14
Jesús lang⁴³ jeu³ quieh¹ Jon⁴dai¹ Jmai³
’A⁵júan³ hnei³ hlion⁴ co³hei²tsei³ i⁴so⁵ñih¹ˉ³ liah⁴ sianh³ˉ³; quie¹ ti²hain³² hoh⁴³ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ la⁴ne³ hniah³ hangh³²ˉ³ hoh⁴³ i²con²³ jnia⁴ liah⁴. Quie¹ jauh³² quieh¹ Neih³ˉ⁴, ta² júah³ sia³ i²li⁴cua³⁴i³; i² juah⁴ne³ sa⁴ma²leg⁴³ la⁴ne³, liah⁴ma²jia⁴³pa² ma²a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³. I² la⁴ne³ jon³ naih²ˉ⁵ ni¹júanh³²ˉ⁴ re³ i²neih²ˉ³ tionh²ˉ³. I² tei⁴³i² ma³a⁴ñeih⁵ˉ⁵ i⁴ni¹júanh³²ˉ⁴ re³ i²neih²ˉ³ jon³, ma²jon³ nioh²ˉ⁵ liah⁴ i⁴seg³⁴ i⁴ni²te³²ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴chieh²ˉ¹ jie³ˉ¹, canh⁴a² ua²neih⁴ˉ³ i²jon³ i²ni¹nei³⁴ˉ⁴ liah⁴. Jian³ ma³ñih¹pa² hnei³ jainh¹ naih²ˉ⁵ jian³ hain³ jeu³ liah⁴.
I² jon³ a⁴juah⁴ To³ma²³:
―Hnei³ Se³ño²³, sa⁴nia² jnie³² jainh¹ cúah²ˉ³. ¿I² liah⁴ li⁴nia² jnie³² jeu³ ne⁵?
I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Jnia⁴pa² lang⁴³ jeu³, jian³ jau²³ ni²tei⁴³, jian³ m⁵cu³ quieh¹ chie³ liah⁴. I¹jan³ sa⁴li⁴tyie¹ i²con²³ Jon⁴dai¹ Jmai³ juah⁴ne³ sa⁴ja³⁴i³ con⁴juah⁴ jnia⁴. Juah⁴ne³ ma²cuh⁴³ˉ³ jnia⁴, ma²cmh⁴³pa² hnei³ Neih³ˉ⁴ tionh²ˉ³ liah⁴; tieh²la³ jian³ ta⁵i²chie³²ˉ¹ la³ ma³cmh⁴³ pi²³i³ hnei³ jian³ ma³a⁴jenh³²i³ hnei³ liah⁴.
I² jon³ a⁴juah⁴ Lei³²:
―Hnei³ Se³ño²³, ma⁴jnia³² hnei³ Naih⁴³ i²con²³ jnie³², canh⁴a² li⁴hyon³ tsei⁴³ jnie³².
Jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Hnei³ Lei³², hlion⁴pa² jm² ma³ŋo²³ i⁴ŋeng³⁴ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³. ¿O⁴ i¹ ne³⁴ ma⁴sa⁴cuh⁴³ˉ³ jnia⁴? A³hain⁴ a³je³ jnia⁴, jen³i³ Neih³ˉ⁴ liah⁴. ¿I² e⁴le³⁴ juah⁴ˉ³ ne⁵: “Ma⁴jnia³² hnei³ Naih⁴³ i²con²³ jnie³²”? 10 ¿O⁴ sa⁴hainh⁴ hnei³ i⁴sian³⁴ jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³ Neih³ˉ⁴, jian³ hei⁴i³ liah⁴ sian³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴? Quie¹ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴hleh³ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵sia³ hleh³ˉ⁴ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ quien⁴ húan⁵, quie¹ Neih³ˉ⁴ a³sian³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴, hei⁴ pi²³i³ júan³ ta¹ quieh¹. 11 Hniah³ hainh⁴ hnei³ i⁴sian³⁴ jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³ Neih³ˉ⁴, jian³ sian³ hei⁴i³ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴; i² juah⁴ne³ sa⁴hainh⁴ˉ³ la⁴ne³, ua²li⁴hainh⁴ˉ³ con⁴juah⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴. 12 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³hain⁴ i²con²³ jnia⁴, la⁴conh⁴ i⁴júan³⁴ jnia⁴, júan³⁴i³ liah⁴, jian³ eu⁴³ pi¹ co³ jnia⁴ i⁴júan³⁴i³, quie¹ ta⁵la⁴ naih²ˉ⁵ i²cua⁴³ Neih³ˉ⁴. 13 Jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴mh²ˉ³ i²con²³ Neih³ˉ⁴ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, cúa¹ˉ⁴ canh⁴a² li⁴jnia³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³ con⁴juah⁴ A³jon⁴³i³. 14 Juah⁴ sia³ con³ i⁴mh²ˉ³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, cúa¹ˉ⁴.
