28
Hein² Pa³² o⁵tyieh⁴³ Malta
I² con³ma²a⁴tyieh³ jnie³² i²chie³² jon³ i⁴re³, jon³ ra⁵nia² jnie³² i⁴sain³ o⁵tyieh⁴³ jon³ Malta. Jian³ a³tionh² i²jon³, hlion⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³ a⁴júan⁴i³ i²con²³ jnie³², quie¹ hlion⁴ o¹jm⁴³ chie²³ jian³ ta² cuh⁴ liah⁴, i⁴jon³ a⁴júan⁴i³ con³ o¹jyi³ loh⁴³ jian³ a⁴te⁴i³ jnie³² i⁴ma⁴húan²³ jnie³². I² jon³ a⁴jaih³ Pa³² meih³ a²cu¹ quein³, jon³ a⁴ni⁴tsei⁵i³ nei² o¹jyi³, con³ a⁴la³ ua⁵hag⁴³ jan³ a⁵mh³ quie¹ eu⁴³ tyei⁴, a⁴tang⁴i³ si¹cúa³ Pa³², ya¹nio²i³. I² con³ma²a⁴je³⁴ la⁴jang³⁴ a³sian³ i²jon³ i⁴ya¹nio² a⁵mh³ si¹cúa³ Pa³², jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³:
―Leg⁴³ re³ lang⁴³ a³ñih³ ne³ jan³ a³jŋangh² chie³, quie¹ la⁴ton³² a⁴lon⁴i³ nei² jm³ñih¹, tieh²la³ so⁵lion⁴i³ juah⁴ i⁴li⁴sian³a² chie³ nei² quieh¹ i⁴hniah³ jia³⁴ jau²chie⁴³ i²con²³i³.
I² Pa³² ne⁵, a⁴quieh³i³ a⁵mh³ hain⁴ nei² jyi³, jian³ i¹con³ a⁵sia³ i⁴a⁴jainh⁴³i³. I² a³hain⁴ tionh² ne⁵, ma²ti²jian²³i³ i⁴yon⁴³ Pa³² jian³ o⁴ i⁴ma²cangh³i³ jaun²i³ conh⁴ a⁴la³; jian³ ta² úa⁴ ma²jian²³i³ tionh² i⁴lei⁴ la⁴ne³, i² con³ma²a⁴je³⁴i³ tionh² i¹con³ a⁵sia³ i⁴a⁴jainh⁴³i³, jon³ a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ seg²³, lain⁴i³, juah⁴i³ i⁴lang⁴³i³ jan³ neih³².
Jian³ hloh³² jon³ ma²ra³quia³ húa³⁴ quieh¹ a³tyein² quian¹ o⁵tyieh⁴³ jon³, a³sain³ Publio, a³hain⁴ a³a⁴hyei⁴³ jnie³² re³ i²a⁴jian² jnie³² ta¹la⁴ hneng³ jm². Jian³ ma²jon³ liah⁴ ra³quian³ jmai³ Publio a³ra³chieh¹, a³ra³tyein⁴, jian³ a³cauh³ hein², i² jon³ a⁴hei³⁴ Pa³² i²ra³quian³i³ ua⁵je³²i³; i² con³ma²a⁴mh³i³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³ he³²i³, jon³ a⁴huan⁴ quieh¹i³. I² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ a⁵han² la⁴jang³⁴ a³sang²³ a³quian¹ o⁵tyieh⁴³ jon³ a³ti²chieh¹, jian³ a⁴huan⁴ quieh¹i³ liah⁴. 10 Jian³ ta² hlion⁴ a⁴ma⁴ho³²i³ jnie³²; jian³ con³ma²a⁴han⁵ jnie³² a²úan⁴³ liah⁴ i⁴seg³⁴ i⁴chieh² jnie³², jon³ a⁴cúa⁴i³ jnie³² la⁴conh⁴ i⁴hniah³ quieh¹ ho³²jeu³.
A⁴tyie³⁴ Pa³² Roma
11 I² con³ma²ua⁴jeu³² on³ segh³ i⁴tieh² jnie³² o⁵tyieh⁴³ jon³, jon³ a⁴han⁵ jnie³² con³ a²úan⁴³ i⁴ja³⁴ Alejandría i⁴ma²a⁴jian⁴ i²jon³ jain³ cu⁴; jian³ tionh² on³⁴ nioh⁵ ma³tyi² a²úan⁴³, jan³ sain³ Cástor jian³ jan³ sain³ Pólux. 12 Jon³ a⁴tyie³⁴ jnie³² jeu³ Siracusa i²a⁴jian² jnie³² hneng³ jm². 13 Jon³ ŋo³⁴ jnie³² la⁴can²³ i²jm¹ liah⁴i² a⁴tyie³⁴ jnie³² jeu³ Regio. I² con³ma²ua⁴jeu³² i²con³ jm² i⁴seg³⁴, jon³ ja³⁴ tyi⁴ ta⁵ñei³⁴, jon³ a⁴tyie³⁴ jnie³² jeu³ Puteoli liah⁴ma²tyie⁴ chie²³ tyi⁴. 14 I²jon³ i²a⁴jainh³ jnie³² co⁴meih³ si³reunh⁴ˉ¹, jian³ a⁴m⁴i³ i²con²³ jnie³² i⁴jian² jnie³² con³ sa³ma² jen²i³ tionh², ma²jon³ a²ma⁴ ŋo³⁴ jnie³² Roma. 15 I² con³ma²ra⁵ñi³ si³reunh⁴ˉ¹ a³tionh² i²jon³ i⁴tyie¹ jnie³², jon³ a⁴húan³i³ tionh² ua⁵jien⁴³i³ jnie³² teg⁴ jeu³ Foro de Apio jian³ teg⁴ jeu³ Tres Tabernas. I² con³ma²a⁴je³ Pa³² quieh¹i³, jon³ a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹, ta² a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³ liah⁴. 16 I² con³ma²a⁴tyie³⁴ jnie³² Roma, jon³ a⁴cúah³ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, a⁴cúanh³i³ la⁴jang³⁴ a³chion³² joh⁴³ cúa³ a³tyein² quian¹ a²hlie⁴ a³ti²hion⁴³ a³chion³² i²jon³, jian³ a⁴cúa⁴i³ jeu³ i⁴canh⁴ cua³⁴ Pa³² hña³ i⁴hie⁵ jan³ a²hlie⁴.
Hleh² Pa³² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ Roma
17 Jian³ liah⁴ma²hneng³ jm² a⁴tyie³⁴i³ Roma, jon³ a⁴júan⁴ Pa³² jau²³ i⁴ŋangh⁴³ la⁴jang³⁴ a³tyein² quian¹ judío a³tionh² i²jon³; i² con³ma²a⁴ŋangh³i³, jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ tionh²ˉ³, a³co³²ˉ⁴, canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ nei² quien⁴ˉ⁴, ua²liah⁴a² i¹con³ hlagh³² sa⁴a⁴hleh³ˉ⁴ i²con²³ a³jeu³ quian⁴ˉ¹, jian³ a⁵ga⁴ nei² quieh¹ liah⁴ tang²³ jmai³sie²³ˉ¹, i² jon³ ne⁵, a⁴sonh³i³ jnia⁴, a⁴cúah³i³ jnia⁴ i⁴chion³²ˉ⁴ joh⁴³ cúa³ chie³ romano je¹jeu³ Jerusalén. 18 I² hei⁴i³ tionh², con³ma²a⁴can³⁴i³ jau²chie⁴³ quien⁴ˉ⁴, ma²i²lie⁴³i³ jnia⁴ quie¹ sa⁴a⁴chieh¹i³ i¹con³ chie³² i⁴li⁴jaun⁴ˉ⁴. 19 I² judío tionh² ne⁵, sa⁴a⁴cúa⁴i³, i⁴jon³ ra⁵hniah³ a⁴m³⁴ˉ⁴ ton³²nie⁴³ i⁴can³⁴ gobierno César jau²chie⁴³ i²con²³ˉ⁵, a⁵jon⁴³ quieh¹ i⁴sia³ nei² i⁴hnang²³ˉ⁵ a³co³²ˉ⁴. 20 Nei² ne³pa² a⁴teh⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴hno⁵ˉ⁵ jen³²ˉ⁴ hnei³ jian³ i⁴hlenh²ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³; quie¹ nei² quieh¹ con³ i⁴hain³² tsei⁴³ la⁴jag³⁴ˉ¹ sa¹jeun³ Israel, nei² ne³pa² si²hñi⁴³ˉ⁴ chion³²ˉ⁴.
