19
I² jon³ jian³ Pilato Jesús, jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴pan³⁴i³ jeu³ a²lo³. Conh⁴liah⁴ a⁴júan⁴ a²hlie⁴ con³ a²sag³ i⁴leg⁴³ a²ton⁴³, a⁴tonh³i³ ma³tyi² Jesús, jian³ a⁴tanh³i³ con³ a²hmh³ sein³² cúa³. Jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús tionh²:
―¡Ta⁵yeih³² Re¹ quian¹ judío tionh²!
Jon³ a⁴quein⁴i³ nei² Jesús liah⁴.
I² jon³ ua⁵hag⁴³ Pilato liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁴juah⁴i³:
―Jeh³², tyein²³ˉ⁵ a³ñih³ ne³ ta⁵mah²ˉ³ tionh²ˉ³ canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ i⁴sa⁴tyieh³²ˉ⁴ i¹con³ chie³² quieh¹i³.
Jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús ya¹hei¹ a²sag³ i⁴leg⁴³ a²ton⁴³ ma³tyi²i³, jian³ i⁴hein²i³ a²hmh³ sein³² liah⁴. I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³ a³jeu³:
―¡Jeh³² i²la³ si²sainh⁴³ a³ñih³ hain⁴!
I² con³ma²a⁴je³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² hain⁴ quieh¹i³, jian²³ po³li³sei¹ quian¹ cuah³júah², jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¡Tion⁴³ hnei³ a³ne³ crau¹! ¡Tion⁴³ hnei³ a³ne³ crau¹!
I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³i³ tionh²:
―Jian⁴³i³ hnei³ húanh⁴ˉ³ tionh²ˉ³, yi⁴tionh⁴³ˉ³ crau¹, quie¹ i¹con³ chie³² sa⁴tyieh³²ˉ⁴ quieh¹i³.
I² jon³ a⁴ŋangh³ judío tionh²:
―Sia³ con³ lai²³ quian⁴ jnie³², i² con⁴juah⁴ lai²³ jon³ hniah³ jaun⁴i³, quie¹ júan³i³ lang⁴³i³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹.
I² con³ma²a⁴nau⁴ Pilato jau²³ i⁴a⁴juah⁴i³ jon³, tsei³⁴sa² ra⁵coh⁴³ tsei⁴³i³. Jon³ a⁴hei³⁴i³ jauh³²tyie³ liah⁴ i⁴seg³⁴, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús:
―¿Jainh¹ sianh³ hnei³ ne⁵?
I² Jesús ne⁵, i¹con³ sa⁴a⁴ŋangh³i³.
10 I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato:
―¿E⁴le³⁴ jau²³ sa⁴jainh⁴ˉ³ i²con²³ jnia⁴? ¿O⁴ sa⁴ñih¹ˉ³ i⁴quian³²ˉ⁴ heih⁴³ i⁴li⁴tion²³ˉ⁵ hnei³ crau¹, jian³ quian³²ˉ⁴ heih⁴³ i⁴li⁴lion³²ˉ⁴ hnei³ liah⁴?
11 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―I¹con³ heih⁴³ sa⁴ma²quianh²ˉ³ i²con²³ jnia⁴, a¹juah⁴ne³ sa⁴ma²a⁴cúa⁴ A³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵; i² jon³ ne⁵, eu⁴³a² pain⁴ chie³² quieh¹ a³a⁴cúah³ jnia⁴ i²conh²ˉ³ la⁴conh⁴a² hnei³.
12 I² liah⁴ma²jon³ ma²hnoh³ Pilato hain³liah⁴ li⁴lion⁴i³; i² judío tionh² ti²hleh²i³ tia⁴, juah⁴i³:
―¡Juah⁴ne³ lionh³²ˉ³ a³ne³, a⁵sia³ langh⁴³ˉ³ a³ñi³reunh¹ gobierno romano! ¡Quie¹ la⁴jang³⁴ a³júan³ lang⁴³ re¹, ua³tsain³²i³ gobierno!
13 I² Pilato ne⁵, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴tyein³i³ Jesús, jian³ a⁴cua⁴i³ i²can²³i³ jau²chie⁴³, i²sain³ Gabata jau²³ hebreo, i⁴ra³juah⁴: I²leg⁴³ Piso Leg⁴³ A²caun². 14 Jian³ ma³a⁴teg⁴ la⁴conh⁴ i⁵hyie³ hlo⁴ jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto. I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³ judío liah⁴:
―¡Jeh³², a³la³ si²sainh⁴³ Re¹ quianh³ˉ³!
15 I² jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴ la⁴jang³⁴i³ tionh²:
―¡Ua²jaun⁴i³! ¡Ua²jaun⁴i³! ¡Crau¹ tion⁴³i³ hnei³!
I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato:
―¿O⁴ tion²³ˉ⁵ crau¹ Re¹ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, lainh⁴ˉ³?
