12
A⁴jñei³⁴ jan³ a³m⁴ o¹jm³no¹ ma³jeu³ si¹tag³² Jesús
(Mt. 26.6‑13; Mr. 14.3‑9)
Liah⁴i² jñei⁴ jm², jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto, ŋo³⁴ Jesús jeu³ Betania, jeu³ i²sian³ La², a³ma²a⁴jaun³⁴ hain⁴, jian³ a³a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³i³. I² jon³ a⁴júan⁴i³ con³ ma³⁴ i⁴ma⁵con⁴³i³ Jesús; i² Marta si²tya²³ ma³⁴, jian³ ua²cua⁴³ La² jen² a³tionh² mesa a³ti²queuh³ jian²³ Jesús. Jon³ a⁴can³⁴ Ma³rei² teun³⁴ cua² o¹jm³no¹ ma³jeu³ i⁴leg⁴³ jmah³ nardo i⁴tyein² húanh², jon³ a⁴sie⁴i³ si¹tag³² Jesús, ma²jon³ a⁴sei³⁴i³ jeu³ o¹tyi²i³. Jian³ la⁴tan² jauh³² a⁴hag⁴ ma³jeu³. I² jon³ a⁴juah⁴ Judas Iscariote, a³jon⁴³ Si²úan¹, jan³ chie³ quian¹ Jesús, a³hain⁴ a³cúah⁴³ quieh¹i³:
―¿E⁴le³⁴ sa⁴a⁴hnang⁴i³ o¹jm³no¹ ma³jeu³ ne³ hneng³ nia⁴lo⁴ o¹cau³² denario, canh⁴a² ma²ma⁵hon³²i³ a³ti⁴ñei³?
Jian³ a⁵sia³ a⁴juah⁴i³ i⁴ne³ o⁴ quie¹ i⁴júan³i³ co³hei²tsei³ nei² quieh¹ a³ti⁴ñei³ tionh², i⁴jon³pa², quie¹ lang⁴³i³ hang³, jian³ hei¹ joh⁴³ cúa³i³ a²to³hmh³ quieh¹ o¹cau³², jian³ qui²³i³ ma⁵meih³ la⁴jeg³⁴ o¹cau³² i⁴tonh² chie³. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―A⁵hnia³ hnei³, quie¹ a⁴júan⁴i³ i⁴ne³ quieh¹ jm² i⁴hon³⁴ jnia⁴. Quie¹ la⁴jeg³⁴ jm²pa² sian³ a³ti⁴ñei³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³; i² jnia⁴ ne⁵, a⁵sia³ la⁴jeg³⁴ jm² jianh²ˉ³ jnia⁴.
A⁴júan⁴i³ re³ i⁴jŋangh³i³ La²
I² jon³ ta² jeun⁴³ chie³ judío ra⁵ñi³ i⁴hein² Jesús jeu³ Betania, i² jon³ ua⁵han²i³ ua⁵jen³²i³ Jesús, jian³ a⁵hei⁴³ jmah³ Jesús, quie¹ ua⁵jen³²i³ La² liah⁴, a³hain⁴ a³a⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴hyon²³ jen² a³jaun². 10 Jian³ a⁴júan⁴ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² re³ i⁴jŋangh³i³ La² liah⁴, 11 quie¹ nei² quieh¹ hei⁴ pi²³i³, jeun⁴³ chie³ judío ma³cm³ i²con²³i³ tionh² i⁴li⁴hain⁴ i²con²³ Jesús.
A⁴hei³⁴ Jesús Jerusalén i²a⁴leg³⁴ júanh⁴³i³
(Mt. 21.1‑11; Mr. 11.1‑11; Lc. 19.28‑40)
12 Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ma³a⁴tyie³⁴ Jerusalén jm² júah³ jon³; i² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ ra⁵ñi³i³ tionh² i⁴ma³o¹tyie¹ Jesús je¹jeu³. 13 I² jon³ a⁴queih³i³ o¹cúah² hma³ seun⁴³ tionh², jian³ ua⁵han²i³ ua⁵hyeinh³²i³ Jesús, ti²hleh²i³ tia⁴:
―¡Júanh⁴³ Jon⁴dai¹! ¡Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³ja²³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ a³lang⁴³ Re¹ quian¹ a³jeu³ Israel!
