8
A⁴hang⁴ Saulo cuah³
I² Saulo hain⁴ ra⁵hyon³ tsei⁴³ i⁴a⁴jaun³⁴ Te⁴ hain⁴.
I² jm² jon³ ra⁴lie⁵ a⁴hag⁴ chie³ tionh², a⁴hang⁴i³ cuah³ a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén. I⁴jon³ ua⁵jan⁴ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ la⁴tan² húa³⁴ Judea, jian³ húa³⁴ Samaria; i² la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo ne⁵, a⁴jian⁴i³ Jerusalén. Jian³ chie³ a³ni²taih⁴³ i²con²³ Jon⁴dai¹, a⁴te¹i³ Te⁴ hain⁴, ni²hon⁴³i³ jian³ ta² a⁴hoh⁵i³ tia⁴ tionh² nei² quieh¹i³. I² Saulo hain⁴, ta² hang²³i³ cuah³, jian³ i⁴nei² jauh³² tian²³i³, sanh²i³ ta⁵li⁴hnai³ a³ñih³ a³m⁴, si³ron⁴³i³ ni⁴ñi²³.
Ua⁵hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ húa³⁴ Samaria
I² la⁴jang³⁴ a³ua⁵jan⁴ hain⁴ tionh², ua⁵han²i³ la⁴tan², hleh²i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. Jian³ Lei³² liah⁴, ŋo³⁴ ta⁵je¹jeu³ Samaria, ua⁵hleh³i³ nei² quieh¹ Cristo. Jian³ la⁴jang³⁴ a³jeu³, con³ma²a⁴nau⁴i³ jian³ a⁴je³⁴i³ la⁴jeg³⁴ ua³júah² i⁴júan³ Lei³², jon³ tionh²i³ con³ co³hei²tsei³ ti²nau³i³, ti²can²³i³ hei²³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴hleh²i³. Quie¹ húa³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴ti²quian³ jeun⁴³, jian³ ti²hoh⁵i³ húan⁵i³; jian³ júan³i³ i⁴huan⁴ quieh¹ jeun⁴³ a³lo³, jian³ a³tein⁴ liah⁴. I² la⁴ne³ ta² hlion⁴ si³hyonh³ a³tionh² jeu³ jon³.
Jian³ i²jon³ ma²sian³ jan³ a³ñih³ a³sain³ Si²úan¹, a³ma²júan³ ta¹ i³nah² jeu³ jon³, jian³ ma²ma³can³i³ a³tionh² húa³⁴ Samaria jon³, ma²júan³i³ i⁴júanh⁴³i³ hña³. 10 Jian³ la⁴jang³⁴ ma²ro³ jeu³ jau²³ quieh¹ a³hain⁴, la⁴teg⁴ a³peih¹ la⁴teg⁴ a³don⁵, ma²juah⁴i³ tionh²:
―A³ne³pa² quian³ hlion⁴ ua³pei⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
11 Jian³ ta² ma²ti²can²³i³ hei²³, quie¹ ma³jon⁵ne³⁴ ma³co³ a³hain⁴ quieh¹i³ tionh² con⁴juah⁴ ta¹ i³nah². 12 I² con³ma²ra⁵hain⁴i³ tionh² jau²³ i⁴hleh² Lei³², jau²³ quieh¹ Jesucristo hain³liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴sion⁴³i³ chie³ jm³, a³ñih³ a³m⁴ tionh². 13 Jian³ ra⁵hain⁴ Si²úan¹ hña³ liah⁴; i² con³ma²a⁴son⁴i³ jm³, jon³ ma⁴reunh¹i³ Lei³² la⁴jeg³⁴ nie⁴³, jian³ ta² co³ a⁴jainh⁴³i³ con³ma²a⁴je³⁴i³ la⁴jeg³⁴ ua³júah² pain⁴ co³ jnia⁴ i⁴júan³ Lei³².
