MA²JYI³ I⁴A⁴SAG⁴ PA³² I²CON²³ CUAH³ A³TIONH² ROMA
1
A⁴sag⁴ Pa³² i²con²³ cuah³ a³tionh² Roma
Jnia⁴, Pa³², lang⁴³ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jesucristo, a⁴te⁴i³ jnia⁴ i⁴lang⁴³ˉ⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹i³, jian³ a⁴he⁴³i³ jnia⁴ i⁴hleh¹ˉ⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹.
Jau²³ la³ ma²a⁴juah⁴i³ cúa³⁴i³ liah⁴ma²jm² ma³ya⁴jo³⁴ con⁴juah⁴ Ma²jyi³ hen² i⁴a⁴sag⁴ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹i³, i⁴ra³hleh² nei² quieh¹ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ a³a⁴lang³⁴ jeun³ re¹ Da³vei²³ nei² quieh¹ he³²i³; jian³ ra⁵jnia³i³ i⁴lang⁴³i³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴quian³i³ hlion⁴ ua³pei⁴, quie¹ ta⁵la⁴ a⁴hyon²³i³ jen² a³jaun². Jian³ nei² quieh¹ hei⁴ pi²³i³, a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ i²con²³ jnie³² i⁴a⁴cúa⁴i³ ta¹ i⁴lang⁴³ jnie³² a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹i³, canh⁴a² sian³ a³li⁴hain⁴ i²con²³i³ a³ma⁵co⁴³ quieh¹i³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³i³, a³tionh² la⁴jeg³⁴ nación. Jian³ jen² a³hain⁴ tionh², tionh² hnei³ tionh²ˉ³ i⁴ma³a⁴te⁴i³ hnei³ i⁴langh⁴³ˉ³ a³quian¹ Jesucristo.
Sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ a³tionh²ˉ³ Roma a³hnio² quian¹ Jon⁴dai¹, a⁴te⁴i³ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴lainh⁴ˉ³ chie³ tsein²³. Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ ma⁵ho³² hnei³ tionh²ˉ³, jian³ Re¹ Jesucristo, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴.
Hnie³⁴ Pa³² chie³⁴ Roma
Co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³²jia⁴³, cúa³⁴ˉ⁴ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ Jesucristo, quie¹ la⁴tan² m⁵cu³ ra³tsei²³ jau²³ i⁴ti²hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³. Quie¹ ñi³ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ a³cúa³⁴ˉ⁴ cúa³tag³⁴ i⁴jang³⁴ tsei³⁴ˉ⁴ i²con²³, i⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ quieh¹ A³jon⁴³i³, i⁴jon³ i⁴tyon²³ tsei³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ la⁴teg⁴i² mh⁵i³ jnia⁴. 10 Jian³ mh⁵i³ jnia⁴ a¹juah⁴ne³ hnie³⁴ Jon⁴dai¹, hno⁵ˉ⁵ nai³²ˉ⁴ ni¹jen³²ˉ⁴ hnei³ a¹juah⁴ liah⁴ li⁴lei⁴. 11 Quie¹ hno⁵ˉ⁵ i²jen³²ˉ⁴ hnei³ jian³ i²ma²hon³²ˉ⁴ hnei³ con⁴juah⁴ i⁴cúa³⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³, canh⁴a² tia⁴ i²meih³ noh²ˉ³ tionh²ˉ³; 12 hnie³⁴ ra³juah⁴, canh⁴a² júanh³²ˉ¹ tsei⁴³ a³jan³ jan³ i⁴hain⁴ˉ¹ jon³, liah⁴i² hainh⁴ hnei³ jian³ jnia⁴ liah⁴.
13 Goh³ quian³⁴ˉ⁴, hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ ta² hlion⁴ nie⁴³ hno⁵ˉ⁵ i²nai³²ˉ⁴ i²ni¹jen³²ˉ⁴ hnei³, jian³ la⁴teg⁴ tieh²la³pa² sa⁴tian⁴. Hno⁵ˉ⁵ i²nai³²ˉ⁴ i⁴ni¹ma⁴hon³²ˉ⁴ hnei³ nei² quieh¹ m⁴tyi⁴, liah⁴i² ma³ni²júan³⁴ˉ⁴ ta⁵seg³⁴ jen² a³sa⁴lang⁴³ judío. 14 Quie¹ tain⁴³ˉ⁴ i⁴ton³²nie⁴³ hniah³ nai³²ˉ⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³lang⁴³ chie³ griego jian³ i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ liah⁴, jian³ i²con²³ a³ŋang⁴ jian³ a³sa⁴ŋang⁴ liah⁴. 15 I² la⁴jon³ ne⁵, ta² i²nai³²ˉ⁴ i²ni¹hleh³ˉ⁴ jau²³ tsei²³ la³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴tionh²ˉ³ Roma liah⁴.
Ua³pei⁴ i⁴quian³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹
16 Quie¹ a⁵sia³ hyeih³² jnia⁴ nei² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, quie¹ quian³ ua³pei⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴lion⁴ chie³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ a³hain⁴, co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² a³lang⁴³ judío, jon³ a²ma⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío. 17 Quie¹ ra³he²³ jau²³ tsei²³ la³ liah⁴ jen³ Jon⁴dai¹ chie³ la⁴jan³ a³tsein²³, i⁴con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³, jian³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴ ne³ pi²³i³, liah⁴i² ra³juah⁴ ra³sag² Ma²jyi³: “Jian³ a³tsein²³ li⁴sia³ m⁵cu³ quieh¹i³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³.”
