13
A⁴raunh⁵ Jesús si¹tag³² chie³ quian¹
Ma³a⁴teg⁴ hlo⁴ jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto jon³. Jian³ ma³ñi³ Jesús i⁴ma³a⁴teg⁴ o²ra³ i⁴si⁵hag⁴³i³ m⁵cu³ la³ i⁴chianh³i³ i²con²³ Jmai³i³. Jian³ la⁴ne³ ra⁵hnio³⁴i³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ a³tionh² m⁵cu³ la³, ra⁵hnio³⁴i³ la⁴conh⁴ jm² i⁴a⁴ŋeng⁴i³ jian²³i³.
2-4 Jian³ liah⁴ma²jia⁴³ ñeih³² a⁴cúa⁴ a³sa⁴tsein³⁴ co³hei²tsei³ i²con²³ Judas Iscariote, a³jon⁴³ Si²úan¹, i⁴cúanh⁴³i³ Jesús. Jian³ ma³ñi³ Jesús i⁴ja³⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹ Jmai³, jian³ i⁴chianh³i³ liah⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ i⁴ma³a⁴tonh³ Jmai³i³ joh⁴³ cúa³i³ la⁴jeg³⁴; i² jon³ ne⁵, con³ma²ti²queuh³i³ a²hei⁴³, jon³ a⁴no³ Jesús i²ma²ua²queuh³i³, a⁴tyi³i³ con⁴jeu⁴ a²cúan³ i⁴hein²i³ coh⁵, i² jon³ a⁴tang⁴i³ con³ a²hmh³ jonh², a⁴hñih³i³. Jon³ a⁴ro⁴i³ o¹jm³ joh⁴³ con³ a²heu⁴³, jian³ ma⁴lie⁵i³ raunh⁵i³ si¹tag³² chie³ quian¹ tionh², jian³ a⁴sei³⁴i³ jeu³ a²hmh³ jonh² i⁴hñih²i³.
I² con³ma²a⁴teg⁴ i²raunh⁵i³ tag³² Si²úan¹ Pe³², jon³ a⁴juah⁴ Pe³²:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿liah⁴ cúan²³ hnei³ raunh³² si¹tag³⁴ˉ⁴?
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴sagh⁴³i³:
―La⁴conh⁴ i⁴si²júan³⁴ jnia⁴, a⁵sia³ li⁴ŋangh⁴ˉ³ tieh²la³; ta⁵cang³ ne³pa² li⁴ŋangh⁴ˉ³.
I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³²:
―Sa⁴cúan²³ juah⁴ i⁴raunh³²ˉ³ si¹tag³⁴ˉ⁴.
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús liah⁴:
―I² juah⁴ne³ sa⁴raunh²ˉ⁵ si¹tagh¹ˉ³, a⁵sie⁴³ ma⁵tainh⁴³ˉ³ i²con²³ jnia⁴.
I² jon³ a⁴juah⁴ Si²úan¹ Pe³²:
―Hnei³ Se³ño²³, juah⁴ne³ la⁴jon³, a⁵sia³ raunh³²ˉ³ jmah³ si¹tag³⁴ˉ⁴, quieh¹ hniah³ raunh³²ˉ³ si¹cúa³⁴ˉ⁴ jian³ ma³tyi³⁴ˉ⁴ liah⁴.
10 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴:
―A³hain⁴ a³ma³ni²lieh³, a⁵sie⁴³ ma⁵hniah³ loh³i³, quie¹ jmah³ si¹tag³² pi²³i³ hniah³ quei⁴, quie¹ ma³si²cang⁴ pi²³i³ la⁴tan² jan³i³. Jian³ ma³ti²cangh⁴pa² hnei³ tionh²ˉ³, ua²liah⁴a² sa⁴la⁴jangh³ˉ³.
