LA⁴CONH⁴ I⁴MA⁴JNIA³ JESUCRISTO I²CON²³ JUAN²³
1
A⁴he⁴ Jesucristo jau²³ i⁴a⁴hyei⁴i³
A⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ la³ i²con²³ Jesucristo, canh⁴a² heh³i³ la⁴jang³⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³i³ henh⁴ i⁴hniah³ lei⁴ ta¹tia⁴. I⁴jon³ a⁴sain⁴i³ jan³ ángel quian¹ i²con²³ Juan²³, jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³i³, a³ua⁵juah¹ i⁴jon³. Jian³ a⁴hleh⁴ Juan²³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴je³⁴i³ jon³, jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ Jesucristo liah⁴.
Quie¹ eu⁴³ tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³heg³⁴ jau²³, jian³ a³nau³⁴ jau²³ henh⁴ i⁴si⁵lei⁴ la³, jian³ ma⁴tei⁵i³ la⁴jeg³⁴ i⁴ra³sag² la³, quie¹ ma³hloh³² i²li⁴tei⁴³.
A⁴sag⁴ Juan²³ i²con²³ li⁵quie³⁴ cuah³
Jnia⁴, Juan²³, sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²con²³ li⁵quie³⁴ cuah³ a³tionh² ma⁵quein²³ jeu³ i²tei⁴³ Asia. Ma⁵ho³² hnei³ Jon⁴dai¹, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³ma³sian³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, a³sian³ tieh²la³, jian³ a³sian³ ta⁵i²chie³⁴, jian³ li⁵quie³⁴ m⁴tyi⁴ a³tionh² ta⁵nei²i³, hloh³² i²cua⁴³i³. Jian³ ma⁵ho³² hnei³ Jesucristo liah⁴, a³hleh² jau²³ ni²tei⁴³, jian³ a³a⁴hyon²³ jen² a³jaun² co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² naih⁵i² hyon⁴³ a³sang²³, jian³ a³tyein² quian¹ la⁴jang³⁴ gobierno a³tionh² cuah³²húa³⁴ la³. Ra⁵hnie³⁴i³ jnia¹ jian³ a⁴rau⁴³i³ jnia¹ con⁴juah⁴ jm³yein⁴ quieh¹ i⁴a⁴jlenh³ chie³² quian⁴ˉ¹. Jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴lang⁴³ˉ¹ re¹ jian³ m³chie³ i²con²³ Jon⁴dai¹, Jmai³ hei⁴i³. ¡I² la⁴jon³ ua²júan³²ˉ¹ i⁴júanh⁴³ hei⁴i³ jian³ ua²hleh²ˉ¹ i⁴quian³i³ heih⁴³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³! La⁴ne³pa².
¡Jeh³², quie¹ jionh⁴i³ jeu³ je¹ o¹jnai⁴³! La⁴jang³⁴ chie³ je⁴³, jian³ je⁴³ a³a⁴tia³⁴ a²ñi²³ i²con²³i³; jian³ hoh⁵ la⁴jang³⁴ a³tionh² cuah³²húa³⁴ la³ i²con²³i³, a³lang⁴³ sa¹jeun³ ma⁵quein²³. Chie⁴³, la⁴ne³pa².
“Jnia⁴ lang⁴³ˉ⁴ liah⁴i² leg⁴³ letra A jian²³ Z, quie¹ sian³⁴ˉ⁴ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ jian³ ta⁵i²tieh⁴”, juah⁴ Se³ño²³ A³li⁴júan³⁴ la⁴jeg³⁴, a³ma³sian³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵, jian³ a³sian³ tieh²la³, jian³ a³sian³ ta⁵i²chie³⁴ ne³.
A⁴jen³ Juan²³ Cristo a³eu⁴³ júanh⁴³
Jnia⁴, Juan²³, lang⁴³ˉ⁴ a³reunh³ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ quian³²ˉ⁴ ma²eu⁴³ liah⁴i² canh³ hnei³ nei² quieh¹ Jesucristo, jian³ tain⁴³ˉ⁴ i²ua²tyein²i³ liah⁴i² tainh⁴³ˉ³ liah⁴, jian³ cúah⁵ˉ⁵ tsei³⁴ liah⁴i² cúah⁵ˉ³ hoh⁴³. Hein³²ˉ⁴ o⁵tyieh⁴³ jm³ñih¹ i²teh²i³ Patmos, i⁴lang⁴³ˉ⁴ a³chion³² nei² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, nei² jau²³ i⁴ma⁴jnia³ Jesucristo. 10 Con³ jm² quieh¹ Se³ño²³ sainh⁴³ˉ⁴ naih⁵ heih⁴³ quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴hleh² jan³ tia⁴ coh⁵cah³ˉ⁴ liah⁴i² hain³² con³ a²lau⁴³ trompeta, 11 i⁴juah⁴i³:
―Jnia⁴ lang⁴³ˉ⁴ liah⁴i² leg⁴³ letra A jian²³ letra Z, quie¹ sian³⁴ˉ⁴ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ jian³ teg⁴ i²a⁴toh⁴. Sag² hnei³ con³ ma²jyi³ libro la⁴jeg³⁴ i⁴jeh²ˉ³, jian³ hniah³ sainh²ˉ³ i²con²³ li⁵quie³⁴ cuah³ a³tionh² i²tei⁴³ Asia, i²con²³ cuah³ a³tionh² je¹jeu³ Efeso, jian³ a³tionh² Esmirna, jian³ a³tionh² Pérgamo, jian³ a³tionh² Tiatira, jian³ a³tionh² Sardis, jian³ a³tionh² Filadelfia, jian³ a³tionh² Laodicea liah⁴.
12 I² jon³ a⁴jainh³²ˉ⁴ nei³⁴ canh⁴a² hno⁵ˉ⁵ jen³²ˉ⁴ hain³ chianh² si²hleh² i²con²³ˉ⁵; i² con³ma²ua⁵lang⁴ˉ⁴, jon³ a⁴je³⁴ˉ⁴ quie³⁴ a²ñi²³ i⁴si³tyi⁵ cag²³ i⁴leg⁴³ o¹cau³²nie¹. 13 Jian³ je¹ li⁵quie³⁴ a²ñi²³ jon³ a⁴jen³²ˉ⁴ jan³ a³jnia⁴ liah⁴i² jnia⁴ chie³ a³sian³ cuah³²húa³⁴ la³, a³hein² a²hmh³ cúa³ i⁴tei⁴³ teg⁴ húa³⁴, jian³ si²hñei⁴³i³ con³ a²lo³ i⁴leg⁴³ o¹cau³²nie¹ ni²tsei⁴³i³. 14 Jian³ o¹jñi³ tyi²i³ i⁴tie³ liah⁴i² tie³ o¹jñi³² a⁵a³siah³ jian³ liah⁴i² tie³ o¹húan³, jian³ m⁴nei²i³ jnia⁴ liah⁴i² jnia⁴ o¹jyi³ loh⁴³. 15 Jian³ si¹tag³²i³ jnia⁴ liah⁴i² jnia⁴ a²ñi²³ yein⁴ i⁴jyi³ i⁴ma³cu²³ je¹ o¹jyi³ loh⁴³; jian³ jau²³ i⁴hleh²i³ hain³² tia⁴ liah⁴i² hain³² hlion⁴ jm³. 16 Jian³ tionh² quion³⁴ jah⁴nai⁴³ joh⁴³ cúa³i³ jo³² ta⁵chie³⁴, jian³ ya¹tyi¹ ho³²i³ con³ a²ñi²tag⁴ húan³⁴ li⁵teun⁴ jo³². Jian³ jyeih² ma³nei²i³ liah⁴i² jyeih² hyie³ teg⁴i² re³ pain⁴.
17 I² con³ma²a⁴jen³²i³ jnia⁴, con³ a⁴la³ a⁴quionh³ˉ⁴ húa³⁴ la⁴jan³ a³jaun² ta⁵nei²i³. I² jon³ a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³ jo³² ta⁵chie³⁴ i²con²³ˉ⁵, juah⁴i³:
―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³; quie¹ lang⁴³ˉ⁴ a³sian³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ jian³ a³sian³ teg⁴ i²a⁴toh⁴. 18 Quie¹ sian³⁴ˉ⁴ ua²liah⁴a² ma²jaun³²ˉ⁴, jian³ tieh²la³ sian³⁴ˉ⁴ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ o³tan². La⁴ne³pa². Jian³ quian³²ˉ⁴ llave quieh¹ húan³⁴ jian³ I²tionh² A³jaun². 19 Sag² hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴ma³a⁴jeh¹ˉ³, la⁴jeg³⁴ i⁴si³lei⁴ tieh²la³ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴si⁵lei⁴ ta⁵cang³ ne³. 20 Quie¹ la⁴la³ ra³juah⁴ jau²³ i⁴ni²hma² nei² quieh¹ li⁵quion³⁴ jah⁴nai⁴³ i⁴a⁴jenh³²ˉ³ joh⁴³ cúa³⁴ jnia⁴ jo³² ta⁵chie³⁴, jian³ li⁵quie³⁴ a²ñi²³ si³tyi⁵ cag²³ i⁴leg⁴³ o¹cau³²nie¹ jon³: li⁵quion³⁴ jah⁴nai⁴³ hain⁴ lang⁴³ ángel quian¹ li⁵quie³⁴ cuah³, jian³ li⁵quie³⁴ a²ñi²³ i⁴si³tyi⁵ cag²³ leg⁴³ li⁵quie³⁴ cuah³ jon³.