14 I² jon³ a⁴chianh¹ Jesús jan³ a²lo¹siah³, jian³ a⁴ua⁴tsain³²i³ liah⁴i² ra³sag² Ma²jyi³:
15 A⁵júan³ hnei³ canh⁴³, a³tionh² je¹jeu³ Sión;
jeh³², ma³ja²³ Re¹ quianh³ˉ³,
ua²tsain¹ jan³ a²lo¹siah³ peih¹.
16 Jian³ co⁴ra⁴lie⁵ jon³, sa⁴ra⁵ŋang⁴ chie³ quian¹i³ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³; i² con³ma²a⁴leg³⁴ i⁴tyein² júanh⁴³ Jesús, jon³ pi¹ a⁴tyon²³ tsei⁴³ chie³ quian¹i³ tionh² la⁴conh⁴ i⁴ra³sag² nei² quieh¹i³, la⁴conh⁴ i⁴a⁴jainh⁴³i³ jon³.
17 Jian³ a³hain⁴ a³ma²jian²³ Jesús tionh² con³ma²a⁴teh³i³ La² i²ra³hon³ i⁴a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³i³, tya²³i³ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴je³⁴i³ jon³. 18 I⁴jon³ a⁴húan³i³ je¹jeu³ i⁴ua⁵hyeinh³²i³ Jesús, quie¹ a⁴nau⁴i³ jau²³ i⁴a⁴júan⁴ Jesús ua³júah² jon³. 19 I² jon³ a⁴júanh⁴ fariseo tionh²:
―Jeh⁴ˉ³ tionh²ˉ³, i¹con³ a⁵sie⁴³ liah⁴ li⁴lei⁴. Jeh³², la⁴jang³⁴ chie³ ma³ya¹han² coh⁵cah³²i³.
Co⁴meih³ chie³ griego a⁴hnoh³ quieh¹ Jesús
20 Jian³ ma²tionh² co⁴meih³ chie³ griego jen² chie³ a³ni²han² jm² júah³ jon³ jeu³ Jerusalén, a³ni²ma⁴con³² Jon⁴dai¹. 21 I² chie³ ne³ tionh², a⁴tyie³⁴i³ i²con²³ Lei³², a³sian³ jeu³ Betsaida nie⁴³ húa³⁴ Galilea, a⁴mh³i³ Lei³², a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ a³don⁵, hnie³⁴ jnie³² nia³² jnie³² Jesús.
22 I² Lei³² ne⁵, ŋo³⁴i³ ua⁵saih¹i³ Dre¹ jau²³ jon³; i² jon³ ŋo³⁴i³ li⁵uan⁴i³ la⁴jon³ ua⁵tyieh²i³ Jesús jau²³. 23 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Ma³a⁴tyie³⁴ jm² tieh²la³ i⁴lei⁴ tyein² júanh⁴³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴. 24 I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, juah⁴ne³ sa⁴a⁴hei³⁴ con³ m⁴cu³ húa³⁴ jian³ jyah³, sa⁴li⁴hlion⁴ juah⁴ne³ liah⁴ma³leg⁴³ jon³ con³ m⁴; i² juah⁴ne³ jyah³ ne⁵, hlion⁴ o¹jeun³ cúa³⁴. 25 A³hain⁴ a³hnie³⁴ lion⁴ m⁵cu³ quieh¹ nei² cuah³²húa³⁴ la³, si⁵hain⁴i³; jian³ a³hain⁴ a³sa⁴ro³ jeu³ m⁵cu³ quieh¹ nei² cuah³²húa³⁴ la³, hyieh⁴i³ m⁵cu³ quieh¹ i⁴sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 26 Jian³ a³hain⁴ a³hnie³⁴ cúa³⁴ cúa³tag³² i²con²³ jnia⁴, ua²jia³i³ coh⁵cah³ˉ⁴; jian³ i²jon³ i²cua³²ˉ⁴, si⁵cua³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ jnia⁴ liah⁴. Jian³ juah⁴ne³ cúa²³ jan³ cúa³tag³² i²con²³ˉ⁵, jon³ júan³⁴ Neih³ˉ⁴ i⁴júanh⁴³i³.
