12
Ma²eu⁴³ i⁴a⁴hyieh³ Pa³², canh⁴a² sa⁴júan³⁴i³ ñei⁴³ ua⁴jeu³²
I¹con³ sa⁴tei⁴³ ta¹ juah⁴ne³ júan³⁴ˉ⁴ ron⁴. I² ton³²nie⁴³ hniah³ hleh¹ˉ⁴ nei² quieh¹ i⁴ma⁴jnia³ Se³ño²³ i²con²³ˉ⁵ jian³ i⁴sa⁴ma²ñi³ chie³. Quie¹ cm⁴³ jnia⁴ jan³ a³ñih³ quian¹ Cristo a³ni²jan³i³ a²teg⁴ hneng³ ñi⁴jeu⁵, ma³quia⁵quin⁴ ñi³ ne³⁴. Sa⁴yan³²ˉ⁴ o⁴ ñei²i³ jeu³ si²chion³i³ jian³ o⁴ jmah³ m⁴tyi⁴, Jon⁴dai¹pa² ñi³. Cm⁴³ jnia⁴ a³ñih³ hain⁴. Sa⁴nia² o⁴ jeu³ si²chion³i³ jian³ o⁴ jmah³ m⁴tyi⁴ quieh¹ pi²³i³, Jon⁴dai¹pa² ñi³. Ni²jan³i³ la⁴teg⁴ con³ i²tsei³⁴ i²a⁴nau⁴i³ jau²³ ni²hma² quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴haih¹ li⁴tya³⁴ i¹jan³ chie³. Nei² quieh¹ a³ñih³ hain⁴pa² lei⁴ li⁴júan³²ˉ⁴ ron⁴; i² nei² quien⁴ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵ ne⁵, sa⁴i²júan³²ˉ⁴ ron⁴; quie¹ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴sa⁴huanh³ pe²³ˉ⁴, júan³²ˉ⁴ ron⁴. I² juah⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ ma²júan³²ˉ⁴ ron⁴, a⁵sia³ juah⁴ sa⁴ma²quein⁴³, quie¹ ma²hleh¹ˉ⁴ jau²³ tei⁴³pa²; i² a⁵sia³ júan³⁴ˉ⁴ canh⁴a² sa⁴lain⁴ i¹jan³ i⁴eu⁴³ júanh⁴³ˉ⁴ la⁴conh⁴a² je²³i³ lang⁴³ˉ⁴, jian³ o⁴ i⁴nau³i³ i⁴hleh³ˉ⁴.
Jian³ canh⁴a² sa⁴júan³²ˉ⁴ ron⁴ ua⁴jeu³² i⁴co³ jnia⁴, ma⁴jnia³ Jon⁴dai¹ i²con²³ˉ⁵ jon³, i⁴jon³ a⁴hyie³⁴ˉ⁴ con³ ma²eu⁴³ a⁴leg³⁴ la⁴con³ ya¹tia³ con³ a²hma³ seinh³ he³⁴ˉ⁴, jan³ a³sain² quian¹ a⁵lainh³²pa² a⁴co⁴lieh³ˉ⁴, canh⁴a² sa⁴júan³²ˉ⁴ ñei⁴³ ua⁴jeu³². Jian³ hnang²³ nie⁴³ ma³a⁴mh⁵ˉ⁵ Se³ño²³ i⁴qui³⁴i³ ma²eu⁴³ jon³ i²con²³ˉ⁵. I² a⁴juah⁴ hei⁴i³ ne⁵: “Quie¹ i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³ ne³pa² tyein² hniah³ quianh³ˉ³; quie¹ jñeih² conh⁴ tei⁴³ ua³pei⁴ quien⁴ˉ⁴ i⁴sa⁴huanh³ chie³.” I² la⁴ne³ jon³ hniah³ júan³²ˉ⁴ ron⁴ si³hyonh³ˉ⁴ i⁴sa⁴huanh³ˉ⁴ ne³, canh⁴a² cúa³⁴ Cristo ua³pei⁴ quieh¹ i²con²³ˉ⁵. 10 I⁴jon³ si³hyonh³ˉ⁴ i⁴sa⁴huanh³ˉ⁴ quie¹ nei² quieh¹ Cristo pa², jian³ i⁴sag⁴³i³ jnia⁴ jau²hlagh³², jian³ i⁴sia³ i⁴si³hain⁴ quien⁴ˉ⁴, jian³ i⁴qui³hag²³i³ jnia⁴, jian³ i⁴so⁵yan³²ˉ⁴ liah⁴ sian³⁴ˉ⁴. Quie¹ tei⁴³i² sa⁴huanh³ˉ⁴, jon³ lai²³ˉ⁵, tsei³⁴sa² quian³²ˉ⁴ ua³pei⁴.