Chie³² quieh¹ a³m⁵cu³ tionh²
18 Quie¹ nia² jnia¹ jia²³ la⁴teg⁴ ñi⁴jeu⁵ ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴he³⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³ hlangh² a³sa⁴ni²taih⁴³, a³ti²hnia²³ jau²³ ni²tei⁴³ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴ti²júan³i³. 19 Quie¹ ñi³ re³ pi²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴lei³ jnia⁴ i⁴hniah³ li⁴ñi³i³ i⁴li⁴cm²³i³ Jon⁴dai¹, quie¹ hña³pa² Jon⁴dai¹ ma³a⁴he⁴. 20 Quie¹ ua³pei⁴ i⁴sa⁴lei³ jnia⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴legh⁴ ua²a⁴chia³⁴, lei³ jnia⁴ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ m⁵cu³ con⁴juah⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴i³, jian³ lei³ jnia⁴ i⁴lang⁴³i³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴jon³ liah⁴; i² la⁴jon³ ne⁵, a⁵sie⁴³ li⁴juah⁴i³ i⁴sa⁴ren³i³ chie³². 21 Quie¹ ua²liah⁴a² ñi³i³ i⁴sian³ Jon⁴dai¹ la⁴ne³, a⁵sia³ ma⁴con⁴³i³ liah⁴ ma²hniah³ ma²ma⁵co⁴³i³, jian³ a⁵ga⁴ a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³² i²con²³i³. Quie¹ a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ sa⁴quein⁴³, i² jon³ a⁴ha⁵ i²naih³ m⁴tyi⁴ can³ tsei⁴³ quieh¹i³ tionh²; 22 ua²liah⁴a² juah⁴i³ ŋang⁴i³ tionh², a⁴lang³⁴i³ a³can³ tsei⁴³ tionh²; 23 quie¹ a⁴sag²³i³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ a³sa⁴legh⁴ ua²a⁴jaun³⁴ i⁴a⁴júan⁴i³ nioh⁵ quieh¹ a³ñih³ jaun⁴, jian³ nioh⁵ quieh¹ jon⁴³tan²³, jian³ jah⁴ quin⁴ cúa³tag³², jian³ jah⁴ a³ŋeng²³ jeu³ ra³quian³ húa³⁴.
24 I² nei² ne³ a⁴cúah³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ i⁴júan³⁴i³ hlagh³² liah⁴ m²³ tsei⁴³i³ tionh², i² la⁴ne³ a⁴júan⁴i³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴ i⁴sa⁴haih¹ ma²li⁴júan³⁴ he³²i³. 25 Quie¹ a⁴sag²³i³ jau²³ ni²tei⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴ro⁴i³ jeu³ jau²³ i⁴leg⁴³ jau²ta³jau²³, quie¹ ma³co⁴³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹, niah¹ ma²ma⁵con⁴³i³ Jon⁴dai¹, a³hain⁴ a³júanh⁴³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴. La⁴ne³pa².
26 I⁴jon³ a⁴cúah³ Jon⁴dai¹ quieh¹ i⁴júan³⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴si³hyonh³i³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴; quie¹ la⁴teg⁴ a³m⁴ ma³a⁴sag²³i³ tionh², ra⁵hnie³⁴i³ jian³⁴i³ a³m⁴ reunh¹ i⁴sa⁴haih¹ li⁴lei⁴. 27 Jian³ la⁴ne³ a³ñih³ liah⁴, a⁵sie⁴³ ra⁵hnie³⁴i³ jian³⁴i³ a³m⁴, quie¹ ra⁵tyei⁴ lain⁴i³, ra⁵hnie³⁴i³ jian³⁴i³ a³jan³ jan³. I² la⁴jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴ la⁴can³ a³ñi³reunh¹, i⁴jon³ a⁴can³⁴ he³²i³ ma²eu⁴³ nei² quieh¹ i⁴tionh²i³ jeu³ hlagh³² jon³.
28 Jian³ sa⁴ra⁵hnie³⁴i³ tyon⁴³ tsei⁴³i³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴cúah³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³ i⁴júan³⁴i³ jmah³ co³hei²tsei³ hlagh³², canh⁴a² júan³⁴i³ i⁴sa⁴haih¹ li⁴lei⁴; 29 jmah³ i⁴júan³i³ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴sa⁴tsei³⁴, i⁴hlenh⁴³i³ a³m⁴ sang³⁴, jian³ hyan³ tsei⁴³i³, jian³ i⁴tsainh³i³ hnie³⁴i³ hlion⁴, jian³ i⁴júan³i³ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴hlagh³²; jmah³ i⁴eu⁴³ tsei⁴³i³, jmah³ i⁴jŋangh²i³ chie³, jmah³ i⁴hnoh³i³ hnai³, jmah³ i⁴ma³co³i³, jmah³ i⁴júan³i³ i⁴hlagh³², 30 a³jaih² jau²ta³jau²³, hleh²i³ hlagh³² nei² quieh¹ a³sang²³, a³hion²³ Jon⁴dai¹, a³hlagh³² ho³² i²con²³ chie³, a³ron⁴, a³júan³ ñei⁴³, jian³ a³hnoh³ hlion⁴ pi¹ i⁴hlagh³², jian³ sa⁴ma³con⁴³i³ jmai³sie²³, 31 a³sa⁴i²li⁴ŋang⁴, a³sa⁴ma³tei⁵ jau²³ quieh¹, a³sa⁴hnio³⁴ chie³, a³sa⁴hain²³ chie³² quieh¹ chie³, jian³ a³sa⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³. 32 Ñi³ re³ pi²³i³ tionh² i⁴ra³quia³ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴haih¹ jaun⁴ la⁴jang³⁴ a³júan³ hlagh³² la⁴ne³; jian³ a⁵jon⁴³ con⁴hie³² jmah³ i⁴júan³i³ húan⁴ tionh², quie¹ ta² si³hyonh³i³ je²³i³ júan³ a³sang²³ liah⁴.