14 I² con³ma²ra⁵ñi³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo hain⁴, a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén, i⁴ma³a⁴hyei⁴ a³tionh² húa³⁴ Samaria jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, ma²jon³ a⁴sain⁴i³ Pe³² jian²³ Juan²³. 15 I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ tionh², jon³ a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ a³hain⁴ tionh², canh⁴a² hyei³⁴i³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 16 Quie¹ i¹jan³ a³hain⁴ a⁵sia³ ma³a⁴hyei⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹; quie¹ con⁴hie³² ma³a⁴son⁴ jm³ pi²³i³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesús. 17 Jon³ a⁴sanh³i³ ma³tyi² a³hain⁴ tionh², ma²jon³ a⁴hyieh³i³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
18 I² con³ma²a⁴je³⁴ Si²úan¹ hain⁴ i⁴hyieh⁴ chie³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴sanh² a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo ma³tyi² chie³ tionh², ma²jon³ a⁴jainh³i³ o¹cau³² i²con²³ a³hain⁴ tionh², 19 juah⁴i³:
―Cúa² hnei³ ua³pei⁴ ne³ i²con²³ˉ⁵ liah⁴, canh⁴a² la⁴jang³⁴ a³jmah¹ˉ⁴ ma³tyi² hyei³⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
20 I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³:
―Cúah² i²hlagh³²pa² hnei³ la⁴ne³ jianh²ˉ³ o¹cau³² ne³, quie¹ lainh⁴ˉ³ con⁴juah⁴ o¹cau³²pa² tag³ i⁴ta² cúa²³ Jon⁴dai¹ jon³. 21 Quie¹ i¹leuh² sa⁴tainh⁴³ˉ³ o³tan² nei² ne³, quie¹ a⁵sia³ re³ ma³leg⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹. 22 Teinh³² hoh⁴³ co³hei²tsei³ hlagh³² ne³, jian³ mh³² Jon⁴dai¹, sa¹ li⁴hain³⁴i³ chie³² i⁴a⁴júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ hlagh³² naih⁵ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ ne³. 23 Quie¹ ta² jia²³ eu⁴³ hoh⁴³ˉ³, jian³ langh⁴³ˉ³ la⁴jan³ a³chion³² nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² ne³, je³⁴ˉ⁴.
24 I² jon³ a⁴ŋangh³ Si²úan¹ hain⁴, a⁴juah⁴i³:
―Mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ nei² quien⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³, canh⁴a² sa⁴lei⁴ i²con²³ˉ⁵ liah⁴ ma³ra³juah¹ˉ³ ne³.
25 I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴jang³⁴ tsei⁴³i³ tionh², jon³ ŋah³i³ liah⁴ ta⁵ Jerusalén, jian³ ta¹la⁴ jon³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ tsei²³ quieh¹ Jesucristo hlion⁴ jeu³ i²tei⁴³ húa³⁴ Samaria jeu³ ŋah³i³.
Lei³² jian³ jan³ chie³ júanh⁴³ a³sian³ húa³⁴ Etiopía
26 Jian³ con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ a⁴hleh⁴ jan³ ángel quian¹ Se³ño²³ i²con²³ Lei³², a⁴juah⁴i³:
―Ra⁴hang³² hnei³, cua³ la⁴teg⁴ ta⁵ñei³⁴, la⁴teg⁴ i²tyon⁴ jeu³ quieh¹ Jerusalén jian²³ jeu³ Gaza, i²leg⁴³ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³.
27 Ma²jon³ ra⁴hang³² Lei³², ŋo³⁴i³; i² con³ma²hein²i³ jeu³, jon³ a⁴jainh³i³ jan³ a³sian³ húa³⁴ Etiopía, jan³ a³teh⁴³, a³jonh² Jerusalén a³ni²ma⁴con³² Jon⁴dai¹, jian³ a³quian³ ta¹ hie³ la⁴jeg³⁴ o¹cau³² quieh¹ a¹si²re¹ quian¹ húa³⁴ Etiopía a³sain³ A¹cang³da²ce³. 28 A³jonh² hein² joh⁴³ a²ma⁴legh⁴ quieh¹, jian³ ua²heg³i³ ma²jyi³ i⁴a⁴sag⁴ Isaías, a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹. 29 I² jon³ a⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³ Lei³²:
―Cua³ hnei³ teg⁴ hloh³² a²ma⁴legh⁴ jno³.
30 I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Lei³² hloh³², jon³ a⁴nau⁴i³ i⁴ua²heg³ a³hain⁴ ma²jyi³ i⁴a⁴sag⁴ Isaías, ma²jon³ a⁴juah⁴ Lei³²:
―Jeh³², ¿o⁴ ŋangh⁴ˉ³ i⁴ua²hegh³ˉ³ ne³?
31 I² a⁴ŋangh³ a³hain⁴:
―¿Liah⁴ li⁴ŋang⁴ˉ⁴ juah⁴ne³ a⁵sian⁴³ a³li⁴he³⁴?
Jon³ a⁴mh³i³ Lei³² i⁴si⁵hei⁴i³ joh⁴³, i⁴cua³⁴i³ jian²³i³.
32 I² i²ma²ua²heg³i³ jon³, ra³hleh² la⁴la³:
Quie¹ a⁴jŋangh⁴i³ liah⁴i² jŋangh²i³ jan³ a⁵a³siah³;
jian³ liah⁴i² lang⁴³ a⁵a³siah³ a³sa⁴hoh⁵ i¹con³ tei⁴³i² taih²i³ o¹jñi³²,
jian³ la⁴ne³ i¹con³ sa⁴a⁴hleh⁴i³ liah⁴.
33 Jian³ a⁴co⁴lianh³i³ la⁴conh⁴i² tang³i³, liah⁴i² so⁵hei¹ heih⁴³;
i² sa¹jeun³ quian¹i³ ne⁵, ¿hain³ ma⁵li⁴hang³⁴, lainh⁴ˉ³?
Quie¹ a⁴jŋangh⁴i³ canh⁴a² so⁵sian³i³ nei² cuah³²húa³⁴.
34 I² jon³ a⁴juah⁴ chie³ júanh⁴³ hain⁴ i²con²³ Lei³²:
―Júan² con³ i⁴tsei³⁴ hoh⁴³, tyie³² jnia⁴ jau²³, ¿hain³ nei² quieh¹ a⁴sag⁴ a³sain² hain⁴ jau²³ la³, o⁴ nei² quieh¹i³ hña³, jian³ o⁴ nei² quieh¹ a³sang²³?
35 I² Lei³² ne⁵, a⁴tya⁴i³, a⁴ma⁴lie⁵i³, a⁴hleh⁴i³ i⁴ra³sag² jon³ nei² quieh¹ jau²³ tsei²³ quieh¹ Jesús. 36 I² ta¹la⁴ tionh²i³ jeu³ ho³²jeu³ jon³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ con³ i²ra³hei¹ jm³, i² jon³ a⁴juah⁴ a³ñih³ júanh⁴³ hain⁴:
―Jeh³², jm³ ra³hei¹ i²la³; ¿o⁴ sa¹ li⁴son⁵ˉ⁵, lainh⁴ˉ³?
37 Jon³ a⁴juah⁴ Lei³²:
―Li⁴lei⁴pa² a¹juah⁴ne³ hainh⁴ˉ³ jang³⁴ hoh⁴³.
I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴:
―Hain⁴pa² jnia⁴ i²con²³ Jesucristo i⁴lang⁴³i³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ hña³.
38 I² jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴jian³⁴ a²ma⁴legh⁴; jon³ ua⁵han²i³ joh⁴³ jm³ tionh² li⁵uan⁴i³ la⁴jon³, Lei³² jian³ a³hain⁴, i² jon³ a⁴sie⁴³ Lei³² jm³ quieh¹i³. 39 Con³ma²a⁴húan³i³ jm³ tionh², jon³ a⁴te¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ Lei³² hain⁴; i² chie³ teh⁴³ hain⁴, a⁵sie⁴³ ma⁵a⁴jen³i³ Lei³²; jon³ ŋah³i³ quieh¹ si³hyonh³i³ hlion⁴ mai²³. 40 I² Lei³² hain⁴ ne⁵, a⁴hyon²³i³ ta⁵je¹jeu³ Azoto, i² jon³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ la⁴tan² jeu³ ŋo³⁴i³ jon³, liah⁴i² a⁴tyie³⁴i³ je¹jeu³ Cesarea.