9
A⁴sag²³ co³hei²tsei³ quieh¹ Saulo
(Hch. 22.6‑16; 26.12‑18)
Jian³ ta¹la⁴ jon³ hleh² Saulo i⁴hniah³ sanh³i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴hniah³ jŋangh³i³. Jon³ a⁴tyie³⁴i³ i²con²³ jeu³² m³chie³ tyein², ni²m³i³ ma²jyi³ i⁴si⁵he³i³ la⁴jeg³⁴ cuah³ judío je¹jeu³ Damasco, ma²jyi³ i⁴ra³cúa²³ heih⁴³ i⁴si⁵sianh⁴i³, i⁴si⁵te¹i³ chion³² chie³ a³quian³ Jeu³ quieh¹ Jesucristo, a³ñih³ a³m⁴, a¹juah⁴ne³ a⁴chianh¹i³, i⁴si⁵jon⁴i³ teg⁴ Jerusalén. I² con³ma²hein² Saulo jeu³, ho³²jeu³, con³ma³o¹tyie¹i³ jeu³ Damasco, con³ a⁴la³ ra⁵joh¹ con³ o¹jyi³ ta⁵ñi⁴jeu⁵, a⁴tagh⁴ la⁴tan² hlonh²i³. Jon³ a⁴quionh³i³ húa³⁴, jian³ a⁴nau⁴i³ con³ jau²³ i⁴hleh²i³, i⁴juah⁴i³:
―Saulo, Saulo, ¿e⁴le³⁴ hagh⁵ˉ³ jnia⁴?
I² jon³ a⁴ŋangh³i³:
―¿Hain³ chianh² hnei³, a³don⁵?
I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴:
―Jesús pa² jnia⁴, a³hain⁴ a³hangh⁵ˉ³. Quie¹ júanh³ˉ³ liah⁴i² júan³ a²cua³²jeu²³ a³quein³ a²hma³ tyi¹ a²jon⁴³ñi²³, i⁴júanh⁵ˉ³ húanh⁴³ˉ³.
I² hei⁴i³ ne⁵, ta² a⁴jlen³⁴i³ coh⁴³i³, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Se³ño²³, ¿henh⁴ hnoh³ˉ³ júan³²ˉ⁴?
I² jon³ a⁴juah⁴ Se³ño²³:
―Ra⁴hang³² hnei³, cua³ ta⁵je¹jeu³ ne³, i²jon³ sag⁵i³ hnei³ henh⁴ hniah³ júanh²ˉ³.
I² la⁴jang³⁴ chie³ ma²tionh² jeu³ jian²³ Saulo hain⁴, ta² yi⁴hang³²i³, quie¹ a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³, jian³ a⁵sian⁴³ a⁴jen³i³ i¹jan³. Jon³ ra⁴hang³² Saulo i²ma²ra³quian³i³ húa³⁴, i² con³ma²a⁴hoh³i³ m⁴nei², i¹leuh² so⁵jnieh⁴³i³. I⁴jon³ a⁴sanh³ chie³ si¹cúa³i³, te¹i³ teg⁴ je¹jeu³ Damasco, i²a⁴jian⁴i³ hneng³ jm², i⁴sa⁴jnieh⁴³i³, jian³ i⁴sa⁴a⁴queuh³i³, jian³ i⁴sa⁴a⁴hainh³i³ liah⁴.
10 Jian³ je¹jeu³ Damasco jon³, ma²sian³ jan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³sain³ Ananías, a³ma⁴jnia³² Se³ño²³ i²con²³, i⁴a⁴juah⁴i³:
―¡Ananías!
I² jon³ a⁴ŋangh³i³:
―La³ si²sainh⁴³ˉ⁴, Se³ño²³ quian³⁴ˉ⁴.
11 I² jon³ a⁴juah⁴ Se³ño²³ liah⁴:
―Nia³, cua³ la⁴teg⁴ jeu³júan²³ sain³ Jeu³chie⁴³, tyieh⁴ˉ³ jauh³² quieh¹ Judas, i²tyanh³²ˉ³ jan³ a³sain³ Saulo, a³sian³ jeu³ Tarso; jian³ tieh²la³ ma³si²mh²i³ Jon⁴dai¹. 12 Jian³ ma³si²jen³i³ jan³ a³ñih³ a³sain³ Ananías, a³ma⁴jnia³² i²con²³i³, a³a⁴hei³⁴ i²cua⁴³i³, jian³ a³a⁴tei³⁴ si¹cúa³ i²con²³i³, canh⁴a² jnia⁵ m⁴nei²i³.
13 I² a⁴juah⁴ Ananías i²con²³ Se³ño²³ ne⁵:
―Hnei³ Se³ño²³, ta² jeun⁴³ chie³ ma³a⁴tyie⁴ˉ⁴ jau²³ nei² quieh¹ a³ñih³ hain⁴, jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² ma³a⁴júan⁴i³ i²con²³ chie³ quianh³ˉ³ a³tionh² Jerusalén. 14 Jian³ i²la³ liah⁴, quian³i³ heih⁴³ i⁴a⁴cúa⁴ m³chie³ tyein² i⁴sanh³i³ la⁴jang³⁴ a³te²³ hnei³.
15 I² a⁴juah⁴ Se³ño²³ ne⁵:
―Cua³ hnei³, quie¹ ma³a⁴hnah³² jnia⁴ a³hain⁴ i⁴júan³⁴i³ ta¹ quien⁴ˉ⁴, i⁴si⁵hleh³i³ nei² quien⁴ˉ⁴ ta⁵nei² a³sa⁴lang⁴³ judío, jian³ ta⁵nei² re¹ tionh² jian³ ta⁵nei² sa¹jeun³ Israel liah⁴. 16 Quie¹ hno⁵ˉ⁵ he¹ˉ⁴ conh⁴ tei⁴³ ma²eu⁴³ i⁴hniah³ can³⁴i³ nei² quien⁴ˉ⁴.
17 I² jon³ ŋo³⁴ Ananías hain⁴, a⁴hei³⁴i³ jauh³². I² con³ma²a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³ i²con²³i³, jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Saulo, goh³ quian³⁴ˉ⁴, Re¹ Jesús, a³ma⁴jnia³² i²conh²ˉ³ ho³²jeu³ ma²a⁴niah³ˉ³ ma²jon³, a⁴sai⁴i³ jnia⁴ canh⁴a² jnia⁵ m⁴mah²ˉ³, jian³ canh⁴a² hyeih²ˉ³ hlion⁴ ua³pei⁴ quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
18 I² liah⁴ma²jon³ a⁴jyih³ la⁴con³ o¹seg²³ lo³ ma²ti²ton³ m⁴nei²i³, jian³ a⁴hoh³ liah⁴ma²jon³. I² con³ma²ra⁴hang³²i³, jon³ a⁴son⁴i³ jm³. 19 I² con³ma²a⁴queuh³i³ a²hei⁴³, jon³ a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³, ma²jon³ a⁴cua⁴ Saulo úa⁴ meih³ jian²³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² Damasco.
A⁴hleh⁴ Saulo jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ Damasco
20 I² liah⁴ma²jon³ a⁴hleh⁴ Saulo jau²³ quieh¹ Cristo cuah³ judío tionh², a⁴juah⁴i³ i⁴lang⁴³ Jesús hain⁴ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹. 21 I² la⁴jang³⁴ a³a⁴nau⁴ jau²³ i⁴hleh²i³, ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ a⁵hei⁴³ a³ne³ hain⁴ a³ma²hang²³ a³tionh² Jerusalén a³hleh² jm³i⁴sain³ Jesús ne³, heh⁵ˉ³, jian³ i⁴jon³pa² cuan³⁴i³ i²la³ liah⁴, i⁴te⁴³i³ chion³² a³quian³ jeu³ ne³, i⁴si⁵jon⁴i³ ta⁵nei² m³chie³ tyein²?
22 I² Saulo ne⁵, tsei³⁴sa² re³ a⁴hleh⁴i³, i⁴quian³i³ hlion⁴ ua³pei⁴, a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴ŋo³ la⁴jang³⁴ judío a³tionh² Damasco, quie¹ ma⁴jnia³i³ i⁴chie⁴³ lang⁴³ Jesús A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴.
A⁴lon⁴ Saulo joh⁴³ cúa³ judío
23 I² con³ma²ua⁴jeu³² hlion⁴ jm², jon³ a⁴júan⁴ judío re³ tionh² i⁴jŋangh³i³ Saulo hain⁴. 24 I² Saulo ne⁵, ra⁵ñi³i³ i⁴jon³. I² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² ma²hie³ la⁴húa²³ la⁴jm²³ la⁴jeg³⁴ o²hnei³² quieh¹ jeu³ si³hei⁴i³ jeu³ jon³, i⁴hnie³⁴i³ jŋangh³i³. 25 I² jon³ a⁴jyie³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ quieh¹ Saulo, hein²i³ joh⁴³ a²mh³ta²³, con³ je¹nai³ ta⁴coh⁵ a²cuah³² si²jneng³ jeu³ jon³.
Hein² Saulo Jerusalén
26 I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ je¹jeu³ Jerusalén, jon³ ma²hnie³⁴i³ ma⁵reunh¹i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² i²jon³; i² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² ne⁵, con⁴³i³, quie¹ sa⁴hain⁴i³ i⁴lang⁴³ Saulo jan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹. 27 I² Be²³ ne⁵, jian³i³ Saulo hain⁴, ni²jan³i³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, jian³ a⁴tya⁴i³ jau²³ liah⁴ a⁴jen³ Saulo Se³ño²³ ho³²jeu³ ma²ŋo³⁴i³ Damasco, jian³ i⁴a⁴hleh⁴ Se³ño²³ i²con²³i³, jian³ a⁴tya⁴i³ jau²³ liah⁴ a⁴hleh⁴ Saulo jau²³ quieh¹ Jesús i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³i³ je¹jeu³ Damasco liah⁴. 28 I² jon³ a⁴cua⁴ Saulo jian²³ a³hain⁴ tionh² Jerusalén jon³, jian³ a⁴ŋeng⁴i³ jian²³i³ tionh². 29 Jian³ a⁴hleh⁴i³ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³ nei² quieh¹ Se³ño²³, jian³ a⁴jang²³i³ jian²³ chie³ griego; jian³ ma²hnie³⁴ a³hain⁴ tionh² jŋangh³ quieh¹i³. 30 I² con³ma²ra⁵ñi³ la⁴jang³⁴ si³reunh¹i³, jon³ ni²jan³i³ teg⁴ Cesarea, ma²jon³ a⁴sain⁴i³ jeu³ Tarso.
31 I² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, ta² a⁴han⁵ cuah³ tai³² tionh² la⁴tan² húa³⁴ Judea, jian³ húa³⁴ Galilea, jian³ húa³⁴ Samaria liah⁴; jian³ ta² ra⁵pain⁴i³, jian³ i⁴sian³i³ ma³con⁴³i³ Se³ño²³, jian³ ta² ma³si³li⁴jeun⁴³i³ liah⁴ con⁴juah⁴ i⁴ma³ho³² M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
A⁴huan⁴ quieh¹ Eneas
32 I² con³ma²ŋeng²³ Pe³² la⁴tan² jon³ i⁴si³jen³²i³ si³reunh¹, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵jeu³ Lida, ua⁵jen³²i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² i²jon³. 33 I² jon³ a⁴jen³i³ jan³ a³ñih³ a³sain³ Eneas, a³ra³quian³ nei² jain³² quieh¹ ma³jña³⁴ ñi³, chieh¹i³ i⁴lo³i³. 34 I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³:
―Hnei³ Eneas, Jesucristo júan³⁴ i⁴huan⁴ quianh³ˉ³ to⁴ne⁵ la³. Ra⁴hang³² hnei³, sieh¹ a²jain³² quianh³.
I² a³ñih³ hain⁴, liah⁴ma²jon³ a⁴no³i³. 35 I² la⁴jang³⁴ a³tionh² jeu³ Lida jian³ húa³⁴ Sarón, a⁴jen³i³ a³hain⁴, jon³ a⁴can³⁴i³ jeu³ quieh¹ Se³ño²³.
A⁴jainh¹ A¹dor²cas³
36 I² jon³ ne⁵, ma²sian³ jan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, a³m⁴, je¹jeu³ Jope, a³teh²i³ Tabita, hnie³⁴ ra³juah⁴, A¹dor²cas³, jau²³ griego. Jian³ ta² ma²júan³i³ i⁴tsei³⁴, jian³ ma²ma³hon³²i³ a³ti⁴ñei³. 37 I² jm² jon³ ra⁵chieh¹ a³m⁴ hain⁴, jian³ a⁴jaun³⁴i³; i² con³ma²a⁴raun⁴³i³, jon³ a⁴quion³i³ jauh³² a²teg⁴ teun³⁴ piso. 38 I² jeu³ Lida jon³ ne⁵, nie⁴³ hloh³² jeu³ Jope. I² con³ma²ra⁵ñi³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² jeu³ Jope jon³ i⁴cua⁴³ Pe³² jeu³ Lida, jon³ a⁴sain⁴i³ on³⁴ a³ñih³ a³ua⁵te³ quieh¹i³, a³a⁴juah⁴:
―Nia³ hnei³ ta¹tia⁴ to⁴ne⁵ i²con²³ jnie³².
39 I² jon³ ra⁴hang³² Pe³², ŋo³⁴i³ jian²³i³ tionh²; i² con³ma²a⁴tyie³⁴i³, jon³ ni²jo³i³ teg⁴ jauh³² jon³, i²ti²tionh² a³don⁵ m⁴ hnang⁴ co⁴la⁴lagh⁵ ti²hoh⁵i³, jian³ ti²he²³i³ la⁴jeg³⁴ a²hmh³ i⁴a⁴júan⁴ A¹dor²cas³ hain⁴ liah⁴ma²sian³i³. 40 Ma²jon³ a⁴húan⁴³ Pe³² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², jon³ a⁴si⁴jnei⁵i³ jian³ a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹; jon³ ua⁵lang⁴i³, a⁴jen³i³ a³jaun² hain⁴, a⁴juah⁴i³:
―A¹ta³bi²ta³, no³ hnei³.
Jon³ a⁴hoh³ a³m⁴ hain⁴ m⁴nei², i² con³ma²a⁴jen³i³ Pe³², jon³ a⁴cua⁴i³. 41 I² Pe³², a⁴tang⁴i³ si¹cúa³, a⁴sie⁴³i³; ma²jon³ a⁴teh³i³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, jian³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ hain⁴ tionh² liah⁴, a⁴ma⁴jnia³i³ a³m⁴ hain⁴ i⁴sian³. 42 I² jon³ ra⁵sia³ jau²³ jon³ la⁴tan² jeu³ Jope jon³, jian³ jeun⁴³ ra⁵hain⁴ i²con²³ Se³ño²³. 43 Jon³ a⁴cua⁴ Pe³² úa⁴ Jope jon³, jauh³² quieh¹ jan³ a³sain³ Si²úan¹, a³lang⁴³ a²teg²³ a³júan³ a²lo³.