16
’A⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ la⁴jeg³⁴ jau²³ la³ canh⁴a² sa⁴teinh⁴³ hoh⁴³ˉ³ jnia⁴. Quie¹ húa⁵i³ hnei³ cuah³ judío tionh², quie¹ jia²³ jm² la⁴teg⁴i² lain⁴ chie³ i⁴hnie³⁴i³ jŋangh³i³ hnei³, lain⁴i³ ma⁵con⁴³i³ Jon⁴dai¹ la⁴ne³. Júan³i³ la⁴jon³ tionh² quie¹ sa⁴cm²³i³ Neih³ˉ⁴, jian³ a⁵ga⁴ jnia⁴ liah⁴. I² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴la³ ñeih³², canh⁴a² la⁴teg⁴i² jia²³ jm² jon³, jon³ tyon⁴³ hoh⁴³ˉ³ la⁴jeg³⁴ la⁴conh⁴ ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³.
La⁴la³ júan³⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹
’Jian³ jau²³ la³ a⁵sia³ a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, quie¹ ta⁵la⁴ ma²hein³²pa² jnia⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³. I² tieh²la³ naih²ˉ⁵ i²con²³ a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴; jian³ i¹jan³ hnei³ tionh²ˉ³ sa⁴li⁴ŋangh²ˉ³: “¿Jainh¹ cúah²ˉ³?” I² quie¹ ma³a⁴juah³ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, i⁴jon³ ta² chionh⁴ hoh⁴³ˉ³ hlion⁴ mai²³ tionh²ˉ³. Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴la³ i⁴chie⁴³pa²: i⁴eu⁴³a² re³ quianh³ˉ³ i⁴naih²ˉ⁵. Quie¹ juah⁴ne³ sa⁴naih²ˉ⁵, a⁵sia³ jia²³ A³júanh² Tsei⁴³ hain⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³; i² juah⁴ne³ naih²ˉ⁵ ne⁵, ma²jon³ sainh³²i³ jnia⁴. I² la⁴teg⁴i² ma³cuan²³i³, jon³ júan³⁴i³ i⁴laih² tsei⁴³ a³m⁵cu³ i⁴lang⁴³i³ a³ti²ren³ chie³², jian³ liah⁴ li⁴tsein³⁴i³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹, jian³ liah⁴ queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ i²con²³ chie³. Li⁴laih²i³ i⁴ti²ren³i³ chie³² tionh², quie¹ sa⁴hain⁴i³ i²con²³ jnia⁴; 10 jian³ li⁴ñi³i³ liah⁴ li⁴tsein³⁴i³, quie¹ naih²ˉ⁵ i²cua⁴³ Neih³ˉ⁴, jian³ a⁵sie⁴³ ma⁵jeh³²ˉ³ jnia⁴; 11 jian³ li⁴ñi³i³ liah⁴ queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ i²con²³ chie³, quie¹ ma³a⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³ a³sa⁴tsein³⁴, a³júan³ heih⁴³ i²con²³ a³tionh² m⁵cu³ la³.
12 ’Hlion⁴ pi¹ hno⁵ˉ⁵ jeu¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i² tieh²la³ ne⁵, sa⁴tian⁴ li⁴ŋangh⁴ˉ³. 13 I² la⁴teg⁴i² ma³cuan²³ M⁴tyi⁴ a³he²³ jau²³ ni²tei⁴³, hei⁴ pi²³i³ he³⁴ hnei³ tionh²ˉ³ la⁴jeg³⁴ jau²³ ni²tei⁴³; jian³ a⁵sia³ hleh³i³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ hña³, quie¹ hleh³i³ la⁴conh⁴ a⁴nau⁴i³, jian³ júan³⁴i³ i⁴li⁴ñih¹ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴si⁵lei⁴. 14 Jian³ júan³⁴ hei⁴i³ i⁴júanh⁴³ jnia⁴, quie¹ hyei³⁴i³ la⁴jeg³⁴ nei² quien⁴ˉ⁴, jian³ júan³⁴i³ i⁴li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³. 15 Quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quieh¹ Neih³ˉ⁴, i⁴quien⁴ jnia⁴pa²; i⁴jon³pa² a⁴juah³ˉ⁴ i⁴hyei³⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ nei² quien⁴ˉ⁴, jian³ júan³⁴i³ i⁴li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³.
Jieh⁴ co³hyon²³tsei³ nei² quieh¹ i⁴chionh⁴ tsei⁴³i³
16 ’Jian³ co⁴meih³pa² júah³ jm² sia³ i⁴a⁵sie⁴³ jeh³²ˉ³ jnia⁴, jian³ sa⁴úa⁴pa² coh⁵ ne³, jeh³²ˉ³ jnia⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴, quie¹ naih²ˉ⁵ i²cua⁴³ Neih³ˉ⁴.
17 I² la⁴jon³ a⁴júanh⁴ co⁴meih³ chie³ quian¹i³ tionh², a⁴sagh⁴³i³ a³jan³ jan³:
―¿Henh⁴ ra³juah⁴ i⁴ne³ i⁴a⁴sag⁴³i³ jnia¹ i⁴juah⁴i³: “Co⁴meih³pa² júah³ jm² sia³ i⁴a⁵sie⁴³ jeh³²ˉ³ jnia⁴, jian³ sa⁴úa⁴pa² coh⁵ ne³, jeh³²ˉ³ jnia⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴, quie¹ naih²ˉ⁵ i²cua⁴³ Neih³ˉ⁴”?
