8
O¹cau³² quieh¹ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹
Jian³ liah⁴, goh³ quian³⁴ˉ⁴, tyieh⁵ jnie³² hnei³ jau²³ tionh²ˉ³ liah⁴ ra⁵jnia³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³ la⁴jang³⁴ cuah³ a³tionh² húa³⁴ Macedonia. Quie¹ ua²liah⁴a² hlion⁴ ma²eu⁴³ a⁴can³⁴i³, eu⁴³a² hlion⁴ si³hyonh³i³; jian³ ua²liah⁴a² eu⁴³ ti⁴ñei³i³, eu⁴³a² hlion⁴ a⁴cúa⁴i³. Jian³ juah³ˉ⁴ liah⁴ i⁴a⁴cúa⁴i³ la⁴conh⁴ tieh¹i³ li⁴cúa³⁴i³, jian³ hlion⁴ pi¹ la⁴conh⁴a² ma²li⁴tieh¹i³ tionh². Quie¹ hlion⁴ a⁴m⁴i³ i²con²³ jnie³² liah⁴ma²jia⁴³ i⁴cúa² jnie³² jeu³ i⁴ma⁵hon³²i³ si³reunh⁴ˉ¹ nei² ne³ i⁴ma⁵reunh¹i³. Jian³ hlion⁴ pi¹ la⁴conh⁴ ma²lain⁴ jnie³², quie¹ co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² a⁴cúanh³i³ tionh² i²con²³ Se³ño²³, jon³ a²ma⁴ i²con²³ jnie³² con⁴juah⁴ i⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹. I² la⁴ne³ jon³ a⁴saih³² jnie³² Tito i⁴ma⁵tieh⁴i³ ta¹ i⁴ma⁴lie⁵i³ liah⁴ma²jia⁴³ jon³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴jaih²i³ o¹cau³² i⁴cúah³ˉ³ i⁴tsei³⁴ hoh⁴³ˉ³. Jian³ la⁴ne³ liah⁴ ya¹jianh⁴³ˉ³ la⁴jeg³⁴ nai²: ya¹jianh⁴³ˉ³ i⁴hainh⁴ˉ³, jian³ jau²³ i⁴hleh³ˉ³, jian³ i⁴ŋangh⁴ˉ³, jian³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ˉ³ hnoh³ˉ³ ma²teih³²ˉ³, jian³ i⁴hnoh⁴³ˉ³ jnie³² liah⁴; jian³ la⁴ne³ liah⁴, hniah³ júanh²ˉ³ ya¹jianh⁴³ˉ³ i⁴tsei³⁴ hoh⁴³ˉ³ ne³.
A⁵sia³ hleh³ˉ⁴ jau²³ la³ la⁴jan³ a³júan³ heih⁴³, jon³pa² quieh¹ hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ˉ³ liah⁴ cúa²³ a³sang²³ i⁴jang³⁴ tsei⁴³, canh⁴a² li⁴jnia³ juah⁴ i⁴chie⁴³ hnoh⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴. Quie¹ ma³ñih¹ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ tsei³⁴ tsei⁴³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹, quie¹ ua²liah⁴a² ma²jlanh²i³, a⁴júan⁴i³ i⁴ti⁴ñei³i³ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, canh⁴a² li⁴jlanh²ˉ³ nei² quieh¹ i⁴a⁴júan⁴i³ i⁴ti⁴ñei³i³ jon³.
10 Jian³ cúa³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ quien⁴ nei² ne³, con³ i⁴tsei³⁴ quianh³ˉ³, quie¹ ma³ca³ñi³ ma⁴lieh¹ˉ³ júanh³ˉ³ i⁴tsei³⁴ jon³, a⁵jon⁴³ jmah³ i⁴ra⁵hyon³ hoh⁴³ˉ³, quie¹ júanh³ˉ³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ˉ³ liah⁴. 11 Jian³ tieh²la³ ma⁴tieh² hnei³ i⁴júanh³ˉ³ i⁴tsei³⁴ jon³ tionh²ˉ³ liah⁴i² ra⁵hyon³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴ma²jon³ i⁴cúah²ˉ³, la⁴ne³pa² hniah³ ma²tieh²ˉ³ i⁴cúah²ˉ³ la⁴conh⁴ sia³ quianh³ˉ³. 12 Quie¹ juah⁴ne³ co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² sainh⁴³ jan³ re³ i⁴cúa³⁴i³ hyon³ tsei⁴³i³, jon³ hyei³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ la⁴conh⁴ sia³, jian³ sa⁴m²³i³ hlion⁴ juah⁴ne³ sa⁴sia³.
