13
Liah⁴ hniah³ júan³⁴i³ i⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹
Ua²tionh²ˉ³ liah⁴ma³tionh²ˉ³ ne³ i⁴ti²hnoh⁴³ˉ³ a³jan³ jan³. Jian³ sa⁴hniah³ si⁵hain⁴ hoh⁴³ˉ³ i⁴cúah⁵ˉ³ jauh³² a³tyie²³, quie¹ nei² ne³ ma²sian³ ca³chion²³ a³a⁴cúa⁴ jauh³² i²con²³ ángel i⁴sa⁴ra⁵laih²i³.
Jian³ tyon¹ hnei³ hoh⁴³ i²con²³ a³chion³² la⁴con³ i⁴ti²chionh³²ˉ³ jianh²i³ hnei³ tionh²ˉ³. Jian³ tyon¹ hnei³ hoh⁴³ a³ti²júanh¹ chie³ quieh¹ liah⁴ i⁴la⁴jan³ hnei³pa² a⁴jainh⁴³ tionh²ˉ³, quie¹ quianh²ˉ³ he³² i⁴eu⁴³.
Jian³ la⁴jang³⁴ hniah³ ma⁵co⁴³ i⁴ti²sanh¹ i⁴tionh²i³ tsei³⁴ i⁴sa⁴hlenh⁴³i³ a³sang²³; quie¹ a³hlenh⁴³ a³m⁴ sang³⁴ jian³ a³hlenh⁴³ i³cúa³ chie³, Jon⁴dai¹pa² queih³ heih⁴³ i²con²³i³.
Ua²sianh³ˉ³ i⁴sa⁴tsainh³ˉ³ o¹cau³²; ma⁴hyon²³ hnei³ hoh⁴³ conh⁴ sia³ quianh³ˉ³, quie¹ juah⁴ Jon⁴dai¹: “Sa⁴legh⁴ ua²a⁴ton⁵ˉ⁵ hnei³, a⁵ga⁴ tain²³ˉ⁵ hnei³.” I⁴jon³ li⁴juah²ˉ¹ i⁴jang³⁴ tsei⁴³ˉ¹:
Se³ño²³pa² ma³ho³² jnia⁴;
jon³ sa⁴co⁴³ˉ⁴ liah⁴ li⁴júan³⁴ chie³ i²con²³ˉ⁵.
Jian³ tyon¹ hnei³ hoh⁴³ la⁴jang³⁴ a³a⁴can³⁴ ma³tyi² quian¹ cuah³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, a³a⁴hleh⁴³ hnei³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹; jian³ júan² hnei³ i⁴tyon²³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴ a⁴ŋeng⁴i³ ta¹la⁴ ma²sian³i³, jian³ júan² hnei³ liah⁴ ma⁴jnia³i³ i⁴hain⁴i³.
Quie¹ Jesucristo liah⁴ma³lang⁴³ jon³ pi²³i³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, tyie⁴, ne³⁴ jian³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴. Jian³ a⁵cúa³ hnei³ i⁴ma⁵co³i³ hnei³ chie³ a³hleh² jau²³ seg³⁴ i⁴sa⁴queunh² jian²³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. Quie¹ eu⁴³a² re³ i⁴tieh²ˉ¹ tia⁴ la⁴teg⁴ m⁴tyi⁴ quian⁴ˉ¹ con⁴juah⁴ i⁴ma³ho³² Jon⁴dai¹, a⁵jon⁴³ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ i⁴queuh³i³, quie¹ i¹con³ sa⁴tei⁴³ ta¹ i²con²³ a³hie³ i⁴jon³.
10 Jian³ ma³⁴ quieh¹ ni²hyie⁴ quian⁴ˉ¹, so⁵haih¹ li⁴queuh⁴³ m³chie³ a³ti²júan³ ta¹ quieh¹ jauh³² hen² don⁵. 11 Quie¹ m³chie³ tyein² si³can³i³ jm³yein⁴ quieh¹ jah⁴ teg⁴ jauh³² hen² jon³, canh⁴a² li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹ chie³; i² he³² jah⁴ jon³ si³jein³i³ ta⁴coh⁵ jeu³. 12 Jian³ la⁴ne³ Jesús liah⁴ a⁴jaun³⁴i³ coh⁵ jeu³ i⁴ma⁵cúanh¹i³ a³jeu³ con⁴juah⁴ jm³yein⁴ quieh¹i³. 13 Jon³ hniah³ chie³²ˉ¹ i²con²³ hei⁴i³ coh⁵ jeu³, i⁴so⁵jai¹i³ jnia¹ liah⁴i² sa⁴ra⁵jain¹i³ Jesús. 14 Quie¹ sa⁴tieh²ˉ¹ jeu³ co³²ˉ¹ juah⁴ i⁴nie⁴³ o³tan² cuah³²húa³⁴ la³, quie¹ ti²jian²³ˉ¹ con³ i⁴ne⁵pi¹ jia²³. 15 I⁴jon³ hniah³ júan³²ˉ¹ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ Jesucristo jeu³ ho³²ˉ¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³, i⁴ti²hleh³ˉ¹ i⁴lang⁴³ˉ¹ chie³ quian¹i³, i⁴leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ i⁴cúa²³i³ i²con²³ Jon⁴dai¹. 16 Jian³ sa⁴hniah³ si⁵hain⁴ hoh⁴³ˉ³ i⁴júanh³ˉ³ i⁴tsei³⁴, jian³ i⁴ma⁵honh³²ˉ³ chie³ i⁴sia³ quianh³ˉ³; quie¹ i⁴júanh³ˉ³ la⁴ne³ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ i⁴cúa²³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴teg³ tsei⁴³i³.
17 Jian³ ma⁴con³² hnei³ a³ti²quian³ ma³tyi² jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ nai³ hnei³ jau²³ quieh¹i³; quie¹ hei⁴i³ tionh² hion⁴³i³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, quie¹ ñi³i³ i⁴cúah³i³ jau²chie⁴³ i²con²³ Jon⁴dai¹. Júan² hnei³ la⁴ne³ canh⁴a² júan³⁴i³ ta¹ quieh¹ i⁴si³hyonh³i³ jian³ i⁴sa⁴si³quian⁵i³ tsei⁴³ tionh², quie¹ sa⁴tei⁴³ ta¹ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³ juah⁴ne³ leg⁴³ la⁴ne³.
18 Jian³ mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ nei² quian⁴ jnie³², quie¹ nia² jnie³² leg⁴³ re³ m⁴tyi⁴ quian⁴ jnie³², quie¹ hnie³⁴ jnie³² júan² jnie³² i⁴tsei³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³ jnie³². 19 I⁴jon³ tyein² hno⁵ˉ⁵ i⁴mh³²i³ hnei³ la⁴ne³, canh⁴a² júan³⁴i³ i⁴nai³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ liah⁴ i⁴seg³⁴ ta¹tia⁴.
A⁴toh⁴ jau²³ i⁴ua⁵sag²
20 Jon⁴dai¹ a³júan³ i⁴tionh² chie³ hyon³ tsei⁴³, a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hyon²³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹ jen² a³jaun², a³hain⁴ a³lang⁴³ Jeu³² a⁵a³siah³ a³júanh⁴³, a³a⁴júan⁴ re³ con³ jau²³ hm²³ con⁴juah⁴ jm³yein⁴ quieh¹i³ i⁴sa⁴legh⁴ ua²ua⁴jeu³². 21 Jian³ ua²ma⁴ho³²i³ hnei³ i⁴júanh²ˉ³ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴tsei³⁴, canh⁴a² júanh²ˉ³ henh⁴ hnie³⁴i³, jian³ ua²júan⁴i³ ta¹ quieh¹ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, con⁴juah⁴ Jesucristo liah⁴ teg³ tsei⁴³i³. ¡Ua²lei⁴ i⁴júanh⁴³ hei⁴i³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴! Ua²lei⁴ la⁴ne³.
22 Jian³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³, goh³ quian³⁴ˉ⁴, i⁴hniah³ tianh³²ˉ³ jau²³ i⁴hlenh⁵ˉ⁵ hnei³ la³, quie¹ a⁴sag³⁴ˉ⁴ con³ i⁴meih³ jau²³ ma²jyi³ la³. 23 Jian³ hno⁵ˉ⁵ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴ma³a⁴lon⁴ Ti³mo³te³² reunh⁴ˉ¹; jian³ juah⁴ne³ cuan³⁴i³ ta¹tia⁴, jon³ jian¹i³ jnia⁴ la⁴teg⁴i² nai³²ˉ⁴ ni¹jen³²ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³.
24 Jian³ sain³⁴ˉ⁴ jau²³ i⁴tyon²³ tsei³⁴ˉ⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³ti²quian³ ma³tyi² jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹. Jian³ si³reunh⁴ˉ¹ a³sian³ Italia sain³ jau²³ liah⁴.
25 Jon⁴dai¹ ma⁵ho³² hnei³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³. La⁴ne³pa².