MA²JYI³ I⁴A⁴SAG⁴ JUDAS
1
A⁴sag⁴ Judas i²con²³ a³a⁴quianh⁴³ Jon⁴dai¹
Jnia⁴, Judas, lang⁴³ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹ Jesucristo, a³reunh¹ Jacobo; sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ a³a⁴teh³ Jon⁴dai¹ Jmai³ jian³ a³ma⁴cúanh¹i³, jian³ a³hion⁴³ Jesucristo. Ua²jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³ hlion⁴, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ i⁴hnioh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ hlion⁴ mai²³.
Nei² quieh¹ a³he²³ jau²ta³jau²³
(2 Pedro 2.1‑17)
Hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, ma²hno⁵ˉ⁵ sag¹ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴jang³⁴ tsei³⁴ nei² quieh¹ i⁴a⁴lon⁴ˉ¹; i² jon³ ne⁵, ra⁵hniah³ sag¹ˉ⁴ i²conh²ˉ³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ i⁴jainh²ˉ³ jm² i⁴tyeinh⁴ˉ³ jau²³ i⁴hainh⁴ˉ³ i⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ conh⁴ a⁴la³ i²con²³ chie³ quian¹. Quie¹ ma³a⁴han⁵ co⁴meih³ chie³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³ ta⁵i²nai³, a³hniah³ si⁵hain⁴ liah⁴i² ma³ra³gmh⁴ heih⁴³ i²con²³i³ ma³ya⁴jo³⁴. Lang⁴³i³ chie³ hlangh², a³júanh² hlagh³² i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹. Jian³ lei³ jnia⁴ con⁴juah⁴ i⁴júan³i³ i⁴sa⁴cm²³i³ Jon⁴dai¹, jan³ hain⁴ a³júanh⁴³, jian³ i⁴sa⁴cm²³i³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹ liah⁴.
I² jon³ ne⁵, ua²liah⁴a² ma³ñih¹ˉ³, hno⁵ˉ⁵ tyon³²ˉ⁴ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴ i⁴seg³⁴ i⁴a⁴lion³ Se³ño²³ jeu³ quian¹ a³a⁴húan³i³ húa³⁴ Egipto; i² coh⁵ jon³ ne⁵, ma⁴tyan³i³ la⁴jang³⁴ a³sa⁴ra⁵hain⁴ hain⁴ tionh². Conh⁴liah⁴ la⁴ne³ a⁴jainh⁴³ ángel a³a⁴ton³⁴ ta¹ quieh¹ i⁴ma²quian³i³ tionh², jian³ a⁴ton³⁴i³ i²ma²tionh²i³. Quie¹ a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴lang⁴³i³ a³chion³² sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i²naih³ la⁴conh⁴i² teg³⁴ jm² júah³ i²gmh⁴ heih⁴³ i²con²³i³. Jian³ la⁴ne³ a⁴jainh⁴³ a³ma²tionh² jeu³ Sodoma jian³ Gomorra jian³ jeu³ i⁴nie⁴³ hloh³². Quie¹ con³ma²a⁴hlenh⁴³i³ a³m⁴ sang³⁴ jian³ a³ñih³, i² jon³ a⁴hyieh³i³ ma²eu⁴³ i⁴a⁴con⁴i³ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴sa⁴ton³ jm² ai³⁴, i⁴a⁴leg³⁴ con³ i⁴ra³he²³.
Jian³ ua²liah⁴a² leg⁴³ la⁴ne³, co³nai² júan³ a³hlangh² hain⁴ tionh² jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, a³qui³tian⁴, quie¹ júan³i³ i⁴ni²hain⁴³ he³², jian³ sa⁴ron⁴³i³ jeu³ a³ti²quian³ heih⁴³ jian³ hleh²i³ jau²hlagh³² nei² quieh¹ a³ti²quian³ heih⁴³ pain⁴. I² M³guie²³, ángel tyein² hain⁴, con³ma²si³tang⁴i³ jian²³ a³sa⁴tsein³⁴ i⁴jang²³i³ nei² quieh¹ he³² jaun² quieh¹ M³se²³, i² sa⁴tia⁴ tsei⁴³i³ ton³⁴i³ a³sa⁴tsein³⁴ i²hlagh³² con⁴juah⁴ jau²hlagh³². Quie¹ a⁴juah⁴i³: “Se³ño²³pa² he³⁴ ma²eu⁴³ i²conh²ˉ³.” 10 I² a³tionh² jenh²ˉ³ ne⁵, hleh²i³ hlagh³² nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴sa⁴ŋang⁴i³. Jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴ñi³i³ liah⁴i² lang⁴³ jah⁴ a³sa⁴ŋang⁴ jau²³, con⁴juah⁴ i⁴jon³ júan⁴³i³ i⁴hlangh²i³ i⁴si⁵hain⁴i³.
11 ¡Ti⁴³ jeu²³ a³hain⁴ tionh²! Quie¹ quian³i³ jeu³ quieh¹ Caín. Jian³ liah⁴i² a⁴júan⁴ Balaam a³ra⁵hnie³⁴ o¹cau³², la⁴ne³ tianh⁵i³ chie³² tionh². Jian³ si⁵hain⁴i³ liah⁴i² a⁴jainh⁴³ Coré a³sa⁴naih¹ hain⁴. 12 Lang⁴³ a³hain⁴ a³ni²hain⁴³ m⁴tyi⁴ quieh¹ tionh² tei⁴³i² ŋangh³ˉ³, queuh³ˉ³ a²hei⁴³ i⁴quein⁴³ hoh⁴³ˉ³, quie¹ queuh³ a³hain⁴ i⁴a⁵sia³ jm² si²quian¹i³ tionh² jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ hion⁴³i³ húan⁴. Lang⁴³i³ la⁴con³ o¹jnai⁴³ i⁴sa⁴quian³ o¹jm⁴³ i⁴chie²³ a⁵la³ a⁵jno³ con⁴juah⁴ tyi⁴; jian³ la⁴con³ a²hma³ i⁴sa⁴hag³ o¹m⁴ ua²liah⁴a² ma³a⁴teg⁴ jain³ quieh¹, la⁴con³ a²hma³ i⁴jaun² taun³⁴ nie⁴³ jian³ i⁴a⁴cag³⁴i³. 13 Jian³ lang⁴³i³ la⁴con³ o¹hlan²³ jm³ñih¹ i⁴ton²³ o¹jan³, quie¹ júan³i³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴; jian³ la⁴jan³ jah⁴nai⁴³ a³so⁵tionh² jeu³ quieh¹; jian³ ra³gmh⁴ heih⁴³ i⁴si⁵han² a³hain⁴ tionh² i²naih³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³.
14 Jian³ nei² quieh¹ a³hlangh² hain⁴ a⁴hleh⁴ Enoc a³a²teg⁴ quion³⁴ chie³ liah⁴ma²ja³⁴ A³dang²³ hain⁴, a⁴juah⁴i³: “Jeh³², ma³jonh² Se³ño²³ jian²³ ta⁵la⁵mai²³ ángel quian¹, 15 i⁴can³⁴i³ jau²chie⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴, jian³ i⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hlangh² la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴a⁴júan⁴i³, jian³ i⁴queih³i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³ren³ chie³² la⁴jeg³⁴ jau²³ huah³ i⁴a⁴juah⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹.” 16 Quie¹ lang⁴³i³ a³sa⁴hyon³ tsei⁴³ liah⁴ sian³i³, a³si⁴hen⁴³ chie³, jian³ júan³i³ liah⁴ m²³ tsei⁴³i³. Jian³ hleh²i³ jau²³ i⁴ron⁴i³, jian³ hlenh⁴³i³ chie³ jau²³ teg³ tsei⁴³ canh⁴a² ma⁵hnie³⁴ chie³ quieh¹i³.
Liah⁴ hniah³ júan³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹
17 I² hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, tyon¹ hnei³ hoh⁴³ jau²³ jon³ i⁴a⁴hleh⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹ i²conh²ˉ³, 18 i⁴a⁴juah⁴i³: “Jm² i²a⁴toh⁴ jia²³ a³he⁵soh³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ ŋeng³⁴i³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ hlagh³² quieh¹.” 19 A³ne³pa² hain⁴ a³júan³ ni²hna³; jian³ ŋeng²³i³ con⁴juah⁴ i⁴hnie³⁴ he³²i³, quie¹ sa⁴quian³i³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.
20 I² hnei³ tionh²ˉ³ a³hno⁵ˉ⁵, júan² hnei³ si⁵cúanh³ˉ³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴tyein² tsei³⁴ i⁴hainh⁴ˉ³. Jian³ mh³² hnei³ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴ma³ho³² M⁴tyi⁴ quieh¹i³. 21 Quie¹ la⁴ne³ li⁴neih²ˉ³ jianh²ˉ³ Jon⁴dai¹ i⁴hnie³⁴i³ hnei³ tionh²ˉ³, i⁴jianh³ˉ³ jm² i⁴cúa³⁴ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³, con⁴juah⁴ i⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³ˉ¹.
22 Jian³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³tionh² teun³⁴ co³hei²tsei³, hniah³ cangh³²ˉ³ jm² i⁴li⁴hain⁴i³; 23 jian³ i²co⁴hna³ hniah³ lionh³²ˉ³ la⁴jan³ a³húan⁴³ a³tionh² je¹ o¹jyi³ loh⁴³; jian³ i²co⁴hna³ liah⁴, júan² hnei³ ñeih⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³i³, jian³ i⁴canh⁴³ˉ³ chie³² quieh¹i³, i⁴hianh³²ˉ³ la⁴teg⁴ a²cúan³i³ i⁴ni²hain⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴júan³i³.
Jau²³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹
24 I² A³quian³ ua³pei⁴ hain⁴ hie⁵ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴sa⁴cangh³ˉ³, jian³ i⁴ma⁵jnia³i³ hnei³ i⁴sa⁴ni²hainh⁴³ˉ³ ta⁵nei² joh¹ quieh¹i³, i⁴si³hyonh³ˉ³ hlion⁴ mai²³. 25 Ua²lei⁴ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹, jan³ hain⁴pa² sian³, jian³ a³ŋang⁴, A³lie³ jnia¹. Ua²li⁴jnia³ joh¹ quieh¹i³, jian³ i⁴júanh⁴³i³, jian³ heih⁴³ i⁴quian³i³, jian³ ua³pei⁴ quieh¹i³ tieh²la³ jian³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. La⁴ne³pa².