4
Pe³² jian²³ Juan²³ tionh² ta⁵nei² si³ta¹
Ma²si²hleh² pi¹ Pe³² jian²³ Juan²³ i²con²³ a³jeu³, con³ a⁴la³ a⁵han² m³chie³, jian³ jeu³² a²hlie⁴ a³hie³ cuah³júah², jian³ chie³ saduceo tionh², i⁴eu⁴³ jain²³ tsei⁴³i³, quie¹ ti²heh²i³ a³jeu³, jian³ quie¹ ti²hleh²i³ i⁴hyon⁴³ a³jaun² liah⁴i² a⁴hyon²³ Jesús. I² jon³ a⁴sonh³i³ jian³ a⁴ron⁴³i³ ni⁴ñi²³ liah⁴i² a⁴jnia³⁴, quie¹ ta⁵la⁴ a⁴hlo⁴ ma²jon³. Quie¹ jeun⁴³ a³ma²tionh² jen² la⁴jang³⁴ a³a⁴nau⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ hain⁴, ra⁵hain⁴i³; jian³ la⁴conh⁴ la⁴jang³⁴ jmah³ a³ñih³ a⁴teg⁴ la⁴conh⁴ hña⁴ mai²³.
I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ je¹jeu³ Jerusalén jon³, a³don⁵ ma⁴³teg²³ jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³, jian³ Anás jeu³² m³chie³ tyein², jian³ Caifás, jian³ A²juan²³ jian³ A²ja³², jian³ la⁴jang³⁴ a³tei⁴³ jau²³ quian¹ jeu³² m³chie³. I² jon³ a⁴sainh⁴i³ Pe³² jian²³ Juan²³ to⁵chieh³² jen²i³ tionh², a⁴ŋangh³i³, a⁴juah⁴i³:
―¿Hain³ a⁴cúa⁴ heih⁴³ i⁴a⁴júanh²ˉ³ ua³júah² ne³, jian³ o⁴ hain³ a⁴cúa⁴ ua³pei⁴?
I² Pe³² ne⁵, quian³i³ hlion⁴ ua³pei⁴ quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ si³ta¹ tionh², jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ a³jeu³ Israel: tieh²la³ ti²ŋangh⁵ˉ³ jnie³² nei² quieh¹ con³ i⁴tsei³⁴ i⁴a⁴leg³⁴ i²con²³ jan³ a³ñih³ a³ma²lo³, liah⁴ a⁴huan⁴ quieh¹i³. 10 Hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ hniah³ li⁴ñi³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ Israel, i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³ñih³ si²sainh⁴³ ta⁵mah²ˉ³ ne³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ jm³i⁴sain³ Jesucristo a³sian³ jeu³ Nazaret, a³hain⁴ a³a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴hyon²³ jen² a³jaun², a³a⁴tionh⁴³ˉ³ crau¹ tionh²ˉ³. 11 Jesús hain⁴ lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ a²caun² i⁴a⁴ton³⁴ teg³hyah³ tionh²; i² coh⁵ jon³ ne⁵, a²caun² jon³pa² re³ a⁴seih³ ta³jmh¹ a²hnei⁴³. 12 Quie¹ con⁴juah⁴ jan³ a³hain⁴pa² lion⁴ chie³; jian³ a⁵sian⁴³ a³sang²³ ma⁵sian³ m⁵cu³ la³ a³li⁴lie⁴³ˉ¹, jan³ hain⁴pa² a⁴cúan⁴³ Jon⁴dai¹.
13 I² con³ma²a⁴je³⁴ si³ta¹ tionh², i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³ Pe³² jian³ Juan²³, jian³ i⁴sa⁴ŋang⁴i³ hlion⁴ jyi³, jian³ quie¹ lang⁴³i³ chie³ta²chie³ liah⁴, i⁴jon³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³; jian³ ra⁵cu²³i³ tionh² i⁴ma²ŋeng²³ a³hain⁴ jian²³ Jesús. 14 Jian³ quie¹ i⁴si²sainh⁴³ a³ñih³ a³a⁴huan⁴ quieh¹ hain⁴ jian²³ Pe³² jian²³ Juan²³, i⁴jon³ i¹con³ sa⁴tag³ i⁴li⁴hleh³i³ hlagh³² nei² jon³. 15 I² jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴húan⁵i³ co⁴le⁴ tionh² nei²ta¹, ta¹la⁴ a⁴júanh⁴i³ tionh², 16 a⁴juah⁴i³:
―¿Liah⁴ júan³²ˉ¹ i²con²³ a³ne³ tionh²? Jian³ ti²ñi³ la⁴jang³⁴ a³tionh² Jerusalén liah⁴, i² jnia¹ ne⁵, sa⁴li⁴juah²ˉ¹ juah⁴ i⁴sa⁴chie⁴³. 17 I² jon³ ne⁵, canh⁴a² sa⁴ta⁵tsei¹ hlion⁴ jau²³ jen² a³jeu³, saih³²i³ jnia¹ i⁴júanh³²i³ jnia¹ a¹juah⁴ne³ hlenh⁵i³ chie³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesús ta⁵i²chie³⁴ la³.
18 I² jon³ a⁴teh³i³ a³hain⁴ ta⁵jauh³² liah⁴, jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³i³ i⁴so⁵hleh³i³ o³tan², jian³ a⁵ga⁴ ma⁵heh³i³ chie³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesús. 19 I² a⁴ŋangh³ Pe³² jian²³ Juan²³ ne⁵, a⁴juah⁴i³:
―Júan² hnei³ con³ co³hei²tsei³ tionh²ˉ³ henh⁴ tyein² tsei³⁴ júan² jnie³² ta⁵nei² Jon⁴dai¹, o⁴ hniah³ ro² jnie³² jeu³ jau²³ quianh³ˉ³, jian³ o⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 20 Quie¹ sa⁴tian³² jnie³² juah⁴ i⁴so⁵hleh² jnie³² la⁴jeg³⁴ i⁴ma³a⁴niah¹ jnie³² jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma³a⁴nai² jnie³² liah⁴.
21 Jian³ a⁴juah⁴ si³ta¹ i⁴júanh¹i³ a³hain⁴ tionh² nei² jon³, ma²jon³ a⁴lion³i³, jian³ quie¹ ta⁵la⁴ con⁴³i³ a³jeu³, quie¹ la⁴jang³⁴pa² a⁴júan⁴ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴a⁴leg³⁴ jon³. 22 Quie¹ a³ñih³ a³a⁴leg³⁴ ua³júah² i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ hain⁴, hein² leg⁴³ to⁴lo⁵ ñi³.
M²³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ ua³pei⁴ jian³ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³i³
23 I² con³ma²a⁴lon⁴i³ tionh², jon³ a⁴tyanh³i³ i²tionh² si³reunh¹i³, i² jon³ a⁴tya⁴i³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴a⁴juah⁴ m³chie³ tyein², jian²³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ hain⁴ tionh² i²con²³i³. 24 I² con³ma²a⁴nau⁴ la⁴jang³⁴ si³reunh¹i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹ con³ jau²³ co⁴chia³ la⁴jang³⁴i³, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹, jan³ hnei³pa² tyein² júanh⁴³, quie¹ hnei³pa² a⁴júanh² ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴ jian³ jm³ñih¹ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ jian³ la⁴jang³⁴ liah⁴. 25 Jian³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Da³vei²³ a³a⁴cúa⁴ cúa³tag³² hain⁴ i²conh²ˉ³, a⁴juah¹ˉ³:
¿Henh⁴le³⁴ ra⁴hang³² a³tionh² la⁴jeg³⁴ nación,
jian³ e⁴le³⁴ a⁴júan⁴ la⁴jang³⁴ jeu³ co³hei²tsei³ sa⁴quein⁴³?
26 Quie¹ a⁴ŋangh³ re¹ quian¹ a³tionh² cuah³²húa³⁴ la³,
jian³ a⁴ŋangh³ si³ta¹ liah⁴,
a⁴ŋangh³i³ i⁴a⁴júan⁴i³ hlagh³² i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ i²con²³ A³ya⁴lion³² Chie³ a³a⁴sain⁴i³ hain⁴.
