2
Junlajal uts yom mi laj q'uel quixtyañu
Quermañujob, jatyetla mu' bʌ la' ch'ujbin lac Yum Jesucristo am bʌ i ñuclel yom junlajal lu' uts mi la' q'uele'.
C'o'ojlʌch ti ochi ba' much'quilbiletla juntiquil am bʌ sortija ti' c'ʌb melel bʌ ti oro. [Sortija yom i yʌle' mʌpc'a'.] Lʌpʌl i cha'an wen bʌ i pislel. C'o'ojlʌch ti ochi je'el juntiquil p'ump'un bʌ lʌpʌl bʌ i cha'an tsucul bʌ i pislel.
C'o'ojlʌch ti la' sube' am bʌ wen bʌ i pislel: Buchi' wʌ'i ti wen bʌ buchlibʌl, che'etla. Pero jini p'ump'un bʌ mi la' suben: Wa'i wʌ'i o buchi' wʌ' ti lum, che'etla.
Mach junlajal chʌncol la' q'uelob ti uts. Che' bajche' melojel muq'uetla yubil cha'an ti mach'ʌ wen bʌ la' pensal che' ma'an junlajal mi la' q'uel ti uts la' pi'ʌlob.
P'untyʌbilet bʌ la hermañujob, ubinla: Dios ti yajcʌ jini p'ump'un bʌ wʌ' ti mulawil cha'an mi yochel ti rico yubil che' mi' wen ch'ujbin ti' pusic'al. Ti yajcʌ je'el cha'an mi yʌq'uentyel i yochel ba' mi' cha'len yumʌl Dios. Tsa'ix i wʌ alʌ Dios mi quej i yʌq'ueñonla mu' bʌ lac p'untyan Dios.
Pero chʌncox la' wʌc' ti quisnil jini p'ump'uño' bʌ. ¿Mach'a jinic ricojo' bʌ mu' bʌ i tyʌc'lañetla mu' bʌ i pʌyetla ba'an jini am bʌ i ye'tyel? ¿Chucoch ma' más q'uel ti wen che' jini?
¿Mach ba jinic jini ricojo' bʌ mu' bʌ i contrajin i t'an Cristo yom bʌ q'uejlel ti ñuc? Pero mi la' pejcʌntyel ti i cha'año' bʌ Cristo.
Weñʌch mi la' cha'len che' mi la' yoque jac' jini más ñuc bʌ mandar am bʌ ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mu' bʌ yʌle': P'untyan a pi'ʌlob che' bajche' ma' bajñel p'untyan a bʌ, che'en.
Pero mi mach junlajal mi la' q'uel chʌncol la' wotsan la' mul. Mi la' wʌjlel ti xmulil cha'an ti mandar Dios.
10 Como mi an juntiquil mu' bʌ i lu' jac' pejtyel jini mandar, pero mi ti' ñusʌ jump'ej mi yʌjlel ti xmulil. Como lajalʌch che' bajche' ti' lu' ñusa ti pejtyel i mandar, Dios.
11 Jini jach bʌ Dios tsa' bʌ yʌlʌ: Mach a cha'len a tsuculel, ti yʌlʌ je'el: Mach a cha'len tsʌnsa, che'en. Che' jini mi mach'an mi' cha'len i tsuculel, pero mi' cha'len tsʌnsa tsa'ix i ñusʌbe i mandar Dios.
12 Yom mi la' cha'len wen bʌ t'an. Yom mi la' wajñel ti wen. Como mi quej lac mel lac bʌ cha'an ti mandar. Jiñʌch jini mandar mu' bʌ i colonla.
13 Dios ma'ix mi quej i p'untyañob ti yorojlel melojel jini mach'ʌ ba'an ti' p'untyʌyob yaño' bʌ. Pero jini tsa' bʌ i p'untyʌyob yaño' bʌ mi quej i ganarin ti yorojlel melojel.