21 I² a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²:
―I¹con³ ma²jyi³ sa⁴ma³a⁴hyeih² jnie³² nei² quianh³ˉ³ juah⁴ i⁴a⁴sain⁴ a³tionh² húa³⁴ Judea, jian³ i¹jan³ a³co³²ˉ¹ sa⁴ma³cuan²³ liah⁴ juah⁴ a³hleh² hlagh³² nei² quianh³ˉ³. 22 I² jon³ ne⁵, hnie³ jnie³² nai² jnie³² liah⁴ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³, quie¹ nia² jnie³² i⁴la⁴tan²pa² hleh²i³ hlagh³² nei² quieh¹ jo³² ne³.
23 Jon³ a⁴tien⁴i³ con³ jm² tionh² i⁴ŋangh⁴³i³, jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³ jauh³² i²ua²cua⁴³ Pa³². I² jon³ a⁴hlenh⁴³ Pa³² a³hain⁴ tionh² nei² quieh¹ liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, liah⁴ma²ra⁴lie⁵ to⁵hie³ liah⁴a² a⁴teg⁴ ta⁵hlo⁴, ma²hnie³⁴i³ cagh¹i³ jm² i⁴li⁴hain⁴ a³hain⁴ tionh² i²con²³ Jesús con⁴juah⁴ ma²jyi³ i⁴a⁴sag⁴ M³se²³ jian³ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹. 24 Ca³chion²³ a³hain⁴ tionh² a⁴hyei⁴ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Pa³², jian³ ca³chion²³ sa⁴i²li⁴hain⁴. 25 I² la⁴ne³ sa⁴con³ co³hei²tsei³ tionh²i³ tionh², jon³ ma⁴lie⁵i³ chianh²i³; i² Pa³² ne⁵, a⁴hleh⁴i³ jau²³ la³, a⁴juah⁴i³:
―Re³ a⁴hleh⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³ jmai³sie²³ˉ¹ con⁴juah⁴ Isaías, a³sain² hain⁴, con³ma²a⁴juah⁴i³:
26 Cua³ ua⁴saih³² a³jeu³ ne³:
Ua²liah⁴a² nauh³ˉ³, sa⁴legh⁴ ua²ra⁵ŋangh⁴ˉ³ tionh²ˉ³;
jian³ ua²liah⁴a² jeh⁴ˉ³, sa⁴legh⁴ ua²a⁴henh³ tyih³ˉ³ tionh²ˉ³;
27 quie¹ eu⁴³ huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹ a³jeu³ ne³,
jian³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴henh³ jau²³ ta³ra³cua¹i³ ua²liah⁴a² nau³i³,
quie¹ ma³a⁴tau⁴ m⁴nei²i³,
canh⁴a² so⁵je³⁴i³,
jian³ so⁵naih¹i³,
jian³ a⁵ga⁴ li⁴ŋang⁴i³,
jian³ sa⁴i²sag³⁴i³ co³hei²tsei³ quieh¹,
canh⁴a² ma²júan³²ˉ⁴ i⁴huan⁴ quieh¹i³.
28 I² jon³ ne⁵, hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ tieh²la³ i⁴sain³⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ liah⁴ lion³i³ chie³ la³ i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío ta⁵i²chie³⁴ la³, jian³ nau³⁴i³ tionh² liah⁴.
29 I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ ne³, jon³ ua⁵han² la⁴jang³⁴ judío jian³ ti²jang²³i³ nei² jon³.
30 Jon³ a⁴jian⁴ Pa³² i²jon³ to⁵ñi³ con³ jauh³² i⁴ni²hmah², i²a⁴hyein⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³si³je³² quieh¹i³. 31 Jian³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ liah⁴ leg⁴³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ a⁴hlenh⁴³i³ chie³ nei² quieh¹ Re¹ Jesucristo, i⁴re³ si¹ja⁵ jeu³ jian³ i⁴sa⁴hnia²³ i¹jan³ liah⁴.