JAU²³ TSEI²³ I⁴A⁴SAG⁴ JUAN²³
1
A³hain⁴ a³lang⁴³ Jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ a⁴lang³⁴ chie³
Liah⁴ma²ra⁴lie⁵ m⁵cu³ ma³sian³pa² a³hain⁴ a³lang⁴³ Jau²³, jian³ a³lang⁴³ Jau²³ hain⁴ ma³sian³ jian²³ Jon⁴dai¹ Jmai³, jian³ lang⁴³i³ Jon⁴dai¹ liah⁴. Jian³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ ma³sian³ pi²³i³ jian²³ Jon⁴dai¹. A⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ con⁴juah⁴ a³hain⁴; i¹con³ a⁵sia³ i⁴ma²sia³ juah⁴ sa⁴ma²a⁴júan⁴i³ con⁴juah⁴ a³hain⁴. Hei⁴i³ quian³ m⁵cu³ quieh¹ chie³, jian³ m⁵cu³ jon³ leg⁴³ joh¹ quieh¹ la⁴jang³⁴ chie³. Joh¹ jon³ jnia⁵ i²tionh² chie³ i²naih³; i² i²naih³ jon³ sa⁴cagh¹ jm² i⁴ai³⁴ joh¹.
Jian³ ma²sian³ jan³ a³ñih³ a³sain³ Juan²³ a³a⁴sain⁴ Jon⁴dai¹. Cuan³⁴ a³hain⁴ i⁴ua⁵hleh³i³ jau²³ nei² quieh¹ a³lang⁴³ joh¹, canh⁴a² li⁴hain⁴ la⁴jang³⁴ chie³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴hleh²i³ nei² quieh¹ a³hain⁴. I² Juan²³ hain⁴, a⁵sia³ joh¹ lang⁴³i³, quie¹ lang⁴³i³ jan³ a³ua⁵hleh³ nei² quieh¹ a³lang⁴³ joh¹pa². Jian³ a³lang⁴³ joh¹ i⁴chie⁴³ hain⁴ cuan³⁴i³ m⁵cu³ la³ ua⁵hoh¹i³ m⁴nei² la⁴jang³⁴ chie³.
10 Jian³ cuan³⁴i³ m⁵cu³ la³, i² la⁴jang³⁴ a³tionh² nei² m⁵cu³ la³, sa⁴ra⁵cu²³ quieh¹i³, ua²liah⁴a² a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ Jmai³ m⁵cu³ la³ con⁴juah⁴ hei⁴i³. 11 Cuan³⁴i³ m⁵cu³ quieh¹i³, i² a³co²³i³ ne⁵, sa⁴a⁴hyei⁴³i³. 12 I² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ a³a⁴hyei⁴³ quieh¹i³, a³ra⁵hain⁴ i²con²³i³, a⁴cúa⁴i³ heih⁴³ i⁴lain⁴i³ si³jon⁴³ Jon⁴dai¹. 13 A⁵sia³ lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ si³jon⁴³ chie³ a³li⁴sian³ con⁴juah⁴ jeun³ quieh¹ chie³, jian³ o⁴ con⁴juah⁴ si³hyonh³ jan³ chie³; a⁵sia³, quie¹ ra⁵sian³i³ con⁴juah⁴ Jon⁴dai¹.
14 Jian³ a³hain⁴ a³lang⁴³ Jau²³ hain⁴ a⁴lang³⁴ chie³, jian³ a⁴cua⁴i³ jen² jnia¹; jian³ a⁴niah¹ jnie³² conh⁴ tei⁴³ i⁴júanh⁴³i³, i⁴júanh⁴³i³ i⁴lang⁴³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ a³jan³ hain⁴, a³eu⁴³ tsei³⁴ tsei⁴³ jian³ a³a⁴hleh⁴ jmah³ jau²³ ni²tei⁴³. 15 Jian³ Juan²³ liah⁴ a⁴hleh⁴i³ nei² quieh¹ a³hain⁴, a⁴juah⁴i³:
―A³ne³pa² hain⁴ a⁴hleh³ˉ⁴ nei² quieh¹ con³ma²a⁴juah³ˉ⁴, a³hain⁴ a³jia²³ coh⁵cah³ˉ⁴ ne³, a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³i² lia⁴ jnia⁴, quie¹ ma³sian³i³ naih⁵i² li⁴sian³⁴ jnia⁴.
16 Ta² hlion⁴ i⁴tsei³⁴ sia³ quieh¹ a³hain⁴ i⁴a⁴hyan³⁴ˉ¹ la⁴jag³⁴ˉ¹, quie¹ eu⁴³ hlion⁴ tsei³⁴ tsei⁴³i³ i⁴ni²sion⁴. 17 Jian³ lai²³ jon³ ja³⁴ con⁴juah⁴ M³se²³; i² i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²con²³ chie³ jian³ jau²³ ni²tei⁴³, jñeih² con⁴juah⁴ Jesucristo. 18 Jian³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ a³ma³a⁴jen³ Jon⁴dai¹ Jmai³; jan³ A³jon⁴³ hain⁴ pi²³i³ a⁴he⁴ jnia¹ hain³liah⁴ lang⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³, quie¹ cua⁴³i³ hlonh² Jmai³i³.
A⁴hleh⁴ Juan³ Tei³² nei² quieh¹ Jesucristo
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19 I⁴la³pa² jau²³ i⁴a⁴juah⁴ Juan²³, con³ma²a⁴sain⁴ judío a³tionh² je¹jeu³ Jerusalén m³chie³ jian³ chie³ levita i⁴ni²ŋangh²i³ Juan²³ hain³ hei⁴i³. 20 I² jon³ a⁴hleh⁴ Juan²³ ra³jia⁵, a⁴juah⁴i³:
―A⁵hei⁴³ jnia⁴ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴.
21 Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴i³ tionh² liah⁴ i⁴seg³⁴:
―I² jon³ ne⁵, ¿o⁴ hnei³ I³lie²³ a³sain² hain⁴?
I² a⁴juah⁴ Juan²³ ne⁵:
―A⁵hei⁴³ jnia⁴.
Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴i³ i²con³:
―I² ne³ ne⁵, ¿o⁴ hnei³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ a³ma²jia²³?
Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴:
―A⁵sia³.
22 I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²:
―¿Hain³ chianh² hnei³ juah⁴ne³ la⁴jon³? Quie¹ hniah³ si²con²³ jnie³² jau²³ i²con²³ a³a⁴sai⁴ jnie³². ¿Sa¹ li⁴jeuh³²ˉ³ jnie³² hain³ chianh² hnei³?
23 I² jon³ a⁴juah⁴ Juan²³ liah⁴:
―Lang⁴³ jnia⁴ jan³ a³hleh² tia⁴ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³, i⁴juah⁴i³: “Nia¹ hnei³ con³ jeu³ chie⁴³ quieh¹ Se³ño²³ tionh²ˉ³” ―la⁴jon³ liah⁴i² a⁴hleh⁴ Isaías, a³sain² hain⁴.
24 Jian³ a³ni²han² a³ni²ŋangh² Juan²³ hain⁴, a³sain² quian¹ chie³ fariseo pa²; 25 jian³ a⁴ŋang⁴i³ tionh², a⁴sagh⁴³i³:
―¿I² e⁴le³⁴ jm³ sionh⁵ˉ³ chie³ ne⁵, juah⁴ a⁵hei⁴³ hnei³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, juah⁴ a⁵hei⁴³ I³lie²³, jian³ juah⁴ a⁵hei⁴³ i²jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹?
26 I² jon³ a⁴ŋangh³ Juan²³, a⁴juah⁴i³:
―Jnia⁴ sion⁵ chie³ jm³ jeu³ o¹jm³; i² sian³ jan³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³sa⁴cmh⁴³ˉ³. 27 Jian³ jia²³ a³hain⁴ coh⁵cah³ˉ⁴ ne³, jian³ júanh⁴³i³ a⁵hei⁴³i² lia⁴ jnia⁴, jian³ sa⁴haih¹ li⁴saih²ˉ⁵ a²lo³ tsei²³ tag³²i³ i⁴tyi¹ˉ⁴.
28 A⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ jeu³ i²sain³ Betábara, nie⁴³ jo³² ta⁵hŋoh³ jm³ Jordán, ta⁵jia²³ hyie³, i²jon³ i²ma²si²sion⁴³ Juan²³ chie³ jm³.
A⁵a³siah³ quian¹ Jon⁴dai¹ lang⁴³ Jesús
29 I² con³ma²a⁴jnia³⁴ jon³, jon³ a⁴je³⁴ Juan²³, a⁴jen³i³ Jesús a³ja²³ hlonh²i³, a⁴juah⁴i³:
―Jeh³², a³ne³pa² A⁵a³siah³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³qui²³ chie³² quieh¹ m⁵cu³. 30 Nei² quieh¹ a³ne³pa² a⁴hleh³ˉ⁴ con³ma²a⁴juah³ˉ⁴ i⁴ja³⁴ jan³ coh⁵cah³ˉ⁴ ne³, jian³ júanh⁴³i³ a⁵hei⁴³i² lia⁴ jnia⁴, quie¹ sian³i³ naih⁵i² li⁴sian³⁴ˉ⁴. 31 Jian³ sa⁴ma²cm⁴³ˉ⁴ hain³ hei⁴i³; i⁴jon³pa² a⁴nia³⁴ˉ⁴ ni³sion⁵ˉ⁵ chie³ jm³ jeu³ o¹jm³, canh⁴a² li⁴cu²³ a³jeu³ Israel quieh¹i³.
32 Jian³ a⁴hleh⁴ Juan²³ liah⁴, a⁴juah⁴i³:
―A⁴je³⁴ jnia⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³ja²³ ñi⁴jeu⁵ a³jnia⁴ liah⁴i² jnia⁴ a⁵ta³cuah³, a⁴jian⁴i³ la⁴teg⁴ i²con²³ a³hain⁴. 33 I² jnia⁴ ne⁵, sa⁴ma²cm⁴³ˉ⁴ hain³ hei⁴i³; i² a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ i⁴ua⁴sion⁵ˉ⁵ chie³ jm³ jeu³ o¹jm³ a⁴sag⁴³i³ jnia⁴, a⁴juah⁴i³: “La⁴teg⁴i² a⁴jeh¹ˉ³ M⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴ i⁴jia²³ ñi⁴jeu⁵ cua⁴ la⁴teg⁴ i²con²³ jan³ chie³, hei⁴ pi²³i³ hain⁴ júan³⁴ i⁴hyei³⁴ chie³ M⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴”, a⁴juah⁴i³. 34 Jian³ ma³a⁴je³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³, jian³ hleh³ˉ⁴ liah⁴ i⁴chie⁴³ lang⁴³ a³hain⁴ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹.
A³la³pa² chie³ quian¹ Jesús a⁴quianh⁴³i³ co⁴ra⁴lie⁵
35 Jian³ con³ma²a⁴jnia³⁴ jon³, conh⁴liah⁴ i⁴seg³⁴ si²sainh⁴³ Juan²³ jian²³ on³⁴ chie³ quian¹. 36 I² con³ma²a⁴jen³i³ Jesús si²ŋeng²³ i²jon³, jon³ a⁴juah⁴i³:
―Jeh³², a³ne³pa² A⁵a³siah³ quian¹ Jon⁴dai¹.
37 I² con³ma²a⁴nau⁴ li⁵uan⁴ chie³ quian¹ Juan²³ hain⁴ i⁴a⁴juah⁴i³, jon³ ua⁵han²i³ coh⁵cah³² Jesús. 38 I² jon³ a⁴jainh³ Jesús nei², a⁴jen³i³ a³hain⁴ a⁵han² coh⁵cah³²i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―¿Henh⁴ hnoh⁴ˉ³ tionh²ˉ³?
I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Hnei³ A²teg²³, ¿jainh¹ ñih⁴ hnei³?
39 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Nia³, ni³je¹ hnei³.
Jon³ ua⁵han²i³ ua⁵je⁴i³ jainh¹ cua⁴³i³, i² jon³ a⁴jian⁴i³ tionh² jian²³ Jesús jm² jon³, quie¹ ma³a⁴teg⁴ la⁴conh⁴ ni¹quin⁴ ta⁵hlo⁴.
