^
SANTIAGO
A⁴sag⁴ Tia² i²con²³ a³quia⁵teun⁴ sa¹jeun³ Israel
I⁴ŋang⁴i³ i⁴jia²³ i²con²³ Jon⁴dai¹
Nei² quieh¹ i⁴jia²³ i⁴i²júan³⁴i³ i⁴hlagh³²
I⁴la³pa² i⁴chie⁴³ ni²taih⁴³i³
Hleh⁴³i³ nei² quieh¹ sa⁴hniah³ júan³⁴i³ ni²hna³ chie³
I⁴hain⁴i³ to⁵lang³⁴ sa⁴quein⁴³
Nei² quieh¹ o¹segh³²
I⁴ŋang⁴i³ i⁴jia²³ ta⁵yeih³²
I⁴ñi³reunh¹i³ m⁵cu³
Sa⁴hniah³ tyan³²ˉ¹ heih⁴³ si³reunh⁴ˉ¹
Sa⁴nia²ˉ¹ henh⁴ li⁴lei⁴ hie³⁴
Nei² quieh¹ a³jlanh²
Nei² quieh¹ i⁴júanh³ tsei⁴³i³ jian³ i⁴mh²i³ Jon⁴dai¹