21
Ma⁴jnia³² Jesús i²con²³ quion³⁴ chie³ quian¹
Con³ma²ua⁴jeu³² jon³, jon³ a⁴ma⁴jnia³² Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴ i²con²³ chie³ quian¹, quien¹i²jm¹ jm³ñei³ Tiberias. Ma⁴jnia³²i³ la⁴la³: Ti²tionh² Si²úan¹ Pe³² co⁴chia³ jian²³ To³ma²³, a³hain⁴ a³teh²i³ A³cuan²³ On³⁴, jian³ Natanael, a³sian³ jeu³ Caná i⁴nie⁴³ húa³⁴ Galilea, jian³ si³jon⁴³ Zebedeo, jian³ i²on³⁴ chie³ quian¹ Jesús, a³sang²³. I² jon³ a⁴juah⁴ Si²úan¹ Pe³²:
―Nai³²ˉ⁴ ni¹jmah⁵ˉ⁵ jah⁴ tieh²la³.
I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Chie²pa² jnie³² liah⁴ jie³ jnie³² hnei³.
Jon³ ua⁵han²i³, a⁴han⁵i³ joh⁴³ a²úan⁴³, jian³ je¹nai³ jon³ i¹jan³ jah⁴ sa⁴a⁴jon⁴i³. I² con³ma²ma³hei¹ ta⁵jnia³, jon³ a⁴ma⁴jnia³² Jesús quien¹i²jm¹ i²chie³²; i² chie³ quian¹i³ tionh² ne⁵, sa⁴ñi³i³ hain³ chianh² hei⁴i³. I² jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ tionh²ˉ³, si³maih², ¿a¹sian⁴³ jah⁴ ma³ra³jonh⁴ˉ³?
I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―A⁵sian⁴³ sian³.
I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴:
―Yi⁴tiah²ˉ³ a²nai²³ jo³² ta⁵chie³⁴ a²úan⁴³, ma²jon³ jonh⁴ˉ³ jah⁴.
Ma²jon³ ni²tiah³i³ a²nai²³, i² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, a⁵sie⁴³ ma⁵li⁴soh⁴³, quie¹ eu⁴³ jeun⁴³ jah⁴ ni²hñi⁴³. I² jon³ ne⁵, chie³ quian¹ Jesús, a³eu⁴³ ma²hnio³⁴i³ hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ Pe³²:
―¡Se³ño²³pa² ne³!
I² Si²úan¹ Pe³², con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ i⁴ Se³ño²³ a³hain⁴, jon³ a⁴hei³⁴i³ a²cúan³, quie¹ ta⁵la⁴ ma²a⁴tyi³i³, ma²jon³ a⁴juan³⁴i³ joh⁴³ jm³. I² la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jesús i²co⁴hna³ hain⁴, ŋah³i³ ta⁵i²quein³ jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³ ya¹cmh²i³ a²nai²³ ni²hñi⁴³ jah⁴, quie¹ la⁴conh⁴ teun³⁴ nia⁴lo⁴ leg³ tei⁴³ i²ma²ya¹hei⁴³ a²úan⁴³ la⁴teg⁴ i²jm¹. I² con³ma²a⁴húan³i³ joh⁴³ a²úan⁴³ i²quein³, jon³ a⁴je³⁴i³ i⁴nie⁴³ jyi³ ni²co²³ o¹tah³ jian³ ra³tsain²³ jon⁴³júa³² nei² jyi³, jian³ a²hei⁴³ñih¹ liah⁴. 10 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Jian⁴³ hnei³ co⁴meih³ jon⁴³júa³² a³jeu³ la⁴jon⁴ ne³.
11 I² jon³ a⁴hei³⁴ Si²úan¹ Pe³² joh⁴³ a²úan⁴³ jon³, a⁴cmh³i³ a²nai²³ la⁴teg⁴ i²quein³ si²canh³ ni²hñi⁴³ jon⁴³júa³² canh², a³tain⁴³ nia⁴lon⁴ ni²tsain¹ to⁴lo⁵quian⁴ ra³tsein²³ on³; jian³ ua²liah⁴a² eu⁴³ jeun⁴³, a⁵sia³ a⁴cag³ a²nai²³. 12 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Nia³ ni³cauh⁴³ tionh²ˉ³.
Jian³ i¹jan³ chie³ quian¹i³ sa⁴tia⁴ tsei⁴³i³ ŋang³⁴ i²con²³i³: “¿Hain³ hnei³?” quie¹ ma³ti²ñi³ pi²³i³ tionh² i⁴ Se³ño²³pa². 13 I² jon³ ŋo³⁴ Jesús hlonh²i³, a⁴tang⁴i³ a²hei⁴³ñih¹, a⁴cúah³i³ a³hain⁴ tionh²; conh⁴liah⁴ la⁴jon³pa² a⁴júan⁴i³ jon⁴³júa³² liah⁴.
