9
A⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴jnia⁵ m⁴nei² jan³ a³taun³² liah⁴ma²ra⁵sian³
I² con³ i²ma²si²ŋeng²³ Jesús, jon³ a⁴jen³i³ jan³ a³ñih³ a³taun³² liah⁴ma²ra⁵sian³. I² jon³ a⁴ŋang⁴ chie³ quian¹i³ i²con²³i³, juah⁴i³:
―Hnei³ A²teg²³, ¿e⁴le³⁴ taun³² a³ñih³ ne³ ra⁵sian³? ¿O⁴ quie¹ a⁴tanh⁴ jmai³sie²³i³ chie³² o⁴ quie¹ a⁴tanh⁴ hña³ pi²³i³?
I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―A⁵jon⁴³ quie¹ a⁴tanh⁴ jmai³sie²³i³ chie³² jian³ o⁴ i⁴a⁴tanh⁴ hei⁴i³; a⁵sia³, jon³pa² canh⁴a² li⁴jnia³ i⁴tang³ Jon⁴dai¹ i²con²³i³. Quie¹ hniah³ júan³²ˉ⁴ ta¹ quieh¹ a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ ta¹la⁴ i⁴jm²³; quie¹ tei⁴³i² ma³ja²³ je¹nai³, i¹jan³ a⁵sian⁴³ a³ma⁵li⁴júan³⁴ ta¹. Quie¹ ta¹la⁴ sainh⁴³ˉ⁴ m⁵cu³ la³, lang⁴³ˉ⁴ joh¹ quieh¹ m⁵cu³ la³.
I² con³ma²a⁴juah⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ a⁴hñei³⁴i³ húa³⁴, a⁴júan⁴i³ o¹jain²³ jian²³ jm³teuh¹, jian³ o¹jain²³ jon³ a⁴jñei³⁴i³ m⁴nei² a³taun³². Ma²jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―Cua³ ua⁴raunh³² mah² i²nie⁴³ jm³ Siloé ―jau²³ ne³ ra³juah⁴, A³sain².
I² jon³ ŋo³⁴ a³taun³² hain⁴, jian³ a⁴raunh⁵i³, i² con³ma²ma³jonh²i³, jon³ ma³ya¹je²³i³. Jon³ a⁴juah⁴ a³tionh² hloh³² i²cua⁴³i³ jian³ la⁴jang³⁴ a³ma²a⁴je³ quieh¹i³ i⁴taun³²i³ liah⁴ma²jia⁴³, a⁴júanh⁴i³:
―¿A¹hei⁴ a³ne³ hain⁴ ma²cua²³ ma²m²³ o¹cau³²?
I² jon³ a⁴juah⁴ ca³chion²³:
―Hei⁴ pi²³i³ ne³.
Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ ca³chion²³:
―La⁴jan³ hei⁴ pi²³i³, la⁴jon³ jnia⁴i³.
I² jon³ a⁴juah⁴i³ hña³i³:
―Jnia⁴pa² la³.
10 I² jon³ a⁴ŋang⁴ a³hain⁴ tionh² i²con²³i³:
―¿Liah⁴ a⁴leg³⁴ a⁴jnia⁵ m⁴mah²ˉ³ ne⁵?
11 I² jon³ a⁴ŋangh³i³, a⁴juah⁴i³:
―Jan³ a³ñih³ a³sain³ Jesús pa² a⁴júan⁴ o¹jain²³, jian³ a⁴jñei³⁴i³ m⁴nei³⁴ˉ⁴, jian³ a⁴sag⁴³i³ jnia⁴: “Cua³ i²nie⁴³ jm³ Siloé, ya⁴raunh³²ˉ³ mah².” Jon³ ñei³²ˉ⁴ jian³ a⁴raunh⁵ˉ⁵, jian³ a⁴hoh³ m⁴nei³⁴ˉ⁴.
12 I² jon³ a⁴ŋang⁴ a³hain⁴ tionh² liah⁴:
―¿Jainh¹ si²sainh⁴³ a³ñih³ hain⁴ ne⁵?
I² jon³ a⁴juah⁴i³:
―Sa⁴yan³²ˉ⁴.
A⁴ŋang⁴ chie³ fariseo i²con²³ a³taun³² a³a⁴jnia⁵ m⁴nei² hain⁴
13 I² jon³ ni²jan³i³ a³ma²taun³² hain⁴ ta⁵nei² chie³ fariseo tionh². 14 Jian³ jm² i⁴a⁴júan⁴ Jesús o¹jain²³ jian³ i⁴a⁴na⁴ m⁴nei² a³ma²taun³² hain⁴, jm² sa⁴júan³ ta¹ pi²³i³. 15 I² jon³ a⁴ŋang⁴ fariseo liah⁴ i⁴seg³⁴ i²con²³i³ hain³liah⁴ a⁴hoh³ m⁴nei²i³. I² jon³ a⁴juah⁴ hei⁴i³:
―O¹jain²³pa² a⁴jñei³⁴i³ m⁴nei³⁴ˉ⁴, jian³ a⁴raunh⁵ˉ⁵, jian³ je³⁴ˉ⁴ liah⁴.
16 I² jon³ a⁴juah⁴ ca³chion²³ fariseo hain⁴:
―A³ñih³ a³a⁴júan⁴ i⁴ne³ a⁵hei⁴³ a³quian¹ Jon⁴dai¹, quie¹ sa⁴hie³i³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹.
Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ i²ca³chion²³:
―¿Liah⁴ cúan²³ li⁴júan³⁴ jan³ chie³ a³ren³ chie³² ua³júah² la⁴ne³, lainh⁴ˉ³?
I² jon³ a⁴han⁵i³ ma⁵quein²³ co³hei²tsei³ tionh². 17 Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ a³ma²taun³² hain⁴:
―I² hnei³, ¿liah⁴ juah⁴ˉ³ nei² quieh¹ a³a⁴júan⁴ i⁴a⁴jnia⁵ m⁴mah²ˉ³ hain⁴?
I² jon³ a⁴juah⁴i³:
―Lang⁴³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹.
18 I² judío tionh², sa⁴hain⁴i³ i⁴ma²lang⁴³ a³hain⁴ a³taun³² jian³ i⁴ma³a⁴hoh³ m⁴nei²i³ la⁴conh⁴ a⁴teh³i³ jmai³sie²³ a³hain⁴ a³a⁴jnia⁵ m⁴nei² hain⁴. 19 I² jon³ a⁴ŋangh³i³, a⁴juah⁴i³:
―¿O⁴ a³ne³ a³jonh³ˉ³ tionh²ˉ³ a³juah⁴ˉ³ a³ra⁵sian³ taun³²? ¿I² liah⁴ cúan²³ ma³je²³i³ tieh²la³?
20 I² jon³ a⁴ŋangh³ jmai³sie²³i³, a⁴juah⁴i³:
―Jen³⁴, a³ne³pa² a³jon⁴³ jnie³² a³ra⁵sian³ taun³². 21 I² sa⁴nia² jnie³² tieh²la³ liah⁴ a⁴jnia⁵ m⁴nei²i³, jian³ sa⁴nia² jnie³² hain³ a⁴júan⁴ a⁴hoh³ m⁴nei²i³; i² ma³hein² ñi³ pi²³i³, lei⁴pa² li⁴ŋangh³²i³ hnei³ hña³, i² hei⁴ pi²³i³ li⁴juah⁴ liah⁴ a⁴leg³⁴ i²con²³i³.
22 A⁴juah⁴ jmai³sie²³i³ la⁴jon³ quie¹ con⁴³i³ judío tionh², quie¹ ma³a⁴júan⁴ judío re³ i⁴húan⁵i³ chie³ cuah³ la⁴jang³⁴ a³hleh² i⁴lang⁴³ Jesús A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴. 23 I⁴jon³pa² a⁴juah⁴ jmai³sie²³i³: “A³ma³hein² ñi³ pi²³i³, lei⁴pa² li⁴ŋangh³²i³ hnei³.”
24 I² jon³ a⁴te⁴ judío liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁴teh³i³ a³ma²taun³² hain⁴, a⁴sagh⁴³i³:
―Hniah³ júanh²ˉ³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹pa², quie¹ nia² jnie³² i⁴lang⁴³ a³ñih³ hain⁴ jan³ a³ren³ chie³².
25 I² jon³ a⁴ŋangh³i³, a⁴juah⁴i³:
―Juah⁴ne³ lang⁴³i³ jan³ a³ren³ chie³², sa⁴yan³²ˉ⁴. Con³ i⁴la³pa² yan³²ˉ⁴, quie¹ ma²lang⁴³ jnia⁴ a³taun³², jian³ tieh²la³ ma³je³⁴ˉ⁴.
26 Conh⁴liah⁴ a⁴ŋang⁴i³ tionh² i⁴seg³⁴:
―¿Henh⁴ a⁴júan⁴i³ ne⁵? ¿Liah⁴ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴jnia⁵ m⁴mah²ˉ³?
27 I² jon³ a⁴ŋangh³i³ liah⁴:
―Ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, jian³ a⁵sia³ jeu³ roh³ˉ³. ¿E⁴le³⁴ hnoh³ˉ³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴seg³⁴? ¿O⁴ quie¹ hnoh³ˉ³ liah⁴ lainh⁴ˉ³ chie³ quian¹i³?
28 I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ jau²hlagh³², a⁴juah⁴i³:
―Hnei³ langh⁴³ chie³ quian¹ a³hain⁴, i² jnie³² lang⁴³ chie³ quian¹ M³se²³. 29 Quie¹ nia² jnie³² i⁴a⁴hleh⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ M³se²³; i² a³ñih³ hain⁴, sa⁴nia² jnie³² jainh¹ ja³⁴i³.
30 I² jon³ a⁴juah⁴ a³ma²taun³² hain⁴:
―¿O⁴ a⁵sia³ hniah³ chie³⁴ co³ tsei⁴³ˉ¹, lainh⁴ˉ³? Quie¹ sa⁴ñih¹ˉ³ jainh¹ ja³⁴ a³ñih³ hain⁴, i² hei⁴ pi²³i³ a⁴júan⁴ a⁴jnia⁵ m⁴nei³⁴ˉ⁴. 31 Ti²nia² re³pa² jnia¹ i⁴sa⁴nau³ Jon⁴dai¹ jau²³ quieh¹ a³ti²ren³ chie³², quie¹ a³hain⁴pa² nau³i³ jau²³ quieh¹, a³ma³co⁴³ quieh¹ pi²³i³ jian³ a³ma³tei⁵ heih⁴³ quieh¹i³. 32 Jian³ i¹conh⁴ sa⁴ma³a⁴nai² jnia¹ juah⁴ i⁴ma³a⁴nia³⁴ jan³ chie³ m⁴nei² jan³ a³taun³² liah⁴ma²ra⁵sian³. 33 I² juah⁴ne³ sa⁴ma²ja³⁴ a³ñih³ hain⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹, i¹con³ a⁵sia³ i⁴ma²li⁴júan³⁴i³.
34 I² jon³ a⁴ŋangh³i³ tionh², a⁴sagh⁴³i³ a³ma²taun³² hain⁴:
―Hnei³ langh⁴³ jan³ a³ren³ chie³² liah⁴ma²ra⁵sianh³ˉ³, ¿o⁴ ma²tagh²ˉ³ jnie³², lainh⁴ˉ³?
I² jon³ a⁴tyein³i³ a³hain⁴.
A³taun³² nei² quieh¹ m⁴tyi⁴
35 Jon³ ra⁵ñi³ Jesús i⁴ma³a⁴tyein³i³ a³taun³² hain⁴; i² con³ma²a⁴jainh³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―¿O⁴ hainh⁴ˉ³ i²con²³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹?
36 I² jon³ a⁴ŋangh³ hei⁴i³, a⁴juah⁴i³:
―¿Hain³ hain⁴, a³don⁵, canh⁴a² li⁴hain⁴ jnia⁴ i²con²³i³?
37 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴ i²con²³i³:
―Ma³si²jenh⁵ pi²³i³ hnei³, a³hain⁴ a³jianh²ˉ³ si²tyah³ˉ³ jau²³pa², jnia⁴pa².
38 I² jon³ a⁴juah⁴i³:
―Hain⁴ jnia⁴ i²conh²ˉ³, Se³ño²³.
I² jon³ a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei² Jesús. 39 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴:
―Cuan⁵ jnia⁴ m⁵cu³ la³ i⁴ni³queih³ˉ⁴ heih⁴³, canh⁴a² jnia⁵ m⁴nei² a³taun³², jian³ taun⁴ a³ti²je²³ tionh².
40 Jian³ co⁴meih³ chie³ fariseo ma²ti²tionh² jian²³ Jesús, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³, jon³ a⁴ŋang⁴i³:
―¿O⁴ taun³²a² jnie³² liah⁴, heh⁵ˉ³?
41 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―Juah⁴ne³ ma²taunh³²ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵sia³ chie³² ma²renh³ˉ³. Quie¹ juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴ti²jeh⁴ˉ³, i⁴jon³ renh³ˉ³ chie³².