3
La cac'
Quermañujob, mach yom cabʌletla mi la' wotsan la' bʌ ti ajcʌntisajob. Como la' wujilʌch más tsʌts mi quej i melonla Dios ti' yorojlel melojel ajcʌntisajon bʌ la mi an lac mul.
Ti lac pejtyelel mi la cotsan cabʌl lac mul. Jini mach'ʌ ba'an mi saj otsan i mul bʌ winic cha'an ti' t'an, ts'ʌcʌlʌch i wenlel jini quixtyañu. Yujilʌch i tic'ol pejtyel i pusic'al che' jini.
Che' mi la cotsan i tsucu tyaq'uinlel i yej jini caballo cha'an mi tyoj isʌntyel majlel ba' la com majlel chʌncol lac nijcan majlel pejtyel i bʌc'tyal che' jini.
Q'uelela awilan jini barco. Aunque wen colem aunque mi nijcʌyel ti p'ʌtyʌl bʌ ic' pero jini ajnijca barcojob mi' choc majlel ba'ical yom cha'an ti saj jach bʌ i nijcʌjib.
Chʌ'ʌch mi yujtyel yic'ot la cac' je'el. I saj jach am bʌ ti lac bʌc'tyal. Pero cabʌl chʌ bʌ mi' tyech la cac'. Colem bʌ matye'el mi jilel cha'an ti i saj jach bʌ c'ajc.
C'ajcʌch yubil la cac'. Ts'ʌbʌl yubil ti c'ajc che' bajche ti infierno mach'ʌ ba'an mi saj yajpel cha'an tyʌlem ba'an xiba jini mach'ʌ wen mu' bʌ i yʌle'. Yoque simaron la cac' chucul bʌ ti lac bʌc'tyal. Jin cha'an mi' lu' xaxan lac bʌc'tyal yubil cha'an simaroniyiconla. Mi' tyechbeñoñla lac simaronlel c'ʌlʌ che' alʌlon tyo la c'ʌlʌ che' ñoxonixla.
Quixtyañu ch'ujbi i yuts isan pejtyel chʌ bʌ tyac ti animal. Ch'ujbi i yuts isan simaron bʌ animal yic'ot xma'tye'mut yic'ot lucum tyac yic'ot animal am bʌ ti ja'. Tsa'ix i yuts isʌ.
Pero mach'an quixtyañu ch'ujbi bʌ yuts isan la cac'. Jiñʌch simaron bʌ mach'ʌ ba'an mi yʌc' i bʌ ti uts isʌntyel. But'ulix ti veneno yubil.
Ti mismo jini jach bʌ la cac' mi lac sub i ñuclel Dios lac Tyat yic'ot mi la ch'ʌque' lac pi'ʌlob, Dios bʌ ti' mele je'el che' bajche' an Dios.
10 Ti jin jach bʌ la cac' mi laj c'ʌñe' lac sub i ñuclel Dios mi lac ch'ʌque' lac pi'ʌlob. Quermañujob mach yom lac cha'len che' bajche' jini.
11 ¿Mejl ba i loq'uel sumuc bʌ ja' yic'ot mach'ʌ sumuc ti jump'ej jach i pasib ja'? Mach mejl.
12 Quermañujob, ¿mejl ba i yʌc' aceituna bʌ i wut jini higuera bʌ tye'? ¿Mejl ba i yʌc' i wut higo ti yʌq'uil ts'ujsub? Mach mejl. Chʌ'ʌch je'el mach loc' sumuc bʌ yic'ot mach'ʌ sumuc bʌ ja' ti jump'ej jach bʌ i pasib ja'.
Jini yoque wen bʌ lac ña'tyʌbal
13 Mi an juntiquil ba' añetla wen am bʌ i ña'tyʌbal, wen niq'ui yujil bʌ, la' i tsictisan ti wen bʌ i cha'libal. Mach'an mi chan isan i bʌ jini am bʌ wen bʌ i ña'tyʌbal.
14 Pero mi chʌncol jach la' ts'a'q'uel che' an chʌ bʌ an i cha'an yambʌ la' pi'ʌl, mi muc' jach la' mel chʌ bʌ yom la' bajñel pusic'al, mach yom la' lolon q'uel la' bʌ ti ñuc che' bajche' mi an cabʌl la' ña'tyʌbal. Como muq'uet jach la ti lot. Mach melelic.
15 Como jini lac pensal che' bajche' jini, mach tyʌlemic ti Dios. Tyʌlem jach ti ili mulawil. I cha'an jach quixtyañu yic'ot i cha'an xiba.
16 Como ba'ical an ts'a'q'uelol cha'an chʌ bʌ an i cha'an i pi'ʌlob yic'ot i melol chʌ bʌ yes bajñel yom i pusic'al mach ñʌch'ʌlic ya'i. Ya'an pejtyel mach'ʌ wen.
17 Pero jini tyʌlem bʌ i ña'tyʌbal ti Dios sʌc mi yajñelob. Che' jini ñʌch'ʌl mi yajñelob. Utsob. Ch'ujbi i pejcʌntyel ti wen. Mi' p'untyañob i pi'ʌlob. Mi' melob chʌ bʌ wen. Mach'an cha'chajp i pensal. Mach'an mi' lolon pʌs i bʌ ti wen.
18 Jini chʌncol bʌ i yajñel ti ñʌch'ʌl chʌncox i cotyan i yajñel ti ñʌch'tyʌlel yaño' bʌ. Mi quej i yajñelob ti wen.