5
La⁴la³ a⁴jainh⁴³ Ananías jian²³ A¹sa³fi²ra³ quian¹
Jian³ ma²sian³ jan³ a³ñih³ a³sain³ Ananías jian²³ A¹sa³fi²ra³ a³m⁴ quian¹, jon³ a⁴hnang⁴i³ con³ húa³⁴ quieh¹. Jian³ a⁴hma⁴i³ co⁴meih³ o¹cau³² jon³ jian²³i³ a³don⁵ quian¹, jian³ ua⁵con²³i³ co⁴meih³ i⁴a⁴cúah³i³ i²con²³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo tionh². I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³²:
―Hnei³ Ananías, ¿e⁴le³⁴ a⁴hei³⁴ a³sa⁴tsein³⁴ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ i⁴ma⁵canh²ˉ³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, i⁴a⁴hmah²ˉ³ co⁴meih³ o¹cau³² i⁴a⁴cang⁴ húa³⁴ jon³? Quie¹ húa³⁴ ma²ra³quia³ jon³, ¿o⁴ a⁵jon⁴³ i⁴ma²quianh³ˉ³, juah²? Jian³ con³ma²ua⁵hnang², ¿o⁴ a⁵jon⁴³ i⁴ma²quianh³ˉ³ o¹cau³², lainh⁴ˉ³? ¿Henh⁴le³⁴ co³hei²tsei³ hlagh³² ne³ a⁴júanh²ˉ³? Quie¹ a⁵jon⁴³ i²con²³ chie³ a⁴hleh²ˉ³ jau²ta³jau²³, i²con²³ Jon⁴dai¹pa² a⁴hleh²ˉ³.
I² con³ma²a⁴nau⁴ Ananías jau²³ jon³, jon³ a⁴cangh³i³ a⁴jaun³⁴i³. I⁴jon³ ta² ra⁵coh⁴³ la⁴jang³⁴ a³ra⁵ñi³ jau²³ jon³. I² jon³ a⁵han² si³maih² ñih³, a⁴lion³i³ a³jaun² hain⁴ a²hmh³, jon³ a⁴te¹i³, ni²hon⁴³i³.
I² con³ma²ua⁴jeu³² la⁴conh⁴ hneng³ o²ra³, jon³ a⁴tyie³⁴ a³m⁴ quian¹i³, i¹leuh² sa⁴ñi³i³ henh⁴ si³lei⁴. I⁴jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³:
―Hno⁵ˉ⁵ jeuh³²ˉ³ jnia⁴, ¿o⁴ conh⁴ la³ hmah¹ i⁴a⁴hnangh¹ˉ³ húa³⁴ jon³?
I² a⁴juah⁴ hei⁴i³:
―Jen³⁴, co⁴ne³pa².
I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³² liah⁴:
―¿E⁴le³⁴ con³ co³hei²tsei³ la⁴hanh⁵ˉ³ i⁴a⁴quienh²ˉ³ jau²chie⁴³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³? Jeh³² ma³cúan²³ la⁴jang³⁴ a³ni²hon⁴³ i⁴cúah³ˉ³, jian³ te⁴³i³ hnei³ liah⁴ tionh² si⁵hon⁴³i³.
10 Con³ a⁴la³ a⁴cangh³ a³m⁴ hain⁴ ta⁵nei² Pe³², a⁴jaun³⁴i³. I² con³ma²a⁴han⁵ si³maih² hain⁴ ta⁵jauh³², jon³ a⁴jen³i³ a³m⁴ hain⁴ ma³ra³jaun², ma²jon³ a⁴te¹i³ ni²hon⁴³i³ co⁴chia³ jian²³ i³cúa³. 11 Jian³ ta² ra⁵coh⁴³ la⁴jang³⁴ cuah³, jian³ la⁴jang³⁴ a³sang²³, con³ma²ra⁵ñi³i³ nei² jon³.
Hlion⁴ ua³júah² a⁴leg³⁴
12 Jian³ ta² hlion⁴ ua³júah² i⁴co³ jnia⁴ a⁴júan⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo tionh² jen² a³jeu³; jian³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, tionh² con³ co³hei²tsei³ ti²ŋangh³i³ ho³²quie³ quieh¹ Salomón jon³. 13 I² la⁴jang³⁴ chie³ sang²³ ne⁵, sa⁴tia⁴ tsei⁴³i³ i⁴ma⁵reunh¹i³ a³hain⁴ tionh² i²jon³; i² la⁴jang³⁴ a³jeu³ ne⁵, ton³²nie⁴³ hleh²i³ re³ nei² quieh¹ a³hain⁴ tionh². 14 Jian³ ta² ma³si³li⁴jeun⁴³ chie³ a³li⁴hain⁴ i²con²³ Se³ño²³, a³ñih³ jian³ a³m⁴ tionh². 15 I⁴jon³ a⁴húan⁴³i³ a³chieh¹ quian¹, a⁴quion³i³ jeu³júan²³, a³ra³han² nei² jain³² jian³ joh⁴³ a²hyei²³ liah⁴, canh⁴a² tangh³i³ leuh² heinh² quieh¹ Pe³² pi²³i³, tei⁴³i² ua⁵jeun³²i³, i⁴huan⁴ quieh¹i³ tionh². 16 Jian³ jeun⁴³ a³tionh² jeu³ la⁴con³ hloh³² Jerusalén jon³, ua⁵jan³i³ a³chieh¹ quian¹, jian³ a³ti²can²³ ma²eu⁴³ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³²; jian³ la⁴jang³⁴pa² a⁴huan⁴ quieh¹.