A⁴hleh⁴ Jesús nei² quieh¹ i⁴jaun⁴i³
27 ’¡Ta² sa⁴yan³²ˉ⁴ liah⁴ sian³⁴ˉ⁴ tieh²la³! ¿I² henh⁴a² li⁴juah¹ˉ⁴? ¿O⁴ li⁴juah¹ˉ⁴: “Hnei³ Neih³ˉ⁴, lie³² jnia⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴jain⁴³ˉ⁴ tieh²la³”? A⁵sia³, i⁴jon³pa² cuan⁵ jnia⁴. 28 Hnei³ Neih³ˉ⁴, júan² hnei³ i⁴júah³ jm³i⁴sainh³ˉ³.
I² jon³ ja³⁴ con³ jau²³ teg⁴ ñi⁴jeu⁵, i⁴juah⁴i³:
―Ma³a⁴júan³⁴pa² jnia⁴ i⁴júah³ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, jian³ júan¹ pi¹ jnia⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴.
29 I² la⁴jang³⁴ chie³ jeun⁴³ a³ti²tionh² i²jon³ jian³ a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴juah⁴i³ i⁴a⁴hain³² tia⁴ i⁴a⁴júan⁴ jan³ a⁵ñih³; i² ca³chion²³ a⁴juah⁴:
―Jan³ ángel pa² a⁴hleh⁴ i²con²³i³.
30 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―A⁵sia³ ja³⁴ jau²³ ne³ juah⁴ nei² quien⁴ˉ⁴, quie¹ nei² quianh³ hnei³pa² tionh²ˉ³. 31 I² tieh²la³ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ m⁵cu³, jian³ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴tyein⁵i³ a³sa⁴tsein³⁴ a³júan³ heih⁴³ i²con²³ a³tionh² m⁵cu³ la³. 32 I² tei⁴³i² ma³a⁴sie⁴³i³ jnia⁴ yeih³² nei² cuah³²húa³⁴ la³, ma²jon³ teh²ˉ⁵ la⁴jang³⁴ i²con²³ jnia⁴.
33 A⁴hleh⁴i³ jau²³ ne³, a⁴he⁴i³ hain³liah⁴ jaun⁴i³. 34 I² jon³ a⁴ŋangh³ chie³ hain⁴ tionh²:
―Quie¹ ma³ti²nia² jnie³² con⁴juah⁴ i⁴ra³hleh² lai²³ i⁴li⁴sian³ A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. ¿I² liah⁴ cúan²³ juah⁴ hnei³ ne⁵ i⁴hniah³ sion⁵i³ yeih³² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴? ¿Hain³ hain⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ ne⁵?
35 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Sia³ pi¹ i²co⁴le⁴ joh¹ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³. I⁴jon³ hniah³ ŋengh²ˉ³ ta¹la⁴ sia³ joh¹ con³na¹a⁴nai³ la⁴conh⁴ sa⁴jianh³ˉ³; quie¹ a³hain⁴ a³ŋeng²³ i²naih³ sa⁴ñi³i³ tangh⁵ chie³⁴i³. 36 I⁴jon³ hniah³ li⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³ a³hain⁴ a³lang⁴³ joh¹, ta¹la⁴ sia³ joh¹ canh⁴a² lainh⁴ hnei³ chie³ quian¹ joh¹ tionh²ˉ³.
Nei² la³ sa⁴ra⁵hain⁴ judío tionh²
Ta⁵ma³a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ ua⁵hag⁴³i³, a⁵sie⁴³ ma⁴jnia³²i³ jen² a³hain⁴ tionh².
37 Jian³ ua²liah⁴a² a⁴júan⁴ Jesús hlion⁴ ua³júah² ta⁵nei²i³ tionh², a⁵sia³ ra⁵hain⁴i³ i²con²³i³; 38 canh⁴a² la⁴ne³ li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴sag⁴ Isaías, a³sain² hain⁴, i⁴ra³juah⁴:
Hnei³ Se³ño²³, ¿hain³ pi² ra⁵hain⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh²ˉ¹?
