20
A⁴hyon²³ Jesús
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12)
Jm² ra⁴lie⁵ sa³ma², jon³ ŋo³⁴ Ma³rei² Ma³da³len² to³ i²ra³hon³i³ to⁵hie³ hion²³, naih³ pi¹ co⁴meih³; i² jon³ a⁴je³⁴i³ i⁴a⁵sie⁴³ si²jneng³ a²caun² júah³ ho³²to³. I² jon³ jonh³i³ jeu³ra³tyi⁴ la⁴teg⁴ i²cua⁴³ Si²úan¹ Pe³² jian²³ i²jan³ chie³ quian¹ Jesús a³sang²³, a³eu⁴³ ma²hnio³⁴i³ hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ tionh²:
―Ma³a⁴te¹i³ Se³ño²³ to³ i²ma²ra³hon³i³, sa⁴nia² jainh¹ ni²quion³i³.
I² jon³ ua⁵hag⁴³ Pe³² jian²³ i²jan³ chie³ quian¹ Jesús hain⁴ la⁴teg⁴ ho³²to³, ua⁵han²i³ la⁴teg⁴ to³ i²ra³hon³i³. Li⁵uan⁴i³ la⁴jon³ ua⁵han²i³ jeu³ra³tyi⁴; jian³ i²jan³ hain⁴ tsei³⁴sa² tia⁴ ŋo³⁴i³ la⁴conh⁴a² Pe³², a⁴tyie³⁴i³ co⁴ra⁴lie⁵ ho³²to³. Jon³ a⁴jeunh³i³ cah³², a⁴je³⁴i³ to³, jian³ a⁴je³⁴i³ a²hmh³ ma²lion³i³ jon³ ti²nie⁴³; i² a⁵sia³ a⁴hei³⁴i³ naih⁵ to³. I² coh⁵ jon³, jon³ a⁴tyie³⁴ Si²úan¹ Pe³², jian³ a⁴hei³⁴i³ to³, jian³ a⁴je³⁴i³ a²hmh³ ma²lion³i³ i⁴ti²nie⁴³ i²jon³; jian³ a⁴je³⁴i³ a²hmh³ i⁴ma²lie³ ma³tyi² Jesús i⁴sa⁴ti²nie⁴³ co⁴chia³ jian²³ a²hmh³ ma²lion³i³ jon³, quie¹ ra³pan³ nie⁴³ ta⁵co⁴³. Conh⁴liah⁴ a⁴hei³⁴ chie³ quian¹ Jesús, i²jan³ hain⁴, a³hain⁴ a³ma²a⁴tyie³⁴ co⁴ra⁴lie⁵ ho³²to³; jon³ a⁴je³⁴i³ la⁴jon³ jian³ ra⁵chie⁴³ tsei⁴³i³. Quie¹ a⁵sia³ ma³ra⁵ŋang⁴i³ tionh² i⁴ra³sag² Ma²jyi³ i⁴hniah³ hyon⁴³ Jesús ton³²nie⁴³ jen² a³jaun². 10 I² jon³ a⁵han² chie³ quian¹i³ hain⁴ i²con²³ jon²reunh¹i³ tionh².
Ma⁴jnia³² Jesús i²con²³ Ma³rei² Ma³da³len²
(Mr. 16.9‑11)
11 I² Ma³rei² ne⁵, si²jian²³i³ ho³²to³, si²hoh⁵i³ hloh³². I² ta¹la⁴ si²hoh⁵i³, a⁴júan⁴i³ ta⁵i²hain²³i³ i⁴je³⁴i³ naih⁵ to³, 12 jian³ a⁴jen³i³ on³⁴ ángel a³tionh² a²hmh³ tie³ a³ti²tionh² i²ma²ra³quian³ Jesús, jan³ si²sainh⁴³ i²ma²leg⁴³ yeih³² tyi²i³ jian³ jan³ si²sainh⁴³ i²ma²leg⁴³ he⁴³ tag³²i³. 13 A³a⁴juah⁴ tionh² i⁴sagh⁴³i³ Ma³rei²:
―A³m⁴, ¿e⁴le³⁴ si²hoh⁵ˉ³?
I² jon³ a⁴juah⁴i³:
―Jon³pa² quie¹ a⁴te¹i³ Se³ño²³ quian³⁴ˉ⁴, sa⁴yan³²ˉ⁴ jainh¹ ni²quion³i³.
14 Con³ma²a⁴juah⁴i³ jau²³ jon³, jon³ ua⁵lang⁴i³, a⁴jen³i³ Jesús a³si²sainh⁴³ i²jon³, ma⁵sa⁴ñi³ pi¹i³ o⁴ Jesús. 15 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³:
―¿E⁴le³⁴ hoh⁵ˉ³, a³m⁴? ¿Hain³ hnah⁵ˉ³?
I² a³m⁴ hain⁴, a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³, lain⁴i³, a³hie³ je¹ a²hma³ jon³pa², jian³ a⁴sagh⁴³i³:
―Hnei³ a³don⁵, juah⁴ne³ hnei³ la⁴teh⁴³ˉ³, juah¹ hnei³ jainh¹ ni²quionh²ˉ³, canh⁴a² ni¹te³²ˉ⁴.
16 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―¡Ma³rei²!
I² jon³ ua⁵lang⁴ Ma³rei², a⁴juah⁴i³ jau²jm⁴³ hebreo:
―¡Raboni! ―i⁴hnie³⁴ ra³juah⁴, A²teg²³.
