24
A⁴hyon²³ Jesús
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Jn. 20.1‑10)
Jm² ra⁴lie⁵ sa³ma², con³ma²a⁴jnia³⁴, to⁵hie³ hion²³, jon³ ua⁵han² a³m⁴ hain⁴ tionh² jian³ co⁴meih³ a³m⁴ sang³⁴ liah⁴, ti²quian³i³ o¹jeu² i⁴jia²³ ma³jeu³ i⁴ma³a⁴júan⁴i³ re³ tionh². I² jon³ a⁴je³⁴i³ i⁴ma³a⁴qui³ a²caun² si²jneng³ ho³²to³. Jon³ a⁴han⁵i³ tionh², i² he³² Re¹ Jesús ne⁵, a⁵sia³ a⁴chieh¹i³. I² ta¹la⁴ ti²júan³i³ co³hei²tsei³ nei² jon³ i⁴so⁵ñi³i³ liah⁴ sian³i³, con³ a⁴la³ ma⁴jnia³² on³⁴ chie³ ta⁵nei²i³ a³tionh² a²hmh³ joh¹. I² nei² quieh¹ yi⁴hang³²i³, jian³ i⁴a⁴tiah⁴i³ nei² ta⁵húa³⁴, jon³ a⁴sag⁴³ a³hain⁴ quieh¹i³ tionh²:
―¿E⁴le³⁴ ti²hnah⁵ˉ³ jan³ chie³ a³sian³ a³ma³a⁴jainh¹, jen² a³jaun²? A⁵sion⁴³i³ ma⁵sian³ i²la³ quie¹ ma³a⁴hyon²³ pi²³i³. Tyon¹ hnei³ hoh⁴³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴a⁴sag⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³, con³ma²cua⁴³i³ húa³⁴ Galilea, i⁴a⁴juah⁴i³: “Quie¹ ton³²nie⁴³ hniah³ cúanh⁴³i³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ joh⁴³ cúa³ chie³ a³ti²ren³ chie³² canh⁴a² tion³⁴i³ crau¹, jian³ hniah³ hyon⁴³i³ tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm² hon³i³.”
I² jon³ ne⁵, hei⁴i³ tionh², a⁴tyon²³ tsei⁴³i³ jau²³ quieh¹ Jesús jon³. I² jon³ ua⁵han²i³ ma²tionh²i³ to³hlo³, ua⁵tya³i³ la⁴jeg³⁴ jau²³ jon³ i²con²³ quia⁵con³ chie³ quian¹ Jesús jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴ liah⁴. 10 A³hain⁴ tionh² Ma³rei² Ma³da³len², jian³ a³teh²i³ A²juan², jian³ Ma³rei² sie²³ Jacobo, jian³ i²co⁴hna³ a³m⁴ sang³⁴ liah⁴, a³hain⁴ a³a⁴tya⁴ jau²³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo. 11 I² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² ne⁵, ta² ŋo⁴³ jau²³ quieh¹ a³m⁴ hain⁴ tionh², lain⁴i³, sa⁴ra⁵hain⁴i³.
12 I² Pe³² ne⁵, ra⁴hang³²i³, ŋo³⁴i³ jeu³ra³tyi⁴ la⁴teg⁴ to³hlo³; i² con³ma²a⁴je³⁴i³ naih⁵, jmah³ a²hmh³ tie³pa² júah³ ti²nie⁴³ hña³, jon³ jonh³i³ jauh³² liah⁴ i⁴co³ ya¹chie²³ tsei⁴³i³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴leg³⁴ jon³.
Tionh²i³ jeu³ quieh¹ Emaús
(Mr. 16.12‑13)
13 Jm² jon³ ŋo³⁴ on³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ con³ jeu³ peih¹ sain³ Emaús, i⁴nie⁴³ i²tei⁴³ la⁴conh⁴ quia⁵con³ mai²³ metro la⁴teg⁴ Jerusalén. 14 Hein²i³ jeu³ tionh²i³ ti²tya²³i³ jau²³ la⁴jeg³⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴leg³⁴ jon³. 15 I² jainh¹ a⁵sia³, ta¹la⁴ ti²tya²³i³ jau²³ ti²júanh⁴i³ húan⁴i³, con³ a⁴la³ a⁴tyie³⁴ Jesús hlonh²i³, ŋo³⁴i³ jian²³ a³hain⁴ ya¹ŋeng²³i³. 16 Jian³ ua²liah⁴a² ti²jen³i³ Jesús, i¹leuh² sa⁴cu²³i³. 17 Jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―¿Hain³ pi² jau²³ ti²tyah³ˉ³ tionh²ˉ³, tionh²ˉ³ jeu³ la³? ¿E⁴le³⁴ ti²chionh⁴ hoh⁴³ˉ³?
18 I² jon³ a⁴ŋangh³ jan³ a³hain⁴ tionh², a³sain³ Cleofas, a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ jan³ hnei³pa² li⁴ sa⁴ñih¹ˉ³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴leg³⁴ Jerusalén tyie⁴ jo³⁴ ne³, quie¹ la⁴jang³⁴ a³ni²han² Jerusalén pa² ti²ñi³ i⁴a⁴leg³⁴?
19 I² jon³ a⁴ŋang⁴ hei⁴i³:
―¿Henh⁴ a⁴leg³⁴ ne⁵?
I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²:
―Quie¹ a⁴júan⁴i³ i²con²³ Jesús a³sian³ jeu³ Nazaret, a³ma²lang⁴³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ a³ma²quian³ hlion⁴ ua³pei⁴ i⁴a⁴júan⁴i³ hlion⁴ ua³júah² jian³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴i³ i⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ a⁴teg⁴ tsei⁴³ a³jeu³ liah⁴. 20 I² la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² tionh² ne⁵ jian³ si³ta¹ quian⁴ˉ¹, a⁴cúanh³i³ i⁴a⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³i³ i⁴jaun⁴, jon³ a⁴tion⁴i³ crau¹. 21 I² jnie³² ne⁵, ma²hain³² tsei⁴³ jnie³² i²con²³i³ i⁴hei⁴ pi²³i³ ma²lion⁴³ a³jeu³ Israel. I² jon³ ne⁵, ne³⁴ ma³hneng³ jm² liah⁴ma²a⁴leg³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³. 22 Jian³ la⁴la³ a⁴júah⁴ jnie³² co⁴meih³ a³m⁴ jie³ jnie³², con³ma²ñei²i³ to³hlo³ i²ma²ra³hon³i³ to⁵hie³ ni²can³. 23 I² a⁵sia³ he³² Jesús a⁴chieh¹i³, jon³ jonh²i³ jian³ a⁴tyie⁴i³ jnie³² jau²³ liah⁴ a⁴jen³i³ on³⁴ ángel a³a⁴juah⁴ sian³ pi²³i³. 24 Ma²jon³ ua⁵han² co⁴meih³ a³jie³ jnie³² teg⁴ to³hlo³ jon³, jian³ a⁴je³⁴i³ la⁴jon³ la⁴conh⁴ jau²³ i⁴a⁴tya⁴ a³m⁴ hain⁴ tionh², jian³ a⁵sian⁴³ Jesús a⁴jen³i³ liah⁴.
25 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²:
―¡Ta² huah³ tyih³ˉ³ tionh²ˉ³! ¡Ta² úa⁴ teg³⁴ i⁴li⁴hainh⁴ˉ³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴a⁴sag⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹! 26 ¿O⁴ lainh⁴ˉ³ i⁴sa⁴ma²hniah³ can³⁴ A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴ ma²eu⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ naih⁵i² tyanh¹i³ ñi⁴jeu⁵ i⁴júanh⁴³i³?
27 Jian³ ma²jon³ ma⁴lie⁵i³ a⁴tya⁴i³ jau²³ la⁴jeg³⁴ Ma²jyi³ i²ra³sag² nei² quieh¹i³, la⁴teg⁴ ma²jyi³ i⁴a⁴sag⁴ M³se²³ jian³ i⁴a⁴sag⁴ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹.
