2
La⁴la³ ja³⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹
I² con³ma²a⁴tyie³⁴ jm² i⁴sain³ jm² to⁴lo⁵quia⁴, jon³ ti²ŋangh³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ i⁴con³ co³hei²tsei³. Con³ a⁴la³ a⁴nau⁴i³ i⁴hain³² ñi⁴jeu⁵, hain³² la⁴con³ i²ja¹ tyi⁴ tia⁴, a⁴ŋangh³ la⁴tan² jauh³² i²ti²tionh²i³. I² jon³ a⁴hag⁴ co⁴hyeih² a³jan³ jan³ la⁴con³ o¹segh³² chie³ i⁴leg⁴³ o¹jyi³ loh⁴³. I² jon³ a⁴ha⁵ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ naih⁵ ni²tsei⁴³i³, a³a⁴cúa⁴ hlion⁴ ua³pei⁴, i² jon³ ma⁴lie⁵i³ hleh²i³ jau²jm⁴³ ma⁵quein²³, liah⁴ hnie³⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ hleh³i³ tionh².
Jian³ jm² jon³ tionh² judío je¹jeu³ Jerusalén, a³sian³ la⁴tan² m⁵cu³, chie³ a³ni²taih⁴³ i²con²³ Jon⁴dai¹. I² con³ma²a⁴hain³² ti³jan²³ jon³, jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³, jian³ sa⁴ñi³i³ henh⁴ si³lei⁴, quie¹ nau³i³ con⁴jan³i³ i⁴ti²hleh² a³hain⁴ jau²jm⁴³ quieh¹i³ tionh². Jian³ con³ma²a⁴nau⁴i³, ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿A¹hei⁴ a³sian³ húa³⁴ Galilea la⁴jang³⁴ a³ti²hleh² ne³? ¿Liah⁴ cúan²³ ne⁵, hleh² con⁴jan³ jau²jm⁴³ quian⁴ˉ¹ ma⁵quein²³, i⁴hleh⁴ˉ¹ liah⁴ma²maih⁴³ˉ¹? Quie¹ sian³ˉ¹ ta⁵seg³⁴, jian³ tionh² chie³ a³sian³ húa³⁴ Partia, jian³ a³sian³ húa³⁴ Media, jian³ húa³⁴ Elam, jian³ húa³⁴ Mesopotamia, jian³ a³sian³ húa³⁴ Judea la³, jian³ húa³⁴ Capadocia, jian³ húa³⁴ Ponto, jian³ Asia, 10 jian³ húa³⁴ Frigia, jian³ Panfilia, jian³ húa³⁴ Egipto, jian³ jeu³ i⁴nie⁴³ húa³⁴ Africa ta⁵jno³ a²lia⁴ jeu³ Cirene, jian³ tionh² a³sian³ je¹jeu³ Roma liah⁴, ca³chion²³ jnia¹ lang⁴³ judío, jian³ ca³chion²³ jnia¹ a⁴lang³⁴ˉ¹ con³ma²ma³don⁵ˉ¹; 11 jian³ tionh² i²la³ a³sian³ húa³⁴ Creta, jian³ húa³⁴ Arabia liah⁴, ti²nai⁴ˉ¹ ti²hleh²i³ ma⁵quein²³ jau²jm⁴³ quian⁴ˉ¹, la⁴jeg³⁴ ua³júah² i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹.
12 I⁴jon³ ta² co³ a⁴jainh⁴³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², sa⁴ñi³i³ henh⁴ si³lei⁴, a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿Henh⁴ júan³ i⁴hleh² a³ne³, lainh⁴ˉ³?
13 I² ca³chion²³ ne⁵, a⁴ji⁴ŋang⁴i³ quieh¹i³, a⁴juah⁴i³:
―Ti²hain⁴³pa² a³ne³ tionh².
A⁴hleh⁴ Pe³² i²con²³ a³jeu³
14 Jon³ a⁴no³ Pe³² jian²³ quia⁵con³ hain⁴ tionh², a⁴hleh⁴i³ tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ a³sian³ húa³⁴ Judea la³, jian³ hnei³ a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén la³, nai³ hnei³ re³ jau²³ i⁴hleh¹ˉ⁴ canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ henh⁴ si³lei⁴. 15 Quie¹ a⁵sian⁴³ a³ne³ ti²hain⁴³ tionh² liah⁴i² co³hei²tsei³ ti²júanh³ˉ³, quie¹ a⁵sia³ ni¹ñi³⁴ ma³a⁴teg⁴ tieh²la³. 16 Quie¹ i⁴ne³pa² ra⁵tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴sag⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹, Joel hain⁴, ra³juah⁴:
17 Tei⁴³i² ma³o¹tieh⁴ jm², juah⁴ Jon⁴dai¹,
cúa¹ˉ⁴ M⁴tyi⁴ quien⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴;
ma²jon³ hleh³ si³jonh³ˉ³, a³ñih³ a³m⁴, jau²³ quien⁴ˉ⁴;
jian³ sia³ i⁴ma²jnia³²ˉ⁴ i²con²³ si³maih² ñih³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³,
jian³ sia³ i⁴ma²jnia³²ˉ⁴ con⁴juah⁴ gui³sie⁴ i²con²³ a³don⁵ tionh² liah⁴.
18 Quie¹ i⁴chie⁴³pa² cúa¹ˉ⁴ M⁴tyi⁴ quien⁴ jm² jon³ i²con²³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ˉ⁵, a³ñih³ a³m⁴,
jian³ hleh³i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ liah⁴.
19 Júan¹ˉ⁴ ua³júah² ta⁵ñi⁴jeu⁵,
jian³ júan¹ˉ⁴ ua³júah² cuah³²húa³⁴:
tain³⁴ jm³yein⁴, hya³⁴ o¹jyi³ loh⁴³, canh⁴³ o¹ñi³² la⁴con³ o¹jnai⁴³.
20 Jian³ liah⁴ hyie³,
jian³ li⁴yein⁴ segh³ liah⁴i² jnia⁴ jm³yein⁴;
lei⁴ la⁴ne³ naih⁵i² tyie¹ jm² i⁴jionh⁴ Se³ño²³,
jm² júah³ i⁴lei³ jnia⁴.
21 I² la⁴jang³⁴ a³teh² Se³ño²³ ne⁵, lion⁴ pi²³i³.
22 ’Hnei³ tionh²ˉ³, chie³ Israel, nai³ hnei³ re³ jau²³ i⁴hleh¹ˉ⁴ la³: lei³ jnia⁴ i⁴a⁴sain⁴ Jon⁴dai¹, Jesús a³sian³ jeu³ Nazaret hain⁴, nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ nai² ua³júah² i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ hei⁴i³, liah⁴i² ma³ti²ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³. 23 I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴hei³⁴i³ joh⁴³ cúah³ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, liah⁴i² heih⁴³ a⁴tonh³i³, jian³ a⁴sianh²ˉ³ a³hain⁴ jian³ a⁴jŋangh⁴³ˉ³, i⁴a⁴cúanh³²ˉ³ i²con²³ a³hlangh² tionh² a³a⁴tion⁴i³ crau¹. 24 I² Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³i³, con³ma²a⁴lion³i³ i²con²³ húan³⁴, quie¹ sa⁴haih¹ juah⁴ i⁴cagh¹ jm² húan³⁴ i²con²³i³. 25 Quie¹ a⁴hleh⁴ Da³vei²³ nei² quieh¹i³ la⁴la³:
La⁴jeg³⁴ jm² jen³²ˉ⁴ Se³ño²³ ta⁵nei³⁴ˉ⁴;
i⁴jon³ a⁵sia³ jieh⁴ tsei³⁴ˉ⁴, quie¹ jian²³i³ jnia⁴.
26 I⁴jon³ si³hyonh³ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴, jian³ hleh² o¹segh³ˉ⁴ jau²³ i⁴si³hyonh³ˉ⁴.
Jian³ quie⁴³ he³⁴ˉ⁴ la³ i⁴hain³² tsei³⁴ˉ⁴.
27 Quie¹ sa⁴cúah²ˉ³ jian³⁴ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴ I²tionh² A³jaun²,
jian³ a⁵ga⁴ cúah²ˉ³ i⁴hliah⁴ he³² a³cúanh¹ quianh³ˉ³.
28 Quie¹ a⁴heh³²ˉ³ jnia⁴ jeu³ quieh¹ m⁵cu³ tsei²³,
jian³ a⁴júanh²ˉ³ i⁴si³hyonh³ˉ⁴ hlion⁴ mai²³, nei² quieh¹ i⁴sainh⁴³ˉ³ hlonh²ˉ⁵.
29 ’I² jon³ ne⁵, hnei³ tionh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, ti²nia²ˉ¹ la⁴jag³⁴ˉ¹ i⁴a⁴jaun³⁴ Da³vei²³, jmai³sie²³ˉ¹ hain⁴ a³sian³ ya⁴jo³⁴, jian³ a⁴hon³⁴i³, jian³ i²ra³hon³i³ jon³ ra³quia³ teg⁴ tieh²la³pa² jeu³ co³²ˉ¹ la³. 30 Jian³ ma²lang⁴³i³ jan³ a³hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ ra⁵ñi³i³ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ ho³² i⁴hyon⁴³ jan³ jen² sa¹jeun³ quian¹i³ a³lain⁴ A³ya⁴lion³² Chie³, a³lain⁴ a³júan³ heih⁴³ liah⁴ ma²júan³ Da³vei²³. 31 Jian³ a⁴je³⁴ Da³vei²³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ naih⁵i² lei⁴, i² la⁴jon³ a⁴hleh⁴i³ i⁴hyon⁴³ A³lion³ Chie³ hain⁴ jen² a³jaun², jian³ i⁴sa⁴jian³⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ I²tionh² A³jaun², jian³ a⁵ga⁴ hliah⁴ he³²i³ liah⁴. 32 I⁴jon³ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴hyon²³ Jesús ne³, jian³ a⁴teg⁴ nei² la⁴jag³⁴ jnie³² liah⁴. 33 I² la⁴ne³ jon³ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴júanh⁴³i³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹, jian³ a⁴cúa⁴ Jmai³i³ M⁴tyi⁴ quieh¹ i²con²³i³ liah⁴i² ma³a⁴cúa⁴i³ jau²³ ho³², jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³ ti²jeh⁴ˉ³ tieh²la³ jian³ ti²nauh³ˉ³, i⁴ja³⁴ i²con²³i³. 34 Quie¹ a⁵sian⁴³ Da³vei²³ ŋah³ ñi⁴jeu⁵; quie¹ hei⁴ pi²³ a⁴juah⁴i³:
A⁴juah⁴ Se³ño²³ Jon⁴dai¹ i²con²³ Se³ño²³ quian³⁴ˉ⁴:
“Nei⁴ hnei³ jo³² ta⁵chie³⁴ quien⁴ˉ⁴,
35 la⁴conh⁴i² júan³²ˉ⁴ i⁴cangh³²ˉ³ jm² i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hie²³ hnei³.”
