27
Jian³i³ Jesús ta⁵nei² Pilato
(Mr. 15.1; Lc. 23.1‑2; Jn. 18.28‑32)
I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ a³jeu³, ra⁵hyon³ tsei⁴³i³ i⁴cúanh⁴³i³ jŋangh³i³ Jesús. Jon³ jian³i³ Jesús ya¹hñi⁴³, ni²cúanh³²i³ joh⁴³ cúa³ Poncio Pilato, si²mah⁴ tyein² hain⁴.
Jaun² Judas
I² Judas a³a⁴cúanh⁴³ Jesús hain⁴, con³ma²a⁴je³⁴i³ i⁴a⁴gmh⁴ heih⁴³ i⁴jaun⁴, jon³ a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ seg²³, a⁴jainh³i³ qui⁴quia⁴ o¹cau³² tie³ jon³ i²con²³ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³, juah⁴i³:
―A⁴tanh⁴ˉ⁴ chie³² quie¹ a⁴cúanh³²ˉ⁴ jan³ a³sa⁴ren³ chie³² i⁴jaun⁴.
I² a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh² ne⁵:
―¿Henh⁴ jm² si²quian¹ jnie³² nei² ne³? ¡Quie¹ tainh⁴³ húanh⁴³pa² hnei³!
Jon³ a⁴ton³⁴ Judas la⁴jeg³⁴ o¹cau³² tie³ jon³ cuah³júah²; ua⁵hag⁴³i³, ŋah³i³, ua⁵jŋangh³i³ hña³, a⁴hñei⁴i³ lau² yeih³² hma³.
I² m³chie³ tyein² hain⁴ tionh², jon³ a⁴jaih³i³ la⁴jeg³⁴ o¹cau³² tie³ jon³, a⁴juah⁴i³:
―Sa⁴ra³cúa²³ juah⁴ i⁴tien³²ˉ¹ o¹cau³² la³ joh⁴³ a²cúa⁴³ quieh¹ cuah³, quie¹ leg⁴³ hmah¹ quieh¹ jm³yein⁴ quieh¹ jan³ chie³.
I² con³ma²a⁴júan⁴i³ re³ tionh², jon³ a⁴la³⁴i³ con³ húa³⁴ o¹cau³² jon³ i⁴sain³ Húa³⁴ quieh¹ Teg³teuh³, canh⁴a² li⁴sia³ con³ i²hon³⁴i³ a³sian³ ta⁵seg³⁴. I⁴jon³ la⁴teg⁴ tieh²la³ teh²i³ húa³⁴ jon³, Húa³⁴ quieh¹ Jm³yein⁴. La⁴ne³ ra⁵tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Jeremías, a³sain² hain⁴, con³ma²a⁴juah⁴i³: “A⁴hyei⁴i³ qui⁴quia⁴ o¹cau³² tie³ (hmah¹ i⁴a⁴juah⁴ sa¹jeun³ Israel i⁴quein⁴³ a³hain⁴), 10 jian³ a⁴la³⁴i³ húa³⁴ quieh¹ teg³teuh³ o¹cau³² jon³, la⁴jon³ liah⁴i² a⁴júan⁴ Se³ño²³ heih⁴³ i²con²³ˉ⁵.”
A⁴ŋang⁴ Pilato i²con²³ Jesús
(Mr. 15.2‑5; Lc. 23.3‑5; Jn. 18.33‑38)
11 Jon³ si²sainh⁴³ Jesús ta⁵nei² si²mah⁴ tyein² hain⁴ a³a⁴ŋang⁴ i²con²³i³, juah⁴i³:
―¿O⁴ hnei³ langh⁴³ Re¹ quian¹ judío tionh²?
Jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Liah⁴ juah⁴ ne³pa² hnei³.
12 Jian³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² jian²³ a³don⁵ ma⁴³teg²³, a⁴hnang⁴³i³ Jesús. I² Jesús ne⁵, i¹con³ jau²³ sa⁴ŋangh²i³. 13 Jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³i³:
―¿O⁴ sa¹ nauh³ˉ³ i⁴hlion⁴ chie³² ti²cúa²³i³ hnei³?
