18
A⁴júan⁴i³ chion³² Jesús
(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Lc. 22.47‑53)
Con³ma²a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ ua⁵han²i³ jian²³i³ chie³ quian¹ ta⁵hŋoh³ jm³cua³ Cedrón. I²jon³ i²ma²leg⁴³ con³ je¹ a²hma³ i²a⁴han⁵ Jesús jian²³ chie³ quian¹. Jian³ Judas, a³cúah⁴³ quieh¹i³ hain⁴, ñi³i³ i²jon³, quie¹ hlion⁴ nie⁴³ ma³ñei² Jesús i²jon³ jian²³ chie³ quian¹ i⁴ŋangh³i³. I² Judas ne⁵, a⁴tyie³⁴i³ jian³i³ co⁴hna³ a²hlie⁴ jian³ po³li³sei¹ quian¹ cuah³júah², a³sain² quian¹ m³chie³ tyein² jian³ chie³ fariseo tionh², a⁴tyie³⁴i³ i²jon³, ti²quian³i³ a²ñi²³ jian³ o¹jyi³ jm³co²³ jian³ a²hma³ tyi¹ jyi³ liah⁴. I² Jesús ne⁵, ma³ñi³ pi²³i³ la⁴jeg³⁴ la⁴conh⁴ si⁵lei⁴ i²con²³i³, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵hloh³², a⁴juah⁴i³:
―¿Hain³ hnah⁵ˉ³ tionh²ˉ³?
I² jon³ a⁴ŋangh³ a³hain⁴ tionh²:
―Jesús a³sian³ jeu³ Nazaret pa² hniah⁵ jnie³².
I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Jnia⁴pa² a³hain⁴.
Jian³ jen² a³hain⁴ tionh² si²sainh⁴³ Judas a³cúah⁴³ quieh¹i³. I² con³ma²a⁴juah⁴ Jesús: “Jnia⁴pa² a³hain⁴”, jon³ ŋah³ a³hain⁴ tionh² ta⁴coh⁵cah³², a⁴cangh³i³ húa³⁴. I² jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴:
―¿Hain³ hnah⁵ˉ³ tionh²ˉ³?
I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Jesús a³sian³ jeu³ Nazaret pa² hniah⁵ jnie³².
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―Ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴jnia⁴pa² a³hain⁴. Juah⁴ne³ hnoh⁵ˉ³ jnia⁴, cúa² hnei³ jeu³ i⁴chianh³ a³ne³ tionh².
A⁴leg³⁴ la⁴ne³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴ma³a⁴hleh⁴ Jesús i⁴juah⁴i³: “Hnei³ Neih³ˉ⁴, la⁴conh⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ³ ne³ i²con²³ˉ⁵, i¹jan³ sa⁴ua⁵hain⁴.” 10 I² Si²úan¹ Pe³² ne⁵, ma²quian³i³ con³ a²ñi²tag⁴, jon³ a⁴tyi³i³, a⁴júanh¹i³ jan³ a³sain³ Malco, a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ jeu³² m³chie³ tyein², a⁴queih³i³ ta³ra³cua¹i³ jo³² ta⁵chie³⁴. 11 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ Pe³²:
―Tienh³ hnei³ a²ñi²tag⁴ quianh³ a²lo³. ¿O⁴ a⁵sia³ lainh⁴ˉ³ i⁴hniah³ can¹ˉ⁴ ma²eu⁴³ pain⁴ liah⁴ heih⁴³ a⁴tonh³ Neih³ˉ⁴?
Ma⁴jnia³² Jesús ta⁵nei² jeu³² m³chie³ tyein²
(Mt. 26.57‑58; Mr. 14.53‑54; Lc. 22.54)
12 I² jon³ ne⁵, co⁴hna³ a²hlie⁴ hain⁴ liah⁴ma³jian²³ jeu³², jian³ po³li³sei¹ quian¹ judío a³hie³ cuah³júah², a⁴sanh³i³ Jesús, a⁴hñi³⁴i³. 13 I² jon³ ni²jan³i³ ñeih³² co⁴ra⁴lie⁵ ta⁵nei² Anás, quie¹ a³hain⁴ lang⁴³ a³don⁵ a⁵jmai³ Caifás, a³hain⁴ a³lang⁴³ jeu³² m³chie³ tyein² ñi³ jon³. 14 I² Caifás hain⁴ a⁴cúa⁴i³ co³hei²tsei³ i²con²³ judío tionh² liah⁴ma²jia⁴³ i⁴juah⁴i³ i⁴eu⁴³ re³ i⁴jaun⁴ jan³ chie³ nei² quieh¹ la⁴jang³⁴ a³jeu³.