18 I² i⁴jon³ a⁴júanh⁴i³:
―¿Henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ jon³, “co⁴meih³pa² júah³ jm²”? Quie¹ sa⁴ŋang⁴ jnia¹ henh⁴ si²hleh²i³.
19 Jon³ ra⁵laih² Jesús i⁴ma²hnie³⁴ chie³ quian¹i³ ŋang³⁴ i²con²³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―¿O⁴ ti²júanh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ húanh⁴ˉ³ nei² quieh¹ jau²³ i⁴a⁴juah³ˉ⁴: “Co⁴meih³pa² júah³ jm² sia³ i⁴a⁵sie⁴³ jeh³²ˉ³ jnia⁴, jian³ sa⁴úa⁴pa² coh⁵ ne³, jeh³²ˉ³ jnia⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴”? 20 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i⁴hoh³²ˉ³ jian³ li⁴chionh⁴ hoh⁴³ˉ³, i² a³m⁵cu³ ne⁵, lei⁴ si³hyonh³i³ tionh²; jian³ ua²liah⁴a² li⁴chionh⁴ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, i⁴chionh⁴ hoh⁴³ˉ³ jon³, lei⁴ si³hyonh³ˉ³ hlion⁴ mai²³. 21 Quie¹ liah⁴i² lang⁴³ jan³ a³m⁴ tei⁴³i² cuan⁴ a³jon⁴³i³, si³hei⁴ queuh³ tsei⁴³i³, quie¹ ma³a⁴teg⁴ o²ra³ quieh¹i³; i² tei⁴³i² ma³cuan²³ yein³ ne⁵, a⁵sie⁴³ ma⁵tyon²³ tsei⁴³i³ ma²eu⁴³ i⁴a⁴can³⁴i³, nei² quieh¹ i⁴eu⁴³ si³hyonh³i³ i⁴ra⁵sian³ yein³ m⁵cu³ la³. 22 Jian³ la⁴ne³pa² hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, li⁴chionh⁴ hoh⁴³ˉ³ tieh²la³; i² nia²jen³² pe²³ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴seg³⁴, i² ma²jon³ lei⁴ si³hyonh³ˉ³ tionh²ˉ³ hlion⁴ mai²³, con³ i⁴si³hyonh³ˉ³, i¹jan³ sa⁴li⁴qui³⁴.
23 ’Jian³ jm² jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵hniah³ ŋangh³²ˉ³ jnia⁴ i¹con³. Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, la⁴jeg³⁴ i⁴mh²ˉ³ i²con²³ Neih³ˉ⁴ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, cúa³⁴i³. 24 Jian³ la⁴teg⁴ tieh²la³, i¹con³ a⁵sia³ i⁴ma³a⁴mh²ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴; m² hnei³ jian³ hyanh⁴ˉ³, canh⁴a² hyan⁵ i⁴si³hyonh³ˉ³.
A⁴cagh¹ Jesucristo jm² m⁵cu³
25 ’Ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴la³ con⁴juah⁴ jau²³ sa⁴lei³; i² jia²³ jm² i⁴so⁵hlenh²ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ jau²³ sa⁴lei³, quie¹ hleh¹ˉ⁴ ra³jia⁵ o³tan² nei² quieh¹ Neih³ˉ⁴. 26 Jian³ jm² jon³ mh³²i³ hnei³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴; jian³ a⁵sia³ juah³ˉ⁴ juah⁴ jnia⁴pa² mh²ˉ⁵ Neih³ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³, 27 quie¹ hña³pa² Neih³ˉ⁴ ma³hnie³⁴ hnei³, quie¹ ra⁵hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³, jian³ ra⁵hainh⁴ˉ³ i⁴a⁴nia³⁴ˉ⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹. 28 A⁴nia³⁴ˉ⁴ i²con²³ Neih³ˉ⁴ i⁴cuan⁵ˉ⁵ m⁵cu³ la³, jian³ la⁴ne³ liah⁴ hniah³ jau¹ˉ⁴ m⁵cu³ la³, i⁴naih²ˉ⁵ i²con²³ Neih³ˉ⁴.
29 I² jon³ a⁴juah⁴ chie³ quian¹i³ tionh²:
―Ne⁵a² si²hleh³ˉ³ ra³jia⁵ o³tan², a⁵sie⁴³ ma⁵hleh³ˉ³ con⁴juah⁴ jau²³ sa⁴lei³. 30 Jian³ nia² jnie³² tieh²la³ i⁴ñih¹ˉ³ la⁴jeg³⁴, jian³ a⁵sie⁴³ ma⁵hniah³ juah⁴ i⁴ŋang³⁴ chie³ i²conh²ˉ³ i¹jan³. I⁴jon³ hain⁴ jnie³² i⁴a⁴niah³ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹.
31 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―¿O⁴ ne⁵pi¹ ra⁵hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³? 32 Quie¹ ma³ja²³ jm², ma³a⁴tyie³⁴ tieh²la³pa² la⁴teg⁴i² so⁵jenh³ hnei³ ma⁵quein²³ la⁴jan³ jan³ hnei³ tionh²ˉ³ cm³⁴, jian³ tonh³²ˉ³ jnia⁴ húan⁵ˉ⁵. I² a⁵sia³ quionh⁴ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵, quie¹ jian²³pa² jnia⁴ Neih³ˉ⁴. 33 La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ a⁴hlenh⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ canh⁴a² sianh³ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ con⁴juah⁴ jnia⁴. Jian³ m⁵cu³ la³ hniah³ canh²ˉ³ ma²eu⁴³; jian³ re³ tya² hnei³ hoh⁴³, quie¹ jnia⁴ ma³a⁴cagh³²ˉ⁴ jm² m⁵cu³ la³.