17
A⁴m⁴ Jesús i²con²³ Jmai³i³ nei² quieh¹ chie³ quian¹
Con³ma²a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ a⁴je³⁴i³ ta⁵ñi⁴jeu⁵, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Neih³ˉ⁴, ma³a⁴tyie³⁴ jm² tieh²la³. Ma⁴jnia³² hnei³ i⁴júanh⁴³ A³jonh³ˉ³, jian³ canh⁴a² la⁴ne³ ma⁵jnia³ A³jonh³ˉ³ i⁴júanh⁴³ hnei³ liah⁴. Quie¹ ma³a⁴cúah²ˉ³ i²con²³ A³jonh³ˉ³ i⁴júan³⁴i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴, canh⁴a² cúa³⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ³ i²con²³i³. I² i⁴la³pa² m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i⁴li⁴cu²³ hnei³ chie³, i⁴jan³ hnei³pa² Jon⁴dai¹ sian³ i⁴chie⁴³, jian³ i⁴li⁴cm²³i³ Jesucristo, a³hain⁴ a³a⁴sainh⁴ˉ³.
’Ma³a⁴júan³⁴ jnia⁴ i⁴júanh⁴³ˉ³ nei² cuah³²húa³⁴ la³, jian³ ma³ma⁴tieh²ˉ⁵ ta¹ i⁴ma²a⁴cúah³²ˉ³ jnia⁴ júan¹ˉ⁴. I² tieh²la³ ne⁵, hnei³ Neih³ˉ⁴, ma⁴jnia³² hnei³ i⁴júanh⁴³ jnia⁴ la⁴teg⁴ hlonh²ˉ³, liah⁴i² ma²júanh⁴³ˉ⁴ hlonh²ˉ³ naih⁵i² lei⁴ m⁵cu³ la³.
’Jian³ ma³a⁴he³⁴ˉ⁴ hain³liah⁴ langh⁴³ˉ³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ³ jnia⁴, a³ma²lang⁴³ chie³ quian¹ m⁵cu³. Ma²lang⁴³i³ chie³ quianh³ˉ³, jian³ a⁴cúanh³²i³ hnei³ tionh² i²con²³ˉ⁵, jian³ ma³ma⁴tei⁵i³ jau²³ quianh³ˉ³. Jian³ ma³ra⁵ñi³i³ i⁴la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴cúah² hnei³ i²con²³ jnia⁴, ja³⁴ i²conh² hnei³pa²; quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴cúah²ˉ³ i²con²³ jnia⁴, ma³a⁴cúah⁵i³ jnia⁴ tionh², jian³ ma³a⁴hyei⁴i³ liah⁴. Jian³ ma³ra⁵laih²i³ i⁴chie⁴³ i⁴a⁴nia³⁴ˉ⁴ i²conh² hnei³, jian³ ma³ra⁵hain⁴i³ tionh² i⁴hnei³pa² a⁴saih⁴ˉ³ jnia⁴.
’I² i⁴jon³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ nei² quieh¹i³ tionh²; a⁵sia³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ nei² quieh¹ a³m⁵cu³, quie¹ nei² quieh¹ a³a⁴cúanh³²ˉ³ i²con²³ˉ⁵ pe²³ˉ⁴; quie¹ ta⁵la⁴ lang⁴³i³ chie³ quianh³ˉ³. 10 Jian³ la⁴jang³⁴ a³quian³⁴ jnia⁴, quianh³ hnei³pa², jian³ la⁴jang³⁴ a³quianh³ hnei³, quian³⁴ jnia⁴ liah⁴; jian³ lei³ jnia⁴ i⁴júanh⁴³ jnia⁴ con⁴juah⁴ hei⁴i³ tionh².
11 ’I² jnia⁴ ne⁵, a⁵sie⁴³ ma⁵jian¹ˉ⁴ m⁵cu³ la³; hei⁴ pi²³i³ tionh² jian³⁴i³ m⁵cu³ la³, i² jnia⁴ naih²ˉ⁵ i²ñih⁴ˉ³. Hnei³ Neih³ˉ⁴ a³hen², hion³² hnei³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quianh³ˉ³ la⁴conh⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ³ i²con²³ˉ⁵, canh⁴a² tionh²i³ i⁴lang⁴³i³ jan³ chie³ la⁴jon³ liah⁴i² tieh² jnia¹. 12 Jian³ ta¹la⁴ ŋeng³⁴ˉ⁴ jian²³i³ jnia⁴ tionh² m⁵cu³ la³, a⁴hion⁵i³ jnia⁴ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quianh³ˉ³; jian³ la⁴conh⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ³ ne³, a⁴hion⁵ˉ⁵. Jian³ i¹jan³ sa⁴ua⁵hain⁴, jan³ a³hain⁴pa² a³ma³ra³gmh⁴ heih⁴³ si⁵hain⁴ hain⁴, canh⁴a² li⁴tei⁴³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³.
