23
Ma⁴jnia³² Jesús ta⁵nei² Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Mr. 15.1‑5; Jn. 18.28‑38)
I² jon³ ne⁵, ra⁴hang³² la⁴jang³⁴ si³ta¹ hain⁴ tionh², jian³i³ Jesús ta⁵nei² Pilato si²mah⁴ tyein². I² jon³ ma⁴lie⁵ a³hain⁴ tionh², a⁴hnang⁴³i³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Ra⁵nia² jnie³² nei² quieh¹ a³ne³ i⁴sion⁴³i³ a³jeu³, quie¹ hnia²³i³ i⁴ma³hmah³² chie³ hmah¹ i²tain⁴³ gobierno, jian³ juah⁴i³ hei⁴i³ hña³ pi²³i³ lang⁴³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, hnie³⁴ ra³juah⁴, jan³ re¹.
I² jon³ a⁴ŋang⁴ Pilato i²con²³i³, a⁴sagh⁴³i³:
―¿O⁴ hnei³ langh⁴³ Re¹ quian¹ judío tionh²?
Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Liah⁴ juah⁴ ne³pa² hnei³.
I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² tionh² jian³ i²con²³ a³jeu³:
―I¹con³ chie³² sa⁴sia³ quieh¹ a³ñih³ la³.
I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, ta² sa⁴can²³i³ jau²³, a⁴juah⁴i³:
―Ta² sion⁴³ a³ne³ a³jeu³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴heh²i³ chie³ la⁴tan² húa³⁴ Judea la³, liah⁴ma²ma⁴lie⁵i³ húa³⁴ Galilea jian³ la⁴teg⁴ la³.
Ma⁴jnia³² Jesús ta⁵nei² re¹ Herodes
Con³ma²a⁴nau⁴ Pilato jau²³ jon³, jon³ a⁴ŋang⁴i³ o⁴ lang⁴³i³ a³sian³ húa³⁴ Galilea. I² con³ma²ra⁵ñi³i³ i⁴sian³i³ húa³⁴ i²júan³ Herodes heih⁴³, jon³ a⁴sain⁴i³ Jesús i²con²³ Herodes, quie¹ cua⁴³i³ Jerusalén jm² jon³. I² Herodes ne⁵, con³ma²a⁴jen³i³ Jesús, ta² si³hyonh³i³ a⁴leg³⁴, quie¹ ma³jon⁵ne³⁴ hnie³⁴i³ jen⁴³i³, jian³ quie¹ hlion⁴ jau²³ ma³a⁴nau⁴i³ nei² quieh¹i³, jian³ hnie³⁴i³ jen⁴³i³ i⁴júan³⁴i³ ua³júah² ta⁵nei²i³. I⁴jon³ ta² hlion⁴ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ Jesús, i² Jesús ne⁵, i¹con³ jau²³ sa⁴a⁴jainh³i³. 10 Jian³ ti²tionh² m³chie³ tyein² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³ ti²hnang⁴³i³ jang³⁴ tsei⁴³i³. 11 I² Herodes ne⁵, jian²³ a²hlie⁴ quian¹, co⁴lianh³i³ Jesús quie¹ a⁴tonh³i³ a²hmh³ jlanh² quieh¹ re¹ i⁴ji⁴ŋang⁴i³; jian³ ma²a⁴leg³⁴ jon³ a⁴saih³i³ i²con²³ Pilato. 12 Jian³ jm² jon³ a⁴jainh³ tsei⁴³ Pilato jian²³ Herodes, quie¹ liah⁴ma²jia⁴³ ma²tionh² hnai³qui³ pi²³i³.
A⁴gmh⁴ heih⁴³ i⁴jaun⁴ Jesús
(Mt. 27.15‑26; Mr. 15.6‑15; Jn. 18.39―19.16)
13 I² jon³ a⁴júan⁴ Pilato i⁴a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² jian³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ quian¹ judío, jian³ a³jeu³ liah⁴, 14 a⁴sagh⁴³i³:
―Ma³jianh⁴³ˉ³ a³ne³ i²con²³ jnia⁴ tionh²ˉ³, juah⁴ˉ³ i⁴sion⁴³i³ a³jeu³; i² ma³a⁴can³⁴ˉ⁴ jau²chie⁴³ i²con²³i³ ta⁵mah²ˉ³ tionh²ˉ³, i² i¹con³ chie³² sa⁴a⁴chieh³²ˉ⁴ quieh¹i³ nei² quieh¹ i⁴jon³ i⁴hnangh⁵i³ hnei³. 15 Jian³ Herodes liah⁴, sa⁴a⁴chieh¹i³ chie³² quieh¹i³, quie¹ ma²a⁴sain³⁴i³ jnia⁴ ta⁵nei² hei⁴i³. I² tieh²la³ ne⁵, i¹con³ chie³² sa⁴sia³ quieh¹i³ juah⁴ i⁴li⁴jaun⁴i³. 16 I² jon³ ne⁵, lion³²i³ jnia⁴ tei⁴³i² ma³a⁴pan³⁴ˉ⁴ jeu³ a²lo³.
