac bʌ. Mi p'ʌtyʌl la' pusic'al ma'ix chʌ bʌ tyo yom la' cha'an.
Mi an juntiquil ba' añetla an tyo bʌ yom i ña'tyʌbal, la' i c'ajtiben Dios. Dios mi quej i yʌq'uen. Ti yonlel mi quej i yʌq'uen pejtyel quixtyañu mu' bʌ i c'ajtiben Dios. Ma'ix mi' mimich' aq'uen.
Pero yom i c'ajtiben che' ti jump'ej i pusic'al mi' ch'ujbin. Mach yom cha'chajp i pensal. Jini cha'chajp bʌ i pensal che' bajche' wits'law bʌ ja' mu' bʌ i nijcan ic' ti mar como mach'an xuc'ul.
Jini cha'chajp bʌ i pensal mach yom i lolon ña'tyan mi an chʌ bʌ yes mi quej i yʌq'uentyel ti lac Yum.
Mach ch'ujbi ajnic ti xuc'ul jini am bʌ cha'chajp i pensal.
Jini p'ump'un bʌ hermañu yom c'ajacña yoj mi yubin cha'an mi q'uejlel ti ñuc ti Dios.
10 Jini am bʌ cabʌl chʌ bʌ yes an i cha'an yom c'ajacña i yoj mi yubin che' mi ju'sʌntyel. Como jini rico bʌ ñumel jach mi ñumel. Jini rico bʌ che' bajche' i nich pimel mu' bʌ i p'ajtyel.
11 Che' mi pasel q'uin che' cʌlʌx mi ticwan, mi tyʌquin jini pimel. Mi p'ajtyel i nich. Mi lajmel i c'otyajlel. Chʌ'ʌch je'el jini rico bʌ. Mi sajtyel che' chʌncol tyo i bej oc'an chʌ bʌ an i cha'an.
Ilpusic'lʌntyel yic'ot i nijcʌntyel ti simaronlel
12 C'ajacña yoj jini mu' bʌ i cuche' wocol ti wen. Como che' tsa'ix i ñusʌ ti wen mi quej i yʌq'uentyel i majtyan. Mi quej i q'uejlel ti wen ti Dios. Mi quej i yʌq'uentyel i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel tsa' bʌ i wʌ alʌ Dios. Mi quej i yʌq'ueñonla laj cuxtyʌlel mu' bʌ lac p'untyan Dios.
13 Che' an majch mi' pensalin i niq'ui cha'len mach'ʌ wen, mach yom i lolon ña'tyan mi Dios mi' nijcʌben i pusic'al cha'an i cha'len mach'ʌ wen. Como Dios mach'an mi' pensalin i cha'len mach'ʌ wen. Como Dios mach'an mi' nijcʌben i pusic'al i niq'ui cha'len quixtyañu mach'ʌ wen.
14 Xiba mi yilpusic'leñonla che' mi' nijcʌbeñonla lac pusic'al lac niq'ui cha'len mach'ʌ wen mu' bʌ lac bajñel pensalin yic'ot la com bʌ ti lac pusic'al.
15 Ti caj jini mach'ʌ wen mu' bʌ lac mulan lac bajñel pensalin mi yʌq'ueñonla lac yajlel ti mulil. Che' jini mi lac satjyel che' tsa'ix lac yoque cha'le mulil.
16 P'untyʌbilet bʌ la quermañujob, mach la' lotin la' bʌ.
17 Pejtyel chʌ bʌ wen, pejtyel ts'ʌcʌl bʌ mu' bʌ la cʌq'uentyel lu' tyʌlem ti Dios ya' ti panchan. Jini ti yʌc'ʌ c'ajc tyac am bʌ ti panchan. Mach'an mi ts'in q'uextyʌyel Dios. Mach sajlic an i yʌxñal como mach'an mi q'uextyʌyel.
18 Tsa'ix i yʌc'onla laj cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel cha'an ti jini yoque melel bʌ t'an cha'an chʌ'ʌch yom Dios. Tsa'ix i cotyʌyonla cha'an lajalonla che' bajche' ñaxan bʌ i wut chʌ bʌ tyac ti ñaxan bʌ ti c'ʌn'ʌ. Jini tsa' bʌ ñaxan ac'ʌ i wut tyac ti aq'uenti cha'an i majtyan Dios ti ñoj oniyix loq'uem ti pejtyel jini tsa' bʌ i yʌc'ʌ Dios.
Yoque wen bʌ i ch'ujbintyel Dios
19 Jin cha'an p'untyʌbilet bʌ la hermañujob, jujuntiquiletla yom ora mi la' ñʌch'tyan pero mach yom mi la' wa' jaq'ue'. Mach yom mi la' wa' mich'an.
20 Como jini mich' bʌ quixtyañu ma' mi' cha'len mu' bʌ i mulan Dios.
21 Cʌyʌxla pejtyel mach'ʌ wen bʌ la' pensal yic'ot mu' bʌ la' niq'ui cha'len como yonlel jini mach'ʌ wen. Ch'ujbin ti' pec'lel la' pusic'al jini t'an tsa' bʌ pʌjq'ui yubil ti la' pusic'al. Añʌch i p'ʌtyʌlel jini t'an cha'an i cotyañonla.
22 Ch'ujbinla jini mu' bʌ i subeñetla Dios ti' t'an. Mach cha'anic jach mi la' lolon ñʌch'tyan. Muc' jach la' lo'lon la' bʌ yubil che' muc' jach la' ñʌch'tyan.
23 Jini muc' jach bʌ i yubin pero mach'an mi' ch'ujbin lajalʌch bajche' quixtyañu mu' bʌ i q'uel i bʌ ti espejo.
24 Mi' q'uel i bʌ bajche' yilal. Mi majlel. Ora mi ñajayel i cha'an bajche' yilal i yʌxñal.
25 Mi mach'an mi ñajayel i cha'an tsa' bʌ yubi pero mi ti' jac'ʌ jini wen bʌ xic'ojel mu' bʌ i colonla, mi chʌncol i yoque ch'ujbin, tijicña mi quej i yajñel.
26 Mi an majch mi lolon al chʌncox i wen ch'ujbin ti' pusic'al, pero mach yujil i tic'ol i yac' chʌncol jach i lotin i bʌ. Ma'ix i c'ʌjnibal bajche' mi' ch'ujbin.
27 Che' mi laj cotyan meba' alp'eñalob yic'ot meba' x'ixicob che' an i wocol jiñʌch yoque wen bʌ i ch'ujutisʌntyel Dios ti' wut Dios lac Tyat. Yic'ot che' mach'anix mi la cotsan lac mul ti jini mach'ʌ wen tyac i cha'an bʌ mulawil.