9
I² jon³ ne⁵, nei² quieh¹ o¹cau³² i⁴jai³i³ i⁴cúa³⁴i³ i²con²³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, a⁵sie⁴³ ton³²nie⁴³ hniah³ ma⁵sag¹ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. Quie¹ yan³²ˉ⁴ cúah³ˉ³ jang³⁴ hoh⁴³, hnei³ a³tionh² húa³⁴ Acaya, jian³ júan³⁴ˉ⁴ ron⁴ i²con²³ a³tionh² Macedonia la³, quie¹ ma³ca³ñi³ tionh²ˉ³ re³ i⁴cúah²ˉ³; jian³ leg⁴³ to⁵chionh² a³tionh² Macedonia la³, a⁴leg³⁴ si³hyonh³i³ i⁴cúa³⁴i³ nei² quianh³ˉ³. I⁴jon³ a⁴sain³⁴ˉ⁴ si³reunh⁴ˉ¹ ne³ tionh², canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ ron⁴ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³ nei² ne³, canh⁴a² tionh²ˉ³ re³ cúah²ˉ³, liah⁴i² ma³a⁴jeu³⁴i³ jnia⁴ tionh². Quie¹ con³na¹ua⁵han² co⁴meih³ a³sian³ húa³⁴ Macedonia jian²³ˉ⁵, jian³ li⁴je⁴³i³ hnei³ i⁴sa⁴ti²júanh³ˉ³ la⁴ne³. I⁴jon³ li⁴hyeinh³² jnie³² i⁴ta⁴tsei²³ jnie³² jau²³ i⁴ma²hain³² tsei⁴³ jnie³² i²conh²ˉ³, jian³ li⁴hyeinh³²ˉ³ húanh⁴ˉ³ liah⁴. I² la⁴ne³ lain³⁴ˉ⁴ i⁴ra⁵hniah³ ton³²nie⁴³ i⁴a⁴jeu³⁴ˉ⁴ si³reunh⁴ˉ¹ i⁴chie³⁴i³ ñeih³² i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, canh⁴a² li⁴júanh²ˉ³ co³jian¹ ñeih³² i⁴ma³a⁴juah¹ˉ³ cúah²ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴ma²jia⁴³. I² la⁴ne³ li⁴nie³⁴ re³ i⁴cúah³ˉ³ tsei³⁴ hoh⁴³ˉ³, a⁵jon⁴³ quie¹ i⁴júan³ jnie³² ta⁵li⁴hnai³.
I⁴la³pa² juah³ˉ⁴: A³hain⁴ a³jnei³ meih³, co⁴meih³pa² lo²³; jian³ a³hain⁴ a³jnei³ hlion⁴, hlion⁴ lo²³ quieh¹i³. Quie¹ con⁴jan³ hniah³ cúa³⁴ conh⁴ jia²³ m⁴tyi⁴ quieh¹, a⁵jon⁴³ i⁴sa⁴jang³⁴ tsei⁴³i³ jian³ o⁴ ta⁵li⁴hnai³; a⁵sia³, quie¹ a³cúa²³ si³hyonh³, hnio³⁴ Jon⁴dai¹. Quie¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ li⁴cúa³⁴ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴tsei³⁴ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, canh⁴a² sia³ la⁴jeg³⁴ i⁴hniah³ quianh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ jian³ i⁴sia³ hlion⁴ i⁴júanh²ˉ³ i⁴tsei³⁴ i²con²³ a³sang²³. Liah⁴i² ra³sag² Ma²jyi³:
A⁴tyieh⁵i³ i²con²³ a³ti⁴ñei³, a⁴cúa⁴i³ hlion⁴ i²con²³i³,
jian³ i⁴tsei³⁴ i⁴júan³i³ tieh¹ sa⁴ton³ jm² tya⁴³.
10 I² Jon⁴dai¹, a³cúa²³ o¹m⁴ i⁴jnei³i³ jian³ a³cúa²³ i⁴queuh³ chie³, cúa³⁴i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴li⁴sia³ hlion⁴ i⁴janh²ˉ³, jian³ júan³⁴i³ i⁴júanh²ˉ³ hlion⁴ i⁴tsei³⁴. 11 I² la⁴ne³ li⁴sia³ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴tsei³⁴ i⁴li⁴ma²honh³²ˉ³ hlion⁴ a³sang²³, jian³ quie¹ i⁴cúah²ˉ³ hlion⁴ i⁴m²³ jnie³², cúa³⁴ si³reunh⁴ˉ¹ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹. 12 Quie¹ i⁴ma²honh³²i³ hnei³ ne³, a⁵jon⁴³ jmah³ i⁴cúah²ˉ³ i⁴hniah³ quieh¹ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, quie¹ júanh²ˉ³ i⁴cúa³⁴ a³hain⁴ hlion⁴ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ liah⁴. 13 Quie¹ tei⁴³i² ma³a⁴hyei⁴i³ i⁴ma²hoh³²ˉ³ ne³, jon³ júan³⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹, quie¹ i⁴ma⁵coh³²ˉ³ jau²³ quieh¹ Cristo i⁴juah⁴ˉ³ hainh⁴ˉ³. Jian³ júan³⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ liah⁴ i⁴cúah³ˉ³ hlion⁴ i²con²³i³ tionh², jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴. 14 Jian³ hei⁴i³ tionh² mh³i³ Jon⁴dai¹ nei² quianh³ˉ³, quie¹ eu⁴³ hnie³⁴i³ hnei³ tionh²ˉ³, quie¹ eu⁴³ hlion⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ ma⁴jnia³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. 15 ¡Ti²hmah³² Jon⁴dai¹ i⁴sia³ con³ i⁴a⁴hyan³⁴ˉ¹ i⁴so⁵nia²ˉ¹ liah⁴ tya³²ˉ¹ jau²³!