2
Can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ chie³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³
I⁴jon³ sa⁴li⁴juah²ˉ³ i⁴sa⁴renh³ˉ³ chie³², hnei³ chie³, ua²hain³a² hnei³, hnei³ a³si³henh⁵ˉ³ a³sang²³; quie¹ i⁴si³henh⁵ˉ³ a³sang²³, queih⁴ˉ³ heih⁴³ i²conh² húanh⁴³pa² hnei³, tei⁴³i² si³henh⁵ˉ³ a³sang²³, co³nai²pa² júanh³ˉ³. Quie¹ nia²ˉ¹ i⁴júan³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴ni²tei⁴³ la⁴teg⁴i² queih²i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³júan³ i⁴hlagh³² la⁴ne³. Hnei³ a³tanh³ chie³ la⁴hain⁴ i²hlagh³² jian³ júanh³ˉ³ la⁴jon³, ¿o⁴ lainh⁴ˉ³ lionh⁴ˉ³ tei⁴³i² queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³? ¿O⁴ sa⁴roh³ˉ³ jeu³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴júanh³ tsei⁴³i³ i⁴cúah²i³ tsei⁴³ sa⁴legh⁴ ua²ua⁴jeu³²? ¿Jian³ o⁴ sa⁴ñih¹ˉ³ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³ jon³ júan³ i⁴sagh⁴ˉ³ co³hei²tsei³ quianh³? I² nei² quieh¹ i⁴huah³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ i⁴sa⁴i²sagh²ˉ³ co³hei²tsei³ quianh³, júanh³ˉ³ la⁴ne³ i⁴li⁴hlion⁴ ma²eu⁴³ quianh³ˉ³ i⁴hyanh⁴ˉ³ jm² i⁴ma⁵jnia³² Jon⁴dai¹ i⁴queih³i³ heih⁴³ conh⁴ ni²tei⁴³, a³hain⁴ a³ma⁵hmah³² i²con²³ con⁴jan³ liah⁴ a⁴júan⁴i³. Quie¹ cúa³⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hnoh³ joh¹ quieh¹i³, jian³ i⁴júanh⁴³i³, jian³ i⁴sa⁴legh⁴ ua²a⁴jaun³⁴i³ nei² quieh¹ i⁴júan³i³ i⁴tsei³⁴ la⁴jeg³⁴ nie⁴³. Jian³ he³⁴i³ ma²eu⁴³ i⁴jain²³ tsei⁴³i³ i²con²³ a³sa⁴naih¹ a³sa⁴ma³co⁴³ jau²³ ni²tei⁴³, quie¹ ya¹hang²³i³ jmah³ i⁴hlagh³². Quie¹ pain⁴ ma²eu⁴³ jian³ i⁴hei¹ queuh³ tsei⁴³i³ hyieh⁴ la⁴jang³⁴ a³júan³ i⁴hlagh³², co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² judío, jian³ jon³ a²ma⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío. 10 I² i²con²³ la⁴jang³⁴ a³júan³ i⁴tsei³⁴ ne⁵, cúa³⁴ Jon⁴dai¹ joh¹ quieh¹ i²con²³i³, jian³ i⁴júanh⁴³i³, jian³ i⁴tionh²i³ tai³², co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² i²con²³ judío, jon³ a²ma⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío.
11 Quie¹ a⁵sia³ júan³ Jon⁴dai¹ ni²hna³ chie³; 12 quie¹ la⁴jang³⁴ a³ta³canh¹ chie³² a³sa⁴hie³ lai²³ quieh¹ M³se²³, si⁵hain⁴i³ i⁴sa⁴gmh⁴ heih⁴³ quieh¹ lai²³ i²con²³i³; jian³ la⁴jang³⁴ a³ta³canh¹ chie³² a³hie³ lai²³, gmh⁴ heih⁴³ i²con²³i³ con⁴juah⁴ lai²³ liah⁴. 13 Quie¹ sa⁴li⁴tsein³⁴ chie³ i²con²³ Jon⁴dai¹ a³con⁴hie³² nau³ lai²³, quie¹ a³ma³tei⁵ lai²³pa² li⁴tsein³⁴. 14 Quie¹ tei⁴³i² la⁴jang³⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío a³sa⁴sia³ lai²³ quieh¹, ma³tei⁵i³ lai²³ con⁴juah⁴ i⁴laih² tsei⁴³i³ húan⁴, jon³ leg⁴³ lai²³ quieh¹i³, ua²liah⁴a² sa⁴ma²sia³ lai²³ ra³sag² quieh¹i³. 15 Quie¹ ma³jnia³i³ la⁴con³ i⁴ra³sag² lai²³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³, quie¹ laih² tsei⁴³i³, jon³ hnang⁵ co³hei²tsei³ quieh¹i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴i³ jian³ o⁴ li⁴lie⁴³ liah⁴, 16 jm² i⁴queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ con⁴juah⁴ Jesucristo la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴ chie³ ta⁵i²hang³, con⁴juah⁴ jau²³ i⁴hleh³ˉ⁴.
