24
A⁴jainh³ Pa³² jm² quieh¹ ta⁵nei² si²mah⁴ tyein² Félix
Con³ma²ua⁴jeu³² hña⁴ jm², jon³ a⁴tyie³⁴ Ananías, a³tyein² jeu³² m³chie³, jian²³i³ co⁴meih³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ jian³ jan³ a³sainh⁴³ nei² a³sain³ Tértulo, a⁴ma⁴jnia³²i³ ta⁵nei² si²mah⁴ tyein² i⁴hnang⁵i³ Pa³². I² con³ma²a⁴teh³i³ Pa³², jon³ ma⁴lie⁵ Tértulo hain⁴ a⁴hnang⁴³ quieh¹i³ i²con²³ si²mah⁴, a⁴juah⁴i³:
―Ta² hlion⁴ ti²hmah³²ˉ³, hnei³ se³ño²³, si²mah⁴ tyein², i⁴eu⁴³ re³ tieh² jnie³² jian³ i⁴eu⁴³ re³ hei¹ jeu³ júanh³ˉ³ heih⁴³ i²con²³ a³jeu³, quie¹ eu⁴³ re³ ŋangh⁴ˉ³. La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ re³ sian³ jnie³² la⁴jeg³⁴ nie⁴³ jian³ la⁴tan² liah⁴, jian³ cúa³ jnie³² ti²hmah³² i²conh²ˉ³, hnei³ don⁵ Félix, si²mah⁴ tyein². I² jon³ ne⁵, sa⁴hno⁵ˉ⁵ hlenh²ˉ⁵ hnei³ jau²³ cúa³ hion²³, hno⁵ˉ⁵ júanh²ˉ³ con³ i⁴tsei³⁴ hoh⁴³ i⁴nauh²ˉ³ co⁴le⁴ peih¹ jau²³ quian⁴ jnie³². Quie¹ ra⁵nia² jnie³² nei² quieh¹ a³ñih³ ne³ i⁴ma³hlianh⁴i³ chie³, jian³ i⁴tya²³i³ hnai³qui³ i²con²³ la⁴jang³⁴ judío la⁴tan² m⁵cu³, jian³ quian³i³ ma³tyi² jo³² quieh¹ A²seuh² a³sian³ jeu³ Nazaret. Jian³ ma²hnie³⁴i³ ma⁵hliah⁴i³ cuah³júah² hen²; i⁴jon³ a⁴sianh¹i³ jnie³², jian³ ma²hnie³ jnie³² queih² jnie³² heih⁴³ i²con²³i³ con⁴juah⁴ lai²³ quian⁴ jnie³²; i² Lisias, a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, ni²tian⁴³i³ jen² jnie³² i⁴con³i³, a⁴tyein³i³ A²pa³² ne³ joh⁴³ cúa³ jnie³². Jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hnang⁴³ quieh¹i³ i⁴jia²³i³ ta⁵mah²ˉ³. I² jon³ ne⁵, la⁴teg⁴i² canh²ˉ³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, lei⁴ li⁴ñih¹ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ i⁴hnang⁵i³ jnie³² i²conh²ˉ³.
Jian³ la⁴jang³⁴ judío a³ti²tionh² i²jon³ a⁴ma⁴chie⁴³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³. 10 I² con³ma²a⁴júan⁴ si²mah⁴ tyein² si¹cúa³ i²con²³ Pa³² i⁴jainh³i³ jm² quieh¹, jon³ a⁴juah⁴ Pa³²:
―Hnei³ si³ta¹, tieh²la³ jainh³²ˉ⁴ jm² quien⁴ i⁴si³hyonh³ˉ⁴, quie¹ yan³²ˉ⁴ hlion⁴ ñi³ ma³ŋo²³ i⁴júanh³ˉ³ heih⁴³ la⁴tan² húa³⁴ Judea la³. 11 Jian³ hniah³ li⁴chie⁴³ hoh⁴³ˉ³ i⁴a⁵sia³ ma³ua⁴jeu³² quia⁵teun⁴ jm² i⁴ni²ma⁴con³²ˉ⁴ Jon⁴dai¹ Jerusalén, 12 jian³ a⁵sia³ a⁴je³i³ jnia⁴ i⁴si²jang²³ˉ⁵ jian²³ˉ⁵ i¹jan³, a⁵ga⁴ i⁴si²sion⁵ˉ⁵ a³jeu³ cuah³júah² jian³ o⁴ cuah³ judío jian³ o⁴ je¹jeu³. 13 Jian³ i¹ sa⁴li⁴chie⁴³ hoh⁴³ˉ³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴hnang⁴³i³ jnia⁴ tionh² i²conh²ˉ³. 14 I² jon³ ne⁵, hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴cúa³⁴ˉ⁴ cúa³tag³⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹ quian¹ neih³sia³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ Jeu³ Hm²³ la³, i⁴teh² a³ne³ jo³² hlagh³² tionh², jian³ hain⁴ jnia⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ti²hleh² lai²³ jian³ i⁴a⁴sag⁴ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹. 15 Jian³ hain³² tsei³⁴ˉ⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹, liah⁴i² hain³² tsei⁴³ a³ne³ tionh², i⁴hyon⁴³ la⁴jang³⁴ a³jaun², a³tsein²³ jian³ a³hlangh². 16 I⁴jon³ júan³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ i⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴sa⁴hnang⁴³ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴ ta⁵nei² Jon⁴dai¹ jian³ ta⁵nei² chie³ liah⁴.
