MA²JYI³ I⁴A⁴SAG⁴ TIA²
1
A⁴sag⁴ Tia² i²con²³ a³quia⁵teun⁴ sa¹jeun³ Israel
Jnia⁴, Tia², lang⁴³ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹ jian³ i²con²³ Re¹ Jesucristo; sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²con²³ jon⁴³segh³² a³quia⁵teun⁴ sa¹jeun³ Israel a³ra³jan⁴ la⁴tan² a³sa⁴tionh² jeu³ co²³: Jon⁴dai¹ ma⁵ho³² hnei³ tionh²ˉ³.
I⁴ŋang⁴i³ i⁴jia²³ i²con²³ Jon⁴dai¹
Goh³ quian³⁴ˉ⁴, hniah³ júanh²ˉ³ hlion⁴ si³hyonh³ˉ³ tei⁴³i² sianh³ˉ³ hlion⁴ nai² jau²chie⁴³. Quie¹ ñih¹ˉ³ la⁴teg⁴i² sianh³ˉ³ jau²chie⁴³ nei² quieh¹ i⁴hainh⁴ˉ³, jon³ jia²³ i⁴li⁴júanh³ hoh⁴³ˉ³. Júan² hnei³ i⁴ni²hyan³² i⁴júanh³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, canh⁴a² lainh⁴ˉ³ a³ni²hyan³² a³ma³don³ i⁴a⁵sie⁴³ i⁴juah⁴ i⁴ma⁵si³hain⁴.
I² juah⁴ne³ sian³ jan³ hnei³ tionh²ˉ³ a³si³hain⁴ i⁴ŋang⁴, ua²m⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ hei⁴i³ cúa³⁴, quie¹ hei⁴i³ cúa²³ i²con²³ la⁴jang³⁴ hlion⁴ mai²³, i⁴sa⁴si²quian¹ tsei⁴³i³. Quie¹ hniah³ m³⁴i³ i⁴hain⁴i³ re³ jian³ i⁴sa⁴júan³i³ teun³⁴ co³hei²tsei³; quie¹ a³hain⁴ a³júan³ teun³⁴ lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹hlan²³ jm³ñih¹ i⁴chie²³ a⁵la³ a⁵jno³ con⁴juah⁴ tyi⁴. I⁴jon³ a³la⁴ne³ sa⁴hniah³ júan³⁴i³ co³hei²tsei³ juah⁴ sia³ con³ i⁴hyei³⁴i³ i⁴cúa³⁴ Se³ño²³. Quie¹ a³hain⁴ a³leg⁴³ teun³⁴ co³hei²tsei³ quieh¹, ma⁵quein²³ nai² ŋeng²³i³ conh⁴ con³ jm².
Jian³ a³reunh⁴ˉ¹ a³ti⁴ñei³ hniah³ júan³⁴i³ si³hyonh³i³ i⁴sieh³ Jon⁴dai¹ quieh¹i³; 10 jian³ a³jlanh² liah⁴ hniah³ júan³⁴i³ si³hyonh³i³ tei⁴³i² júan³ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴quein⁴³i³. Quie¹ ta⁵la⁴ lang⁴³ a³jlanh² liah⁴i² leg⁴³ o¹lei²³ quieh¹ o¹nau³ i⁴sa⁴tieh¹ úa⁴. 11 Quie¹ la⁴teg⁴i² ja³⁴ hyie³ jian³ li⁴tyei⁴ don⁵, jon³ li⁴quein³ o¹nau³, jian³ tiah² o¹lei²³, jian³ ai²³ i⁴ma²tsei³⁴ jnia⁴. Jian³ la⁴ne³pa² a³jlanh² liah⁴ si⁵hain⁴i³ je¹ ta¹ quieh¹.
Nei² quieh¹ i⁴jia²³ i⁴i²júan³⁴i³ i⁴hlagh³²
12 Eu⁴³ tsei³⁴ jm² ren³ a³ñih³ hain⁴ a³tieh¹ tei⁴³i² jia²³ i²júan³⁴i³ i⁴hlagh³²; quie¹ la⁴teg⁴i² ma³a⁴cagh¹i³ jm² jau²chie⁴³ jon³, jon³ hyieh⁴i³ m⁵cu³ quieh¹ i⁴leg⁴³ la⁴con³ corona, i⁴a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ cúa³⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hnie³⁴ quieh¹i³. 13 Jian³ la⁴teg⁴i² jia²³ i²júan³⁴ jan³ chie³ i⁴hlagh³², sa⁴hniah³ lain⁴i³ i⁴ Jon⁴dai¹pa² júan³, quie¹ a⁵sia³ jia²³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴i²júan³⁴i³ i⁴hlagh³², a⁵ga⁴ júan³i³ i²con²³ i¹jan³ canh⁴a² júan³⁴i³ i⁴hlagh³² liah⁴. 14 A⁵sia³, quie¹ con⁴jan³ si³hei⁴ naih⁵ quieh¹ jau²chie⁴³ la⁴teg⁴i² jia²³ i²con²³i³ i⁴i²júan³⁴i³ i⁴hlagh³² i⁴ya¹te²³ i⁴lain²³i³ ca³. 15 I² i⁴hnie³⁴i³ júan³⁴i³ hlagh³² jon³, jon³ júan³ i⁴ta³canh¹i³ chie³²; i² tei⁴³i² ma³hyan⁴³ chie³² jon³ i²con²³i³, jon³ jia²³ húan³⁴.
16 Goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, a⁵ma⁵can² hnei³ húanh⁴ tionh²ˉ³; 17 quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴ jian³ i⁴tyein² re³ i⁴hyan⁴ˉ¹ jia²³ ta⁵yeih³² i⁴cúa²³ Jmai³²ˉ¹pa², a³a⁴júan⁴³ la⁴jang³⁴ jah⁴nai⁴³, a³hain⁴ a³sa⁴sag²³ liah⁴ lang⁴³i³, juah⁴ liah⁴i² leg⁴³ heinh² i⁴sa⁴co³nai², a³liah⁴ma³lang⁴³ jon³pa². 18 Hei⁴i³ a⁴júan⁴, con⁴juah⁴ liah⁴ hnie³⁴i³, i⁴ra⁵sian³ˉ¹ i⁴hm³⁴ con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹i³, jau²³ ni²tei⁴³, canh⁴a² lain⁴ˉ¹ la⁴con³ o¹m⁴ i⁴lo²³ co⁴ra⁴lie⁵ jen² a³a⁴júan⁴³i³.
I⁴la³pa² i⁴chie⁴³ ni²taih⁴³i³
19 I² jon³ ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, con³ i⁴nai³ hnei³ tionh²ˉ³ ñeih³² la⁴jangh³ˉ³, a⁵ŋang⁴ hnei³ con³ i⁴ŋangh²ˉ³ jian³ juah⁴ i⁴lei⁴ m³tsainh²ˉ³ liah⁴ma²jon³. 20 Quie¹ chie³ a³m³tsainh² sa⁴júan³ i⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹. 21 I² la⁴ne³ jon³, tei⁴³ hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴li⁴queh² m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴sia³ hlion⁴ mai²³, jian³ hyei² hnei³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴huan³² hoh⁴³ˉ³ i⁴ma³jnia² naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³, i⁴jon³ i⁴li⁴lion⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³.
22 Jian³ ma⁴tei³² hnei³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴nauh³ˉ³, a⁵jon⁴³ con⁴hie³² jmah³ i⁴nauh²ˉ³ tionh²ˉ³, canh⁴a² sa⁴ma²canh²ˉ³ húanh⁴ˉ³. 23 Quie¹ a³hain⁴ a³co³nai² i⁴nau³ jian³ sa⁴júan³i³ liah⁴ ra³juah⁴, lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ chie³ a³je²³ nei² con³ a²heu³. 24 Quie¹ jen³i³ hña³ liah⁴ jnia⁴i³, i² tei⁴³i² a⁴quein³⁴i³, liah⁴ma²jon³ si³conh⁴ tsei⁴³i³ liah⁴ jnia⁴i³. 25 I² a³hain⁴ a³sa⁴si³conh⁴ tsei⁴³ i⁴nau³i³, jian³ je²³i³ re³ lai²³ tyein² tsei³⁴ i⁴quian³ i⁴lion⁴ˉ¹, jian³ ma³tei⁵i³ liah⁴ ra³juah⁴ i⁴sa⁴teinh³ tsei⁴³i³, eu⁴³ tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³la⁴ne³ liah⁴ júan³i³.
26 Juah⁴ne³ lain⁴ jan³ ma³ni²taih⁴³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ sa⁴júan³i³ heih⁴³ i²con²³ o¹segh³², quie¹ ma³can³ tsei⁴³ hña³ pi²³i³, i⁴lain⁴i³ i⁴ma³tei⁵i³ jon³, i¹con³ sa⁴quein⁴³. 27 Quie¹ i⁴ni²taih⁴³i³ i⁴tsei³⁴ i⁴sa⁴ni²hain⁴³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹, la⁴la³pa², i⁴ma³hon³²i³ si³yein³ hnang⁴ jian³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ liah⁴ la⁴jeg³⁴ ma²eu⁴³ i⁴sian³i³, jian³ sa⁴hniah³ ma⁵hain³i³ m⁴tyi⁴ quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴sia³ m⁵cu³ la³.