A⁴hang⁴i³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo
17 I² jon³ ne⁵, ra⁴hang³² jeu³² m³chie³ tyein² jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³jian²³i³, hnie³⁴ ra³juah⁴, a³tionh² jo³² quieh¹ saduceo, ta² a⁴jain³⁴ tsei⁴³i³ tionh². 18 I⁴jon³ a⁴sanh³i³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, jian³ a⁴ron⁴³i³ ni⁴ñi²³ liah⁴. 19 I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ ángel quian¹ Se³ño²³ je¹nai³ jon³, a⁴nia³⁴i³ o²hnei³² ni⁴ñi²³ jon³, a⁴húan⁴³i³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³:
20 ―Cua³, tyieh⁴ˉ³ yi⁴noh³ˉ³ cuah³júah², yi⁴hleh²ˉ³ i²con²³ a³jeu³ la⁴jeg³⁴ jau²³ tsei²³ la³ i⁴quieh¹ m⁵cu³ hm²³.
21 I² con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³ tionh², jon³ ua⁵han²i³ cuah³júah² to⁵hie³ hion²³, jian³ a⁴heh³i³ chie³ tionh².
Jian³ ta¹la⁴ ma²ti²he²³i³ jon³, jon³ a⁵han² jeu³² m³chie³ tyein² jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³ma²jian²³i³, a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴ŋangh⁴³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ jian³ la⁴jang³⁴ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ a³jeu³ Israel, i² jon³ a⁴sain⁴i³ po³li³sei¹ a³ua⁵húan⁴³ a³chion³² tionh² ni⁴ñi²³, i⁴ma⁵jnia³²i³ ta⁵nei²i³ tionh². 22 I² con³ma²a⁴tyie³⁴ po³li³sei¹ ni⁴ñi²³ tionh², i¹jan³ a³hain⁴ tionh² so⁵sian³; i² jon³ ŋah³i³ ua⁵con²³i³ jau²³, 23 a⁴juah⁴i³:
―Jeh³², re³pa² si²jnang¹ o²hnei³² ni⁴ñi²³ a⁴niah¹ jnie³², jian³ re³pa² ti²hie³ a²hlie⁴ o²hnei³² liah⁴; i² con³ma²a⁴nia² jnie³² o²hnei³² ne⁵, a⁵sion⁴³ a³sian³ i¹jan³ jauh³².
24 I² con³ma²a⁴nau⁴ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² jau²³ jon³, jeu³² m³chie³ tyein², jian³ jeu³² a²hlie⁴ a³hie³ cuah³júah², jian³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein², jon³ so⁵ñi³i³ liah⁴ lei⁴ jainh¹ tyie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³. 25 I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³, a³quian³ jau²³ la³:
―Jeh³², a³ñih³ a³ma²a⁴ronh³²ˉ³ ni⁴ñi²³ hain⁴ tionh², ti²tionh² cuah³júah² ti²heh²i³ chie³.
26 Jon³ ŋo³⁴ jeu³² a²hlie⁴ jian²³ po³li³sei¹ tionh², ni²quian⁴i³ a³hain⁴ tionh² i⁴sa⁴júanh¹i³, quie¹ con⁴³i³ a³jeu³, con³na¹a⁴quih⁴i³ m⁴caun², lain⁴i³. 27 I² con³ma²ma³jian³i³, jon³ ma⁴jnia³²i³ ta⁵nei² si³ta¹ a³ti²ŋangh³ hain⁴ tionh², i² jon³ a⁴ŋang⁴ jeu³² m³chie³ tyein², 28 a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ a⁵sia³ a⁴júan² jnie³² i²conh²ˉ³ heih⁴³ pain⁴ la³ i⁴so⁵heh²ˉ³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ ne³, liah²? Jeh³², ma³a⁴janh⁴³ˉ³ la⁴tan² je¹jeu³ Jerusalén la³ jau²³ ne³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ hnoh³ˉ³ cúah³²ˉ³ jnie³² chie³² jm³yein⁴ quieh¹ a³ñih³ hain⁴.
29 I² jon³ a⁴ŋangh³ Pe³² jian²³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, a⁴juah⁴i³:
―Quie¹ hniah³ ron³² jnie³² jeu³ Jon⁴dai¹ ñeih³²jia⁴³ la⁴conh⁴a² chie³. 30 Quie¹ Jon⁴dai¹ quian¹ jmai³sie²³ˉ¹ a⁴júan⁴ i⁴a⁴hyon²³ Jesús hain⁴, a³hain⁴ a³a⁴jŋangh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, a³a⁴tionh⁴³ˉ³ crau¹. 31 I² Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁴júan⁴i³ i⁴júanh⁴³ a³hain⁴ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹i³, i⁴lang⁴³i³ A³tyein² jian³ A³lion³ chie³; jian³ la⁴ne³ a⁴cúa⁴i³ jm² i⁴sag³⁴ a³jeu³ Israel co³hei²tsei³ quieh¹ jian³ i⁴hain³⁴ Jon⁴dai¹ chie³² quieh¹i³. 32 Jian³ hleh³ jnie³² nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, jian³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ liah⁴ he²³ jnie³² nei² ne³, i⁴cúa²³ Jon⁴dai¹ i²con²³ a³ma³tei⁵ i²con²³i³.
33 I² con³ma²a⁴nau⁴ si³ta¹ hain⁴ tionh² jau²³ jon³, ta² a⁴jain³⁴ tsei⁴³i³ hlion⁴ mai²³, hnie³⁴i³ jŋangh³i³ tionh². 34 I² jon³ a⁴no³ jan³ fariseo jen² si³ta¹ hain⁴, a³sain³ Gamaliel, lang⁴³ jan³ a²teg²³ quian¹ lai²³, a³ma³co⁴³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ quieh¹, a³a⁴júan⁴ heih⁴³ i⁴húan⁵ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo co⁴le⁴ i²tionh²i³ jon³. 35 Ma²jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ tionh²ˉ³, chie³ Israel, jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³ henh⁴ i⁴júanh²ˉ³ i²con²³ a³ñih³ ne³ tionh². 36 Quie¹ naih⁵i² tyie¹ jm² la³ ra⁴hang³² Teudas hain⁴ a³a⁴júan⁴ i⁴tyein², jian³ a⁴jaih³i³ la⁴conh⁴ quin⁴ nia⁴lon⁴ chie³ a³si⁴tyein⁵ coh⁵cah³²i³. I² con³ma²a⁴jaun³⁴i³ ne⁵, ma⁵quein²³ so⁴jenh³pa² chie³ a³ma²ma³co⁴³ quieh¹i³, a⁴au³pa². 37 Jian³ coh⁵ jon³ liah⁴, ra⁴hang³² Judas a³sian³ Galilea hain⁴, con³ma²a⁴roh³ gobierno censo, a⁴jaih³i³ jeun⁴³ chie³ a³si⁴tyein⁵ coh⁵cah³²i³; ma²jon³ a⁴jaun³⁴i³, jian³ la⁴jang³⁴ a³ma²ma³co⁴³ quieh¹i³ liah⁴ ma⁵quein²³ so⁴jenh³ pi²³i³. 38 I² tieh²la³ ne⁵, jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, quein⁴³ hnei³ i²con²³i³ tionh², yo⁴o³ conh⁴³ hnei³. Quie¹ juah⁴ne³ i⁴hleh²i³ ne³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³i³ ne³ i⁴quieh¹ a³ñih³, ai³⁴pa². 39 I² juah⁴ne³ i⁴quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴cangh³²ˉ³ jm² li⁴jeunh³²ˉ³; quie¹ con³na¹a⁴tangh⁴ˉ³ jianh²ˉ³ Jon⁴dai¹.
40 Jon³ ra⁵hyon³ tsei⁴³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ hain⁴ tionh² jau²³ jon³. Jon³ a⁴teh³i³ liah⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo; i² con³ma²a⁴pan³⁴i³, jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³i³ i⁴so⁵hleh³i³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesús, ma²jon³ a⁴lie³i³. 41 I² jon³ a⁴húan³i³ nei²ta¹ jon³, jian³ ta² si³hyonh³i³ tionh², quie¹ i⁴haih¹ li⁴can³⁴i³ ma²eu⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴ua³hyeih² jnia⁴ jon³, nei² quieh¹ jm³i⁴sain³ Jesús. 42 Jian³ la⁴jeg³⁴ jm² a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jesucristo, cuah³júah² jian³ jauh³² quieh¹ chie³, liah⁴ sa⁴jian²³i³ a⁴heh³i³ chie³ tionh².