LA⁴LA³ A⁴JÚAN⁴ A³HEI¹ JOH⁴³ CÚA³ TA¹ QUIEH¹ JESUCRISTO
1
Nei² quieh¹ i⁴sain³⁴ Jon⁴dai¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ i²con²³ chie³ quian¹i³
Hnei³ Tio³², ma²jyi³ libro i⁴a⁴sag³⁴ˉ⁴ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ jon³, a⁴tya³⁴ˉ⁴ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jesús jian³ i⁴a⁴he⁴i³, la⁴conh⁴i² a⁴tyie³⁴ jm² i⁴ŋah³i³ ñi⁴jeu⁵, ta⁵ma³a⁴júan⁴i³ heih⁴³ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹i³, a³a⁴quianh⁴³i³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵. Jian³ ta⁵ma³a⁴can³⁴i³ ma²eu⁴³ liah⁴a² a⁴jaun³⁴i³ jon³, jon³ ma⁴jnia³²i³ i²con²³ a³hain⁴ tionh² hlion⁴ nai², i⁴sian³i³ i⁴chie⁴³ i⁴si²chion³i³, jian³ ma⁴jnia³²i³ la⁴ne³ liah⁴o⁵jleg³⁴ ta¹la⁴ to⁴lo⁵ jm², jian³ a⁴hlenh⁴³i³ a³hain⁴ liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹.
I² con³ma²tionh²i³ co⁴chia³, jon³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i²con²³i³ i⁴sa⁴húan⁵i³ je¹jeu³ Jerusalén, a⁴juah⁴i³:
―Quie¹ hniah³ jianh²ˉ³ i⁴jon³ i⁴juah⁴ Jmai³²ˉ¹ cúa³⁴, liah⁴i² ma³a⁴naih³ˉ³ a⁴juah³ˉ⁴. Quie¹ chie⁴³pa² a⁴sion⁴³ Juan²³ chie³ jm³ con⁴juah⁴ o¹jm³; i² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, hie³⁴ yie⁴ la³ jia²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ si⁵hei⁴ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³.
Ŋah³ Jesús ñi⁴jeu⁵
I² jon³ a⁴ŋang⁴ a³hain⁴ tionh², a³ma²tionh² co⁴chia³ jian²³i³, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿o⁴ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴lain⁴ a³co³²ˉ¹ ta¹, a³júan³⁴ heih⁴³ la⁴tan² húa³⁴ Israel la³?
I² a⁴juah⁴ Jesús ne⁵:
―A⁵sia³ tainh⁴³ˉ³ li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ hain³ jm² jian³ hain³ hyieh² júan³⁴ Jmai³²ˉ¹ henh⁴ hnie³⁴i³. I² la⁴teg⁴i² jia²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ Jmai³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ ne⁵ jian³ i⁴hyeih²ˉ³ hlion⁴ ua³pei⁴, ma²jon³ húanh⁵ˉ³ ua²hleh²ˉ³ jau²³ quien⁴ˉ⁴, ma²lieh¹ˉ³ je¹jeu³ Jerusalén, jian³ la⁴tan² húa³⁴ Judea, jian³ húa³⁴ Samaria, jian³ ua²hanh²ˉ³ ua²hleh²ˉ³ la⁴tan² m⁵cu³ liah⁴.
I² con³ma²a⁴cúa⁴ Jesús jau²³ la³, to⁵ti²je²³i³ jon³ tionh², ŋah³i³ ñi⁴jeu⁵; i² jon³ ja³⁴ con³ o¹jnai⁴³, i² je¹ o¹jnai⁴³ jon³ a⁴quionh³i³, a⁵sie⁴³ ma⁵jnia⁴i³. 10 I² con³ma²ti²je²³i³ ta⁵ñi⁴jeu⁵ tionh², i⁴jen³i³ Jesús ŋah³, tyi¹ a⁴la³ a⁴no³ on³⁴ a³ñih³ ta⁵nei²i³ a³tionh² a²hmh³ tie³, 11 a³a⁴juah⁴:
―Hnei³ a³sian³ húa³⁴ Galilea tionh², ¿e⁴le³⁴ ta⁵ñi⁴jeu⁵ ti²jeh⁴ˉ³ tionh²ˉ³? Jesús pa² ne³ ŋah³ ñi⁴jeu⁵ ta⁵mah²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ la⁴ne³pa² jionh⁴i³ liah⁴, liah⁴i² a⁴jeh¹ˉ³ ŋah³i³ ne³.
A⁴hnah³i³ jan³ a³si⁵hei⁴ nei² quieh¹ Judas
12 I² jon³ a⁴tyanh³i³ Jerusalén, i⁴jonh³i³ mah⁴ quieh¹ a²hma³ Olivos tionh², i⁴seih⁴³ hloh³² je¹jeu³ Jerusalén i²tei⁴³ la⁴conh⁴ con³ mai²³ metro. 13 I² con³ma²a⁴tyanh³i³ je¹jeu³, jon³ a⁴han⁵i³ con³ jauh³² a²teg⁴ teun³⁴ piso, jauh³² i²ma²jian²³ Pe³² jian³ Jacobo, Juan²³, Dre¹, Lei³², To³ma²³, Bartolomé, Ma³te³², Jacobo a³jon⁴³ Alfeo, jian³ Si²úan¹ Tyeih⁴³ jian³ Judas a³reunh¹ Jacobo. 14 Jian³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², tionh² con³ co³hei²tsei³ i⁴ti²mh²i³ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴teinh³ tsei⁴³i³, jian³ a³m⁴, jian³ Ma³rei² sie²³ Jesús, jian³ si³reunh¹ Jesús liah⁴.
15 Jian³ jm² jon³ a⁴no³ Pe³² jen² la⁴jang³⁴ si³reunh¹i³ a³ti²ŋangh³ hain⁴, a³tain⁴³ la⁴conh⁴ nia⁴lon⁴ ni²tsain¹ quion⁴, jon³ a⁴juah⁴i³:
16 ―Goh³ quian³⁴ˉ⁴, ra⁵hniah³ li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴ra³sag², i⁴a⁴hleh⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ liah⁴ma²jia⁴³, con⁴juah⁴ i⁴a⁴hleh⁴ Da³vei²³ nei² quieh¹ Judas a³a⁴heh³ chie³ jeu³ i⁴ni²sianh⁴i³ Jesús. 17 Jian³ ma²hein² a³hain⁴ jen² jnie³², jian³ ma²hei¹ joh⁴³ cúa³i³ ta¹ liah⁴ le²³ jnie³² la³. 18 Jian³ o¹cau³² a⁴hyei⁴i³ i⁴a⁴tanh⁴i³ chie³² jon³, a⁴la³⁴i³ con³ húa³⁴; i² húa³⁴ jon³ ni²juan³²i³ ta⁵si²hyih¹, jian³ a⁴ŋoh⁴³ hein²i³, a⁴húa³ o¹co³hm³i³. 19 I² jon³ ra⁵ñi³ la⁴jang³⁴ a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén, i² jon³ a⁴teh³i³ húa³⁴ jon³ jau²jm⁴³ quieh¹, Acéldama, hnie³⁴ ra³juah⁴, Húa³⁴ quieh¹ Jm³yein⁴. 20 Quie¹ la⁴ne³ ra³sag² ma²jyi³ i⁴teh²i³ Salmo:
Ua²seih⁴³ hlagh³² hie⁴³ jauh³² quieh¹i³;
a⁵sion⁴³ a³cua⁴³ i¹jan³.
Jian³ ra³juah⁴ liah⁴:
Ua²júan⁴ a³sang²³ ta¹ nei² quieh¹i³.
21 ’I² jon³ hniah³ jan³ a³jie³ˉ¹ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, ta¹la⁴ jm² i⁴a⁴ŋeng⁴ Re¹ Jesús jie³ˉ¹, 22 liah⁴ma²ra⁴lie⁵ a⁴sion⁴³ Juan²³ chie³ jm³, jian³ la⁴conh⁴i² ŋah³ Jesús ñi⁴jeu⁵, jian³ a³a⁴teg⁴ nei² jie³ˉ¹ con³ma²a⁴hyon²³i³ jen² a³jaun².
23 I² jon³ a⁴hen⁴³i³ on³⁴ chie³: Se¹ a³teh²i³ Barsabás, jian³ a³ma²teh²i³ Justo liah⁴, jian³ a⁴hen⁴³i³ Ma³tie²³. 24 Jon³ a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Hnei³ Se³ño²³, ñih¹ hnei³ m⁴tyi⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴, he³² hnei³ jnie³² hain³ conh⁴ li⁵uan⁴ la³ ma³a⁴hniah²ˉ³, 25 a³si⁵hei⁴ joh⁴³ cúa³ ta¹ liah⁴ le²³ jnie³² la³; quie¹ ua⁵hag⁴³ Judas ta¹ la³, con³ma²a⁴tanh⁴i³ chie³², jian³ ŋah³i³ i²a⁴teg⁴ quieh¹i³.
26 Jon³ a⁴coh³i³ m⁴cm³² tionh², i² jon³ a⁴teg⁴ quieh¹ Ma³tie²³; a⁴hei³⁴i³ jen² quia⁵con³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo.