28
A⁴hyon²³ Jesús
(Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)
I² con³ma²ua⁴jeu³² jm² sa⁴júan³i³ ta¹ jon³, jian³ ma³a⁴jnia³⁴ jm² ra⁴lie⁵ sa³ma², jon³ a⁴tyie³⁴ Ma³rei² Ma³da³len² jian²³ i²jan³ Ma³rei² hain⁴, ua⁵je⁴i³ i²ra³hon³ Jesús jon³. Con³ a⁴la³ a⁴qui³⁴ húa³⁴ tia⁴ hion²³. Quie¹ a⁴jyon²³ jan³ ángel quian¹ Se³ño²³ ñi⁴jeu⁵, a⁴tyie³⁴i³ jian³ a⁴qui³⁴i³ a²caun² si²jneng³ jon³, jian³ a⁴cua⁴i³ nei² liah⁴. Jian³ ta² joh¹ jnia⁴i³ liah⁴i² joh¹ o¹jyi³ quieh¹ a⁵ñih³, jian³ ta² tie³ a²cúan³i³ liah⁴i² tie³ o¹húan³. I² con³ma²a⁴je³ a²hlie⁴ a³ti²hie³ hain⁴ tionh², ta² yi⁴hang³²i³ i⁴jlen²³i³, a⁴quionh³i³ húa³⁴ la⁴jan³ a³jaun². I² jon³ a⁴juah⁴ ángel hain⁴ i²con²³ a³m⁴ hain⁴:
―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³ tionh²ˉ³. Quie¹ yan³²ˉ⁴ i⁴hnah⁵ˉ³ Jesús, a³ta⁴ton³² crau¹ hain⁴. A⁵sion⁴³ i³sian³ i²la³, quie¹ ma³a⁴hyon²³i³ la⁴jon³ liah⁴i² a⁴juah⁴i³. Nia³ ni³je¹ i²a⁴quion³i³ Se³ño²³. Jian³ ua⁴han² hnei³ ta¹tia⁴ ua⁴saih³² hnei³ chie³ quian¹i³ i⁴ma³a⁴hyon²³i³ jen² a³jaun², jian³ ñeih³² pi¹ tyanh¹i³ húa³⁴ Galilea naih⁵i² cuanh²ˉ³ tionh²ˉ³; i²jon³ jenh³²i³ hnei³ tionh²ˉ³. I⁴ne³pa² a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³.
I² a³m⁴ hain⁴, jon³ ua⁵han²i³ i²tionh²i³ ho³²to³ jon³ i⁴coh⁴³i³ jian³ si³hyonh³i³ hlion⁴ mai²³ liah⁴. Ua⁵han²i³ jeu³ra³tyi⁴ ua⁵júan⁴i³ jau²³ i²con²³ chie³ quian¹ Jesús. I² ta¹la⁴ tionh²i³ jeu³ ua⁵júan⁴i³ jau²³ i²con²³ chie³ quian¹i³ jon³, con³ a⁴la³ ma⁴jnia³² Jesús i²con²³i³ ho³²jeu³, a⁴cúa⁴i³ dai¹ i²con²³ a³m⁴ hain⁴ tionh². Jon³ ŋo³⁴ a³m⁴ hain⁴ tionh² hlonh²i³, a⁴sanh³i³ si¹tag³², a⁴ma⁴co⁴³i³. 10 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³:
―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³. Cua³ ua⁴júan² jau²³ i²con²³ si³reunh³ˉ⁴ canh⁴a² chianh³i³ Galilea, i²jon³ je⁴³i³ jnia⁴ liah⁴.
A⁴júan⁴ a²hlie⁴ a³hie³ hain⁴ jau²³ liah⁴ a⁴leg³⁴
11 I² ta¹la⁴ ua⁵han² a³m⁴ hain⁴ tionh², jon³ ŋo³⁴ co⁴meih³ a²hlie⁴ a³hie³ hain⁴ ta⁵si³da²³, ua⁵júan⁴i³ jau²³ i²con²³ m³chie³ tyein² la⁴jeg³⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴leg³⁴. 12 I² jon³ a⁴ŋangh³i³ tionh² jian²³ a³don⁵ ma⁴³teg²³. I² con³ma²a⁴júan⁴i³ re³ tionh², jon³ a⁴cúa⁴i³ hlion⁴ o¹cau³² i²con²³ a²hlie⁴ hain⁴, 13 juah⁴i³:
―Hniah³ jeuh³² hnei³ chie³ tionh²ˉ³ la⁴la³: “Ni²han² chie³ quian¹i³ je¹nai³ ni²júan⁴i³ hang³ he³² Jesús ta¹la⁴ ma²ti²cm² jnie³².” 14 Quie¹ juah⁴ne³ ra⁵ñi³ si²mah⁴ tyein² jau²³ ne³, jon³ júan³² jnie³² re³ jie³ jnie³² hei⁴i³, canh⁴a² i¹con³ a⁵sia³ i⁴lei⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³.
15 I² jon³ a⁴hyei⁴i³ o¹cau³² tionh², a⁴ma⁴tei⁵i³ liah⁴ jau²³ a⁴ro⁴³ a³hain⁴ quieh¹i³ tionh². I² jon³ ta⁴tsei¹ jau²ta³jau²³ jon³ la⁴tan² jen² judío tionh² la⁴teg⁴ tieh²la³.
A⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i²con²³ chie³ quian¹ i⁴si⁵hleh³ jau²³ quieh¹i³ la⁴tan² m⁵cu³
(Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49; Jn. 20.19‑23)
16 I² la⁴ne³ jon³ ua⁵han² quia⁵con³ chie³ quian¹i³ hain⁴ tionh² húa³⁴ Galilea, la⁴teg⁴ mah⁴ i²a⁴juah⁴ Jesús chie³⁴i³. 17 I² con³ma²a⁴jen³i³ Jesús, jon³ a⁴ma⁴con⁴³i³; i² ca³chion²³ ne⁵, sa⁴lain⁴i³ o⁴ i⁴chie⁴³ Jesús. 18 I² jon³ ŋo³⁴ Jesús ta⁵hlonh²i³ tionh² a³a⁴hleh⁴ quieh¹i³, a⁴juah⁴i³:
―La⁴jeg³⁴ heih⁴³ ma³a⁴hyie³⁴ˉ⁴ i⁴júan³²ˉ⁴ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴ la³. 19 I² nei² ne³ ne⁵, cua³ ua⁴han² ua⁴júan² i⁴lain⁴ chie³ quian³⁴ˉ⁴, a³sian³ la⁴jeg³⁴ nación; jian³ sionh³²i³ hnei³ jm³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jon⁴dai¹ Jmai³, jian³ Jon⁴dai¹ Jon⁴³ jian³ M⁴tyi⁴ quieh¹i³ liah⁴. 20 Jian³ heh³²i³ hnei³ i⁴ma⁴tei⁵i³ la⁴jeg³⁴ heih⁴³ i⁴a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³. Jian³ quian³ hnei³ hei²³ i⁴la³ i⁴jian²³ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ la⁴jeg³⁴ jm², la⁴conh⁴ jm² i⁴nie⁴³ m⁵cu³. La⁴ne³pa².