I² jon³ a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² hain⁴:
―A⁵sian⁴³ re¹ ma⁵sian³ quian⁴ jnie³² a³sang²³, jan³ re¹ romano pa², a³lang⁴³ gobierno.
16 I² jon³ a⁴cúanh³i³ Jesús i²con²³ a³hain⁴ tionh² canh⁴a² si⁵tion⁴i³ crau¹, ma²jon³ a⁴te¹i³, jian³i³.
Ta⁴ton³² Jesús crau¹
(Mt. 27.32‑50; Mr. 15.21‑37; Lc. 23.26‑49)
17 Jon³ ŋo³⁴ Jesús ya¹quian³ crau¹ la⁴teg⁴ con³ i²sain³ Ma³tyi² Húan³⁴, jian³ jau²³ hebreo sain³ Gólgota. 18 I²jon³ a⁴tion⁴i³ Jesús crau¹, jian³ a⁴tion⁴i³ i²on³⁴ a³sang²³ jian²³i³, ma⁵jan³ la⁴conh⁴a² jo³², to⁵chieh³² hein² Jesús. 19 I² jon³ a⁴tien⁴ Pilato con³ jo³²hma³ ma³tyi² crau¹ i⁴ra³sag² la⁴la³: JESÚS A³SIAN³ JEU³ NAZARET, RE¹ QUIAN¹ JUDÍO TIONH². 20 Jian³ jeun⁴³ judío a⁴heg⁴ i⁴ra³sag² jon³, quie¹ i²a⁴tion⁴i³ Jesús crau¹ jon³, hloh³² je¹jeu³ jon³pa², jian³ jau²³ i⁴ra³sag² jon³ ra³hleh² jau²³ hebreo, jian³ jau²³ griego, jian³ jau²³ la³tein²³. 21 I² jon³ a⁴juah⁴ m³chie³ tyein² quian¹ judío, a⁴sagh⁴³i³ Pilato:
―A⁵sag³ hnei³ i⁴lang⁴³i³ “Re¹ quian¹ judío”; quie¹ hniah³ sagh²ˉ³ la⁴la³: “Juah⁴ a³la³, jnia⁴ lang⁴³ Re¹ quian¹ judío tionh².”
22 I² a⁴ŋangh³ Pilato ne⁵:
―Liah⁴ a⁴sag³⁴ˉ⁴, ma³ra³sag²pa².
23 I² con³ma²a⁴tion⁴ a²hlie⁴ hain⁴ tionh² Jesús crau¹, ma²jon³ a⁴tang⁴i³ a²cúan³ Jesús, a⁴jeun³⁴i³ quin⁴ chieh³², ma⁵con³ queih³² la⁴jan³i³. Conh⁴liah⁴ a⁴tang⁴i³ a²hmh³ tsei²³ coh⁵ i⁴sa⁴ni²hm²³ hlion⁴ i⁴ra³hm²³ con³ ra³lang³² la⁴teg⁴ yeih³² la⁴teg⁴ húa³⁴. 24 Ma²jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―A⁵sia³ jeun³²ˉ¹, eu⁴³a² re³ ua²tyi³²ˉ¹ jau²chie⁴³, niah²ˉ¹ hain³ teg³⁴ quieh¹.
A⁴leg³⁴ la⁴ne³ i⁴ra⁵tei⁴³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴: “A⁴tyonh⁴i³ a²cúan³⁴ˉ⁴ jen²i³ tionh², nei² quieh¹ a²hmh³ quien⁴ˉ⁴ a⁴tyi³i³ jau²chie⁴³.” I² la⁴ne³ a⁴júan⁴ a²hlie⁴ hain⁴ tionh².
25 Jian³ hlonh² crau¹ i²ya¹ton³ Jesús jon³ si²sainh⁴³ sie²³i³, jian³ a³m⁴ reunh¹ sie²³i³ liah⁴, jian³ Ma³rei² i³cúa³ Cleofas, jian³ Ma³rei² Ma³da³len² liah⁴. 26 I² con³ma²a⁴jen³ Jesús sie²³, jian³ chie³ quian¹i³ a³eu⁴³ ma²hnio³⁴i³ hain⁴ a³si²sainh⁴³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ sie²³:
―I²ne³ si²sainh⁴³ a³jonh³ˉ³.
27 I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jon³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹ liah⁴:
―I²ne³ si²sainh⁴³ sieh³ˉ³.
I² liah⁴ma²jon³ a⁴te¹ chie³ quian¹ Jesús hain⁴ la⁴teg⁴ jauh³² quieh¹.
28 I² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ a⁴juah⁴ Jesús jau²³ la³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³, quie¹ ñi³i³ i⁴ma³ra⁵tei⁴³ la⁴jeg³⁴, a⁴juah⁴i³:
―Ta² quein³ tsei³⁴ˉ⁴.
