2
A⁴sanh⁴ chie³ jeu³ Caná i²tei⁴³ húa³⁴ Galilea
Liah⁴ma²hneng³ jm² jon³, jon³ a⁴júan⁴i³ jm² i⁴sanh⁴ jeu³ Caná i²tei⁴³ húa³⁴ Galilea. Jian³ sie²³ Jesús liah⁴ hein² jon³, jian³ ra⁵ten² Jesús liah⁴ jian²³ chie³ quian¹ i²sanh⁴ chie³ jon³. I² con³ma²a⁴chia³⁴ o¹bein², jon³ a⁴juah⁴ sie²³ Jesús:
―A⁵sie⁴³ o¹bein² ma⁵sia³.
I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Hnei³ a³m⁴, ¿e⁴le³⁴ jau²³ ne³ jeuh⁵ˉ³ jnia⁴? A⁵sia³ ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴júan³²ˉ⁴ ta¹ quien⁴.
I² jon³ a⁴juah⁴ sie²³i³ i²con²³ a³ti²tyieh⁵ hain⁴:
―Ma⁴tei³² hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴juah⁴i³.
Jian³ tieh³² i²jon³ jñei⁴ a²tsai³² cah² i⁴leg⁴³ a²caun² i⁴ro³i³ o¹jm³ i⁴raunh⁵ judío si¹cúa³ i⁴tang²³i³, canh⁴a² so⁴heinh⁵i³. Jian³ conh⁴ con³ a²tsai³² cah² haih¹ la⁴conh⁴ to⁴lo⁵quia⁴ jian³ o⁴ to⁴lo⁵quia⁴ ni²tsei¹ quie⁴ litro. Jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ a³ti²tyieh⁵ hain⁴:
―Ma⁴canh² hnei³ o¹jm³ la⁴jeg³⁴ a²tsai³² ne³.
Jon³ ma⁴canh³i³ la⁴teg⁴ ho³². Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Jesús:
―Ne³⁴ ne⁵, húa² hnei³, ua⁴cúah³² hnei³ a³sianh³ jm².
Jon³ ni²can³i³. I² a³sianh³ jm² hain⁴, a⁴con²³i³ jau²chie⁴³ o¹jm³ jon³ i⁴a⁴lag³⁴ o¹bein² i⁴sa⁴ñi³i³ jainh¹ ja³⁴; i² jmah³ a³ti²tyieh⁵ hain⁴pa² ñi³, quie¹ hei⁴ pi²³i³ a⁴húa⁴ o¹jm³. I² jon³ a⁴te⁴ a³sianh³ jm² hain⁴, a⁴teh³i³ a³sanh⁴, 10 a⁴sagh⁴³i³:
―La⁴jang³⁴ chie³ tang²³ tionh² tyieh⁵ o¹bein² tsei³⁴ ñeih³², i² la⁴teg⁴i² ma³a⁴hangh³ la⁴jang³⁴ a³ten² hlion⁴, jon³ a²ma⁴ tyieh⁵i³ o¹bein² si¹jeu⁴. I² hnei³ ne⁵, a⁴hmah²ˉ³ o¹bein² i⁴tsei³⁴ jon³ la⁴teg⁴ tieh²la³.
11 I⁴la³pa² co⁴ra⁴lie⁵ ua³júah² i⁴a⁴júan⁴ Jesús jeu³ Caná nie⁴³ húa³⁴ Galilea, i² la⁴ne³ ma⁴jnia³i³ i⁴júanh⁴³i³, jian³ ra⁵hain⁴ chie³ quian¹i³ i²con²³i³ liah⁴.
12 I² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵jeu³ Capernaum jian²³i³ sie²³ jian³ si³reunh¹i³ jian³ chie³ quian¹i³ liah⁴. I² jon³ a⁴jian⁴i³ tionh² co⁴meih³ jm².
Ma⁴tsei³⁴ Jesús cuah³júah²
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 I² con³ma²ma³hloh³², jm² quieh¹ judío tionh², jm² i⁴a⁴lon⁴ jmai³sie²³i³ húa³⁴ Egipto, jon³ ŋo³⁴ Jesús je¹jeu³ Jerusalén. 14 I² con³ma²a⁴hei³⁴i³ cuah³júah², jon³ a⁴jen³i³ a³ti²hnang⁴³ a²cua³²jeu²³, jian³ a⁵a³siah³, jian³ a⁵ta³cuah³, jian³ a⁴jen³i³ a³sag²³ o¹cau³² ti²tionh² i²jon³. 15 I² jon³ a⁴júan⁴ Jesús con³ i⁴po³⁴i³ i⁴leg⁴³ a²hnai³², a⁴húan⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ cuah³júah² jon³, liah⁴ma³jian²³ a⁵a³siah³ quian¹ jian³ a²cua³²jeu²³ ne³, jian³ a⁴jyih³i³ o¹cau³² quieh¹ a³sag²³, jian³ a⁴quegh³i³ a²me²sa³ quieh¹i³ tionh². 16 I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³ti²hnang⁴³ a⁵ta³cuah³ hain⁴:
―¡Qui⁴³ hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ jauh³² la³! ¡Sa⁴júanh²ˉ³ jauh³² quieh¹ Neih³ˉ⁴ i⁴leg⁴³ jauh³² hmah¹!
17 I² jon³ a⁴tyon²³ tsei⁴³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹i³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³: “Ta² tyei⁴³ jnia⁴ nei² quieh¹ jauh³² quianh³ˉ³.”
18 I² jon³ a⁴ŋang⁴ judío tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿Henh⁴ ua³júah² li⁴júanh²ˉ³ ta⁵nei² jnie³² i⁴ra³he²³ i⁴chie⁴³ quianh²ˉ³ heih⁴³ i⁴júanh³ˉ³ la⁴ne³?
19 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Jeun³² hnei³ con³ cuah³ la³ tionh²ˉ³, jon³ júanh³²ˉ⁴ liah⁴ ta¹la⁴ hneng³ jm².
20 I² jon³ a⁴juah⁴ chie³ judío hain⁴ tionh²:
―Ta¹la⁴ to⁴lo⁵jñei⁴ ñi³ a⁴teg⁴ a⁴júan⁴i³ cuah³júah² la³. ¿I² liah⁴ cúan²³ tianh³²ˉ³ júanh³²ˉ³ ta¹la⁴ hneng³ jm² ne⁵?
21 I² Jesús ne⁵, a⁴hleh⁴i³ nei² quieh¹ cuah³ i⁴leg⁴³ he³² pi²³i³. 22 I⁴jon³da³, con³ma²a⁴hyon²³ Jesús jen² a³jaun², jon³ a⁴tyon²³ tsei⁴³ chie³ quian¹i³ jau²³ jon³ i⁴ma²a⁴juah⁴i³ liah⁴ma²jia⁴³, jian³ ra⁵hain⁴i³ jau²³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³ nei² quieh¹i³ jian³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Jesús liah⁴.
Ñi³ Jesús liah⁴ lang⁴³ la⁴jang³⁴
23 I² con³ma²hein² Jesús Jerusalén jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto jon³, ta² jeun⁴³ chie³ ra⁵hain⁴ i²con²³i³, con³ma²a⁴je³⁴i³ la⁴jeg³⁴ ua³júah² i⁴júan³i³. 24 I² Jesús ne⁵, sa⁴a⁴hang⁴i³ tsei⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², quie¹ ñi³i³ liah⁴ lang⁴³ la⁴jang³⁴ chie³. 25 Jian³ sa⁴hniah³ juah⁴ sian³ a³juah⁴ liah⁴ lang⁴³ chie³ i²con²³i³, quie¹ hei⁴ pi²³i³ ñi³ co³hei²tsei³ quieh¹ con⁴jan³ chie³.