14 I² Jesús ne⁵, i¹con³ jau²³ sa⁴a⁴ŋangh³i³; i⁴jon³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ si²mah⁴ tyein² hain⁴.
A⁴gmh⁴ heih⁴³ i⁴jaun⁴ Jesús
(Mr. 15.6‑20; Lc. 23.13‑25; Jn. 18.38―19.16)
15 I² jon³ ne⁵, quie¹ la⁴jeg³⁴ jm² jon³, jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto, tang²³ si²mah⁴ tyein² hain⁴ lion³ jan³ a³chion³², a³hain⁴ a³hen⁴³ a³jeu³. 16 Jm² jon³ ma²hein² jan³ a³chion³² ni⁴ñi²³ a³sain³ Barrabás, a³ñi³ a³jeu³ la⁴jang³⁴ nei² quieh¹ liah⁴ lang⁴³i³. 17 I² con³ma²ti²tionh²i³ la⁴jang³⁴ tionh², jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³i³:
―¿Hain³ a³chion³² hnoh³ˉ³ lion³²ˉ⁴: Barrabás jian³ o⁴ Jesús, a³teh²i³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴?
18 Quie¹ ñi³i³ i⁴a⁴cúanh⁴³i³ joh⁴³ cúa³i³ i⁴eu⁴³ tsei⁴³i³ tionh².
19 I² con³ma²ua²cua⁴³ Pilato i²can²³ jau²chie⁴³, jon³ a⁴sain⁴ a³m⁴ quian¹i³ jau²³, juah⁴i³: “Sa⁴hniah³ teih³²ˉ³ si¹cúah³ o³tan² a³tsein²³ hain⁴. Quie¹ je¹nai³ ma³hm⁴ hlion⁴ ma²eu⁴³ a⁴can³⁴ˉ⁴ nei² quieh¹i³, qui⁴tian³⁴ˉ⁴.”
20 I² la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³, a⁴cagh¹i³ jm² i²con²³ a³jeu³ canh⁴a² m³⁴ a³jeu³ i⁴lion⁴ Barrabás, jian³ i⁴jaun⁴ Jesús. 21 Jon³ a⁴juah⁴ si²mah⁴ tyein² i²con²³i³ tionh² liah⁴ i⁴seg³⁴:
―¿Hain³ chianh² la⁴conh⁴ li⁵uan⁴ hain⁴ hnoh³ˉ³ lion³²ˉ⁴?
I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²:
―Barrabás pa².
22 Jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³i³:
―¿Henh⁴ júan³²ˉ⁴ i²con²³ Jesús, a³teh²i³ A³ya⁴lion³² Chie³ hain⁴ ne⁵?
I² jon³ a⁴juah⁴ la⁴jang³⁴ a³jeu³ tionh²:
―¡Hniah³ tionh³²ˉ³ crau¹!
23 Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ si²mah⁴ tyein² i²con²³i³:
―¿Henh⁴ i⁴hlagh³² a⁴júan⁴i³ ne⁵?
I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, tsei³⁴sa² tia⁴ a⁴hleh⁴i³, a⁴juah⁴i³:
―¡Hniah³ tionh³²ˉ³ crau¹pa²!
24 I² con³ma²a⁴je³⁴ Pilato i⁴sa⁴cang³ jau²³ quieh¹i³, jian³ i⁴tsei³⁴sa² ra³hang³² a³jeu³, jon³ a⁴tang⁴i³ o¹jm³cuh⁵, a⁴raunh⁵i³ si¹cúa³ ta⁵nei² a³jeu³, juah⁴i³:
―A⁵sia³ chie³² ren³⁴ˉ⁴ i⁴tain³⁴ jm³yein⁴ quieh¹ a³ñih³ a³tsein²³ la³; tainh⁴³ hnei³pa² tionh²ˉ³.
25 Jon³ a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ a³jeu³, a⁴juah⁴i³:
―Ua²yi⁴hei⁴ lau² jnie³² liah⁴ma³jie³ jnie³² jon⁴³segh³² jnie³² jm³yein⁴ quieh¹ a³ne³.