13 ’I² tieh²la³ ne⁵, naih²ˉ⁵ i²conh² hnei³; jian³ ta¹la⁴ hein³²ˉ⁴ m⁵cu³ la³ hleh³ˉ⁴ jau²³ la³, canh⁴a² lei⁴ si³hyonh³i³ ni²hyan³² tionh² liah⁴i² si³hyonh³ jnia⁴. 14 Jian³ ma³a⁴cúah⁵i³ jnia⁴ jau²³ quianh³ˉ³, jian³ a³m⁵cu³ tionh² hie²³ quieh¹i³, quie¹ a⁵sie⁴³ lang⁴³i³ quian¹ m⁵cu³ la⁴jon³ liah⁴i² sa⁴lang⁴³ jnia⁴ liah⁴. 15 A⁵sia³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ juah⁴ne³ i⁴húanh³²i³ hnei³ m⁵cu³ la³, i⁴jon³pa² m³⁴ˉ⁴ i⁴hionh³²i³ hnei³ nei² quieh¹ i⁴hlagh³². 16 A⁵sie⁴³ ma⁵lang⁴³i³ a³quian¹ m⁵cu³ la⁴jon³ liah⁴i² sa⁴lang⁴³ jnia⁴ a³quian¹ m⁵cu³. 17 Ma⁴cúanh¹i³ hnei³ tionh² con⁴juah⁴ ni²tei⁴³, jian³ jau²³ quianh³ˉ³ i⁴ni²tei⁴³. 18 Jian³ la⁴jon³ liah⁴i² a⁴saih⁴ˉ³ jnia⁴ m⁵cu³ la³, la⁴ne³ sain¹i³ jnia⁴ jen² a³m⁵cu³ liah⁴. 19 Jian³ nei² quieh¹ hei⁴i³ tionh², cúanh³² jnia⁴ i²conh² hnei³, canh⁴a² la⁴jon³ li⁴cúanh¹i³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³.
20 ’Jian³ a⁵sia³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ jmah³ nei² quieh¹ a³ne³ tionh², quie¹ m³⁴ˉ⁴ liah⁴ nei² quieh¹ a³li⁴hain⁴ i²con²³ jnia⁴ ta⁵cang³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴hleh³ a³ne³ tionh², 21 jian³ canh⁴a² tionh²i³ i⁴lang⁴³i³ jan³ chie³ la⁴jang³⁴i³, la⁴jon³ liah⁴i² lang⁴³ jnia¹ jan³ chie³, hnei³ Neih³ˉ⁴, i⁴heinh²ˉ³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴ jian³ i⁴hein³²ˉ⁴ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ liah⁴, jian³ ua²lain⁴i³ tionh² jan³ chie³ i⁴tionh²i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ˉ¹, canh⁴a² li⁴hain⁴ a³m⁵cu³ tionh², hnei³pa² a⁴saih⁴ˉ³ jnia⁴. 22 Jian³ a⁴cúa³⁴ˉ⁴ i⁴júanh⁴³i³ tionh² liah⁴i² a⁴cúah²ˉ³ i⁴júanh⁴³ jnia⁴, canh⁴a² lain⁴i³ jan³ chie³ liah⁴i² lang⁴³ jnia¹ jan³. 23 I⁴hein³² jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³ tionh², jian³ heinh² hnei³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴, canh⁴a² lain⁴i³ o³tan² jan³ chie³, jian³ la⁴ne³ li⁴ñi³ a³m⁵cu³ i⁴a⁴saih⁴ˉ³ jnia⁴, jian³ hnoh⁴³i³ hnei³ tionh² liah⁴i² ra⁵hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴.
24 ’Hnei³ Neih³ˉ⁴, la⁴conh⁴ a³hain⁴ a³a⁴cúanh³²ˉ³ i²con²³ jnia⁴, hno⁵ˉ⁵ si⁵cua³i³ i²jon³ jian²³i³ jnia⁴ i²ni¹nei³⁴ˉ⁴, canh⁴a² li⁴je³⁴i³ conh⁴ tei⁴³ i⁴júanh⁴³ˉ⁴ i⁴a⁴cúah²ˉ³; quie¹ ma⁵hnoh³²ˉ³ jnia⁴ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ naih⁵i² lei⁴ m⁵cu³ la³. 25 Hnei³ Neih³ˉ⁴ a³hen², sa⁴ra⁵cu²³ hnei³ a³m⁵cu³, i² jnia⁴pa² cm⁴³ hnei³, jian³ a³ne³pa² tionh² ra⁵ñi³ i⁴a⁴saih⁴ˉ³ jnia⁴. 26 Jian³ ma³ma⁴jnia³²ˉ⁴ hain³ hnei³, jian³ ma²jnia³² pi¹ jnia⁴, canh⁴a² liah⁴i² hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴, li⁴hnio³⁴i³ jon²reunh¹ tionh², jian³ canh⁴a² jian³i³ jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³ liah⁴.