¿Jian³ hain³ i²con²³ a⁴jñeih³ ua³pei⁴ quieh¹ Se³ño²³?
39 I⁴jon³da³ sa⁴li⁴hain⁴i³, quie¹ a⁴sag⁴ Isaías liah⁴:
40 A⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴taun³²i³ jian³ i⁴huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³,
canh⁴a² sa⁴je³⁴i³ jeu³ m⁴nei²i³ tionh²,
jian³ sa⁴li⁴ŋang⁴i³ teg⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹i³,
jian³ sa⁴i²sag³⁴i³ co³hei²tsei³ quieh¹, canh⁴a² ma²júan³²ˉ⁴ i⁴huan⁴ quieh¹i³ tionh².
41 A⁴hleh⁴ Isaías jau²³ ne³ con³ma²a⁴je³⁴i³ conh⁴ tei⁴³ júanh⁴³ Jesús jian³ a⁴hleh⁴i³ nei² quieh¹i³ liah⁴.
42 I² la⁴jon³ ne⁵, jeun⁴³ judío ra⁵hain⁴ i²con²³ Jesús, jian³ la⁴teg⁴ a³tyein² a³ti²quian³ ma³tyi² jen²i³ tionh² liah⁴, ra⁵hain⁴i³; jian³ a⁵sia³ a⁴hleh⁴i³ ra³jia⁵ i⁴hain⁴i³ ta⁵nei² chie³, quie¹ con⁴³i³ fariseo, quie¹ con³na¹a⁴húa⁴³ a³hain⁴ cuah³ quieh¹i³ tionh². 43 Quie¹ eu⁴³ si³hyonh³i³ sainh³i³ re³ ta⁵nei² chie³, la⁴conh⁴a² i⁴sainh³i³ re³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹.
Jau²³ quieh¹ Jesús queih³ heih⁴³ i²con²³ chie³ tionh²
44 Jon³ a⁴hleh⁴ Jesús con³ i⁴tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―A³hain⁴ a³hain⁴ i²con²³ jnia⁴, a⁵jon⁴³ jmah³ i²con²³ jnia⁴ hain⁴i³, quie¹ hain⁴i³ i²con²³ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ liah⁴. 45 Jian³ a³hain⁴ a³je³ jnia⁴, jen³i³ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ liah⁴. 46 Jnia⁴ a³lang⁴³ joh¹, cuan⁵ˉ⁵ m⁵cu³ la³ canh⁴a² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ i²con²³ jnia⁴, a⁵sie⁴³ ma⁵tionh²i³ i²naih³. 47 Jian³ a³hain⁴ a³nau³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ juah⁴ i⁴sa⁴ma³tei⁵i³, a⁵sian⁴³ jnia⁴ queih¹ heih⁴³ i²con²³i³; quie¹ a⁵sia³ cuan⁵ˉ⁵ juah⁴ i⁴ni³tion⁵ˉ⁵ a³m⁵cu³ i²hlagh³², quie¹ i⁴jon³pa² cuan⁵ˉ⁵ i⁴ua⁵lion³²i³ jnia⁴ pi²³. 48 A³hain⁴ a³ton²³ jnia⁴, jian³ sa⁴hyei³i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴, sia³ con³ i⁴queih³ heih⁴³ i²con²³i³: quie¹ jau²³ i⁴ma³a⁴hleh³ˉ⁴ i⁴ne³pa² queih³ heih⁴³ i²con²³i³ jm² i²a⁴toh⁴. 49 Quie¹ a⁵sia³ hleh³ˉ⁴ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ quien⁴ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵; Neih³ˉ⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴, hei⁴ pi²³i³ a⁴júan⁴ heih⁴³ henh⁴ hniah³ he¹ˉ⁴ jian³ henh⁴ hniah³ hleh¹ˉ⁴ liah⁴. 50 Jian³ yan³²ˉ⁴ heih⁴³ quieh¹ Neih³ˉ⁴ quian³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. I² la⁴jon³ ne⁵, la⁴conh⁴ i⁴hleh³ˉ⁴, hleh³ˉ⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴sag⁴³ jnia⁴ Neih³ pe²³ˉ⁴.