27 ’Quie¹ i⁴chie⁴³ a⁴ŋangh³ a³jeu³ je¹jeu³ la³, re¹ Herodes jian³ Poncio Pilato, jian³ a³jeu³ Israel jian³ chie³ sang²³ liah⁴, i⁴a⁴júan⁴i³ hlagh³² i²con²³ Jesús A³jonh³ˉ³, a³tsein²³ hain⁴ a³ma⁴cúanh¹ˉ³. 28 A⁴ŋangh³i³ la⁴ne³ i⁴ma⁴tei⁵i³ la⁴conh⁴ heih⁴³ ma³a⁴tienh³ˉ³ liah⁴ma²jia⁴³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quianh³ˉ³, i⁴hniah³ si⁵lei⁴ la⁴ne³. 29 I² tieh²la³ ne⁵, hnei³ Se³ño²³, je¹ hnei³ i⁴m³tsainh²i³, m²³ jnie³² i⁴ma²honh³²ˉ³ chie³ quianh³ i⁴hleh² jnie³² jau²³ quianh³ˉ³ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³ jnie³² i⁴lang⁴³ jnie³² a³cúa²³ cúa³tag³² i²conh²ˉ³; 30 jian³ ta¹la⁴ jon³ júanh²ˉ³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹ i⁴teih³²ˉ³ si¹cúah³, jian³ ua³júah² seg³⁴ liah⁴, i⁴con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesús A³jonh³ˉ³ a³ma⁴cúanh¹ˉ³ hain⁴.
31 I² con³ma²a⁴toh⁴ a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴jaih³ i²ti²tionh²i³ i⁴ti²ŋangh³i³; jian³ a⁴hyei⁴i³ hlion⁴ ua³pei⁴ quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³i³ tionh².
Co³nai² ra⁵quieh¹i³ la⁴jang³⁴i³
32 Jian³ la⁴conh⁴ la⁴jang³⁴ a³ma³ra⁵hain⁴ hain⁴, tionh²i³ con³ co³hei²tsei³, i⁴con³ quein⁴³ tsei⁴³i³. I⁴jon³ i¹jan³ a⁵sie⁴³ juah⁴ juah⁴ i⁴quieh¹i³ hña³ i⁴ma²sia³ quieh¹i³, quie¹ co³nai²pa² ra⁵quieh¹i³ la⁴jang³⁴i³ la⁴jon³. 33 Jian³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, a⁴hleh⁴i³ con⁴juah⁴ hlion⁴ ua³pei⁴ i⁴quian³i³ i⁴a⁴hyon²³ Re¹ Jesús, jian³ hlion⁴ ma⁴jnia³² Jon⁴dai¹ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ i²con²³i³ la⁴jang³⁴i³ tionh². 34 I² la⁴ne³ jon³, i¹jan³ a⁵sion⁴³ a³ma⁵so⁵si³hain⁴ quieh¹ jen²i³ tionh², quie¹ la⁴jang³⁴ a³ma²ra³ha¹ húa³⁴ quieh¹ jian³ o⁴ a²hnei⁴³, a⁴hnang⁴i³; i² o¹cau³² jon³ ni²con²³i³, 35 a⁴cúah³i³ i²con²³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, ma²jon³ a⁴tyieh⁵i³ i²con²³ con⁴jan³ la⁴conh⁴ a³hniah³ quieh¹. 36 Jian³ la⁴ne³ a⁴júan⁴ Se¹, sa¹jeun³ Leví, a³sian³ o⁵tyieh⁴³ Chipre; jian³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, a⁴teh³i³ Be²³, hnie³⁴ ra³juah⁴, A³júanh² Tsei⁴³ chie³. 37 Quie¹ ma²ra³quia³ con³ húa³⁴ quieh¹i³, a⁴hnang⁴i³ jian³ ni²con²³i³ o¹cau³² jon³, a⁴cúah³i³ i²con²³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo hain⁴ tionh².