40 Jian³ jan³ la⁴conh⁴ li⁵uan⁴ hain⁴, a³sain³ Dre¹, a³reunh¹ Si²úan¹ Pe³², a⁴si⁴tyein⁵i³ coh⁵cah³² Jesús, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ quieh¹ Juan²³. 41 Jian³ co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² ua⁵hniah³i³ Si²úan¹ reunh¹, jian³ a⁴sagh⁴³i³:
―Ma³a⁴chianh³² jnie³² a³hain⁴ a³lang⁴³ Mesías ―i⁴hnie³⁴ ra³juah⁴ A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴.
42 Ma²jon³ ua⁵jan³i³ la⁴teg⁴ i²con²³ Jesús, i² con³ma²a⁴je³ Jesús quieh¹i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―Hnei³ sainh³ˉ³ Si²úan¹, a³jon⁴³ Jonás, jian³ te³⁴i³ hnei³ Cefas ―i⁴hnie³⁴ ra³juah⁴, Pe³².
A⁴teh³ Jesús Lei³² jian²³ Natanael
43 I² con³ma²a⁴jnia³⁴ jon³, jon³ ra⁵hnie³⁴ Jesús chie³⁴i³ húa³⁴ Galilea, i² jon³ a⁴jen³i³ Lei³², jian³ a⁴sagh⁴³i³:
―Nia³ coh⁵cah³ˉ⁴.
44 Jian³ Lei³² la³ a³sian³ je¹jeu³ Betsaida, jeu³ i²sian³ Dre¹ jian²³ Pe³². 45 I² Lei³² ŋo³⁴i³ ua⁵hniah³i³ Natanael, jian³ a⁴sagh⁴³i³:
―Ma³a⁴chianh³² jnie³² a³hain⁴ a³a⁴sag⁴ M³se²³ nei² quieh¹ nei² ma²jyi³ quieh¹ lai²³, jian³ la⁴jang³⁴ a³sain² liah⁴. Jesús a³sian³ jeu³ Nazaret hain⁴, a³jon⁴³ Se¹.
46 I² jon³ a⁴juah⁴ Natanael:
―¿Liah⁴ cúan²³ li⁴hyon⁴³ jan³ chie³ tsein²³ jeu³ Nazaret, lainh⁴ˉ³?
I² jon³ a⁴juah⁴ Lei³²:
―Nia³, ni³je¹ hnei³.
47 I² jon³ a⁴je³⁴ Jesús i⁴ja³⁴ Natanael i²con²³i³, jon³ a⁴juah⁴i³ nei² quieh¹i³:
―Jeh³², a³ne³pa² jan³ chie³ Israel i⁴chie⁴³, a⁵sia³ ma³co³i³.
48 I² jon³ a⁴ŋang⁴ Natanael i²con²³ Jesús:
―¿Liah⁴ cúan²³ cuh⁴³ˉ³ jnia⁴ ne⁵?
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Naih⁵i² a⁴te⁴ hnei³ Lei³², a⁴jen³²ˉ⁴ hnei³ yi⁴ñih⁴ˉ³ jmh¹ a²hma³ m⁴jyi³.
49 I² jon³ a⁴ŋangh³ Natanael hain⁴, a⁴juah⁴i³:
―A²teg²³, hnei³ langh⁴³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹; jian³ hnei³ langh⁴³ Re¹ quian¹ a³jeu³ Israel liah⁴.
50 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ ra⁵hainh⁴ˉ³ quie¹ a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴a⁴jen³²ˉ⁴ hnei³ ma²yi⁴ñih⁴ˉ³ jmh¹ a²hma³ m⁴jyi³ jon³, lainh⁴ˉ³? I² ne⁵pi¹ jeh²ˉ³ i⁴tyein² júah³ la⁴conh⁴a² i⁴ne³.
51 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, tieh²la³ jian³ ta⁵i²chie³²ˉ¹ la³, jeh²ˉ³ si¹ja⁵ ñi⁴jeu⁵ jian³ jenh³²ˉ³ ángel quian¹ Jon⁴dai¹ a³ti²eu²³ jian³ a³ti²jyon²³ i²con²³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴.