11
¿Sa¹ li⁴cúah³²ˉ³ hoh⁴³ co⁴le⁴ jau²³ sa⁴tei⁴³ ta¹ quien⁴ˉ⁴? Cúah³² hnei³ hoh⁴³ co⁴meih³ ton³²nie⁴³. Quie¹ ta² tyei⁴³ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, con³ i⁴tyei⁴³ˉ⁴ i⁴ja³⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹; quie¹ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ re³ i⁴sanh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ jianh²ˉ³ jan³ i³cúah³ˉ³, canh⁴a² cúan²³ˉ⁵ hnei³ i²con²³ Cristo liah⁴i² cúan⁴³i³ jan³ a³m⁴ yin³ a³tsein²³. Quie¹ liah⁴i² ma⁴co³ a⁵mh³ con⁴juah⁴ i⁴nei²³ tsei⁴³i³, a⁴ma⁴can³i³ Eva, la⁴ne³ co⁴³ˉ⁴ liah⁴ con³na¹ma⁴co³i³ hnei³ tionh²ˉ³ juah⁴ i⁴so⁵li⁴hnoh⁴³ˉ³ Cristo i⁴jang³⁴ hoh⁴³ˉ³ jian³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³. Jian³ ta² re³ cúah⁵ˉ³ hoh⁴³ i²con²³ a³tyie²³ a³hleh² nei² quieh¹ Jesús sang³⁴, a⁵hei⁴³ a³hain⁴ a³ma³a⁴hleh² jnie³² nei² quieh¹; jian³ o⁴ hyeih³ˉ³ i²con³ m⁴tyi⁴ seg³⁴, a⁵jon⁴³a² liah⁴ i⁴ma³a⁴hyeih²ˉ³, jian³ o⁴ hyeih³ˉ³ i²con³ jau²³ seg³⁴, a⁵jon⁴³a² liah⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ma³a⁴hyeih²ˉ³. Quie¹ lain³⁴ˉ⁴, a⁵sia³ ya¹cang³⁴ˉ⁴ la⁴conh⁴a² a³ti²lain⁴ lang⁴³ tyein² hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo. Quie¹ ua²liah⁴a² hleh³ˉ⁴ jau²³ sa⁴co³ naih⁵, a⁵sia³ juah⁴ne³ sa⁴ŋang⁴ˉ⁴ ni²hyan³²; jian³ ma³ma⁴jnia³² jnie³² i²conh²ˉ³ la⁴ne³ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ jian³ la⁴jeg³⁴ nai² liah⁴.
¿O⁴ sa⁴re³ a⁴júan³⁴ˉ⁴, lainh⁴ˉ³, i⁴a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴sa⁴a⁴can³⁴ˉ⁴ hmah¹? Quie¹ a⁴júan³⁴ˉ⁴ ti⁴ñeih⁵ la⁴ne³ canh⁴a² li⁴júanh⁴³ˉ³. Quie¹ la⁴con³ i⁴a⁴qui⁵ˉ⁵ o¹cau³² quieh¹ cuah³ ta⁵seg³⁴ i⁴a⁴hyei³⁴ˉ⁴, ta¹la⁴ a⁴júan³⁴ˉ⁴ ta¹ i⁴a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³. Quie¹ con³ma²si⁴quian⁵ˉ⁵ jm² ma²hein³²ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, i¹jan³ hnei³ sa⁴si⁴quian³²ˉ⁴ tsei⁴³; quie¹ si³reunh⁴ˉ¹ a³tionh² Macedonia la³pa² ni²han² a³ni²can³ i⁴ma²hniah³ quien⁴ˉ⁴. Quie¹ sa⁴ra⁴hno⁵ˉ⁵ si²quian³²ˉ⁴ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ ma²jon³ jian³ ta⁵i²chie³⁴ la³ liah⁴. 10 Quie¹ liah⁴i² leg⁴³ i⁴chie⁴³ jau²³ quieh¹ Cristo i⁴quian³²ˉ⁴, la⁴ne³ yan³²ˉ⁴ i¹jan³ sa⁴li⁴qui³⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ ron⁴ la³ la⁴tan² húa³⁴ Acaya. 11 ¿I² e⁴le³⁴ hleh³ˉ⁴ la⁴ne³, lainh⁴ˉ³? ¿O⁴ quie¹ sa⁴hno⁵a² jnia⁴ hnei³? A⁵sia³, quie¹ ñi³ Jon⁴dai¹ i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³.