14 Ne³ i²ma³a⁴teg⁴ hnang²³ nie⁴³ ma³jnia³² Jesús i²con²³ chie³ quian¹ tionh², ta⁵ma³a⁴hyon²³i³ jen² a³jaun².
A⁴tya⁴ Jesús jau²³ jian²³ Si²úan¹ Pe³²
15 I² con³ma²a⁴leg³⁴ ti²queuh³i³ a²hei⁴³ tionh², jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³ Si²úan¹ Pe³²:
―Hnei³ Si²úan¹, a³jon⁴³ Jonás, ¿o⁴ hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴ la⁴conh⁴a² a³ne³?
I² jon³ a⁴ŋangh³ Pe³²:
―Jen³⁴, Se³ño²³, ma³ñih¹pa² hnei³ i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³.
I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Guenh³² hnei³ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ jon³.
16 Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴i³ a²teg⁴ taun³⁴ nie⁴³:
―Hnei³ Si²úan¹, a³jon⁴³ Jonás, ¿o⁴ hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴?
Jon³ a⁴ŋangh³ Pe³²:
―Jen³⁴, Se³ño²³, ñih¹pa² hnei³ i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³.
Jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hion³² hnei³ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ jon³.
17 Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴ Jesús a²teg⁴ hnang²³ nie⁴³:
―Hnei³ Si²úan¹, a³jon⁴³ Jonás, ¿o⁴ hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴?
I² jon³ ra⁵chionh⁴ tsei⁴³ Pe³², quie¹ a⁴ŋang⁴i³ hnang²³ nie⁴³ i⁴juah⁴i³: “¿O⁴ hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴?” I² jon³ a⁴ŋangh³ Pe³²:
―Hnei³ Se³ño²³, la⁴jeg³⁴pa² ñih¹ˉ³. Jian³ ñih¹pa² hnei³ i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³.
Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Jesús:
―Guenh³² hnei³ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴. 18 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, liah⁴ma²maih⁴³ˉ³, ma²hñih⁵ hnei³ húanh⁴³ a²cúanh³, jian³ ma²cúah⁴ˉ³ jainh¹ i²hyon³ hoh⁴³ˉ³ cúah²ˉ³; i² la⁴teg⁴i² ma³a⁴yinh³ˉ³ ne⁵, jon³ ñeih²ˉ³ ma³cúah³ˉ³, jian³ a³sang²³pa² hñih⁴³ hnei³, jian³ si⁵jo⁴i³ hnei³ i²sa⁴hnoh³ˉ³ cúah²ˉ³.
19 A⁴hleh⁴ Jesús i⁴ne³, a⁴he⁴i³ hain³liah⁴ jaun⁴ Pe³² i⁴júan³⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹. I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jon³, jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴:
―Nia³ coh⁵cah³ˉ⁴.
Chie³ quian¹ Jesús a³eu⁴³ hnio³⁴i³ hain⁴
20 Con³ma²a⁴jainh³ Pe³² nei², jon³ a⁴jen³i³ chie³ quian¹ Jesús ya¹tyein¹ coh⁵, a³hain⁴ a³eu⁴³ ma²hnio³⁴ Jesús, a³ma²a⁴cua⁴ hlonh² Jesús con³ma²a⁴queuh³i³ a²hei⁴³, jian³ a³a⁴ŋang⁴: “Hnei³ Se³ño²³, ¿hain³ a³hain⁴ a³cúah⁴³ hnei³?” 21 I² con³ma²a⁴je³ Pe³² quieh¹i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿liah⁴a² jainh⁴³ a³ne³ ne⁵?
22 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Juah⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ i⁴sian³i³ la⁴teg⁴i² ma³nioh⁵ˉ⁵, ¿henh⁴ jm² si²quianh¹ˉ³? Hnei³pa² hniah³ niah²ˉ³ coh⁵cah³ˉ⁴.
23 I² jau²³ ne³ ta⁴tsei¹ jen² si³reunh¹i³ tionh² i⁴sa⁴jaun⁴ chie³ quian¹ Jesús hain⁴. I² Jesús ne⁵, a⁵sia³ i⁴juah⁴i³ juah⁴ i⁴sa⁴jaun⁴ a³hain⁴, i⁴jon³pa² juah⁴i³: “Juah⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ i⁴sian³i³ la⁴teg⁴i² ma³nioh⁵ˉ⁵, ¿henh⁴ jm² si²quianh¹ˉ³?”
24 Chie³ hain⁴pa² ne³ tya²³ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴la³, jian³ a⁴sag⁴i³ jau²³ la³ liah⁴. Jian³ nia² jnie³² jau²³ i⁴tya²³i³ jon³ leg⁴³ jau²³ ni²tei⁴³.
25 Jian³ hlion⁴ pi¹ i⁴a⁴júan⁴ Jesús, i² juah⁴ne³ ma²ua⁵sag² ma⁵con³ la⁴conh⁴ con³, lain³⁴ jnia⁴, i¹ sa⁴ma²haih¹ m⁵cu³ la⁴jeg³⁴ ma²jyi³ ma²si⁵sag². Ua²lei⁴ la⁴ne³.