17 ’I² con³ma²ua⁴jeu³² co⁴meih³ ñi³, jon³ ñei³²ˉ⁴ Jerusalén ni²ma⁴hon³²ˉ⁴ a³co³²ˉ⁴ i⁴quian³²ˉ⁴ o¹cau³² jian³ i⁴ni²jain³⁴ˉ⁴ jah⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹. 18 Ma²si²júan³⁴ˉ⁴ la⁴ne³ cuah³júah² con³ma²a⁴je³ jnia⁴ co⁴meih³ judío a³sian³ húa³⁴ Asia, ta⁵ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴so⁴heinh⁵ˉ⁵, jian³ a⁵sian⁴³ chie³ jeun⁴³ ma²jian²³ˉ⁵ jian³ o⁴ i⁴sion⁵ˉ⁵ a³jeu³. 19 Jian³ hniah³ ma⁵jnia³² a³hain⁴ ta⁵mah²ˉ³ i⁴hnang⁵i³ jnia⁴ juah⁴ne³ sia³ nei². 20 Jian³ o⁴ ua²hleh³ a³ne³ tionh² húan⁴ juah⁴ne³ ra⁵ñi³i³ con³ chie³² quien⁴ˉ⁴, con³ma²ma⁴jnia³²ˉ⁴ ta⁵nei² si³ta¹ tionh². 21 Quie¹ con³ i⁴la³pa² a⁴hleh³ˉ⁴ i⁴tia⁴, con³ma²sainh⁴³ˉ⁴ jen²i³ tionh², a⁴juah³ˉ⁴: “Ti²queih⁴ˉ³ heih⁴³ i²con²³ˉ⁵ tieh²la³ nei² quieh¹ i⁴hain⁴ˉ⁴ i⁴hyon⁴³ a³jaun²”, a⁴jeu³⁴i³ jnia⁴.
22 I² con³ma²a⁴nau⁴ si²mah⁴ tyein² Félix hain⁴ jau²³ ne³, jian³ nei² quieh¹ ma³ñi³i³ re³ nei² quieh¹ Jeu³ Hm²³ jon³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³:
―La⁴teg⁴i² ma³ja²³ Lisias, a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, jon³ li⁴yan³²ˉ⁴ re³ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³.
23 Ma²jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ a²teg⁴ teun³⁴ jeu³² a²hlie⁴ i⁴hion⁵i³ Pa³² si²chion³², jian³ a⁴cúa⁴i³ i⁴si¹ja⁵ jeu³ i²con²³i³ ton³²nie⁴³, jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴sa⁴hnia³⁴i³ i²con²³ i¹jan³ chie³ quian¹i³ a³cúa³⁴ cúa³tag³² i²con²³i³ jian³ a³hnie³⁴ si⁵je³² quieh¹i³.
24 Con³ma²ua⁴jeu³² co⁴meih³ jm², jon³ a⁴tyie³⁴ si²mah⁴ tyein² Félix hain⁴ jian²³ A¹dru³si²la³ i³cúa³, a³lang⁴³ jan³ a³m⁴ judía, ma²jon³ a⁴teh³i³ Pa³², jian³ a⁴nau⁴i³ jau²³ quieh¹ Jesucristo liah⁴ li⁴hain⁴i³. 25 I² con³ma²a⁴hleh⁴ Pa³² liah⁴ hniah³ júan³⁴ chie³ i⁴tsei³⁴ jian³ i⁴hniah³ júan³⁴i³ heih⁴³ i²con²³ he³² jian³ liah⁴ queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ ta⁵cang³, i² con³ma²a⁴nau⁴ si²mah⁴ Félix, ta² yi⁴hag³² tsei⁴³i³, i² jon³ a⁴juah⁴i³:
―Cuanh³ hnei³ júah³ tieh²la³, ma²jon³ teh²ˉ⁵ hnei³ tei⁴³i² jen³²ˉ⁴.
26 Jian³ ma²jian²³i³ liah⁴ i⁴ma²cúa³⁴ Pa³² o¹cau³² canh⁴a² ma²lion⁴³i³; i⁴jon³ a⁴teh³i³ Pa³² liah⁴o⁵jleg³⁴, jian³ i⁴tya²³i³ jau²³ jian²³i³. 27 Con³ma²ua⁴jeu³² to⁵ñi³, jon³ a⁴sag²³i³ si²mah⁴ tyein² Félix hain⁴, a⁴hei³⁴i³ Porcio Festo nei² quieh¹i³. I² si²mah⁴ Félix, a³chieh³ hain⁴, hnie³⁴i³ no³⁴i³ re³ i²con²³ a³jeu³ judío, i⁴jon³ sa⁴a⁴tyein³i³ Pa³² ni⁴ñi²³.