12 Jian³ liah⁴ma³júan³⁴ˉ⁴ ne³, júan³²pi¹ jnia⁴, canh⁴a² sa⁴cúa¹ˉ⁴ jeu³ i²con²³ a³hain⁴ tionh² a³hnie³⁴ júan³⁴ ron⁴, a³ti²hleh² júan³i³ co³nai² liah⁴i² júan³ jnie³². 13 Quie¹ hei⁴i³ tionh² juah⁴ lang⁴³i³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ i⁴ta³jaun²³i³, a³ti²ma³can³ chie³, a³ti²júan³ i⁴lang⁴³ la⁴jan³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Cristo. 14 Jian³ sa⁴hniah³ chie³⁴ co³ hoh⁴³ˉ³ i⁴ne³ tionh²ˉ³, quie¹ hña³pa² a⁵lainh³² júan³ i⁴lang⁴³i³ ángel quian¹ joh¹. 15 I⁴jon³ sa⁴jeuh⁴³ i⁴júan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³i³ i⁴lang⁴³i³ la⁴jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ i⁴tsei³⁴. I² i²a⁴toh⁴ ne⁵, hyieh⁴i³ liah⁴i² a⁴júan⁴i³ tionh².
Ma²eu⁴³ i⁴can²³ Pa³² i⁴lang⁴³i³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo
16 Juah³ˉ⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴: i¹jan³ sa⁴hniah³ júan³⁴ co³hei²tsei³ i⁴ŋo⁴³ˉ⁴; i² juah⁴ne³ la⁴ne³, cúa² hnei³ jeu³ i⁴hleh¹ˉ⁴ liah⁴i² hleh² jan³ a³ŋo⁴³, canh⁴a² li⁴júan³²ˉ⁴ meih³ ron⁴ˉ⁴ liah⁴. 17 Jian³ i⁴hleh³ˉ⁴ la³, a⁵jon⁴³ heih⁴³ quieh¹ Se³ño²³, quie¹ hleh³ˉ⁴ liah⁴i² hleh² jan³ a³ŋo⁴³pa², quie¹ hain³² tsei³⁴ˉ⁴ hno⁵ˉ⁵ júan³²ˉ⁴ ron⁴. 18 Jian³ quie¹ jeun⁴³ júan³ ron⁴ nei² quieh¹ liah⁴ lang⁴³i³ húan⁴i³, i⁴jon³ hno⁵ˉ⁵ júan³²ˉ⁴ ron⁴ liah⁴. 19 Quie¹ cúah⁵ˉ³ hoh⁴³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ a³can³ tsei⁴³ hain⁴ tionh², quie¹ eu⁴³ ŋangh⁴ˉ³, lainh⁴ˉ³. 20 Quie¹ cúah⁵ˉ³ hoh⁴³ i²con²³ a³júan³ i⁴ma⁵coh³²ˉ³ ta⁵li⁴hnai³, jian³ o⁴ a³cauh³ hnei³, jian³ o⁴ a³qui²³ quianh³ˉ³, jian³ o⁴ a³júan³ ñei⁴³ i²conh²ˉ³, jian³ o⁴ a³quein³ mah²ˉ³ tionh²ˉ³. 21 Jian³ to⁵o³hyeih³²ˉ⁴, jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴la³, ¡i¹ sa⁴tian³² jnie³² júan² jnie³² la⁴ne³, con³ma²tieh² jnie³² jenh²ˉ³ tionh²ˉ³!
