25
Sainh⁴³ Pa³² ta⁵nei² si²mah⁴ tyein² Festo
I² con³ma²a⁴tyie³⁴ si²mah⁴ tyein² Festo, a³hm²³ hain⁴, ta⁵húa³⁴ Judea, jeu³ Cesarea, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵ Jerusalén, con³ma²a⁴teg⁴ hneng³ jm² cua⁴³i³. I²jon³ ma⁴jnia³² m³chie³ tyein² tionh² jian³ chie³ canh² quian¹ judío ta⁵nei² si²mah⁴ tyein² i⁴hnang⁵i³ Pa³², jian³ a⁴m⁴i³ i²con²³i³, i⁴hnie³⁴i³ júan³⁴i³ con³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ i⁴sainh³i³ Pa³² ta⁵ Jerusalén, quie¹ ma³a⁴júan⁴i³ re³ i⁴jŋangh³i³ ho³²jeu³ tei⁴³i² ma³jonh²i³. I² a⁴juah⁴ si²mah⁴ tyein² Festo ne⁵, i⁴ua²cua⁴³ Pa³² chion³² jeu³ Cesarea, i²jon³ i²hnie³⁴i³ chianh³i³ hie³⁴ yie⁴ la³. Jian³ a⁴juah⁴i³:
―Juah⁴ne³ hain³ hnei³ tionh²ˉ³ tian⁴ li⁴cúah²ˉ³, chie³²ˉ¹ co⁴chia³, jian³ juah⁴ne³ sia³ chie³² ren³i³, jon³ hniah³ ua²hnangh³²i³ hnei³ i²jon³.
Jian³ a⁴jian⁴ pi¹ si²mah⁴ tyein² Festo hain⁴ Jerusalén i²jña³⁴, ñi³⁴, quia³⁴ jm², jon³ a²ma⁴ ŋah³i³ Cesarea. I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a²ma⁴ a⁴cua⁴i³ i²queih²i³ heih⁴³, jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴si⁵quian⁴i³ Pa³². I² con³ma²ma⁴jnia³² Pa³², jon³ a⁴han⁵ judío co⁴la⁴langh⁵i³ a³a⁵han² Jerusalén a³a⁴hnang⁴³ quieh¹i³ hlion⁴ chie³² pain⁴ i⁴sa⁴li⁴ro² jeu³. Jian³ Pa³² liah⁴, a⁴jainh³i³ jm² quieh¹, a⁴juah⁴i³:
―I¹con³ chie³² sa⁴ren³⁴ˉ⁴ nei² lai²³ quieh¹ judío jian³ a⁵ga⁴ nei² quieh¹ cuah³júah², jian³ a⁵ga⁴ i²con²³ gobierno César.
I² si²mah⁴ tyein² Festo ne⁵, hnie³⁴i³ no³⁴i³ re³ i²con²³ la⁴jang³⁴ judío tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ Pa³², a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ hyon³ hoh⁴³ˉ³ cúah²ˉ³ Jerusalén i²ni¹quian³⁴ˉ⁴ jau²chie⁴³ quianh³ˉ³ i²jno³ nei² ne³?
10 I² jon³ a⁴juah⁴ Pa³²:
―Quie¹ si²sainh⁴³ˉ⁴ ta⁵nei² i²queih²i³ heih⁴³ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ gobierno César, i²jon³ i²haih¹ lei⁴ li⁴jia²³ jau²chie⁴³ quien⁴ˉ⁴. I¹con³ chie³² sa⁴ren³⁴ˉ⁴ i²con²³ judío tionh² liah⁴i² ma³ñih¹ˉ³ re³. 11 Quie¹ juah⁴ne³ ma²ren³⁴ˉ⁴ chie³² jian³ o⁴ con³ chie³² pain⁴ i⁴ma²li⁴jaun⁴ˉ⁴, a⁵sia³ co⁴³ˉ⁴ ma²jaun⁴ˉ⁴; i² juah⁴ne³ sa⁴chie⁴³ la⁴jeg³⁴ chie³² i⁴hnang⁴³ a³ne³ jnia⁴ tionh², i¹jan³ sa⁴li⁴cúah⁴³ jnia⁴ joh⁴³ cúa³i³ tionh². Eu⁴³a² re³ m³⁴ˉ⁴ i⁴can³⁴ gobierno César jau²chie⁴³ i²con²³ˉ⁵.
12 I² jon³ a⁴júanh⁴ si²mah⁴ tyein² Festo jian²³ si³ta¹ quian¹, i² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Pa³²:
―Tieh²la³ a⁴mh²ˉ³ i⁴can³⁴ gobierno César jau²chie⁴³ i²conh²ˉ³. Re³pa², hniah³ cúah²ˉ³ i²con²³i³.
Ma⁴jnia³² Pa³² ta⁵nei² re¹ Agripa
13 I² con³ma²ua⁴jeu³² co⁴meih³ jm², jon³ a⁴tyie³⁴ re¹ Agripa jian²³ A¹be³re³ni²ce³ teg⁴ Cesarea ua⁵ma⁵con³²i³ si²mah⁴ tyein² Festo. 14 I² nei² quieh¹ úa⁴ jm² a⁴jian⁴i³ i²jon³, jon³ a⁴tya⁴ Festo hain⁴ jau²³ i²con²³i³ nei² quieh¹ Pa³², a⁴juah⁴i³:
―Sainh⁴³ jan³ a³chion³² a³sa⁴a⁴lion³ Félix. 15 I² con³ma²ñei³²ˉ⁴ Jerusalén, jon³ ma⁴jnia³² m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ judío tionh² ta⁵nei³⁴ˉ⁴, a⁴mh³i³ jnia⁴ i⁴queih¹ˉ⁴ heih⁴³ i²con²³ Pa³². 16 I⁴jon³ a⁴jeu³⁴ˉ⁴ a³hain⁴ tionh² i⁴sa⁴tang²³ si³ta¹ romano tionh² i⁴queih³i³ heih⁴³ i⁴jŋangh³i³ chie³ naih⁵i² sa⁴ma⁵jnia³² a³hnang⁴³ quieh¹i³, canh⁴a² la⁴jon³ li⁴jainh³i³ jm² chie³² i⁴hnang⁴³i³ tionh². 17 I² jon³ ne⁵, con³ma²ua⁵han²i³ tionh² i²la³ la⁴jang³⁴, a⁵sia³ a⁴jian³⁴ˉ⁴ úa⁴, quie¹ ma²a⁴jnia³⁴ jon³pa², a⁴nei³⁴ˉ⁴ i²queih³ˉ⁴ heih⁴³, jian³ a⁴júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i⁴ma⁵jnia³² a³ñih³ hain⁴. 18 I² con³ma²ma⁴jnia³² la⁴jang³⁴ a³hnang⁴³ quieh¹i³ ne⁵, i¹con³ chie³² pain⁴ sa⁴cúah²i³ liah⁴ ma²lain³⁴ˉ⁴. 19 Quie¹ jain²³ tsei⁴³i³ i²con²³i³ nei² quieh¹ jo³² ti²hain⁴ pi²³i³ tionh², jian³ nei² quieh¹ i⁴hleh² Pa³² nei² quieh¹ jan³ a³sain³ Jesús, a³hain⁴ a³ma³jaun², a³juah⁴ Pa³² i⁴sian³i³. 20 I² jnia⁴ ne⁵, sa⁴yan³²ˉ⁴ liah⁴ júan¹ˉ⁴ nei² jon³, i⁴jon³ ma²a⁴ŋang³⁴ˉ⁴ i²con²³ Pa³² o⁴ hnie³⁴i³ chie³⁴i³ ta⁵ Jerusalén i⁴ma²ni¹quian³⁴ˉ⁴ jau²chie⁴³ quieh¹i³ nei² jon³. 21 I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴m⁴i³ i⁴can³⁴ gobierno Augusto César jau²chie⁴³ i²con²³i³; i² jon³ a⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴hion⁵i³ chion³² ta¹la⁴ ne³, naih⁵i² sain¹i³ jnia⁴ i²con²³ gobierno César.
22 I² jon³ a⁴juah⁴ re¹ Agripa i²con²³ Festo hain⁴:
―Hno⁵ jnia⁴ liah⁴ nau¹ˉ⁴ jau²³ i⁴hleh³ a³hain⁴.
I² jon³ a⁴juah⁴ si²mah⁴ tyein²:
―Hie³⁴pa² li⁴nauh²ˉ³.
23 I² con³ma²a⁴jnia³⁴ con³, jon³ a⁴tyie³⁴ re¹ Agripa jian²³ A¹be³re³ni²ce³ i⁴co³ jnia⁴i³, a⁴han⁵i³ jauh³²tyie³ jian²³i³ a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ jian³ chie³ canh² quian¹ je¹jeu³ jon³. I² jon³ a⁴júan⁴ si²mah⁴ Festo heih⁴³ i⁴si⁵jan³i³ Pa³² i²tionh²i³. 24 I² jon³ a⁴juah⁴ si²mah⁴ Festo:
―Hnei³ re¹ Agripa, jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² co⁴chia³ jie³ˉ¹, a³ñih³ sainh⁴³ ta⁵mah² ne³pa² hnei³ hain⁴ a³a⁴hnang⁴³ la⁴jang³⁴ judío i²con²³, Jerusalén jian³ i²la³ liah⁴, i⁴hleh²i³ tia⁴, juah⁴i³ i⁴a⁵sie⁴³ ma⁵hniah³ li⁴sian³i³. 25 I² jnia⁴ ne⁵, ra⁵lai²³ˉ⁵ i⁴sa⁴ren³i³ chie³² juah⁴ i⁴li⁴jaun⁴i³; jian³ hña³i³ liah⁴, a⁴m⁴i³ i²con²³ gobierno Augusto César i⁴can³⁴i³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, i⁴jon³ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ i⁴sain¹i³ jnia⁴. 26 I² jon³ ne⁵, sa⁴sia³ jau²chie⁴³ tsei³⁴ i⁴lei⁴ li⁴sag¹ˉ⁴ i²con²³ gobierno tyein² quian³⁴ˉ⁴, i⁴jon³ ma³ma⁴jnia³²i³ jnia⁴ ta⁵mah²ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ ta⁵mah² hnei³, hnei³ re¹ Agripa, canh⁴a² tei⁴³i² ma³a⁴can³⁴ˉ⁴ jau²chie⁴³ i²con²³i³, jon³ sia³ liah⁴ li⁴sag¹ˉ⁴. 27 Quie¹ sa⁴re³ juah⁴ con³ i⁴sain³i³ jan³ a³chion³² i⁴sa⁴sag³i³ hain³ nei² a⁴hnang⁴³ chie³.