11 Quie¹ ma³a⁴júan⁵ˉ⁵ la⁴jan³ a³sa⁴hei¹ jeu³ i⁴a⁴júan³⁴ˉ⁴ ron⁴, quie¹ hnei³pa² a⁴júanh² tionh²ˉ³ i⁴a⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴ne³. Quie¹ hnei³pa² ma²hniah³ ma²hleh²ˉ³ re³ nei² quien⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³; quie¹ i¹leuh² a⁵sia³ ya¹cang³⁴ˉ⁴ la⁴conh⁴a² a³lain⁴ eu⁴³ tyein² a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, ua²liah⁴a² sa⁴quein⁴³ jnia⁴. 12 Quie¹ lei³ jnia⁴ i⁴lang⁴³ˉ⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo con⁴juah⁴ la⁴jeg³⁴ ua³júah² co³ jnia⁴ i⁴a⁴júan³⁴ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ i⁴ra⁵júanh³ tsei³⁴ˉ⁴. 13 Jian³ a⁵sia³ a⁴jen³²ˉ⁴ hnei³ juah⁴ i⁴ya¹cangh³ˉ³ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ cuah³ sang²³; con³ nei² la³pa², quie¹ ta⁵la⁴ sa⁴si⁴quian³²ˉ⁴ hoh⁴³ˉ³ ma²sia³ i⁴si³hain⁴ quien⁴ˉ⁴pa². ¡Jian³ hain⁴³ hnei³ chie³² i⁴sa⁴re³ a⁴júan³⁴ˉ⁴ ne³!
A⁴juah⁴ Pa³² i⁴chie³⁴ a²teg⁴ hnang²³ nie⁴³ i²con²³ a³tionh² Corinto
14 Jian³ tieh²la³ ma³sainh⁴³ˉ⁴ re³ i⁴nai³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ a²teg⁴ hnang²³ nie⁴³, jian³ a⁵jon⁴³ i⁴ni²si⁴quian³²ˉ⁴ hoh⁴³ˉ³ liah⁴. Quie¹ sa⁴hnoh³²ˉ⁴ i⁴sia³ quianh³ˉ³, quie¹ hnei³pa² hno⁵ˉ⁵ tionh²ˉ³; quie¹ sa⁴tain⁴³ si³yein³ cúa³⁴ i²con²³ jmai³, quie¹ jmai³pa² tain⁴³ tya³⁴i³ re³ i⁴quieh¹ si³yein³. 15 Jian³ ta² si³hyonh³ˉ⁴ i²ma²hain¹ˉ⁴ la⁴conh⁴ sia³ quien⁴ˉ⁴ nei² quieh¹ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, jian³ la⁴teg⁴ jnia⁴ húan⁵pa²; quie¹ ua²liah⁴a² eu⁴³ hlion⁴ hno⁵ˉ⁵ hnei³, i² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, tsei³⁴sa² co⁴meih³ hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴.
16 Jian³ ñih¹ hnei³ re³ i⁴sa⁴si⁴quian³²ˉ⁴ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³; i² ca³chion²³ hnei³ tionh²ˉ³ juah⁴ a⁴ma⁴can²³ˉ⁵ hnei³ i⁴nei²³ tsei³⁴ˉ⁴. 17 ¿A¹ li⁴ma⁴can²³pa² li⁴ jnia⁴ hnei³, con³ma²a⁴sain³⁴ˉ⁴ chie³ hain⁴ tionh² i²conh²ˉ³? 18 Quie¹ a⁴mh⁵ˉ⁵ Tito i⁴ñei²i³ ni²je³²i³ hnei³ tionh²ˉ³, jian³ a⁴sain³⁴ˉ⁴ i²jan³ a³reunh⁴ˉ¹ hain⁴ jian²³i³. ¿O⁴ ni²ma⁴co²³ a²li⁴ chie³? ¿O⁴ a⁵sia³ co³nai² li⁴júan² jnie³², lainh⁴ˉ³, jian³ i⁴con³ co³hei²tsei³?
19 ¿O⁴ lainh⁴ˉ³ jainh⁴ pi¹ jnie³² jm² i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³? A⁵sia³, quie¹ hleh³ jnie³² ta⁵nei² Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ Cristo. Jian³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴ma³ŋo²³, i⁴tsei³⁴ quianh³pa² hnei³, goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵. 20 Quie¹ júan³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ tieh²la³ tei⁴³i² ñei¹ˉ⁴, con³na¹sa⁴tionh²ˉ³ liah⁴ hno⁵ˉ⁵, jian³ o⁴ i⁴jeh³²ˉ³ jnia⁴ i⁴sa⁴júan³⁴ˉ⁴ liah⁴ hnoh³ˉ³. Jian³ júan³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ con³na¹sian³ a³sian³ hnai³qui³ jenh²ˉ³, jian³ o⁴ a³eu⁴³ tsei⁴³, jian³ o⁴ a³m³tsainh², jian³ o⁴ a³tionh² ma⁵quein²³ co³hei²tsei³, jian³ o⁴ a³hleh² hlagh³² nei² quieh¹ a³sang²³, jian³ o⁴ a³si³hen⁴³ chie³ coh⁵cah³², jian³ o⁴ a³júan³ ñei⁴³, jian³ o⁴ a³tionh² sa⁴hei¹ jeu³. 21 Jian³ júan³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ tei⁴³i² a⁴ñei³⁴ˉ⁴ i⁴seg³⁴, júan³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴hyeih³²ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ o⁴ li⁴hoh²ˉ⁵ nei² quieh¹ jeun⁴³ hnei³ a³a⁴tanh⁴ chie³² liah⁴ma²jia⁴³ jian³ sa⁴ma³teinh³²ˉ³ hoh⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴júanh³ˉ³, i⁴hlenh⁵ˉ³ a³sa⁴lang⁴³ i³cúah³ˉ³ jian³ i⁴júanh³ˉ³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴.