17
Ra⁴hang³² a³jeu³ Tesalónica
Con³ma²ua⁵han²i³, jon³ ua⁴jeun³²i³ jeu³ Anfípolis jian³ jeu³ Apolonia, jon³ a⁴tyie³⁴i³ jeu³ Tesalónica, i²jon³ i²seih⁴³ con³ cuah³ judío. I² jon³ ŋo³⁴ Pa³² cuah³ jon³ liah⁴i² tang²³i³ chie²³i³, a⁴tya⁴i³ jau²³ jian²³ a³hain⁴ tionh² hneng³ jm² sa², jm² sa⁴júan³i³ ta¹. A⁴hleh⁴i³ ra³jia⁵ la⁴conh⁴ ra³sag² Ma²jyi³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ra⁵hniah³ can³⁴ a³hain⁴ ma²eu⁴³, A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴, i⁴jaun⁴i³ jian³ i⁴hyon⁴³i³ jen² a³jaun². Jian³ a⁴juah⁴ Pa³²:
―Jian³ Jesús hain⁴ a³hleh³ˉ⁴ nei² quieh¹ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, hei⁴ pi²³i³ lang⁴³ A³lion³ Chie³ hain⁴.
Jian³ ca³chion²³ a³hain⁴ tionh² ra⁵hain⁴, jian³ ma⁴reunh¹i³ Pa³² jian³ Silas. Jian³ ra⁵hain⁴ jeun⁴³ chie³ griego liah⁴ a³ma²ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³, jian³ jeun⁴³ a³m⁴ canh² liah⁴. I² la⁴jang³⁴ judío a³sa⁴ra⁵hain⁴ tionh² ne⁵, ta² a⁴jain³⁴ tsei⁴³i³; i² jon³ a⁴jaih³i³ chie³ hlangh² a³jeunh³; i² con³ma²a⁴jaih³i³ jeun⁴³ chie³, jon³ a⁴júan⁴i³ ti³jan²³, a⁴sion⁴³i³ a³jeu³. Jian³ ni²tian⁴³i³ jauh³² quieh¹ Jasón, ma²hnie³⁴i³ tyein⁵i³ Pa³² jian²³ Silas ta⁵nei² a³jeu³. I² sa⁴a⁴chianh¹i³ ne⁵, i² jon³ jian³i³ Jasón jian²³ co⁴meih³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ ta⁵nei² si³ta¹ je¹jeu³ jon³, ti²hleh²i³ tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―A³ne³pa² tionh² sion⁴³ chie³ la⁴tan² m⁵cu³, i⁴jon³pa² cuan³⁴i³ i²la³. Jian³ a⁴hyei⁴³ Jasón quieh¹i³ tionh². Jian³ la⁴jang³⁴ a³ne³ tionh² sa⁴ma³co⁴³ lai²³ quieh¹ gobierno César, quie¹ juah⁴i³ sian³ i²jan³ re¹ sang³⁴ a³sain³ Jesús.
I² con³ma²a⁴nau⁴ a³jeu³ jau²³ jon³ jian³ si³ta¹ quian¹ je¹jeu³ jon³, jon³ ra⁴hang³²i³ tionh². I² con³ma²a⁴cúa⁴ Jasón o¹cau³² i²con²³ si³ta¹ jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², jon³ a⁴lon⁴i³.
Tionh² Pa³² jian²³ Silas jeu³ Berea
10 Jian³ liah⁴ma²jon³ to⁵je¹nai³, a⁴sain⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ Pa³² jian²³ Silas teg⁴ jeu³ Berea. I² hei⁴i³ tionh², con³ma²a⁴tyie³⁴i³, jon³ ŋo³⁴i³ cuah³ judío. 11 Jian³ a³ŋangh³ cuah³ jon³, ta² re³ júan³i³ la⁴conh⁴a² a³tionh² Tesalónica, quie¹ a⁴hyei⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴si³hyonh³i³ jian³ je²³i³ Ma²jyi³ quieh¹ Jon⁴dai¹ conh⁴ con³ jm² canh⁴a² li⁴chie⁴³ tsei⁴³i³ o⁴ la⁴jon³ ra³leg⁴³. 12 I⁴jon³ ra⁵hain⁴ jeun⁴³ a³hain⁴ tionh², jian³ ra⁵hain⁴ jeun⁴³ chie³ griego, a³m⁴ canh² jian³ a³ñih³ liah⁴. 13 Con³ma²ra⁵ñi³ judío a³tionh² Tesalónica hain⁴ i⁴hleh² Pa³² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ Berea, jon³ ua⁵han²i³ i²jon³, jian³ a⁴sion⁴³i³ jeun⁴³ chie³ liah⁴. 14 I² chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² i²jon³ ne⁵, liah⁴ma²jon³ a⁴sain⁴i³ Pa³² teg⁴ i²jm¹ jm³ñih¹; i² Silas jian²³ Ti³mo³te³² ne⁵, a⁴jian⁴i³. 15 Jian³ a³quian³ jau²³ nei² quieh¹ Pa³² i⁴ua⁵jo³i³, jon³ ni²jan³i³ teg⁴ jeu³ Atenas. I² con³ma²a⁴cúa⁴ Pa³² heih⁴³ nei² quieh¹ Silas jian³ Ti³mo³te³² i²con²³ a³hain⁴ tionh² i⁴juah⁴i³ i⁴tyie¹i³ ta¹tia⁴, jon³ a²ma⁴ jonh³i³ tionh².
Hein² Pa³² jeu³ Atenas
16 Jian³ ta¹la⁴ ua²jian⁴³ Pa³² a³hain⁴ tionh² jeu³ Atenas, ta² ra⁵chionh⁴ tsei⁴³i³ con³ma²a⁴je³⁴i³ jeu³ jon³ i⁴eu⁴³ ma³con⁴³i³ nioh⁵. 17 I⁴jon³ a⁴hlenh⁴³i³ chie³ judío a³ŋangh³ cuah³ quieh¹ jian³ la⁴jang³⁴ chie³ sang²³ a³ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³, jian³ conh⁴ con³ jm² a⁴hlenh⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³tionh² je¹hmah¹. 18 Jian³ co⁴meih³ a³ŋang⁴ a³tang³ jau²³ quieh¹ Epicuro jian³ a³tang³ jau²³ quieh¹ chie³ estoico liah⁴, a⁴jang²³i³ jian²³i³ Pa³², jon³ a⁴juah⁴ ca³chion²³:
―¿Henh⁴ hleh² a³hlenh⁴³ ne³?
Jian³ i²ca³chion²³ a⁴juah⁴:
―La⁴con³ hleh² a³ne³ jau²³ quieh¹ neih³² sang³⁴.
Quie¹ hleh² Pa³² jau²³ tsei²³ nei² quieh¹ Jesús, jian³ liah⁴ hyon⁴³ a³jaun² liah⁴. 19 Jon³ a⁴te¹i³ Pa³² con³ i²tang²³i³ ŋangh³i³ i²sain³ Areópago, a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ haih¹ lei⁴ li⁴nia² jnie³² jau²³ hm²³ i⁴hleh³ˉ³ ne³? 20 Quie¹ quianh²ˉ³ jau²³ i⁴sa⁴ma³a⁴nai² jnie³², i⁴jon³ hnie³⁴ jnie³² i⁴li⁴nia² jnie³² henh⁴ ra³juah⁴ i⁴ne³.
21 Quie¹ la⁴jang³⁴ a³sian³ Atenas jian³ a³sian³ ta⁵seg³⁴ a³tionh² i²jon³ liah⁴, con³ i⁴jon³pa² hnie³⁴i³ i⁴hleh³i³ con³ jau²³ hm²³ jian³ o⁴ i⁴nau³⁴i³ liah⁴.
22 I² jon³ a⁴no³ Pa³² to⁵chieh³² i²ti²ŋangh³i³ Areópago jon³, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ tionh²ˉ³ a³sian³ Atenas la³, ta² ma⁵conh³²ˉ³ neih³² tionh²ˉ³, je³⁴ˉ⁴. 23 I² con³ma²a⁴ŋeng³⁴ˉ⁴, a⁴je³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i²ma⁵conh³²ˉ³ neih³², jian³ a⁴je³⁴ˉ⁴ con³ ni²hyie⁴ i⁴ra³sag² jau²³ la³: “NI²HYIE⁴ QUIEH¹ JON⁴DAI¹ SA⁴CM⁴³ˉ¹.” I² a³hain⁴ a³ma⁵conh³²ˉ³ i⁴sa⁴cmh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, a³hain⁴pa² hleh³ˉ⁴ nei² quieh¹.
24 ’Jon⁴dai¹ a³hain⁴ a³a⁴júan⁴ m⁵cu³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³, jian³ hei⁴i³ júan³ heih⁴³ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴. Jian³ sa⁴cua⁴³i³ cuah³ i⁴júan³ chie³, 25 jian³ i¹con³ a⁵sia³ i⁴si³hain⁴ quieh¹i³ juah⁴ i⁴li⁴cúa³⁴ chie³, quie¹ hei⁴ pi²³i³ cúa²³ m⁵cu³ quieh¹ la⁴jang³⁴, jian³ tyi⁴ con²³i³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴seg³⁴.
26 ’Jian³ con⁴juah⁴ jan³ chie³pa² a⁴júan⁴³i³ la⁴jang³⁴ sa¹jeun³ chie³, canh⁴a² han⁵i³ la⁴tan² m⁵cu³, jian³ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ heih⁴³ conh⁴ jm² i⁴li⁴úan⁴ chie³ jeu³ co²³ jian³ la⁴conh⁴ tei⁴³ i²tionh²i³, 27 canh⁴a² hnah⁴³ chie³ tionh² Jon⁴dai¹ la⁴con³ li⁴sanh³i³ i⁴li⁴tyanh¹i³ a¹juah⁴ liah⁴ li⁴lei⁴, quie¹ a⁵sia³ gm⁴ sainh⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³ con⁴jan³ˉ¹. 28 Quie¹ con⁴juah⁴ hei⁴ pi²³i³ sian³ˉ¹ jian³ ŋeng²³ˉ¹ jian³ i⁴lang⁴³ˉ¹ liah⁴; liah⁴i² a⁴juah⁴ co⁴meih³ a³coh³²ˉ³ a³sag³ ma²jyi³ libro: “Lang⁴³ jnia¹ a³a⁴júan⁴³ Jon⁴dai¹.” 29 Juah⁴ne³ lang⁴³ jnia¹ a³a⁴júan⁴³ Jon⁴dai¹, i⁴jon³ sa⁴hniah³ júan³²ˉ¹ co³hei²tsei³ i⁴lang⁴³ Jon⁴dai¹ nioh⁵ i⁴júan³ chie³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ jian³ o⁴ a³lang⁴³ o¹cau³²nie¹ jian³ o⁴ o¹cau³² tie³ jian³ o⁴ a²caun². 30 Quie¹ i¹con³ hei²³ sa⁴a⁴can³⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ chie³ jm² ma³ya⁴jo³⁴ nei² quieh¹ i⁴sa⁴ma²ñi³i³; i² tieh²la³ ne⁵, júan³i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³ ua²jainh¹ i²tionh²i³ i⁴sag³⁴i³ co³hei²tsei³ quieh¹. 31 Quie¹ ma³a⁴tien⁴i³ con³ jm² i⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³ a³tionh² m⁵cu³ la³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³, con⁴juah⁴ a³hain⁴ a³a⁴hnah³i³; jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³ a³hain⁴ jen² a³jaun², canh⁴a² li⁴chie⁴³ tsei⁴³ la⁴jang³⁴ i⁴lei⁴ la⁴ne³.
32 I² con³ma²a⁴nau⁴ a³hain⁴ tionh² nei² quieh¹ i⁴hyon⁴³ a³jaun², ca³chion²³ a⁴ji⁴ŋang⁴, jian³ ca³chion²³ juah⁴:
―Ma²jon³ nai² jnie³² liah⁴ jm² seg³⁴ jau²³ ne³.
33 I² jon³ ne⁵, ua⁵hag⁴³ Pa³² jen²i³ tionh². 34 Jian³ ca³chion²³ ra⁵hain⁴ jau²³ jon³, jon³ a⁴ma⁴reunh¹i³ Pa³². Jan³ a³hain⁴ tionh² sain³ Dionisio a³lang⁴³ jan³ a³tyein² jen² a³ŋangh³ Areópago jon³, jian³ jan³ a³m⁴ a³sain³ A¹da²ma²ris³ jian³ i²co⁴meih³ a³sang²³ liah⁴.