17 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―A⁵ñeih³² jmah⁴³ hnei³ jnia⁴, quie¹ a⁵sia³ ma³ŋah⁵ˉ⁵ i²cua⁴³ Neih³ˉ⁴. I² eu⁴³a² re³ tyieh⁴ˉ³ i²tionh² si³reunh³ˉ⁴ yi⁴saih³²i³ hnei³ i⁴naih²ˉ⁵ i²cua⁴³ Neih³ˉ⁴ jian³ Naih⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴ jian³ Jon⁴dai¹ quianh³ˉ³ liah⁴ tionh²ˉ³.
18 I² jon³ ŋo³⁴ Ma³rei² Ma³da³len² i⁴ua⁵saih¹i³ chie³ quian¹ Jesús jau²³ hm²³ ne³ i⁴a⁴jen³i³ Se³ño²³, jian³ i⁴a⁴hleh⁴i³ jau²³ la³ liah⁴.
Ma⁴jnia³² Jesús i²con²³ chie³ quian¹
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49)
19 I² con³ma²a⁴nai³ jm² ra⁴lie⁵ sa³ma² jon³, jon³ ti²ŋangh³ chie³ quian¹ Jesús i⁴tionh²i³ si²jnang¹ o²hnei³², quie¹ con⁴³i³ judío tionh². I² jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús, a⁴no³i³ to⁵chieh³² jen²i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―Ua²tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³.
20 I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴he⁴i³ si¹cúa³ jian³ co³jo³² ni²tsei⁴³i³. I² chie³ quian¹i³ tionh² ne⁵, ta² si³hyonh³i³ a⁴leg³⁴ i⁴jen³i³ Se³ño²³. 21 Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴:
―Ua²tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³. La⁴jon³ liah⁴i² a⁴sai⁴ jnia⁴ Neih³ˉ⁴, la⁴ne³ sain¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴.
22 I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴jai³⁴i³ tyi⁴ jen² a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³:
―Hyei² hnei³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 23 A³hain⁴ a³hainh⁵ˉ³ chie³² quieh¹, ma³a⁴jlenh³ chie³² quieh¹i³; jian³ a³hain⁴ a³sa⁴hainh⁵ˉ³ chie³² quieh¹, liah⁴ma³ren³ jon³ pi²³i³.
Sa⁴ra⁵hain⁴ To³ma²³ i⁴a⁴hyon²³ Se³ño²³
24 I² To³ma²³ hain⁴ a³teh²i³ A³cuan²³ On³⁴, a³lang⁴³ jan³ a³hein² jen² quia⁵teun⁴ chie³ quian¹ Jesús, a³sa⁴si²sainh⁴³ con³ma²ma⁴jnia³² Jesús i²con²³ chie³ quian¹. 25 I² jon³ a⁴tya⁴ chie³ quian¹ Jesús hain⁴ tionh² jau²³ i²con²³ To³ma²³, a⁴juah⁴i³:
―Ma³a⁴nia² jnie³² Se³ño²³.
I² jon³ a⁴juah⁴ To³ma²³:
―Juah⁴ne³ sa⁴je³⁴ˉ⁴ si¹cúa³i³ i²a⁴toh³ a²jon⁴³ñi²³, jian³ tonh¹ˉ⁴ jon⁴³ si¹cúa³⁴ˉ⁴ o³chie⁴³ jon³ liah⁴, jian³ juah⁴ne³ sa⁴tonh¹ˉ⁴ si¹cúa³⁴ˉ⁴ jo³² ni²tsei⁴³i³ i²a⁴toh³ a²ñi²seinh³, sa⁴legh⁴ ua²ra⁵hain⁴ˉ⁴.
26 Liah⁴ma³jña³⁴ jm² jon³, jon³ si²ŋangh³ chie³ quian¹ Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴ con³ jauh³², jian³ si²sainh⁴³ To³ma²³ jen²i³. Jian³ ua²liah⁴a² ma²si²jnang¹ o²hnei³², a⁴hei³⁴ Jesús jen²i³, a⁴no³i³ to⁵chieh³², a⁴juah⁴i³:
―Ua²tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³.
27 Ma²jon³ a⁴sagh⁴³i³ To³ma²³:
―Tienh³ hnei³ jon⁴³ si¹cúah³ i²la³, je¹ hnei³ si¹cúa³⁴ˉ⁴; na⁴ŋang³² hnei³ si¹cúah³, tienh³ hnei³ si¹cúah³ co³jo³² ni²tsei³⁴ˉ⁴ ho³² ñi²³ la³. A⁵júan³ hnei³ i⁴sa⁴hainh⁴ˉ³, ua²li⁴hainh⁴ hnei³.
28 I² jon³ a⁴ŋangh³ To³ma²³, a⁴juah⁴i³:
―¡Se³ño²³ quian³⁴ˉ⁴, jian³ Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴ liah⁴!
29 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―To³ma²³, ne⁵pi¹ ra⁵hainh⁴ˉ³ quie¹ a⁴jeh³²ˉ³ jnia⁴. Eu⁴³ tsei³⁴ jm² ren³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ i²con²³ jnia⁴ i⁴sa⁴a⁴je³i³ jnia⁴.
Nei² i⁴ua⁵sag² ma²jyi³ la³
30 Hlion⁴ pi¹ ua³júah² a⁴júan⁴ Jesús ta⁵nei² chie³ quian¹ tionh² i⁴jon³ i⁴sa⁴ra³sag² nei² ma²jyi³ libro la³. 31 I² i⁴la³pa² ua⁵sag² canh⁴a² li⁴hainh⁴ˉ³ i⁴lang⁴³ Jesús A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, jian³ canh⁴a² con⁴juah⁴ i⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³i³, li⁴sia³ m⁵cu³ quianh³ˉ³ con⁴juah⁴ hei⁴i³.