10
Jau²³ quieh¹ joh⁴³ a²ha⁴
’I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³sa⁴si³hei⁴ jeu³ ho³² a²ha⁴ quieh¹ a⁵a³siah³, i² juah⁴ne³ si³hei⁴i³ jeu³ ta⁵seg³⁴, lang⁴³i³ jan³ a³hang³ pi²³, jian³ tian²³i³ ta⁵li⁴hnai³. I² a³hain⁴ a³si³hei⁴ jeu³ o²hnei³² ne⁵, a³hain⁴pa² lang⁴³ jeu³² a⁵a³siah³. I² a³hie³ ho³² a²ha⁴ nia²³i³ o²hnei³² canh⁴a² si⁵hei⁴ jeu³² a⁵a³siah³, jian³ cuh² a⁵a³siah³ ho³²i³. Jian³ te²³ jeu³²i³ jm³i⁴sain³ a⁵a³siah³ quian¹, jian³ húan⁴³i³ liah⁴. I² tei⁴³i² ma³a⁴húan⁴³i³ la⁴jang³⁴ a⁵a³siah³ quian¹, jon³ si³jian⁴³i³ nei², jian³ coh⁵ ya¹han² jah⁴, quie¹ cuh²i³ ho³² jeu³²i³. I² a³sa⁴cm²³i³ ne⁵, sa⁴si³han²i³ coh⁵cah³²i³, quie¹ cm³i³ i²con²³i³, quie¹ sa⁴cuh²i³ ho³² a³sa⁴cm²³i³ hain⁴.
A⁴can³⁴ Jesús jau²³ la³ i²con²³i³ tionh², i² hei⁴i³ tionh² sa⁴ra⁵ŋang⁴i³ henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ i⁴a⁴hleh⁴i³.
Jesús lang⁴³ jan³ a³tsein²³ a³hion⁴³ a⁵a³siah³
Conh⁴liah⁴ a⁴hleh⁴ Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴:
―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³: Jnia⁴pa² lang⁴³ o²hnei³² jeu³ si³hon¹ a⁵a³siah³. La⁴jang³⁴ a³cuan²³ ñeih³² la⁴conh⁴a² jnia⁴ lang⁴³i³ hang³ jian³ tian²³i³ ta⁵li⁴hnai³; i² a⁵a³siah³ sa⁴a⁴ro⁴ jeu³ jau²³ quieh¹i³. Jnia⁴pa² lang⁴³ o²hnei³²; a³hain⁴ a³si³hei⁴ con⁴juah⁴ jnia⁴, lion⁴i³. Jian³ lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ jan³ a⁵a³siah³ a³si³hei⁴ jian³ si³hag⁴³i³ tyieh¹i³ o¹ñei³.
10 ’I² a³hang³ hain⁴, i⁴jon³pa² jia²³i³ i⁴yi⁴quian⁴i³, jian³ i⁴ya⁴jŋangh³i³, jian³ yi⁴jeun⁴³i³; i² jnia⁴ cuan⁵ ne⁵ canh⁴a² li⁴sia³ m⁵cu³ quieh¹i³, jian³ canh⁴a² sia³ quieh¹i³ i⁴ni²sion⁴. 11 Jnia⁴ lang⁴³ jan³ a³tsein²³ a³hion⁴³ a⁵a³siah³. Jan³ a³tsein²³ jeu³² a⁵a³siah³ a³cúa²³ m⁵cu³ nei² quieh¹ a⁵a³siah³ quian¹. 12 I² a³hain⁴ a³hion⁴³ a⁵a³siah³ i⁴hlianh², a³sa⁴lang⁴³ jeu³² a⁵a³siah³, cm³i³ la⁴teg⁴i² je²³i³ i⁴ja³⁴ a¹tsai³nau²³ jian³ ton²³i³ a⁵a³siah³, quie¹ sa⁴quian¹i³. Jon³ sanh² a¹tsai³nau²³ a⁵a³siah³, ma²jon³ jenh²i³. 13 I² la⁴ne³ cm³ a³ñih³ a³júan³ ta¹ i⁴hlianh² hain⁴, quie¹ lang⁴³i³ mozo pi²³; i⁴jon³ sa⁴ron⁴³i³ jeu³ a⁵a³siah³.
14 ’I² jnia⁴ lang⁴³ jan³ a³tsein²³ a³hion⁴³ a⁵a³siah³, jian³ cm⁴³ jnia⁴ a⁵a³siah³ quian³⁴, jian³ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ cu²³ jnia⁴, 15 la⁴jon³ liah⁴i² cu²³ jnia⁴ Neih³ˉ⁴, jian³ cm⁴³ jnia⁴ Neih³ˉ⁴ liah⁴. Jian³ cúa¹ˉ⁴ m⁵cu³ quien⁴ nei² quieh¹ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ tionh². 16 Jian³ sian³ pi¹ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ a³sa⁴tionh² joh⁴³ a²ha⁴ la³; jian³ hniah³ ni¹quian⁵i³ jnia⁴, canh⁴a² nau³⁴i³ jau²³ quien⁴ˉ⁴. Jon³ lei⁴ con³pa² i²han⁵i³ jian³ jan³pa² jeu³²i³ liah⁴.
17 ’Jian³ nei² jon³ hnie³⁴ jnia⁴ Neih³ˉ⁴, quie¹ cúa¹ˉ⁴ m⁵cu³ quien⁴, jian³ li⁴sian³⁴ˉ⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴. 18 I¹jan³ a⁵sian⁴³ a³li⁴qui³⁴, quie¹ cúa¹ˉ⁴ i⁴hyon³ tsei³⁴ húan⁵. Quie¹ quian³²ˉ⁴ heih⁴³ i⁴cúa¹ˉ⁴, jian³ quian³²ˉ⁴ heih⁴³ i⁴li⁴sian³⁴ˉ⁴ liah⁴. I⁴ne³ heih⁴³ a⁴júan⁴ Neih³ˉ⁴ i²con²³ˉ⁵.
19 Con³ma²a⁴nau⁴ judío tionh² jau²³ jon³, jon³ a⁴han⁵i³ ma⁵quein²³ co³hei²tsei³. 20 Quie¹ jeun⁴³ a³hain⁴ tionh² a⁴juah⁴:
―Quian³ a³ne³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ ŋo⁴³i³ liah⁴. ¿E⁴le³⁴ ti²nauh³ˉ³ jau²³ quieh¹i³ tionh²ˉ³?
21 I² ca³chion²³ a⁴juah⁴:
―A⁵sian⁴³ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² hleh² jau²³ la⁴ne³. ¿O⁴ lei⁴ li⁴júan³⁴ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴nia⁴ m⁴nei² a³taun³², lainh⁴ˉ³?
A⁴ton³⁴ judío Jesús
22 Jian³ Jerusalén jon³ ti²júan³i³ jm² Jerusalén i⁴ti²tyon²³i³ tsei⁴³ i⁴ra⁵cúah¹ cuah³júah²; jian³ jain³ jon³, jain³ cu⁴. 23 Jian³ i²jon³ si²ŋeng²³ Jesús ho³²quie³ quieh¹ cuah³júah² i²teh²i³ quieh¹ Salomón. 24 I² jon³ a⁴tyie³⁴ judío tionh² co⁴la⁴lagh⁵ hlonh² Jesús, a⁴sagh⁴³i³:
―¿Ua²legh⁴ jon³ júanh³ˉ³ i⁴sian³ jnie³² co³hei²tsei³ nei² quianh³ˉ³? Juah⁴ne³ hnei³ langh⁴³ A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, sai³² hnei³ jnie³² ra³jia⁵.
25 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―Ma³a⁴jeu³⁴ jnia⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i² sa⁴hainh⁴ˉ³. Quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Neih³ˉ⁴, ti²he²³ hain³ chianh² jnia⁴. 26 I² hnei³ tionh²ˉ³ sa⁴hainh⁴ˉ³, quie¹ sa⁴langh⁴³ˉ³ a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ liah⁴i² ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³. 27 Quie¹ cuh² a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴ ho³⁴ˉ⁴ jian³ cm⁴³i³ jnia⁴, jian³ si³tyein⁵i³ coh⁵cah³ˉ⁴. 28 Jian³ cúa¹ˉ⁴ m⁵cu³ quieh¹i³ i⁴sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, jian³ sa⁴legh⁴ ua²si⁵hain⁴i³, jian³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ a³li⁴húan⁵ joh⁴³ cúa³⁴ jnia⁴. 29 Jian³ Neih³ˉ⁴, a³hain⁴ a³a⁴cúan⁴³ i²con²³ˉ⁵, a³tyein² la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴pa²; jian³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ a³tieh¹ húan⁵ joh⁴³ cúa³ hei⁴i³ liah⁴. 30 Jian³ jnia⁴ jian²³ˉ⁵ Neih³ˉ⁴, jan³pa² lang⁴³ jnie³².
31 I² jon³ a⁴tang⁴ judío tionh² m⁴caun² liah⁴ i⁴seg³⁴ i⁴quinh⁵i³ Jesús. 32 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Ta² hlion⁴ i⁴tsei³⁴ ma³a⁴júan³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ Neih³ˉ⁴. ¿Henh⁴ jon³ nei² quieh¹ i⁴tsei³⁴ jon³ quih³²ˉ³ jnia⁴ m⁴caun² tionh²ˉ³?
33 I² jon³ a⁴ŋangh³ judío tionh², a⁴juah⁴i³:
―A⁵sia³ quinh³² jnie³² hnei³ juah⁴ nei² quieh¹ con³ i⁴tsei³⁴ jon³, jon³pa² quie¹ ta⁵la⁴ hleh³ˉ³ jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹pa². Quie¹ júanh³ˉ³ langh⁴³ˉ³ Jon⁴dai¹, jian³ langh⁴³ jan³ chie³ta²chie³pa² hnei³.
34 I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús:
―¿Sa¹ chie⁴³ ra³sag² lai²³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³: “A⁴juah³ jnia⁴ i⁴langh⁴³ hnei³ jon⁴dai¹ tionh²ˉ³”? 35 Jian³ nia²ˉ¹ i⁴liah⁴ma³quein⁴³ jon³ la⁴conh⁴ ra³sag² Ma²jyi³ quieh¹ Jon⁴dai¹; quie¹ a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ Jmai³ i⁴la⁴jang³⁴ a³a⁴hyei⁴ jau²³ quieh¹i³ lang⁴³i³ jon⁴dai¹. 36 I² Jon⁴dai¹ Jmai³ ne⁵, ma⁴cúah¹i³ jnia⁴, jian³ a⁴sai⁴i³ jnia⁴ m⁵cu³ la³; i⁴jon³ ¿liah⁴ cúan²³ juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹ quie¹ a⁴juah³ˉ⁴ i⁴lang⁴³ˉ⁴ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹? 37 Juah⁴ne³ sa⁴júan³⁴ˉ⁴ i⁴júan³ Neih³ˉ⁴, sa⁴hniah³ ma²hainh⁴ˉ³ i²con²³ jnia⁴. 38 I² juah⁴ne³ júan³⁴ˉ⁴ ne⁵, ua²liah⁴a² sa⁴hnoh³ˉ³ li⁴hainh⁴ˉ³ i²con²³ jnia⁴, ua²li⁴hainh⁴ˉ³ i⁴júan³⁴ˉ⁴ ne³, canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ jian³ li⁴hainh⁴ˉ³ i⁴sian³ Neih³ˉ⁴ naih⁵ ni²tsei³⁴ˉ⁴ jian³ sian³⁴ jnia⁴ naih⁵ ni²tsei⁴³i³ liah⁴.
39 Conh⁴liah⁴ i⁴seg³⁴ ma²hnie³⁴i³ sanh³i³ Jesús tionh², i² Jesús, a⁴cm⁴i³ je¹ jon³.
40 I² jon³ a⁴tyie³⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ ta⁵hŋoh³ jm³ Jordán ta⁵jia²³ hyie³ jon³, i²jon³ i²ma²a⁴sion⁴³ Juan²³ chie³ jm³ liah⁴ma²jia⁴³, jian³ a⁴jian⁴i³ i²jon³. 41 Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ tyie²³ i²con²³i³, jian³ júanh⁴i³ tionh²:
―I⁴chie⁴³pa² Juan²³ hain⁴, i¹con³ ua³júah² sa⁴a⁴júan⁴i³; i² la⁴conh⁴ a⁴hleh⁴i³ nei² quieh¹ a³ne³ ne⁵, ni²tei⁴³ la⁴jeg³⁴pa².
42 Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ra⁵hain⁴ i²con²³ Jesús i²jon³.