16
Ŋo³⁴ Ti³mo³te³² jian²³ Pa³² jian²³ Silas
Jian³ con³ma²ua⁴jeu³² jon³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ jeu³ Derbe jian³ jeu³ Listra; jeu³ jon³ ma²cua⁴³ jan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³sain³ Ti³mo³te³², a³jon⁴³ jan³ a³don⁵ m⁴ judía a³lang⁴³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, i² jmai³i³ lang⁴³ chie³ griego. Jian³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² jeu³ Listra jian³ jeu³ Iconio, hleh²i³ re³ nei² quieh¹ Ti³mo³te³² hain⁴. Jon³ ra⁵hnie³⁴ Pa³² i⁴chie³⁴i³ jian²³i³, jian³ a⁴tei⁴ Pa³² he³²i³ nei² quieh¹ judío a³tionh² hloh³² jon³, quie¹ la⁴jang³⁴ ti²ñi³ i⁴lang⁴³ jmai³i³ chie³ sang²³. I² con³ma²a⁴han⁵i³ la⁴jeg³⁴ jeu³ jon³, jon³ a⁴cúa⁴i³ heih⁴³ jon³ i²con²³ cuah³, canh⁴a² ma⁴tei⁵i³ heih⁴³ i⁴a⁴leg³⁴ re³ con⁴juah⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, jian³ a³ti²quian³ ma³tyi² cuah³ a³tionh² Jerusalén. I² la⁴ne³ ra⁵huanh³ la⁴jang³⁴ cuah³ nei² quieh¹ i⁴hain⁴i³ tionh², jian³ conh⁴ con³ jm² tsei³⁴sa² jeun⁴³ li⁴hain⁴.
A⁴jen³ Pa³² jan³ a³ñih³ a³sian³ húa³⁴ Macedonia
Jon³ a⁴han³i³ húa³⁴ Frigia, jian³ húa³⁴ Galacia, quie¹ sa⁴a⁴cúa⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ juah⁴ i⁴hleh³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ húa³⁴ Asia jon³. I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ húa³⁴ Misia, jon³ ma²hnie³⁴i³ chie³⁴i³ ta⁵húa³⁴ Bitinia; i² M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴a⁴cúa⁴i³ liah⁴. I⁴jon³ ua⁴jeun³²i³ la⁴tan² hloh³² i²ra³jainh³ húa³⁴ Misia liah⁴i² a⁴tyie³⁴i³ jeu³ Troas. I² jon³ a⁴je³⁴ Pa³² con³ i⁴ma⁴jnia³² i²con²³i³ je¹nai³, a⁴jen³i³ jan³ a³ñih³ a³sian³ húa³⁴ Macedonia si²sainh⁴³ a³si²m²³ i²con²³i³ i⁴juah⁴i³: “Nia³ hnei³ ta⁵ Macedonia la³ i⁴ma²hoh³²ˉ³ jnie³².” 10 I² con³ma²a⁴je³⁴ Pa³² i⁴ma⁴jnia³² i²con²³i³ jon³, liah⁴ma²jon³ a⁴júan² jnie³² co³jian¹ i⁴chie³² jnie³² ta⁵húa³⁴ Macedonia jon³, quie¹ ra⁵chie⁴³ tsei⁴³ jnie³² i⁴te²³ Jon⁴dai¹ i⁴si²hleh² jnie³² jau²³ quieh¹i³ i²con²³ a³hain⁴ tionh².
Tionh²i³ ni⁴ñi²³ je¹jeu³ Filipos
11 Con³ma²a⁴le¹ jnie³² a²úan⁴³ jeu³ Troas, jon³ ŋo³⁴ jnie³² jeu³chie⁴³ teg⁴ o⁵tyieh⁴³ Samotracia jeu³ nei² jm³, i² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ ŋo³⁴ jnie³² teg⁴ jeu³ Neápolis. 12 Jian³ ma²jon³ ŋo³⁴ jnie³² jeu³ Filipos, jeu³ tyein² quieh¹ la⁴tan² húa³⁴ Macedonia, jian³ i²tain⁴³ gobierno romano liah⁴. Jeu³ jon³ a⁴jian² jnie³² úa⁴ meih³. 13 Jian³ con³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, a⁴húa³ jnie³² coh⁵ o²hnei³² quieh¹ jeu³ jon³, ŋo³⁴ jnie³² quien¹i²jm¹ jm³júah¹ i²tang²³i³ ŋangh³i³ mh²i³ Jon⁴dai¹. I² con³ma²a⁴hyie³² jnie³², jon³ a⁴hleh² jnie³² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³ a³m⁴ a³ti²ŋangh³ i²jon³. 14 Jian³ jan³ a³don⁵ m⁴ a³sain³ A¹li²dia³ a³sian³ jeu³ Tiatira, a³hnang³ a²hmh³ sein³², a³ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³, ua²nau³i³ jau²³ i⁴si²hleh² Pa³², jian³ a⁴júan⁴ Se³ño²³ tsei⁴³ a³m⁴ hain⁴ i⁴a⁴ro⁴i³ jeu³ jau²³ jon³. 15 Jon³ a⁴son⁴i³ jm³, jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quieh¹i³, jian³ ma²jon³ a⁴m⁴i³ i²con²³ jnie³², a⁴juah⁴i³:
―Juah⁴ne³ lainh⁴ˉ³ i⁴ma³lang⁴³ˉ⁴ jan³ chie³ quian¹ Se³ño²³ tieh²la³, lei⁴ li⁴niah²ˉ³ jauh³² quien⁴ˉ⁴ i⁴jianh²ˉ³.
I² la⁴ne³ a⁴júan⁴ a³m⁴ hain⁴ i⁴a⁴jian² jnie³² ta⁵li⁴hnai³.
16 Jian³ con³ jm², con³ma²ŋo³⁴ jnie³² i²tang²³i³ mh²i³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴jainh³ jnie³² jan³ a³m⁴ peih¹ a³quian³ con³ m⁴tyi⁴ hlagh³² a³tyi³ jau²chie⁴³, a³júan³ i⁴laih⁴ jeu³²i³ hlion⁴ o¹cau³² ta¹ i⁴tyi³i³ jau²chie⁴³ jon³. 17 Tyein¹ a³m⁴ ne³ coh⁵cah³² Pa³² jian³ jnie³² liah⁴, hleh²i³ tia⁴ juah⁴i³:
―¡Jeh³², a³ne³ tionh² cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹ Júanh⁴³, jian³ hleh²i³ jau²³ liah⁴ li⁴lion⁴ chie³!
18 Hlion⁴ jm² ja³⁴ i⁴júan³ a³m⁴ hain⁴ la⁴ne³, i² con³ma²si⁴quian⁵ tsei⁴³ Pa³², jon³ a⁴jen³i³ a³hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³²:
―Júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i²conh²ˉ³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jesucristo i⁴jauh¹ˉ³ i²con²³ a³m⁴ ne³.
I² m⁴tyi⁴ hlagh³² ne⁵, liah⁴ma²jon³ ua⁵hag⁴³i³.
19 I² con³ma²a⁴je³⁴ jeu³²i³ i⁴so⁵sia³ liah⁴ li⁴laih⁴i³ o¹cau³² con⁴juah⁴ a³m⁴ hain⁴, jon³ a⁴sanh³i³ Pa³² jian²³ Silas, jian³i³ teg⁴ jauh³²tyie³ ta⁵nei² si³ta¹. 20 I² con³ma²ma⁴jnia³ jeu³² a³m⁴ hain⁴ Pa³² jian²³ Silas ta⁵nei² si³ta¹, jon³ a⁴juah⁴i³:
―Jeh³², a³la³ tionh² sion⁴³ a³jeu³ quian⁴ˉ¹, quie¹ lang⁴³i³ judío, 21 quie¹ he²³i³ con³ i⁴tang²³ quieh¹i³ tionh² i⁴sa⁴haih¹ li⁴hyei³²ˉ¹, jian³ o⁴ li⁴júan³²ˉ¹ liah⁴, quie¹ lang⁴³ˉ¹ chie³ romano.
22 I² jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ a³jeu³ a³hnie³⁴ júanh¹ quieh¹i³; i² si³ta¹ tionh² ne⁵, a⁴cag³⁴i³ a²cúan³ Pa³² jian²³ Silas, a⁴cmh³i³, ma²jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴a⁴pan³⁴i³ jeu³ a²hma³. 23 I² con³ma²a⁴po³⁴i³ hlion⁴, jon³ a⁴ron⁴³i³ ni⁴ñi²³, jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ po³li³sei¹ i⁴hie³⁴i³ re³. 24 I² con³ma²a⁴hyei⁴i³ heih⁴³ ne³, jon³ a⁴ron⁴³i³ la⁴teg⁴ i²a⁴toh⁴ jauh³² i²naih³, jian³ a⁴tonh³i³ to³ a²hma³ si¹tag³²i³ tionh².
25 I² con³ma²a⁴teg⁴ i⁴húa²³, jon³ ti²mh² Pa³² Jon⁴dai¹ jian²³ Silas, jian³ ti²he²³i³ seun²³ i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ la⁴jang³⁴ a³chion³² a³tionh² ni⁴ñi²³ ti²nau³; 26 i² con³ a⁴la³ a⁴qui³⁴ con³ húa³⁴ i⁴tia⁴, a⁴jaih³ a²hnei⁴³ ni⁴ñi²³ la⁴con³ ta²seih⁴³, jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴na⁴ la⁴jeg³⁴ o²hnei³², jian³ a⁴sagh⁴³ a²ca³den² ti²hñi⁴³ la⁴jang³⁴ a³chion³². 27 I² con³ma²a⁴ñei³⁴ a³hie³ ni⁴ñi²³ hain⁴, jian³ a⁴je³⁴i³ si¹ja⁵ la⁴jeg³⁴ o²hnei³², jon³ a⁴tyi³i³ a²ñi²tag⁴ quieh¹ i⁴ma²jŋangh³i³ hña³, quie¹ ma³a⁴cm⁴ la⁴jang³⁴ a³chion³², lain⁴i³. 28 I² jon³ a⁴hleh⁴ Pa³² con³ i⁴tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―¡A⁵júanh⁴³ hnei³ húanh⁴³, quie¹ la⁴jag³⁴pa² jnie³² ti²tieh² jnie³² i²la³!
29 I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴m⁴i³ o¹jyi³, a⁴hei³⁴i³ jauh³² jeu³ra³tyi⁴, jlen²³i³, jian³ a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei² Pa³² jian²³ Silas. 30 I² con³ma²a⁴húan⁴³i³ a³hain⁴ tionh², jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ tionh²ˉ³ a³don⁵, ¿henh⁴ hniah³ júan³²ˉ⁴ canh⁴a² lion⁴ˉ⁴?
31 I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Hniah³ li⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³ Re¹ Jesucristo canh⁴a² lionh⁴ˉ³, hnei³ jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quianh³ˉ³.
32 Jon³ a⁴hlenh⁴³i³ a³hain⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quieh¹i³. 33 Jian³ je¹nai³ jon³, o²ra³ jon³ a⁴raunh⁵i³ i²eu⁴³ quieh¹ Pa³² jian²³ Silas; jian³ con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, a⁴son⁴i³ jm³ jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quieh¹i³. 34 Ma²jon³ a⁴te¹i³ a³hain⁴ tionh² jauh³² quieh¹, a⁴guenh⁴i³, jian³ ta² si³hyonh³i³ tionh² la⁴jang³⁴i³ la⁴jon³ quie¹ ra⁵hain⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹.
35 I² con³ma²a⁴jnia³⁴ jon³, jon³ a⁴sain⁴ si³ta¹ jan³ on³⁴ po³li³sei¹ i²con²³ a³hie³ ni⁴ñi²³ i⁴ua⁵saih¹i³:
―Lion³² hnei³ a³hain⁴ tionh².
36 I² a³hie³ ni⁴ñi²³ hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ Pa³² jau²³ jon³, a⁴juah⁴i³:
―Tieh²la³ a⁴sain⁴ si³ta¹ jau²³, a⁴juah⁴i³ i⁴lion³²ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³; i² la⁴ne³ ne⁵, húan³ hnei³ tieh²la³, tyanh⁴ˉ³ quianh³ hyon³ hoh⁴³ˉ³.
37 I² Pa³² ne⁵, a⁴juah⁴i³:
―¿Liah⁴ cúan²³ hnie³⁴i³ húa⁵ jnie³² ta⁵si²hma², ta⁵ma³a⁴po³⁴i³ jnie³² ta⁵nei² a³jeu³ naih⁵i² can³⁴i³ jau²chie⁴³ jian³ a⁴tonh³i³ jnie³² ni⁴ñi²³, jian³ quie¹ lang⁴³ jnie³² chie³ romano liah⁴? A⁵sia³ húa⁵ jnie³² la⁴ne³. Eu⁴a² re³ ua²jia³i³ tionh² húan⁴ ya⁴húa⁴³i³ jnie³².
38 I² jon³ ua⁵con²³ po³li³sei¹ hain⁴ jau²³ jon³ i²con²³ si³ta¹ tionh²; i² con³ma²ra⁵ñi³i³ i⁴lang⁴³ a³hain⁴ chie³ romano tionh², ta² ra⁵coh⁴³i³. 39 I⁴jon³ a⁴tyie³⁴i³ tionh², a⁴m⁴i³ i⁴hain⁴ chie³² i²con²³i³, ma²jon³ a⁴húan⁴i³, jian³ a⁴sagh⁴³i³ i⁴húan⁴³i³ je¹jeu³. 40 I² con³ma²a⁴húan³i³ ni⁴ñi²³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ jauh³² quieh¹ a³don⁵ A¹li²dia³, a⁴jen³i³ jon²reunh¹ i²jon³, a⁴júanh³i³ tsei⁴³ a³hain⁴ tionh²; con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ ua⁵han²i³ tionh².