29 I²jon³ ma²seih⁴³ con³ a²tsai³² si²canh³ o¹bein² jeinh³; jon³ ma⁴jñah⁴i³ con³ i⁴nah³ joh⁴³ o¹bein² jeinh³, jian³ si⁴tyi⁵i³ con³ a²hma³ i⁴sain³ hisopo, jon³ a⁴sie³⁴i³ la⁴teg⁴ ho³² Jesús. 30 I² con³ma²a⁴yeinh³ Jesús o¹bein² jon³, jon³ a⁴juah⁴i³:
―Ma³ra⁵tei⁴³ la⁴jeg³⁴.
Con³ma²a⁴tah⁴ ma³tyi²i³, jon³ a⁴jaun³⁴i³.
A⁴toh³ jan³ a²hlie⁴ a²ñi²seinh³ co³jo³² ni²tsei⁴³ Jesús
31 I² hlo⁴ jm² jon³ a⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³, i⁴jon³ sa⁴hnie³⁴ judío i⁴ti²ton³i³ crau¹ la⁴teg⁴ hie³⁴, jm² sa⁴júan³i³ ta¹, quie¹ eu⁴³ hen² jm² sa⁴júan³i³ ta¹ jon³. I⁴jon³ ni²mh²i³ Pilato i⁴si⁵jie⁴i³ ma³tag³² a³ti²ton³ crau¹ hain⁴, jian³ i⁴si⁵jyon³²i³ liah⁴. 32 I² jon³ ne⁵, ua⁵han² a²hlie⁴ tionh², jian³ a⁴jie⁴i³ ma³tag³² jan³ ra⁴lie⁵, conh⁴liah⁴ a⁴jie⁴i³ ma³tag³² i²jan³ liah⁴ a³ti²ton³ jian²³ Jesús. 33 I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ hlonh² Jesús, i² quie¹ a⁴je³⁴i³ i⁴ma³ya¹jaun², i⁴jon³ a⁵sie⁴³ a⁴jie⁴i³ ma³tag³²i³.
34 I² jon³ ne⁵, a⁴toh³ jan³ a²hlie⁴ a²ñi²seinh³ co³jo³² ni²tsei⁴³ Jesús, jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴húa³ jm³yein⁴ jian³ jm³ liah⁴. 35 I² a³hain⁴ a³a⁴je³⁴, tya²³i³ jau²³, jian³ jau²³ i⁴tya²³i³ jon³ ni²tei⁴³, jian³ ñi³i³ re³ i⁴hleh²i³ jau²³ ni²tei⁴³, canh⁴a² li⁴hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³. 36 Quie¹ a⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴la³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴: “A⁵sia³ jie³⁴ a²úan²³ quieh¹i³.” 37 Jian³ ra³sag² i²con³ liah⁴ i⁴ra³juah⁴: “Jen⁴³i³ a³a⁴toh³i³ a²ñi²³.”
A⁴hon³⁴i³ Jesús
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56)
38 I² ta⁵ma³a⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³, jon³ ñei² jan³ chie³ a³sain³ Se¹ a³sian³ jeu³ Arimatea, a³lang⁴³ chie³ quian¹ Jesús ta⁵ni²hma², quie¹ con⁴³i³ judío, ni²mh²i³ Pilato i⁴cúa³⁴i³ jeu³ i⁴si⁵quien²³i³ he³² Jesús ton³ crau¹. Ma²jon³ a⁴cúa⁴ Pilato jeu³, jian³ ŋo³⁴ Se¹ hain⁴ ni²quien²³i³ he³² Jesús. 39 Conh⁴liah⁴ Nicodemo liah⁴, a³hain⁴ a³ni²jen³² Jesús con³ to⁵hlo³⁴ liah⁴ma²jia⁴³, a⁴tyie³⁴i³ quian³i³ qui⁴quia⁴ kilo o¹tai³² i⁴jia²³ ma³jeu³ i⁴ni²conh² mirra jian²³ áloes. 40 Ma²jon³ a⁴con²³i³ he³² Jesús li⁵uan⁴i³ jon³, jian³ a⁴lion³i³ a²hmh³ ta⁵ra³ponh² jian²³ o¹tai³² i⁴jia²³ ma³jeu³ jon³, liah⁴i² tang²³ chie³ judío tionh² hon²³i³ a³jaun². 41 I² o³chie⁴³ i²a⁴tion⁴i³ crau¹ jon³, leg⁴³ con³ je¹ a²hma³, jian³ je¹ a²hma³ jon³ ho³ con³ to³ i⁴can¹ a⁴cag³⁴i³, i²jon³ i²sa⁴ma³a⁴quion³i³ i¹jan³ a³jaun². 42 I² jon³ a⁴quie³i³ he³² Jesús to³ jon³ ta¹tia⁴ hion²³ quie¹ ta⁵la⁴ hloh³² ho³, quie¹ nei² quieh¹ ma³o¹si⁵hei⁴ jm² i⁴júan³ judío i⁴a⁴lon⁴ jmai³sie²³i³ húa³⁴ Egipto.