Quie¹ i⁴tia⁴ tsei⁴³ a³sang²³, tia⁴ tsei³⁴ jnia⁴ liah⁴ (hleh³ˉ⁴ la⁴jan³ a³hleh² jau²³ sa⁴tei⁴³ ta¹). 22 Juah⁴ne³ lang⁴³ a³hain⁴ tionh² chie³ hebreo, jnia⁴pa² lang⁴³ liah⁴; jian³ juah⁴ne³ lang⁴³i³ sa¹jeun³ Israel, jnia⁴pa² lang⁴³ liah⁴; jian³ juah⁴ne³ lang⁴³i³ sa¹jeun³ A³brang²³, jnia⁴pa² lang⁴³ liah⁴. 23 ¿Jian³ o⁴ lang⁴³i³ tionh² a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Cristo, lainh⁴ˉ³? (Hleh³ˉ⁴ con³ liah⁴i² hleh² a³ŋo⁴³.) Eu⁴³a²da³ hlion⁴ lang⁴³ˉ⁴. Quie¹ hlion⁴ ta¹ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴conh⁴a² hei⁴i³ tionh²; jian³ a⁵jon⁴³ i⁴hei²³ nie⁴³ ma³a⁴po³⁴i³ jnia⁴; jian³ hlion⁴ nie⁴³ ma³a⁴heu³⁴ˉ⁴ ni⁴ñi²³, jian³ i⁴co³ jia²³ li⁴jaun⁴ˉ⁴ liah⁴. 24 Jian³ hña⁴ nie⁴³ ma³a⁴po³⁴ jnia⁴ judío tionh² ma⁵qui⁴quia⁵ñi³⁴ chia³. 25 Jian³ hnang²³ nie⁴³ ma³a⁴po³⁴i³ jnia⁴ jeu³ a²hma³ tai³; jian³ conh⁴ a⁴quih⁴³i³ jnia⁴ m⁴caun²; jian³ hnang²³ nie⁴³ ma³a⁴hon³⁴ a²úan⁴³ i⁴hein³²ˉ⁴; jian³ con³ húa²³ a⁴jnioh³ˉ⁴ nei² jm³ñih¹ jian³ con³ jm². 26 Jian³ hlion⁴ ma³a⁴ŋeng³⁴ˉ⁴, jian³ ma³a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴co³ jia²³ jm³, jian³ i⁴co³ jia²³ hang³ tionh², jian³ i⁴co³ jia²³ jen² a³co³²ˉ⁴ jian³ jen² chie³ sang²³ liah⁴; jian³ ma³a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴co³ jia²³ je¹jeu³ jian³ i²nau³ jian³ jm³ñih¹, jian³ i⁴co³ jia²³ jen² a³juah⁴ lang⁴³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, a³ta³jaun²³ tionh². 27 Jian³ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ ta¹ pain⁴ i⁴húah⁴³ tsei³⁴ˉ⁴; jian³ hlion⁴ nie⁴³ sa⁴ma³a⁴cm³⁴ˉ⁴; jian³ i⁴cúan⁴³ˉ⁴ jian³ i⁴quein³ tsei³⁴ˉ⁴; jian³ hlion⁴ nie⁴³ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ he²; jian³ i⁴ma³ra⁵cu⁴³ˉ⁴ jian³ i⁴sa⁴sia³ i⁴quien⁴ˉ⁴.
28 Jian³ sia³ pi¹ liah⁴, quie¹ conh⁴ con³ jm² sian³⁴ˉ⁴ la⁴jan³ a³quian³ lie²³ hyei³ i⁴júan³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ nei² quieh¹ la⁴jang³⁴ cuah³. 29 Quie¹ juah⁴ne³ sian³ a³sa⁴huanh³, la⁴con³ jnia⁴pa² sa⁴huanh³. Jian³ juah⁴ne³ júan³ jan³ i⁴cangh³ a³sang²³, lei⁴ jain²³ tsei³⁴ˉ⁴ liah⁴. 30 Quie¹ juah⁴ne³ ton³²nie⁴³ hniah³ júan³²ˉ⁴ ron⁴, júan³²ˉ⁴ nei² quieh¹ i⁴ma³jnia³ i⁴sa⁴huanh³ pe²³ˉ⁴. 31 Jian³ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ Jmai³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹, ñi³i³ i⁴sa⁴ta³jaun²³ˉ⁵, a³hain⁴ a³haih¹ lei⁴ júanh⁴³i³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 32 Quie¹ con³ma²hein³²ˉ⁴ Damasco, si²mah⁴ quian¹ re¹ Aretas a⁴ron⁴³i³ a²hlie⁴ a⁴hie⁴ la⁴jeg³⁴ o²hnei³² quieh¹ je¹jeu³ jon³ i⁴sonh³i³ jnia⁴. 33 I² jon³ a⁴jyie³i³ jnia⁴ i⁴hein³²ˉ⁴ joh⁴³ a²mh³ta²³ jeu³ o²hnei³² to³quei³ quieh¹ a³jneng²³ si²jneng³ jeu³ jon³, i² la⁴jon³ a⁴lon⁴ˉ⁴ joh⁴³ cúa³i³.