36 ’Jian³ ua²ti²ñih¹ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴jangh³ˉ³, a³jeu³ Israel, i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴lang⁴³ Jesús hain⁴ Re¹ jian³ A³lion³ Chie³, a³hain⁴ a³a⁴tionh⁴³ˉ³ crau¹.
37 I² con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³ tionh², ta² a⁴hei³⁴ queuh³ tsei⁴³i³, i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ Pe³² jian³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Goh³ quian³⁴ˉ⁴, ¿henh⁴ hniah³ júan² jnie³²?
38 I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³²:
―Hniah³ sagh² hnei³ co³hei²tsei³ quianh³ tionh²ˉ³, jian³ hniah³ sonh⁵ hnei³ jm³ con⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³, con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesucristo, canh⁴a² hain³⁴i³ chie³² quianh³ˉ³; jian³ ma²jon³ hyeih²ˉ³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ta² tyieh⁵i³. 39 Quie¹ tainh⁴³ hnei³pa² tionh²ˉ³ hyeih²ˉ³ i⁴ne³ liah⁴i² ma³a⁴cúa⁴i³ jau²³ ho³², jian³ tain⁴³ la⁴jang³⁴ a³tionh² i²gm⁴, la⁴conh⁴ a³quianh⁴³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹.
40 Jian³ hlion⁴ pi¹ jau²³ seg³⁴ a⁴hleh⁴ Pe³² i⁴jang³⁴ tsei⁴³, jian³ hain³liah⁴ hniah³ si⁵hei⁴i³ jeu³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―Lion³² hnei³ tionh²ˉ³ jen² a³ti²júan³ i⁴hlagh³² a³tionh² m⁵cu³ la³.
41 I² la⁴ne³ jon³ a⁴son⁴ jm³ la⁴conh⁴ a³a⁴hyei⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Pe³², jian³ a⁴han⁵i³ jen² chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ jm² jon³, jian³ tain⁴³ la⁴conh⁴ hneng³ mai²³. 42 Jian³ a⁴can³⁴i³ i⁴sa⁴teinh³ tsei⁴³i³ jau²³ i⁴he²³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, jian³ tionh²i³ i⁴quein⁴³ tsei⁴³i³ jian²³i³ a³jan³ jan³, jian³ ŋangh³i³ i⁴queuh³i³ a²hei⁴³ jian³ i⁴mh²i³ Jon⁴dai¹ tionh².
La⁴la³ a⁴júan⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ liah⁴ma²ra⁴lie⁵
43 Ta² jeun⁴³ chie³ ŋo³⁴ co³ tsei⁴³ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ ua³júah² pain⁴ i⁴a⁴júan⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo hain⁴ tionh². 44 Jian³ la⁴jang³⁴ a³ma³ra⁵hain⁴ hain⁴ con³pa² ti²ŋangh³i³, jian³ co³nai²pa² ra⁵quieh¹i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma²sia³ quieh¹i³ tionh². 45 Jian³ a⁴hnang⁴i³ húa³⁴ quieh¹ tionh² jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma²sia³ quieh¹i³, i⁴ma⁴hon³²i³ la⁴jang³⁴ a³ma²si³hain⁴ quieh¹. 46 Jian³ la⁴jang³⁴i³ la⁴jon³ si³han²i³ cuah³júah² i⁴tionh²i³ con³ co³hei²tsei³ i⁴sa⁴teinh³ tsei⁴³i³ conh⁴ con³ jm², jian³ jauh³² quieh¹ jon²reunh¹i³ liah⁴, ma²jeun²³i³ a²hei⁴³ñih¹ jian³ queuh³i³ si³hyonh³i³ jian³ i⁴ti⁴ñeih⁵ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ tionh². 47 Jian³ júan³i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ liah⁴, i² la⁴jang³⁴ chie³ a³sang²³ ne⁵, hnio³⁴i³ a³hain⁴ tionh²; jian³ la⁴jeg³⁴ jm² júan³ Se³ño²³ i⁴li⁴jeun⁴³ cuah³ a³lion³i³.