17 Quie¹ ton³²nie⁴³ hniah³ lion⁴ jan³ a³chion³² jm² la³ conh⁴ con³ ñi³. 18 I² la⁴jang³⁴ a³jeu³ ne⁵, a⁴hleh⁴i³ tia⁴ co⁴chia³, juah⁴i³:
―¡Hniah³ jaun⁴pa² a³ñih³ ne³, lion³² hnei³ Barrabás!
19 Quie¹ ma³a⁴tanh³i³ Barrabás ni⁴ñi²³ nei² quieh¹ i⁴a⁴sion⁴³i³ a³jeu³ Jerusalén jon³ jian³ i⁴a⁴jŋangh⁴i³ chie³ liah⁴. 20 Conh⁴liah⁴ a⁴hleh⁴ Pilato i²con²³ a³jeu³ liah⁴ i⁴seg³⁴ i⁴hnie³⁴i³ lion⁴³i³ Jesús. 21 I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, conh⁴liah⁴ a⁴hleh⁴i³ tia⁴, juah⁴i³:
―¡Tion⁴³ hnei³ a³ne³ crau¹, tion⁴³ hnei³ a³ne³ crau¹!
22 Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Pilato a²teg⁴ hnang²³ nie⁴³:
―¿I² henh⁴ hlagh³² ma³a⁴júan⁴ a³la³ ne⁵? Quie¹ i¹con³ chie³² sa⁴tyieh³²ˉ⁴ quieh¹i³ juah⁴ i⁴li⁴jaun⁴i³. Pan¹ pi²³i³ jnia⁴ jeu³ a²lo³, ma²jon³ lion³²i³ jnia⁴.
23 I² hei⁴i³ tionh², tsei³⁴sa² tia⁴ a⁴hleh⁴i³ i⁴m²³i³ ta⁵ton³²i³ crau¹; i² jau²³ quieh¹ a³jeu³ jian³ m³chie³ tyein² tionh², a⁴nau⁴ Pilato. 24 I² jon³ a⁴queih³ Pilato heih⁴³ i⁴lei⁴ liah⁴ ti²m²³i³ tionh², 25 jian³ a⁴lion³i³ a³hain⁴ a³ma²a⁴tanh³i³ ni⁴ñi²³ nei² quieh¹ i⁴a⁴sion⁴³i³ a³jeu³ jian³ i⁴a⁴jŋangh⁴i³ chie³, a³a⁴m⁴ a³jeu³ jau²³ quieh¹, jian³ a⁴cúanh³i³ Jesús i²con²³i³ canh⁴a² júan³⁴i³ liah⁴ hyon³ tsei⁴³i³.
Ta⁴ton³² Jesús crau¹ jian³ a⁴jaun³⁴i³
(Mt. 27.32‑56; Mr. 15.21‑41; Jn. 19.17‑30)
26 Con³ma²ma³jian³i³ Jesús ua⁵tion⁴i³ crau¹, jon³ a⁴sanh³i³ jan³ chie³ a³sain³ Si²úan¹ ho³²jeu³, a³sian³ je¹jeu³ Cirene, a³jonh³ i²nau³, a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴jian³⁴ a³hain⁴ crau¹, i⁴chie³⁴i³ coh⁵cah³² Jesús.
27 Jian³ ta² jeun⁴³ a³jeu³ ya¹han² coh⁵ liah⁴, jian³ a³m⁴ a³ti²hoh⁵ a³ti²chionh⁴ tsei⁴³ nei² quieh¹i³. 28 I² Jesús ne⁵, a⁴jainh³i³ nei², a⁴jen³i³ a³m⁴ hain⁴, a⁴sagh⁴³i³:
―Hnei³ a³m⁴ a³sian³ Jerusalén la³, a⁵hoh⁴³ hnei³ nei² quien⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³, hoh³² hnei³ nei² quianh³ˉ³ húanh⁴ tionh²ˉ³ jian³ nei² quieh¹ si³jonh³ˉ³. 29 Quie¹ jia²³ jm² la⁴teg⁴i² hleh³ chie³: “Ta² tsei³⁴ jm² ren³ la⁴jang³⁴ a³m⁴ a³sa⁴sian³ a³jon⁴³, la⁴jang³⁴ a³sa⁴a⁴can³⁴ yein³, la⁴jang³⁴ a³sa⁴ma⁴cúan³ yein³ a³teih⁴.” 30 Jian³ ma²jon³ hleh³ chie³, sagh⁴³i³ a²mah⁴: “Ua²yi⁴cúan⁴ i²con²³ jnie³²”, jian³ sagh⁴³i³ nei²cuanh³: “Jlang³² hnei³ jnie³².” 31 Quie¹ juah⁴ne³ júanh¹i³ jnia⁴ liah⁴i² queih²i³ con³ a²hma³ reh³, ¿liah⁴a² jainh⁴³ a³coh³²ˉ³ ne⁵, a³lang⁴³ liah⁴i² leg⁴³ a²hma³ quein³?
32 Jian³ jian³i³ jian²³ Jesús i²on³⁴ a³a⁴tanh⁴ chie³² a³lang⁴³ a³chion³², a³ua⁵jŋangh³i³ co⁴chia³ jian²³ Jesús. 33 I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ con³ i²teh²i³ Ma³tyi² Húan³⁴, jon³ a⁴tion⁴i³ Jesús crau¹ jian²³ a³chion³² hain⁴, jan³ jo³² ta⁵chie³⁴ jian³ jan³ jo³² ta⁵quegh³. 34 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Hnei³ Neih³ˉ⁴, hain⁴³ hnei³ chie³² quieh¹ a³ne³ tionh², quie¹ sa⁴ñi³i³ henh⁴ júan³i³.
Jian³ a⁴tyonh⁴i³ a²cúan³ Jesús jen²i³ tionh² con⁴juah⁴ i⁴a⁴tyi³i³ jau²chie⁴³. 35 Jian³ ti²je³ a³jeu³ quieh¹ Jesús, jian³ la⁴teg⁴ si³ta¹ a⁴ji⁴jŋang⁴i³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―A³sang²³pa² a⁴lion³i³; ¿e⁴le³⁴ sa⁴i²lion⁴³i³ hña³, juah⁴ne³ hei⁴i³ lang⁴³ A³ya⁴lion³² Chie³ a³a⁴hen⁴³ Jon⁴dai¹, a³a⁴sain⁴i³?
36 Conh⁴liah⁴ co⁴jon³ a⁴ji⁴jŋang⁴ a²hlie⁴ quieh¹i³, chie²³i³ hlonh²i³ jian³ haih³i³ o¹bein² jeinh³, 37 jian³ sagh⁴³i³:
―Juah⁴ne³ hnei³ langh⁴³ Re¹ quian¹ judío tionh², lion³² hnei³ húanh⁴³.
38 Jian³ ra³ton³ con³ jo³²hma³ ma³tyi² crau¹ jau²³ la³ i⁴ra³sag² jau²³ griego, jau²³ la³tein²³ jian³ jau²³ hebreo i⁴ra³juah⁴: A³LA³PA² RE¹ QUIAN¹ JUDÍO TIONH².
39 Jian³ jan³ a³chion³² ya¹ton³ crau¹ hain⁴ a⁴hleh⁴i³ jau²hlagh³² i²con²³ Jesús, a⁴juah⁴i³:
―Juah⁴ne³ hnei³ langh⁴³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, lion³² hnei³ con³ húanh⁴³ jian³ lie³² hnei³ jnie³² liah⁴.
40 I² jon³ a⁴ŋang⁴ a³chion³² i²jan³ hain⁴, a⁴jain³⁴i³ a³chion³² reunh¹, juah⁴i³:
―¿O⁴ a⁵sia³ canh⁴³ˉ³ Jon⁴dai¹? Quie¹ ma³ya¹canh²pa² hnei³ ma²eu⁴³ i⁴jaunh⁴ˉ³ liah⁴ ya¹can²³i³. 41 I² jnia¹ ne⁵, ti²le⁴ˉ¹ ma²eu⁴³ la⁴conh⁴ ma²hniah³ jnia¹ nei² quieh¹ la⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴a⁴júan²ˉ¹; i² a³ne³ ne⁵, i¹con³ hlagh³² sa⁴a⁴júan⁴i³.
42 I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús:
―Tyon¹ hnei³ hoh⁴³ jnia⁴ tei⁴³i² ma³nioh²ˉ³ júanh²ˉ³ heih⁴³ m⁵cu³ la³.
43 Jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, ne³⁴pa² cuanh¹ˉ³ jianh²ˉ³ jnia⁴ i²tsei³⁴ jon³.
44 Con³ma²a⁴teg⁴ la⁴conh⁴ i⁵hyie³, jon³ a⁴naih³ la⁴tan² nei² cuah³²húa³⁴ la⁴teg⁴ ni¹hneng³ ta⁵hlo⁴. 45 Jian³ a⁴liah⁴ hyie³, jian³ a⁴sain⁴³ a²hmh³ sai²³ quieh¹ cuah³júah² to⁵chieh³². 46 I² jon³ a⁴hleh⁴ Jesús con³ i⁴tia⁴, a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ Neih³ˉ⁴, tieh²la³ cúah³²ˉ⁴ m⁴tyi⁴ quien⁴ joh⁴³ cúah³ˉ³.
I² con³ma²a⁴hleh⁴i³ jau²³ ne³, jon³ a⁴jaun³⁴i³.
47 I² jon³ ne⁵, con³ma²a⁴je³⁴ jeu³² a²hlie⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴leg³⁴, jon³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³:
―I⁴chie⁴³pa² li⁴ lang⁴³ a³ne³ jan³ chie³ tsein²³.
48 Jian³ la⁴jang³⁴ chie³ a³ti²tionh² i²jon³, con³ma²a⁴je³⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴, a⁵han²i³ i⁴ti²quein³i³ ni²tsei⁴³. 49 I² la⁴jang³⁴ a³cu²³ quieh¹ Jesús, jian³ la⁴jang³⁴ a³m⁴ a³ma²ya¹han² coh⁵cah³²i³ liah⁴ma²ja³⁴i³ húa³⁴ Galilea, ti²tionh²i³ ti²je²³i³ i²gm⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴ jon³.
A⁴hon³⁴i³ Jesús
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Jn. 19.38‑42)
50 Ma²sian³ jan³ chie³ a³sain³ Se¹ a³sian³ jeu³ Arimatea, jeu³ nie⁴³ húa³⁴ Judea, jan³ a³hein² jen² a³ti²lang⁴³ ta¹ quian¹ a³jeu³ Israel tionh², jan³ chie³ tsein²³ a³ni²taih⁴³. 51 Jian³ ma²jian²³i³ jm² ma²júan³⁴ Jon⁴dai¹ heih⁴³ m⁵cu³ la³, jian³ sa⁴ra⁵hyon³ tsei⁴³i³ la⁴conh⁴ re³ i⁴a⁴tiah⁴ la⁴jang³⁴ si³ta¹ reunh¹i³ tionh², jian³ la⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴a⁴júan⁴i³ liah⁴. 52 Jon³ ñei²i³ i²con²³ Pilato, ni²m¹i³ he³² Jesús. 53 I² con³ma²a⁴jyon³i³, jon³ a⁴lion³i³ con³ a²hmh³ tie³. I² jon³ a⁴quion³i³ con³ to³hlo³ i²a⁴cag³⁴i³, i²sa⁴ma³a⁴quion³i³ i¹jan³ a³jaun². 54 Jian³ jm² jon³ hlo⁴ jm² quieh¹ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, jm² i⁴ti²júan³i³ co³jian¹, quie¹ ma³o¹teg³⁴ i²li⁴lie⁵ jm² sa⁴júan³i³ ta¹.
55 Jian³ la⁴jang³⁴ a³m⁴ a³ma²a⁵han² jian²³ Jesús húa³⁴ Galilea, ua⁵han²i³ liah⁴ jian³ a⁴je³⁴i³ to³hlo³ jian³ liah⁴ a⁴quie³i³ he³² Jesús. 56 I² con³ma²a⁵han²i³ tionh², jon³ a⁴júan⁴i³ re³ o¹jeu² i⁴jia²³ ma³jeu³ jian³ i⁴leg⁴³ o¹tai³² i⁴si⁵jñei⁴³i³ he³² Jesús. I² jon³ a⁴jian⁴i³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ jon³, liah⁴i² ra³juah⁴ lai²³.