A⁴cúa⁴ Jesús jau²³ quieh¹ i⁴sainh³i³ M⁴tyi⁴
15 ’Juah⁴ne³ hnoh⁴³ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³, hniah³ ma²teih³²ˉ³ heih⁴³ quien⁴ˉ⁴. 16 Jian³ mh²ˉ⁵ Neih³ˉ⁴ i⁴cúan⁵i³ i²jan³ A³júanh² Tsei⁴³ Chie³, canh⁴a² hein²i³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ la⁴jeg³⁴ jm²: 17 M⁴tyi⁴ hain⁴ a³he²³ jau²³ ni²tei⁴³, a³hain⁴ a³sa⁴li⁴hyein⁴³ chie³ quian¹ m⁵cu³ la³, quie¹ ta⁵la⁴ sa⁴jen³i³ jian³ sa⁴cm²³i³ liah⁴; i² hnei³ tionh²ˉ³ ma³cmh⁴³ˉ³, quie¹ hein²i³ jenh²ˉ³ jian³ li⁴sian³ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³. 18 A⁵sian⁴³ hnei³ si⁵hangh⁴³ o³tan² júan¹ˉ⁴; quie¹ nioh²ˉ⁵ ni²nei³⁴ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³. 19 Jian³ co⁴meih³pa² júah³ jm² sia³ i⁴a⁵sie⁴³ je⁴³ jnia⁴ chie³ quian¹ m⁵cu³ tionh², i² hnei³pa² tionh²ˉ³ jeh³²ˉ³ jnia⁴; jian³ quie¹ i⁴sian³⁴ jnia⁴, li⁴sia³ m⁵cu³ quianh³ˉ³ liah⁴. 20 Jian³ jm² jon³ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴sian³⁴ jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³ Neih³ˉ⁴, jian³ i⁴sianh³ hnei³ tionh²ˉ³ naih⁵ ni²tsei³⁴ jnia⁴, jian³ i⁴sian³⁴ jnia⁴ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴. 21 A³hain⁴ a³hyei³ heih⁴³ quien⁴ˉ⁴ jian³ ma³tei⁵i³, a³ne³pa² hain⁴ a³hnie³⁴ jnia⁴. Jian³ a³hain⁴ a³hnie³⁴ jnia⁴ lang⁴³ a³hnio³² quian¹ Neih³ˉ⁴, jian³ ma²hno³²i³ jnia⁴ liah⁴, jian³ ma²jnia³² jnia⁴ i²con²³i³.
22 I² jon³ a⁴juah⁴ Judas (a⁵hei⁴³ Iscariote):
―Hnei³ Se³ño²³, ¿e⁴le³⁴ jmah³ i²con²³ jnie³²pa² ma²jniah³²ˉ³? ¿I² e⁴le³⁴ sa⁴i²ma²jniah³²ˉ³ i²con²³ a³m⁵cu³ ne⁵?
23 Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―A³hain⁴ a³hnie³⁴ jnia⁴, ma³tei⁵i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴; jian³ ma⁵hnie³⁴ Neih³ˉ⁴ quieh¹i³ liah⁴, jian³ jie² jnie³² jie³ jnie³² Neih³ˉ⁴ i²con²³ a³hain⁴ i⁴hyie² jnie³² naih⁵ ni²tsei⁴³i³. 24 I² a³hain⁴ a³sa⁴hnie³⁴ jnia⁴, sa⁴ma³tei⁵i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴. La⁴conh⁴ jau²³ i⁴ma³a⁴naih³ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵jon⁴³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵, quie¹ i⁴quieh¹ Neih³ pe²³ˉ⁴, a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴.
25 ’A⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ jau²³ la³ tionh²ˉ³ ta¹la⁴ sainh⁴³ˉ⁴ jenh²ˉ³. 26 I² M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, A³júanh² Tsei⁴³ Chie³ hain⁴, a³hain⁴ a³sain³⁴ Neih³ˉ⁴ nei² quien⁴ˉ⁴, hei⁴ pi²³i³ he³⁴ hnei³ la⁴jeg³⁴ jian³ júan³⁴i³ i⁴tyon⁴³ hoh⁴³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³.
27 ’Tieh²la³ júan¹ˉ⁴ i⁴nie⁴³ tai³² m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ la⁴jon³ liah⁴i² sian³⁴ˉ⁴, la⁴ne³ cúa¹ˉ⁴; a⁵sia³ cúa¹ˉ⁴ i⁴nie⁴³ tai³² la³ liah⁴i² cúa²³ m⁵cu³ liah⁴. A⁵júan³ hnei³ hlion⁴ co³hei²tsei³ juah⁴ i⁴so⁵ñih¹ˉ³ liah⁴ sianh³ˉ³, jian³ a⁵júan³ hnei³ canh⁴³. 28 Ma³a⁴naih³ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, a⁴teg⁴ i²naih²ˉ⁵, jian³ nioh²ˉ⁵ liah⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³. Juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ ma⁵hnoh³²ˉ³ jnia⁴, jon³ ma²lei⁴ si³hyonh³ˉ³ i⁴a⁴juah³ˉ⁴ i⁴naih²ˉ⁵ i²con²³ Neih³ˉ⁴; quie¹ eu⁴³a² júanh⁴³ Neih³ˉ⁴ la⁴conh⁴a² jnia⁴. 29 I² la⁴ne³ ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ naih⁵i² si⁵lei⁴ i⁴lei⁴, canh⁴a² tei⁴³i² ma³si³lei⁴, jon³ li⁴hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³.
30 ’A⁵sie⁴³ ma⁵hleh¹ˉ⁴ hlion⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³; quie¹ jia²³ a³sa⁴tsein³⁴ a³júan³ heih⁴³ i²con²³ a³tionh² m⁵cu³ la³. Jian³ i¹con³ sa⁴li⁴júan³⁴i³ nei² quien⁴ˉ⁴. 31 I² canh⁴a² li⁴laih² a³m⁵cu³ i⁴hno⁵ˉ⁵ Neih³ˉ⁴, la⁴ne³ hniah³ si⁵lei⁴, jian³ la⁴conh⁴ heih⁴³ i⁴a⁴júan⁴i³, ma⁵tei³²ˉ⁴. Ra⁴hang³² hnei³ tionh²ˉ³ i²tieh²ˉ¹ la³, ma³²ˉ¹.