15
O¹sieh³² ya¹gm³jeh² i⁴chie⁴³ lang⁴³ Jesús
’Jnia⁴ lang⁴³ o¹sieh³² ya¹gm³jeh² i⁴chie⁴³, jian³ Neih³ˉ⁴ lang⁴³ a³hie³ hei²³ a²hma³ jon³. La⁴jeg³⁴ o¹cúah² i⁴quian³² jnia⁴ i⁴sa⁴hag³ o¹m⁴, queih³i³; jian³ la⁴jeg³⁴ o¹cúah² i⁴hag³ o¹m⁴, ma³jo²³i³ re³, canh⁴a² la⁴jon³ cúa³⁴ hlion⁴ pi¹ o¹m⁴. Jian³ ma³ti²cangh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴hlenh⁵ˉ⁵ hnei³. Ua²tionh²ˉ³ liah⁴ma³tionh²ˉ³ ne³ naih⁵ ni²tsei³⁴ jnia⁴, jian³ i⁴hein³²ˉ⁴ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³. Jian³ sa⁴li⁴hag³⁴ o¹m⁴ o¹cúah² hña³, juah⁴ne³ sa⁴ya¹quian³² la⁴teg⁴ o¹sieh³²; conh⁴liah⁴ la⁴ne³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, i¹con³ i⁴tsei³⁴ sa⁴li⁴ma²jniah³²ˉ³, juah⁴ne³ sa⁴tionh²ˉ³ naih⁵ ni²tsei³⁴ jnia⁴.
’Jnia⁴ lang⁴³ o¹sieh³², hnei³ tionh²ˉ³ langh⁴³ o¹cúah². A³hain⁴ a³hein² naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴ jian³ hein³² jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³, a³la⁴ne³ ta² hlion⁴ i⁴tsei³⁴ ma³jnia³i³; i² juah⁴ne³ sa⁴jianh²ˉ³ jnia⁴ ne⁵, i¹con³ a⁵sia³ i⁴li⁴júanh²ˉ³ tionh²ˉ³. A³hain⁴ a³sa⁴hein² naih⁵ ni²tsei³⁴ jnia⁴ i⁴li⁴úan⁴i³, si⁵hang⁴³i³ ta⁵co⁴³ liah⁴i² ton²³i³ o¹cúah² hma³, jian³ li⁴quin³i³ liah⁴i² li⁴quein³ o¹cúah² hma³ i⁴tya²³i³ co⁴lagh⁴³ i⁴jeng³i³ i⁴co³⁴.
’I² juah⁴ne³ liah⁴ma³sianh³ˉ³ ne³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴ jian³ i⁴quianh²ˉ³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ liah⁴ma³quianh²ˉ³ ne³ tionh²ˉ³, m² hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴hnoh³ˉ³, jian³ hyanh⁴ˉ³ liah⁴. Jian³ ta² lei³ i⁴júanh⁴³ Neih³ˉ⁴ la⁴teg⁴i² ma⁵jniah³²ˉ³ hlion⁴ i⁴tsei³⁴, jian³ la⁴ne³ lei³ i⁴langh⁴³ˉ³ chie³ quian³⁴ˉ⁴. La⁴jon³ liah⁴i² hnie³⁴ jnia⁴ Neih³ˉ⁴, la⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³; ua²tionh²ˉ³ liah⁴ma³tionh²ˉ³ ne³ liah⁴ ra⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³. 10 Jian³ juah⁴ne³ ma⁵teih³²ˉ³ heih⁴³ quien⁴ˉ⁴, jon³ sa⁴teinh³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴ hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴jon³ liah⁴i² ma⁵tei³²ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ heih⁴³ quieh¹ Neih³ˉ⁴, jian³ sa⁴si³hain⁴ tsei³⁴ˉ⁴ liah⁴ hnie³⁴i³ jnia⁴.
11 ’A⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ jau²³ la³ canh⁴a² liah⁴i² si³hyonh³ jnia⁴, lei⁴ si³hyonh³ˉ³ liah⁴, jian³ canh⁴a² ni²hyan³² i⁴si³hyonh³ˉ³. 12 Jian³ i⁴la³pa² heih⁴³ quien⁴ˉ⁴: i⁴ma²hnoh³²ˉ³ la⁴jan³ jan³ liah⁴i² ra⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³. 13 A⁵sion⁴³ i²jan³ ma⁵hnio³⁴ chie³ i⁴chie⁴³ i⁴la⁴la³ i⁴cúa²³i³ m⁵cu³ quieh¹ nei² quieh¹ a³ñi³reunh¹. 14 Hnei³ tionh²ˉ³ langh⁴³ˉ³ a³ñi³reunh³ˉ⁴, juah⁴ne³ ma⁵teih³²ˉ⁴ la⁴conh⁴ heih⁴³ júan³⁴ˉ⁴. 15 A⁵sie⁴³ ma⁵teh²ˉ⁵ hnei³ a³cúa²³ cúa³tag³², quie¹ a³cúa²³ cúa³tag³² a⁵sia³ ñi³i³ la⁴conh⁴ júan³ jeu³²i³. Quie¹ ma³a⁴juah³ˉ⁴ i⁴langh⁴³ˉ³ a³ñi³reunh³ˉ⁴ tionh²ˉ³, quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴nau³⁴ˉ⁴ i²con²³ Neih³ˉ⁴, ma³ma⁴jnia³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ la⁴jeg³⁴. 16 A⁵sian⁴³ hnei³ a⁴hnieh² jnia⁴ tionh²ˉ³; jnia⁴pa² a⁴quianh⁵ˉ⁵ hnei³ jian³ ma³a⁴tonh³ˉ⁴ joh⁴³ cúah³ˉ³ i⁴ua²hanh²ˉ³ i⁴ma²jniah³²ˉ³ hlion⁴ i⁴tsei³⁴, jian³ i⁴tsei³⁴ i⁴ma²jniah³²ˉ³ jon³, tieh¹ úa⁴. Jian³ la⁴ne³ la⁴jeg³⁴ i⁴mh²ˉ³ i²con²³ Neih³ˉ⁴ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, cúa³⁴ Neih³ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. 17 Jian³ júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ la³: i⁴ma²hnoh³²ˉ³ a³jan³ jan³.
Hie²³ a³m⁵cu³ quieh¹ Jesús jian³ hion²³i³ chie³ quian¹ Jesús liah⁴
18 ’Juah⁴ne³ hie²³ hnei³ a³m⁵cu³ tionh²ˉ³, ñih¹ˉ³ i⁴jnia⁴pa² ñeih³² ra⁵hie²³i³ la⁴conh⁴a² hnei³ tionh²ˉ³. 19 Juah⁴ne³ ma²langh⁴³ˉ³ a³quian¹ m⁵cu³, jon³ ma²ma⁵hnie³⁴i³ hnei³ liah⁴i² hnio³⁴i³ chie³ quian¹. Quie¹ a⁴quianh⁵ˉ⁵ hnei³ jen² a³m⁵cu³, i⁴jon³ hie²³ hnei³ a³m⁵cu³, quie¹ so⁵langh⁴³ˉ³ chie³ quian¹ m⁵cu³. 20 Tyon¹ hnei³ hoh⁴³ jau²³ la³ i⁴a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³: “I¹jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² sa⁴tyein² la⁴conh⁴a² jeu³².” Juah⁴ne³ jnia⁴ ñeih³² a⁴hag⁴i³, leg⁴³ re³pa² hag³⁴i³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴; juah⁴ne³ ma³tei⁵ chie³ jau²³ quien⁴ˉ⁴, jon³ ma⁴tei⁵i³ jau²³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴. 21 I² la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ júan³⁴i³ i²conh²ˉ³ nei² quien⁴ˉ⁴, quie¹ sa⁴cm²³i³ a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴.
22 ’Jian³ juah⁴ne³ sa⁴ma³cuan⁵ˉ⁵ m⁵cu³ la³ jian³ juah⁴ sa⁴ma²a⁴hleh³ˉ⁴ i²con²³i³, a⁵sia³ ma²li⁴juah⁴i³ i⁴ren³i³ chie³². I² tieh²la³ ne⁵, a⁵sie⁴³ li⁴juah⁴i³ juah⁴ i⁴sa⁴ren³i³ chie³². 23 A³hain⁴ a³hie²³ jnia⁴, hion²³i³ Neih³ˉ⁴ liah⁴. 24 Jian³ juah⁴ne³ sa⁴ma²a⁴júan³⁴ˉ⁴ jen²i³ i⁴sa⁴ma³a⁴júan⁴ i¹jan³ chie³, a⁵sia³ chie³² ma²ren³i³; i² tieh²la³ ne⁵, ma³a⁴je³⁴i³ jian³ ra⁵hie²³i³ jnia⁴ jian³ ra⁵hion²³i³ Neih³ˉ⁴ liah⁴. 25 I² i⁴jon³ si³lei⁴ la⁴ne³ canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴ra³sag² lai²³ quieh¹i³ i⁴ra³juah⁴: “Ra⁵hie²³i³ jnia⁴ i⁴sa⁴sia³ nei².”
26 ’I² la⁴teg⁴i² jia²³ A³júanh² Tsei⁴³ Chie³ hain⁴, a³hain⁴ a³sain¹ˉ⁴ a³jia²³ con⁴juah⁴ Neih³ˉ⁴, M⁴tyi⁴ a³he²³ jau²³ ni²tei⁴³, hei⁴ pi²³i³ hleh³ nei² quien⁴ˉ⁴, quie¹ jia²³i³ i²con²³ Neih³ˉ⁴. 27 Jian³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, hleh²ˉ³ nei² quien⁴ˉ⁴, quie¹ ta⁵la⁴ jianh²ˉ³ jnia⁴ liah⁴ma²ra⁴lie⁵.