Weñʌch lac cha'libal che' mi lac ch'ujbin Dios
14 Quermañujob, ma'ix i c'ʌjnibal mi an majch mi yʌle': Mic ch'ujbin tic pusic'al, che'en, pero mach'an chʌ bʌ wen mi' cha'len. Ma'an mi cotyʌntyel che' mi lolon al mi' ch'ujbin Dios che' ma'ix mi' yoque ch'ujbin Dios ti' pusic'al.
15 La' lac poj al an juntiquil hermano mi hermana mach bʌ jasʌl i pislel i we'el i yuch'el cha'an ti jujump'ej q'uin.
16 La' lac poj al an juntiquiletla mi la' wʌle': Cucu, q'uelex a bijlel. Wen moso a bʌ. Wen cha'len uch'el, che'et. Pero mi mach'an chʌ bʌ yes ti a wʌq'ue, lolon jachix ti a wʌlʌ.
17 Chʌ'ʌch je'el mi chʌncol la cʌle' mi lac ch'ujbin Dios ti lac pusic'al, pero mi mach'anix tsiquil ti lac melbal lolon jachix che' jini.
18 Pero mi an juntiquil mu' bʌ yʌle': Ma' ch'ujbin Dios ti a pusic'al, che'et. Joñon mic cha'len wen bʌ, che'en. Pʌs'eñon bajche' ma' ch'ujbin Dios che' ma'ix ma' cha'len wen bʌ. Joñon mic pʌs'eñet mic ch'ujbin Dios tic pusic'al cha'an ti wen bʌ mic cha'len, che'en.
19 Chʌncox a ña'tyan an jach juntiquil Dios. Weñʌch ma' ña'tyan. Jinic tyo xibajob je'el mi' ña'tyan an Dios. Tsitsiñayob ti bʌq'uen.
20 Jatyet mach'anix ma' ña'tyan mi chʌncol lac lolon ale' mi lac ch'ujbin Dios ti lac pusic'al pero mi mach'an tsiquil wen bʌ lac melbal lolom jach mi la cʌl che' jini.
21 Dios ti' q'uele ti tyoj lac yum ti ñoj oniyix Abraham bʌ i c'aba' cha'an ti jini tsa' bʌ i cha'le. Abraham ti yʌq'ue Dios i yalobil Isaac bʌ i c'aba' cha'an tsʌnsʌbil bʌ i majtyan yubil.
22 Q'uele awilan, ti tsictiyi Abraham ti' wen ch'ujbi ti' pusic'al cha'an ti jini tsa' bʌ i cha'le. Ts'ʌcʌl bajche' ti yʌlʌ melelʌch i t'an Dios como ti tsictiyi che' ñac ti' jac'be i t'an.
23 Che' jini ti ts'ʌctiyi jini ts'ijbubil bʌ ti' t'an Dios mu' bʌ yʌle': Abraham ti' ch'ujbi Dios ti' pusic'al. Jasʌl ti yubi Dios cha'an i q'uel ti tyoj Abraham. Abraham ti pejcʌnti ti i pi'ʌl Dios.
24 Wale q'uele awilan, Dios mi' q'uel ti tyoj quixtyañu cha'an ti jini mu' bʌ i cha'len, mach cha'anic jach mi yʌle' melelʌch i t'an Dios.
25 Chʌ'ʌch ti ujti yic'ot juntiquil 'ixic Rahab bʌ i c'aba' tsa' bʌ cabʌl cha'le i tsuculel che' ñac ti' choño i bʌ, pero ti' cotyʌyob jini ajq'uel pañimilob che' ñac ti' pʌyʌ ochel ti c'aj oj yic'ot ti' cha' pʌs'eyob yambʌ bij cha'an mi sujtyelob. Dios ti' q'uele ti tyoj cha'an ti' cotyʌyob i cha'año' bʌ Dios.
26 Ma'ix i c'ʌjnibal lac bʌc'tyal mi loq'uemix lac ch'ujlel. Chʌ'ʌch je'el ma'ix i c'ʌjnibal mi lac lolon al melelʌch i t'an Dios che' ma'ix mi lac yoque ch'ujbin ti lac pusic'al che' ma'ix tsiquil wen bʌ lac cha'libal.