26 I² jon³ a⁴lion³i³ Barrabás; i² con³ma²a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴a⁴pan³⁴i³ Jesús jeu³ a²lo³, jon³ a⁴cúanh⁴³i³ i⁴si⁵tion⁴i³ crau¹.
27 I² jon³ jie³ a²hlie⁴ quian¹ si²mah⁴ tyein², jian³i³ Jesús la⁴teg⁴ jauh³²tyie³; i²jon³ a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ a²hlie⁴ la⁴co⁴la⁴lagh⁵. 28 I² con³ma²a⁴tyi³i³ a²cúan³ Jesús, jon³ a⁴tanh³i³ con³ a²hmh³ sein³² cúa³. 29 Jian³ a⁴tonh³i³ con³ a²sag³ i⁴leg⁴³ a²ton⁴³ ma³tyi²i³, jian³ con³ a²ma³cu⁴³ joh⁴³ cúa³i³ jo³² ta⁵chie³⁴. I² jon³ ji⁴ŋang⁴i³, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, juah⁴i³:
―¡Ta⁵yeih³² Re¹ quian¹ judío tionh²!
30 I² jon³ a⁴hñi³i³ jm³teuh¹. I² con³ma²a⁴qui³⁴i³ a²ma³cu⁴³ jon³, jon³ a⁴pa³⁴i³ ma³tyi²i³. 31 I² con³ma²a⁴toh⁴ a⁴ji⁴ŋang⁴i³, jon³ a⁴tyi³i³ a²hmh³ cúa³ jon³ quieh¹, jian³ a⁴tonh³i³ a²cúan³ hña³ liah⁴ i⁴seg³⁴. Jon³ jian³i³ ua⁵tion⁴i³ crau¹.
Ta⁴ton³² Jesús crau¹ jian³ a⁴jaun³⁴i³
(Mr. 15.21‑41; Lc. 23.26‑49; Jn. 19.17‑30)
32 I² jon³ ne⁵, con³ma²tionh²i³ jeu³ jon³, a⁴jainh³i³ jan³ a³ñih³ a³sian³ je¹jeu³ Cirene, a³sain³ Si²úan¹, a⁴júan⁴i³ ta⁵li⁴hnai³ i⁴jian³⁴ a³hain⁴ crau¹.
33 I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ tionh² con³ i²sain³ Gólgota, hnie³⁴ ra³juah⁴ Hien²³ quieh¹ Ma³tyi² Húan³⁴, 34 i²jon³ a⁴cúa⁴i³ o¹bein² jeinh³ i²con²³ Jesús i⁴hangh³i³ i⁴ni²conh² con³ o¹jm³ i⁴eu⁴³ tseih³; i² con³ma²a⁴con³⁴ Jesús jau²chie⁴³ i⁴jon³, jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵hnie³⁴i³ hangh³i³.
35 I² con³ma²a⁴tion⁴i³ crau¹ tionh², jon³ a⁴tyonh⁴i³ a²cúan³ Jesús jen²i³ con⁴juah⁴ i⁴a⁴tyi³i³ jau²chie⁴³ hain³ teg³⁴ quieh¹, canh⁴a² li⁴tei⁴³ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ jan³ a³sain² i⁴ra³juah⁴: “A⁴tyonh⁴i³ a²cúan³⁴ˉ⁴ jen²i³ tionh², nei² quieh¹ a²hmh³ quien⁴ˉ⁴ a⁴tyi³i³ jau²chie⁴³.” 36 I²jon³ a⁴cua⁴i³ tionh², a⁴hion⁴³i³. 37 Jian³ a⁴tien⁴i³ con³ jo³²hma³ ma³tyi² crau¹ i⁴ra³hleh² hain³ chie³² a⁴cúah³i³, ra³juah⁴: A³LA³PA² JESÚS, RE¹ QUIAN¹ JUDÍO TIONH².
38 Jon³ a⁴tion⁴i³ on³⁴ a³júan³ hang³ hlonh² Jesús, jan³ jo³² ta⁵chie³⁴ jian³ jan³ jo³² ta⁵quegh³. 39 Jian³ la⁴jang³⁴ a³ua³jeun³² jeu³ jon³, sagh⁴³i³ Jesús jau²hlagh³² i⁴jaih²i³ ma³tyi², 40 juah⁴i³:
―Hnei³ a³ma²jeunh³²ˉ³ cuah³júah² jian³ i⁴ma²júanh³²ˉ³ liah⁴ i⁴seg³⁴ tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm², lion³² hnei³ húanh⁴³. Juah⁴ne³ langh⁴³ˉ³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, jyon²³ hnei³ si²tonh³ˉ³ crau¹ ne³.
41 Conh⁴liah⁴ la⁴jon³ a⁴ji⁴ŋang⁴ m³chie³ tyein² jian²³ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ fariseo jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ tionh², juah⁴i³:
42 ―A³sang²³pa² a⁴lion³i³, i² hña³i³ ne⁵, sa⁴cagh¹i³ jm² lion⁴³i³. Juah⁴ne³ lang⁴³i³ Re¹ quian¹ a³jeu³ Israel, ua²jyon³ chie³ con³ hña³i³ si²ton³i³ crau¹; jian³ ma²jon³ li⁴hain⁴ˉ¹ i²con²³i³. 43 Ra⁵hain³² tsei⁴³i³ i²con²³ Jon⁴dai¹; ua²lie³ta³ quian¹i³ tieh²la³ juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ hnie³⁴i³; quie¹ a⁴juah⁴i³: “Lang⁴³ˉ⁴ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹.”
44 Conh⁴liah⁴ co⁴jon³ hleh² hang³ a³ti²ton³ jian²³i³ jau²hlagh³² i²con²³i³.
45 Con³ma²a⁴teg⁴ yi⁵hyie³, jon³ a⁴naih³ la⁴tan² nei² cuah³²húa³⁴ la⁴teg⁴ ni¹hneng³ ta⁵hlo⁴. 46 Jian³ la⁴conh⁴ ni¹hneng³ ta⁵hlo⁴ jon³, a⁴hleh⁴ Jesús con³ i⁴tia⁴, juah⁴i³:
―Elí, Elí, ¿lama sabactani? ―hnie³⁴ ra³juah⁴: Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴, Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴, ¿henh⁴le³⁴ a⁴tienh³ˉ³ jnia⁴?
47 A⁴nau⁴ co⁴meih³ a³ti²tionh² i²jon³ jau²³ quieh¹i³, jon³ a⁴juah⁴i³:
―Teh² a³ne³ I³lie²³.
48 Con³ a⁴la³ ra⁴hang³² jan³ jen² a³hain⁴ tionh² jeu³ra³tyi⁴ ni²quian⁴i³ con³ i⁴nah³ i⁴a⁴yeinh³ o¹bein² jeinh³, jon³ si⁴tyi⁵i³ naih¹ a²ma³cu⁴³, a⁴cúah³i³ Jesús i⁴hangh³. 49 I² a³sang²³ hain⁴ tionh² ne⁵, jon³ a⁴juah⁴i³:
―A⁵conh⁴³; niah²ˉ¹ o⁴ jia²³ I³lie²³ ya⁴lie³² quieh¹i³.
50 I² Jesús ne⁵, con³ma²a⁴hleh⁴i³ tia⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴, jon³ a⁴jaun³⁴i³. 51 Tyi¹ a⁴la³ a⁴cag³ a²hmh³ sai²³ quieh¹ cuah³júah² to⁵chieh³² teg⁴ yeih³² la⁴teg⁴ húa³⁴. Jian³ a⁴qui³⁴ húa³⁴, jian³ a⁴ŋoh⁴³ la⁴jeg³⁴ a²caun², 52 jon³ a⁴na⁴ to³ ti²hon³ a³jaun²; jian³ a⁴hyon²³ jeun⁴³ a³tsein²³ a³ma²ti²jaun². 53 I² ta⁵ma³a⁴hyon²³ Jesús, jon³ a⁴húan³ a³hain⁴ to³ i²ma²ti²hon³ jon³, a⁵han²i³ ta⁵si³da²³ hen² Jerusalén, i²jon³ ma⁴jnia³²i³ i²con²³ jeun⁴³ chie³.