A⁴jlian³⁴ Pe³² i²con²³ Jesús
(Mt. 26.69‑70; Mr. 14.66‑68; Lc. 22.55‑57)
15 I² jon³ ua⁵han² Si²úan¹ Pe³² coh⁵cah³² Jesús jian²³ i²jan³ chie³ quian¹ Jesús. I² a³i²jan³ hain⁴ ne⁵, cu²³ jeu³² m³chie³ quieh¹i³, i² jon³ a⁴han⁵i³ jian²³ Jesús je¹sieh³² coh⁵hnei³² jauh³² quieh¹ jeu³² m³chie³ tyein². 16 I² Pe³² ne⁵, a⁴jian⁴i³ o²hnei³² jneng²³. I² jon³ ua⁵hag⁴³ chie³ quian¹ Jesús hain⁴ a³cm²³ jeu³² m³chie³, ni²hlenh³²i³ a³m⁴ a³hie³ o²hnei³² i⁴ni²saih¹i³ i⁴si⁵hei⁴ Pe³². 17 I² jon³ a⁴juah⁴ a³m⁴ a³hie³ o²hnei³² hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ Pe³²:
―¿O⁴ a⁵hei⁴³ hnei³ langh⁴³ jan³ chie³ quian¹ a³ñih³ jno³, liah²?
I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³²:
―A⁵sia³ lang⁴³ˉ⁴.
18 Jian³ ta² cuh⁴ ma²jon³, i⁴jon³ a⁴tya⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ tionh² o¹jyi³ jian²³ po³li³sei¹, i² jon³ ti²ma³húan⁴i³ tionh² hloh³² jyi³ jon³. Jian³ Pe³² liah⁴ si²sainh⁴³i³ jen² a³hain⁴ si²ma³húan⁴i³.
A⁴ŋang⁴ jeu³² m³chie³ i²con²³ Jesús
(Mt. 26.59‑66; Mr. 14.55‑64; Lc. 22.66‑71)
19 I² jon³ a⁴ŋang⁴ jeu³² m³chie³ i²con²³ Jesús nei² quieh¹ chie³ quian¹i³ jian³ nei² quieh¹ jau²³ i⁴he²³i³. 20 Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―Ma³a⁴hleh³ˉ⁴ ni¹jia⁵ ta⁵nei² la⁴jang³⁴; quie¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ a⁴he³⁴ˉ⁴ cuah³júah² jian³ la⁴jeg³⁴ cuah³ peih¹ liah⁴ i²ŋangh³ la⁴jang³⁴ judío; i¹conh⁴ sa⁴a⁴hleh³ˉ⁴ ta⁵ni²hma². 21 ¿I² e⁴le³⁴ ŋangh⁵ˉ³ jnia⁴ ne⁵? Ŋangh³² hnei³ la⁴jang³⁴ a³a⁴nau⁴ tionh² henh⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh³ˉ⁴. I² hei⁴i³ tionh² ñi³ re³ henh⁴ jon³ i⁴a⁴hleh³ˉ⁴.
22 I² con³ma²a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³, con³ a⁴la³ a⁴quein⁴ jan³ po³li³sei¹ quian¹ cuah³júah² ma³nei²i³, a³ma²si²sainh⁴³ i²jon³, juah⁴i³:
―¿O⁴ la⁴la³ jainh²ˉ³ jau²³ i²con²³ jeu³² m³chie³?
23 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―Juah⁴ne³ a⁴hleh³ˉ⁴ jau²hlagh³², juah¹ hnei³ henh⁴ jon³; i² juah⁴ne³ a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ tsei²³ ne⁵, ¿e⁴le³⁴ nei³⁴ˉ⁴ a⁴queinh²ˉ³?
24 I² jon³ a⁴sai⁴ Anás ya¹hñi⁴³i³ i²con²³ Caifás a³lang⁴³ jeu³² m³chie³.
Conh⁴liah⁴ a⁴jlian³⁴ Pe³² i⁴seg³⁴
(Mt. 26.71‑75; Mr. 14.69‑72; Lc. 22.58‑62)
25 I² jon³ ne⁵, ta¹la⁴ si²ma³húan⁴ Pe³² hloh³² jyi³ jon³, i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ tionh²:
―¿O⁴ a⁵hei⁴³ hnei³ langh⁴³ jan³ chie³ quian¹i³, liah²?
I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴jlian³⁴i³, a⁴juah⁴i³:
―A⁵sia³ lang⁴³ˉ⁴.
26 Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴ i²jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ jeu³² m³chie³, a³hain⁴ a³tei⁴³ jau²³ quian¹ a³a⁴queih³ Pe³² ta³ra³cua¹ hain⁴, a⁴juah⁴i³:
―¿Sa¹ chie⁴³ a⁴jen³²ˉ⁴ hnei³ je¹ a²hma³ jon³ jianh²ˉ³ a³jno³, liah²?
27 Jon³ a⁴jlian³⁴ Pe³² liah⁴ i⁴seg³⁴, i² liah⁴ma²jon³ a⁴hoh⁵ jan³ a¹hyie²³.
Ma⁴jnia³² Jesús ta⁵nei² Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑31; Mr. 15.1‑20; Lc. 23.1‑5, 13‑25)
28 Jon³ a⁴tyein³i³ Jesús jauh³² quieh¹ Caifás, ua⁵jan³i³ jauh³²tyie³ quieh¹ si²mah⁴ tyein², ma³hei¹ ta⁵jnia³; i² hei⁴i³ tionh², a⁵sia³ a⁴han⁵i³ jauh³²tyie³ canh⁴a² sa⁴lei⁴ heinh⁵i³, quie¹ canh⁴a² la⁴ne³ li⁴queuh⁴³i³ ma³⁴ quieh¹ jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto. 29 I² jon³ ua⁵hag⁴³ si²mah⁴ tyein² Pilato ua⁵hlenh³²i³ a³hain⁴ tionh², a⁴sagh⁴³i³:
―¿Hain³ chie³² hnangh⁵ hnei³ a³ñih³ la³ tionh²ˉ³?
30 I² jon³ a⁴ŋangh³i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―Juah⁴ne³ sa⁴ma²lang⁴³ a³ne³ jan³ a³ren³ chie³², a⁵sia³ ma²cúanh³²i³ jnie³² i²conh²ˉ³.
31 I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato:
―Te⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³, ua⁴quian³ hnei³ jau²chie⁴³ i²con²³i³ con⁴juah⁴ lai²³ quianh³ˉ³.
I² jon³ a⁴juah⁴ judío tionh²:
―Sa⁴ra³cúa²³ i²con²³ jnie³² i⁴jŋangh¹ jnie³² chie³ i¹jan³, quie¹ lang⁴³ jnie³² chie³ judío.
32 I² la⁴ne³ li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Jesús liah⁴ma²jia⁴³ i⁴a⁴he⁴i³ hain³liah⁴ hniah³ jaun⁴i³. 33 I² jon³ a⁴hei³⁴ Pilato liah⁴ i⁴seg³⁴ jauh³²tyie³, jian³ a⁴teh³i³ Jesús, a⁴sagh⁴³i³:
―¿O⁴ hnei³ langh⁴³ Re¹ quian¹ judío tionh²?
34 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―¿O⁴ a⁴juah¹ˉ³ i⁴ne³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³ húanh⁴³ˉ³, jian³ o⁴ quie¹ i⁴a⁴sag⁴³ hnei³ a³sang²³ nei² quien⁴ˉ⁴?
35 I² jon³ a⁴ŋangh³ Pilato:
―¿O⁴ lainh⁴ˉ³ lang⁴³ jnia⁴ judío, heh⁵ˉ³? A³coh³²ˉ³ jian³ m³chie³ tyein² a⁴cúah³i³ hnei³ joh⁴³ cúa³⁴ jnia⁴. ¿I² henh⁴ a⁴júanh²ˉ³ ne⁵?
36 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―A⁵sia³ lang⁴³ˉ⁴ re¹ nei² m⁵cu³ la³. I² juah⁴ne³ ma²lang⁴³ˉ⁴, jon³ ma²jainh³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ jm² tionh² i⁴sa⁴ma²cúah⁴³i³ jnia⁴ i²con²³ chie³ judío. I⁴jon³ a⁵sia³ lang⁴³ˉ⁴ re¹ cuah³²húa³⁴ la³.
37 I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato liah⁴:
―¿O⁴ langh⁴³ˉ³ re¹, heh⁵ˉ³?
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―Hnei³pa² juah⁴ˉ³ i⁴lang⁴³ˉ⁴ re¹. Nei² ne³pa² i⁴cuan⁵ˉ⁵, ra⁵sian³⁴ˉ⁴ m⁵cu³ la³, i⁴jon³ i⁴ni³hleh³ˉ⁴ jau²³ ni²tei⁴³. La⁴jang³⁴ a³júan³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³ nau³i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴.
38 I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato:
―¿Henh⁴ jon³ i⁴ni²tei⁴³?
I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ jon³, jon³ ua⁵hag⁴³i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ ua⁵hlenh³²i³ judío, a⁴sagh⁴³i³:
―I¹con³ chie³² sa⁴tyieh³²ˉ⁴ quieh¹ a³ñih³ la³. 39 I² hnei³ tionh²ˉ³ tangh²ˉ³ i⁴lion³²ˉ⁴ jan³ a³chion³² jm² la³, jm² i⁴a⁴lon⁴ naih⁴³sieh³ˉ³ húa³⁴ Egipto. ¿O⁴ hnoh³ˉ³ lion³²ˉ⁴ Re¹ quian¹ judío tionh²?
40 I² jon³ a⁴hleh⁴ la⁴jang³⁴ i⁴tia⁴ i⁴seg³⁴, a⁴juah⁴i³:
―¡A⁵sia³ lionh³²ˉ³ a³ñih³ ne³! ¡Lion³² hnei³ Barrabás pa²!
I² Barrabás hain⁴ lang⁴³ a³hang³.