28 I² jon³ a⁴tyie³⁴i³ jeu³ peih¹ jon³ i²ma²ŋah³i³; i² Jesús ne⁵, a⁴júan⁴i³ la⁴jan³ a³hein² jeu³ pi²³i³. 29 I² a³hain⁴ tionh² ne⁵, a⁴júan⁴i³ ton³²nie⁴³ i⁴jian³⁴i³, a⁴sagh⁴³i³:
―Jian² hnei³ jie³ jnie³², quie¹ ma³a⁴hlo⁴pa² tieh²la³, quie¹ ma³o¹nai⁴³pa².
I² Jesús ne⁵, a⁴hei³⁴i³ jauh³² i⁴jian³⁴i³ jian²³ a³hain⁴ tionh². 30 I² con³ma²tionh²i³ tionh² mesa i⁴queuh⁴³i³ a²hei⁴³, jon³ a⁴tang⁴ Se³ño²³ a²hei⁴³ñih¹, a⁴ma⁴cúah¹i³, jian³ a⁴jeun³⁴i³, jon³ a⁴cúah³i³ a³hain⁴ tionh². 31 I² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ a⁴leg³⁴ la⁴con³ a⁴hoh³ m⁴nei²i³, ra⁵cm²³i³ Jesús; i² Jesús ne⁵, so⁵lei³ ta⁵ŋo³⁴i³ ta⁵nei² a³hain⁴ tionh². 32 Ma²jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ sa¹ chie⁴³ si³hyonh³ m⁴tyi⁴ quian⁴ˉ¹ a⁴leg³⁴, con³ma²ya¹hleh⁴³i³ jnia¹ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ ho³²jeu³, jian³ ma²ya¹he²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ra³sag² Ma²jyi³?
33 I² liah⁴ma²jon³ ra⁴hang³²i³ tionh², ŋo³⁴i³ liah⁴ ta⁵ Jerusalén; i² con³ma²a⁴tyanh³i³, jon³ a⁴jen³i³ quia⁵con³ a³hain⁴ ti²ŋangh³ jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jian²³i³ liah⁴, 34 a³ti²tya²³ jau²³, juah⁴i³:
―Jeh³², i⁴chie⁴³ ma³a⁴hyon²³ Se³ño²³ quian⁴ˉ¹, quie¹ ma³ma⁴jnia³²i³ i²con²³ Si²úan¹.
35 I² jon³ liah⁴ a⁴tya⁴ li⁵uan⁴ hain⁴ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴ la⁴conh⁴ a⁴leg³⁴ ho³²jeu³, jian³ hain³liah⁴ ra⁵cm²³i³ Se³ño²³, con³ma²a⁴jeun³⁴i³ a²hei⁴³ñih¹.
Ma⁴jnia³² Jesús i²con²³ chie³ quian¹
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Jn. 20.19‑23)
36 Jian³ ta¹la⁴ ma²ti²tya²³i³ la⁴jeg³⁴ jau²³ jon³, con³ a⁴la³ ma⁴jnia³² Jesús, a⁴no³i³ to⁵chieh³² jen²i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―Ua²tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³.
37 I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, ta² yi⁴hang³²i³, coh⁴³i³, quie¹ lain⁴i³ ti²je²³i³ tyi⁴cuh⁴ quieh¹ a³jaun². 38 I² a⁴juah⁴ hei⁴i³ ne⁵:
―¿E⁴le³⁴ ti²canh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ i⁴ti²júanh³ˉ³ co³hei²tsei³ ne³? 39 Je¹ hnei³ si¹cúa³⁴ˉ⁴ jian³ si¹tag³⁴ˉ⁴, jnia⁴pa² la³ la⁴conh⁴ lang⁴³ˉ⁴. Sianh³ hnei³ he³⁴ˉ⁴, je¹ hnei³; quie¹ i¹con³ m⁴tyi⁴ quieh¹ a³jaun² a⁵sia³ he³² quian³, jian³ a⁵sia³ hein² a²úan²³ liah⁴ liah⁴i² jeh⁴ˉ³ liah⁴ lang⁴³ˉ⁴.
40 I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴he⁴i³ si¹cúa³ jian³ si¹tag³²i³ liah⁴. 41 I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, sa⁴ma³ta⁴sagh³² pi¹ tsei⁴³i³ o³re³ jian³ ta² si³hyonh³i³ tionh², i⁴co³ jainh⁴³i³, jon³ a⁴sag⁴³ Jesús quieh¹i³ tionh²:
―¿Sa¹ sia³ i⁴li⁴quih² i²la³?
42 Ma²jon³ a⁴cúah³i³ ca³leuh² i⁴quieh¹ jon⁴³júa³² i⁴cu²³ nei² jyi³ jian³ ca³leuh² cm⁴³ i⁴tieh³² o¹jm³ro⁴. 43 I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴sanh³i³, a⁴queuh³i³ ta⁵nei² a³hain⁴ tionh². 44 Ma²jon³ a⁴juah⁴i³:
―I⁴la³pa² jau²³ a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ ma²hein³²ˉ⁴ jenh²ˉ³ i⁴ton³²nie⁴³ hniah³ li⁴tei⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴ra³hleh² nei² quien⁴ˉ⁴ nei² ma²jyi³ quieh¹ lai²³ i⁴a⁴sag⁴ M³se²³, jian³ ma²jyi³ i⁴a⁴sag⁴ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ ma²jyi³ salmo liah⁴.
45 I² ma²jon³ a²ma⁴ a⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴quienh³ tyi²i³ ra³jia⁵, canh⁴a² li⁴ŋang⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ti²sag², 46 jian³ a⁴sagh⁴³i³ tionh² liah⁴:
―La⁴ne³ ra³sag² jian³ la⁴ne³ ra⁵hniah³ i⁴can³⁴ A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴ ma²eu⁴³, i⁴jaun⁴i³, jian³ i⁴hniah³ hyon⁴³i³ jen² a³jaun² tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm²; 47 jian³ i⁴hniah³ si⁵hleh² i⁴con⁴juah⁴ hei⁴i³ hniah³ sag³⁴ chie³ co³hei²tsei³ quieh¹ a³tionh² la⁴jeg³⁴ nación, canh⁴a² li⁴hain³⁴ Jon⁴dai¹ chie³² quieh¹i³, i⁴li⁴lie⁵ teg⁴ Jerusalén la³. 48 Jian³ hnei³pa² tionh²ˉ³ langh⁴³ a³a⁴teg⁴ nei² la⁴jeg³⁴ i⁴la³. 49 Jian³ ma²jon³ sain¹ˉ⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Neih³ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴ ma²a⁴juah⁴i³; i² jon³ ne⁵, ua²tionh²ˉ³ tionh²ˉ³ ñeih³² Jerusalén la³ la⁴conh⁴i² a⁴hyeih²ˉ³ ua³pei⁴ jia²³ ñi⁴jeu⁵.
Ŋah³ Jesús ñi⁴jeu⁵
(Mr. 16.19‑20)
50 Jon³ a⁴húan⁴³ Jesús la⁴jang³⁴ a³hain⁴, te¹i³ la⁴teg⁴ jeu³ Betania, ma²jon³ a⁴sie⁴ Jesús si¹cúa³, a⁴ma⁴cúanh¹i³. 51 Jian³ ta¹la⁴ ma⁴cúanh¹i³, jon³ ua⁵hag⁴³i³ jen²i³ tionh², a⁴son⁴i³ ta⁵yeih³², ŋah³i³ ta⁵ñi⁴jeu⁵. 52 I² hei⁴i³ tionh², con³ma²ma⁴con⁴³i³ Se³ño²³, jon³ a⁵han²i³ liah⁴ Jerusalén i⁴eu⁴³ si³hyonh³i³. 53 Jian³ la⁴jeg³⁴ jm² ŋangh³i³ cuah³júah² júan³i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ jian³ cúa²³i³ ti²hmah³² liah⁴. La⁴ne³pa².