11 Quie¹ ma³ñi³ Jesús hain³ cúah⁴³ quieh¹i³; i⁴jon³ a⁴juah⁴i³: “A⁵sia³ ti²cangh⁴ˉ³ la⁴jangh³ˉ³.”
12 I² la⁴ne³ ne⁵, ta⁵ma³a⁴raunh⁵i³ si¹tag³² la⁴jang³⁴ chie³ quian¹, jon³ a⁴hei³⁴i³ a²cúan³ i⁴hein²i³ coh⁵ jon³, jian³ a⁴hei³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ mesa, jian³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²:
―¿O⁴ a⁴quienh³ tyih³ˉ³ i⁴ma³ra³júan³⁴ˉ⁴ ne³ tionh²ˉ³? 13 I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, teh⁵ˉ³ jnia⁴ A²teg²³ jian³ A³tyein² liah⁴; i² tsei³⁴pa² hleh³ˉ³ la⁴ne³, quie¹ lang⁴³ˉ⁴ liah⁴. 14 Quie¹ lang⁴³ jnia⁴ A³tyein² jian³ A²teg²³, jian³ a⁴raunh⁵ˉ⁵ si¹tagh¹ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ la⁴ne³ hniah³ raunh³²ˉ³ si¹tagh¹ la⁴jan³ jan³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴. 15 Quie¹ ma⁴jnia³²ˉ⁴ liah⁴ hniah³ júanh²ˉ³ tionh²ˉ³ canh⁴a² liah⁴i² a⁴júan³⁴ˉ⁴ ne³, la⁴ne³ hniah³ júanh²ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴. 16 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² a⁵sia³ júanh⁴³i³ la⁴conh⁴a² jeu³²i³, jian³ a⁵ga⁴ a³sain² liah⁴ juah⁴ júanh⁴³ pi¹i³ la⁴conh⁴a² a³a⁴sai⁴ quieh¹i³. 17 Jian³ ta² tsei³⁴ jm² renh³ˉ³ juah⁴ne³ ŋangh⁴ˉ³ jau²³ la³ jian³ ma⁵teih³²ˉ³ liah⁴.
18 ’A⁵sia³ hleh³ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³, quie¹ cm⁴³ˉ⁴ la⁴conh⁴ a³a⁴quianh⁵ˉ⁵, quie¹ hniah³ li⁴tei⁴³ la⁴conh⁴ ra³sag² Ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴: “A³hain⁴ a³ua²queuh³ jian²³ˉ⁵, ra⁵hie²³i³ i⁴jainh²i³ i⁴hlagh³² i²con²³ˉ⁵.” 19 Jian³ teg⁴ to⁴ne⁵ la³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴la³ tionh²ˉ³ i⁴ya¹jian⁴³ jau²³, canh⁴a² la⁴teg⁴i² jain⁴³ˉ⁴ i⁴jain⁴³ˉ⁴, jon³ li⁴hainh⁴ˉ³ i⁴jnia⁴pa² hain⁴ a³ma²jia²³. 20 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³hyein⁴³ a³sain¹ jnia⁴, hyei⁴³i³ jnia⁴ liah⁴; jian³ a³hain⁴ a³hyei⁴³ jnia⁴, hyein⁴³i³ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ liah⁴.
A⁴hleh⁴ Jesús i⁴cúah⁴³ Judas quieh¹i³
(Mt. 26.20‑25; Mr. 14.17‑21; Lc. 22.21‑23)
21 I² con³ma²a⁴juah⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ a⁴hei³⁴ queuh³ tsei⁴³i³, jon³ a⁴hleh⁴i³ ra³jia⁵, a⁴juah⁴i³:
―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³ cúah⁴³ jnia⁴.
22 I² chie³ quian¹i³ tionh², a⁴jen³i³ la⁴jan³ jan³ jon²reunh¹ i⁴sa⁴ñi³i³ hain³ hen⁴³i³. 23 I² jan³ chie³ quian¹ Jesús, a³hain⁴ a³eu⁴³ hnio³⁴ Jesús a³ua²cua⁴³ hlonh²i³, 24 i²con²³ a³ne³ a⁴júan⁴ Si²úan¹ Pe³² lei³ i⁴ŋangh³i³ Jesús hain³ chianh² hain⁴ hleh²i³ nei² quieh¹. 25 I² a³ua²cua⁴³ hlonh²i³ hain⁴ ne⁵, jon³ ŋo³⁴i³ i²co⁴meih³ hlonh² Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿hain³ chianh² hain⁴?
26 Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―A³hain⁴ a³cúah²ˉ⁵ a²hei⁴³ñih¹ ra³hyeih², a³hain⁴pa² hain⁴.
Jon³ a⁴hyeih³i³ a²hei⁴³ñih¹, a⁴cúah³i³ Judas Iscariote, a³jon⁴³ Si²úan¹. 27 I² con³ma²a⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ jon³, jon³ a⁴hei³⁴ a⁵lainh³² naih⁵ ni²tsei⁴³i³. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―La⁴conh⁴ i⁴i²júanh²ˉ³, júan² hnei³ ta¹tia⁴.
28 Jian³ i¹jan³ a³ti²queuh³ nei² a²me²sa³ jon³ sa⁴ra⁵ŋang⁴i³ e⁴le³⁴ a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³. 29 I² quie¹ ma²lang⁴³ Judas a³hei¹ joh⁴³ cúa³ a²to³hmh³ tieh³² o¹cau³², i⁴jon³ ra⁵lain⁴ ca³chion²³ i⁴a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: “Cua³ ua⁴lia⁴³ hnei³ i⁴hniah³ quian⁴ˉ¹ jm² la³”; jian³ o⁴ ma²si⁵cúah²i³ a³ti⁴ñei³ meih³ o¹cau³². 30 I² con³ma²a⁴queuh³ Judas a²hei⁴³ñih¹ jon³, jon³ ua⁵hag⁴³i³; jian³ ma³nai³.
Con³ heih⁴³ hm³⁴
31 I² con³ma²ua⁵hag⁴³ Judas, jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Tieh²la³ li⁴jnia³ i⁴júanh⁴³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴, jian³ li⁴jnia³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ hei⁴i³ liah⁴. 32 I² juah⁴ne³ li⁴jnia³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ hei⁴i³, jon³ ma⁵jnia³ Jon⁴dai¹ liah⁴ i⁴júanh⁴³ A³jon⁴³i³, jian³ ma⁵jnia³i³ i⁴júanh⁴³i³ ta¹tia⁴. 33 Hnei³ tionh²ˉ³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴, cua³² pi¹ jnia⁴ ta¹la⁴ co⁴le⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³. Jian³ hnoh³²ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³; i² liah⁴i² a⁴jeu³⁴ˉ⁴ judío tionh², la⁴jon³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ tionh²ˉ³ tieh²la³: I²jon³ i²naih²ˉ⁵ sa⁴li⁴cúah¹ˉ³. 34 I² cúa¹ˉ⁴ con³ heih⁴³ hm³⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³: i⁴jon³ i⁴ma²hnoh³²ˉ³ a³jan³ jan³. La⁴jon³ liah⁴i² hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴ne³ ma²hnoh³²ˉ³ a³jan³ jan³ liah⁴. 35 Jian³ la⁴ne³ li⁴cu²³ hnei³ la⁴jang³⁴ i⁴langh⁴³ˉ³ chie³ quian³⁴ˉ⁴, juah⁴ne³ ma⁵jniah³²ˉ³ i⁴hnoh⁴³ˉ³ a³jan³ jan³.
A⁴hleh⁴ Jesús i⁴jlian³⁴ Pe³²
(Mt. 26.31‑35; Mr. 14.27‑31; Lc. 22.31‑34)
36 Jon³ a⁴ŋang⁴ Si²úan¹ Pe³² i²con²³ Jesús:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿jainh¹ cúah²ˉ³?
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―I²jon³ i²naih²ˉ⁵, sa⁴li⁴si²tyeinh³²ˉ³ coh⁵cah³ˉ⁴ tieh²la³; i² ta⁵cang³pa² li⁴cúah²ˉ³.
37 I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³²:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿e⁴le³⁴ heh²ˉ³ sa⁴li⁴nai³²ˉ⁴ coh⁵cah³²ˉ³ tieh²la³? Sainh⁴³ re³pa² jnia⁴ cúa¹ˉ⁴ m⁵cu³ quien⁴ nei² quianh³ˉ³.
38 Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―¿O⁴ i⁴chie⁴³ cúah²ˉ³ m⁵cu³ quianh³ nei² quien⁴ˉ⁴, lainh⁴ˉ³? Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴jlianh³²ˉ³ hnang²³ nie⁴³ i⁴sa⁴cuh⁴³ˉ³ jnia⁴ naih⁵i² hoh⁵ a¹hyie²³.