54 I² ne³ ne⁵, sainh⁴³ jan³ jeu³² a²hlie⁴ liah⁴ma³jian²³ a²hlie⁴ quian¹i³ a³ti²hion⁴³ Jesús; i² con³ma²a⁴je³⁴i³ a⁴qui³⁴ húa³⁴ jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴, jon³ yi⁴hang³² tsei⁴³i³ hlion⁴ mai²³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―I⁴chie⁴³pa² li⁴ ma²lang⁴³ a³ne³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹.
55 Jian³ tionh² jeun⁴³ a³m⁴ i²gm⁴ a³ti²je²³, a³ma²ya¹han² coh⁵cah³² Jesús liah⁴ma²ja³⁴i³ húa³⁴ Galilea, jian³ ma²cúa²³i³ cúa³tag³² i²con²³i³. 56 I² jen² a³m⁴ hain⁴, sainh⁴³ Ma³rei² Ma³da³len², jian³ Ma³rei² sie²³ Jacobo jian²³ Se¹, jian³ sie²³ si³jon⁴³ Zebedeo.
A⁴hon³⁴i³ Jesús
(Mr. 15.42‑47; Lc. 23.50‑56; Jn. 19.38‑42)
57 I² con³ma²a⁴nai³, jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³jlanh² a³sain³ Se¹, a³sian³ jeu³ Arimatea, jian³ a⁴lang³⁴i³ chie³ quian¹ Jesús liah⁴. 58 Jon³ ñei² a³hain⁴ i²con²³ Pilato, ni²m¹i³ he³² Jesús. I² jon³ a⁴júan⁴ Pilato heih⁴³ i⁴cúanh⁴³i³. 59 I² con³ma²a⁴hyeih³ Se¹ he³² jaun² quieh¹ Jesús, jon³ a⁴lion³i³ con³ a²hmh³ tie³ i⁴re³ ni²queg³. 60 Jon³ a⁴quion³i³ con³ to³hlo³ quieh¹ hña³ i²can¹ a⁴cag³⁴i³. I² con³ma²a⁴pa⁴legh³i³ con³ a²caun² ni²legh³ júah² i⁴a⁴jleg³⁴i³ ho³²to³, ma²jon³ ŋah³i³. 61 Jian³ i²jon³ tionh² Ma³rei² Ma³da³len² jian³ i²jan³ Ma³rei² hain⁴, a³ti²tionh² ho³²to³ jon³ tionh².
Ti²hie⁴³ a²hlie⁴ i²ra³hon³i³
62 I² con³ma²a⁴jnia³⁴, hnie³⁴ ra³juah⁴, con³ma²ua⁴jeu³² i⁴a⁴júan⁴i³ co³jian¹ quieh¹ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, jon³ ŋo³⁴ m³chie³ tyein² jian³ fariseo tionh² i²con²³ Pilato, 63 juah⁴i³:
―Hnei³ a³don⁵, tyon²³ tsei⁴³ jnie³² i⁴a⁴juah⁴ a³ñih³ a³ma³co³ hain⁴ ma²sian³i³: “Tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm², jon³ hyon⁴³ˉ⁴”, a⁴juah⁴i³. 64 I⁴jon³ júan² hnei³ heih⁴³ i⁴re³ hie³⁴i³ ho³²to³ quieh¹ a³jaun² jon³ liah⁴i² a⁴teg⁴ hneng³ jm², canh⁴a² sa⁴si⁵han² chie³ quian¹i³ je¹nai³ i⁴si⁵te¹i³, jian³ li⁴sagh⁴³i³ a³jeu³ i⁴a⁴hyon²³i³ jen² a³jaun². I² la⁴ne³ hlion⁴ pi¹ li⁴ma⁵can³i³ chie³ la⁴conh⁴a² ma²ra⁴lie⁵.
65 I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³i³ tionh²:
―Jeh³², a²hlie⁴ tionh² ne³. Cua³, ua²yi⁴hie⁴i³ re³ liah⁴i² ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³.
66 Jon³ ua⁵han²i³ tionh² i⁴ua⁵jleg⁴³i³ re³ ho³²to³, jian³ a⁴jieh³i³ con³ sello a²caun² jon³ jian³ a⁴sainh³i³ a²hlie⁴ hain⁴ tionh² a³hie³⁴ i²jon³ liah⁴.