Nei² quieh¹ judío jian³ lai²³ quieh¹ M³se²³
17 Jeh³², hnei³ juah⁴ˉ³ langh⁴³ˉ³ judío jian³ hangh⁵ˉ³ hoh⁴³ lai²³ jian³ júanh³ˉ³ ronh⁴ quie¹ jianh³ˉ³ Jon⁴dai¹, lainh⁴ˉ³, 18 jian³ ñih¹ hnei³ heih⁴³ quieh¹i³, jian³ con⁴juah⁴ lai²³ ra⁵ñih¹ˉ³ i⁴quiah³ˉ³ i⁴tyein² tsei³⁴. 19 Jian³ lainh⁴ˉ³ i⁴langh⁴³ˉ³ a³he²³ i²con²³ a³taun³² jian³ i⁴langh⁴³ˉ³ a³taih² joh¹ i²con²³ a³tionh² i²naih³. 20 Jian³ lainh⁴ˉ³ langh⁴³ˉ³ a³he²³ i²con²³ a³sa⁴ñi³ jian³ a³he²³ i²con²³ chie³ peih¹, quie¹ quianh²ˉ³ lai²³ i⁴ra³juah⁴ henh⁴ i⁴hniah³ li⁴ñi³ chie³ jian³ jau²³ i⁴ni²tei⁴³ liah⁴. 21 Hnei³ a³heh⁵ˉ³ a³sang²³, ¿henh⁴le³⁴ sa⁴heh⁵ˉ³ húanh⁴³ i²jia⁴³ ñeih³²? Hnei³ hleh³ˉ³ sa⁴hniah³ júan³⁴i³ hang³, ¿i² e⁴le³⁴ júanh³ˉ³ húanh⁴³ ne⁵? 22 Hnei³ juah⁴ˉ³ sa⁴hniah³ hlenh⁵i³ i³cúa³ chie³, ¿e⁴le³⁴ hlenh⁵i³ hnei³ ne⁵? Hnei³ juah⁴ˉ³ a³hionh²ˉ³ nioh⁵, ¿e⁴le³⁴ jon³ júanh³ˉ³ hang³ i⁴sia³ cuah³? 23 Hnei³ júanh³ˉ³ ronh⁴ nei² quieh¹ lai²³ quianh³ˉ³, jian³ sa⁴júanh³ˉ³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ i⁴sa⁴ma⁵teih³²ˉ³. 24 Quie¹ liah⁴i² ra³sag² Ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴: “Hleh² chie³ sang²³ hlagh³² nei² quieh¹ Jon⁴dai¹ nei² quianh³ˉ³ tionh²ˉ³.”
25 I⁴chie⁴³pa² re³ meih³ quianh³ˉ³ i⁴gm² heh³²ˉ³, juah⁴ne³ ma⁵teih³²ˉ³ lai²³; i² juah⁴ne³ sa⁴ma⁵teih³²ˉ³ ne⁵, langh⁴³ˉ³ liah⁴i² lang⁴³ a³sa⁴gm² he³²pa². 26 I² juah⁴ne³ a³sa⁴gm² he³² ma³tei⁵ heih⁴³ quieh¹ lai²³, jon³ lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ a³gm² he³², ua²liah⁴a² sa⁴gm². 27 Jian³ a³hain⁴ a³sa⁴gm² he³² i⁴chie⁴³ a³ma³tei⁵ heih⁴³ quieh¹ lai²³, hnang⁵i³ hnei³ i⁴sa⁴ma⁵teih³²ˉ³ heih⁴³ quieh¹ lai²³, ua²liah⁴a² ra³ha¹ lai²³ ra³sag² quianh³ˉ³, jian³ ua²liah⁴a² gm² heh³²ˉ³ liah⁴. 28 Quie¹ a⁵hei⁴³ a³hain⁴ judío i⁴chie⁴³ juah⁴ a³lang⁴³ jeu³ coh⁵, jian³ a⁵jon⁴³ i⁴jon³ leg⁴³ i⁴gm² he³²i³ i⁴chie⁴³ juah⁴ i⁴leg⁴³ jeu³ coh⁵. 29 A⁵jon⁴³ la⁴ne³, quie¹ a³lang⁴³ judío i⁴chie⁴³ a³lang⁴³ la⁴teg⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹pa², jian³ i⁴gm² he³²i³ i⁴chie⁴³ jon³ leg⁴³ la⁴teg⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³ i⁴tain⁴³ m⁴tyi⁴, a⁵jon⁴³ i⁴ja³⁴ lai²³ ra³sag². Jian³ Jon⁴dai¹pa² juah⁴ i⁴re³ júan³ la⁴hain⁴, a⁵hei⁴³ chie³ tionh².