13 Jian³ a⁵sia³ juah³ˉ⁴ i⁴ma²ñeih²ˉ³ i⁴ma²honh³²i³ hnei³ tionh²ˉ³ jian³ i²ca³chion²³ tionh² tai³². 14 A⁵sia³, quie¹ hno⁵ˉ⁵ i⁴sianh³ˉ³ co³nai²pa². Quie¹ tieh²la³ ni²sion⁴ quianh³ˉ³ i⁴li⁴ma²honh³²ˉ³ a³sa⁴sia³ quieh¹ hain⁴ tionh²; jian³ li⁴ma⁵ho³²i³ hnei³ tei⁴³i² sa⁴sia³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴, canh⁴a² li⁴sianh³ˉ³ co³nai². 15 Liah⁴i² ra³sag² Ma²jyi³: “A³hain⁴ a³a⁴jaih³ hlion⁴, a⁵sia³ a⁴sion³⁴ quieh¹i³; jian³ a³hain⁴ a³a⁴jaih³ co⁴meih³, a⁵sia³ juah⁴ sa⁴a⁴teg⁴ quieh¹i³ liah⁴.”
16 Jian³ ti²hmah³² Jon⁴dai¹ i⁴a⁴júan⁴i³ m⁴tyi⁴ quieh¹ Tito i⁴júan³i³ co³hei²tsei³ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴i² júan³⁴ jnia⁴. 17 Quie¹ i⁴chie⁴³ a⁴hyei⁴i³ jau²³ i⁴a⁴hlenh⁵i³ jnia⁴, jian³ hña³ pi²³i³ ya¹queunh³ tsei⁴³i³ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ hña³ pi²³i³ ja³⁴ tsei⁴³i³ i⁴ŋo³⁴i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³.
18 Jian³ a⁴sain² jnie³² i²jan³ a³reunh⁴ˉ¹ jian²³i³, a³hleh² la⁴jang³⁴ cuah³ re³ nei² quieh¹, i⁴re³ ni²taih⁴³i³ ta¹ i⁴hleh²i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 19 Jian³ a⁵jon⁴³ jmah³ i⁴ne³, quie¹ a⁴he⁴³ la⁴jang³⁴ cuah³ quieh¹i³ i⁴ŋeng³⁴i³ jie³ jnie³² i⁴jaih² jnie³² o¹cau³², jian³ i⁴júan³ jnie³² ta¹ la³ i⁴júan³ jnie³² júanh⁴³ Se³ño²³, jian³ canh⁴a² li⁴jnia³ i⁴cúah³ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³. 20 Jian³ sa⁴hnie³⁴ jnie³² i⁴si⁴he⁵i³ jnie³² nei² quieh¹ i⁴jaih⁴ jnie³² o¹cau³² hlion⁴ la³. 21 Jian³ hnieh⁴ jnie³² i⁴júan³ jnie³² jmah³ i⁴tsei³⁴, a⁵jon⁴³ jmah³ ta⁵nei² Se³ño²³, quie¹ ta⁵nei² la⁴jang³⁴ liah⁴.
22 Jian³ a⁴sain² jnie³² i²jan³ a³reunh⁴ˉ¹ jian²³ a³ne³ tionh², a³ma³ma⁴jnia³ i⁴ya¹queunh³ tsei⁴³i³ hlion⁴ nie⁴³ hlion⁴ nai² i⁴a⁴niah¹ jnie³², jian³ hlion⁴ pi¹ ya¹queunh³ tsei⁴³i³ tieh²la³, quie¹ hain³² tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. 23 I² nei² quieh¹ Tito ne⁵, ŋeng²³i³ jian²³ˉ⁵ pe²³ˉ⁴ jian³ júan³i³ ta¹ jian²³ˉ⁵ i⁴ma³ho³²i³ hnei³ tionh²ˉ³. I² nei² quieh¹ si³reunh⁴ˉ¹ ne³ tionh²ˉ³ ne⁵, lang⁴³i³ a³sain² quian¹ cuah³, a³júan³ júanh⁴³ Cristo. 24 Jian³ ma⁴jnia³² hnei³ i²con²³ hei⁴i³ tionh² jian³ cuah³ i²ja³⁴i³, i⁴chie⁴³ lei³ jnia⁴ hnoh⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³ jian³ ma⁴jnia³² hnei³ i⁴ni²tei⁴³ jau²³ quian⁴ jnie³² i⁴júan³ jnie³² ron⁴ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³.