JAU²³ TSEI²³ I⁴A⁴SAG⁴ MARCOS
1
A⁴hleh⁴ Juan³ Tei³² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
La⁴la³ ra⁴lie⁵ jau²³ tsei²³ quieh¹ Jesucristo, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹.
Liah⁴i² a⁴sag⁴ Isaías a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ hain⁴, ra³juah⁴:
Jeh³², sain¹ˉ⁴ a³sain² quian³⁴ ta⁵mah²ˉ³,
a³júanh³ jeu³ quianh³ˉ³.
Si²hleh² jan³ tia⁴ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³, juah⁴i³:
“Júanh¹ hnei³ jeu³ quieh¹ Se³ño²³ tionh²ˉ³;
o³chie⁴³ ñeih¹ hnei³ jeu³ quieh¹i³.”
I² la⁴ne³ jon³ ja³⁴ Juan²³, sion⁴³i³ chie³ jm³ ta⁵i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jon³, jian³ hleh²i³ i⁴hniah³ sag⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ chie³, jian³ i⁴hniah³ son⁵i³ chie³ jm³ canh⁴a² hain³⁴ Jon⁴dai¹ chie³² quieh¹i³. Jon³ a⁴húan³ la⁴jang³⁴ a³tionh² húa³⁴ Judea jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² Jerusalén, a⁵han²i³ i²con²³i³; i² jon³ a⁴sie⁴³ Juan²³ jm³ quieh¹i³ tionh² jm³ Jordán, jian³ a⁴tion⁴i³ chie³² quieh¹ tionh².
I² jon³ ne⁵, hein² Juan²³ a²hmh³ i⁴leg⁴³ a²lo³² camello, jian³ ya¹hñih²i³ con³ a²lo³; jian³ ma³⁴ quieh¹i³ leg⁴³ a¹nangh³ jian³ hangh²i³ o¹jm³ro⁴ quieh¹ jah⁴toh⁴³. Hleh²i³, juah⁴i³:
―Jia²³ jan³ coh⁵ ne³ a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³ lia⁴ jnia⁴, a³hain⁴ a³sa⁴haih¹ juah⁴ i⁴li⁴júan³²ˉ⁴ i²jeunh³ cah³ˉ⁴ i⁴li⁴saih²ˉ⁵ a²lo³ tsei²³ tag³² hei⁴i³ i⁴tyi¹ˉ⁴. Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jnia⁴ ne⁵, sion⁵ˉ⁵ hnei³ jm³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ o¹jm³; i² hei⁴ pi²³i³ júan³⁴ i⁴hyeih² hnei³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³.
A⁴son⁴ Jesús jm³
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Jm² jon³ ja³⁴ Jesús con³ma²ua⁵hag⁴³i³ jeu³ Nazaret i²tei⁴³ húa³⁴ Galilea, i² jon³ a⁴sie⁴³ Juan²³ jm³ quieh¹i³ jm³ Jordán jon³. 10 I² con³ma²a⁴hyon²³ Jesús nei² jm³, liah⁴ma²jon³ a⁴je³⁴i³ i⁴a⁴na⁴ ñi⁴jeu⁵, jian³ a⁴je³⁴i³ i⁴jyie²³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³i³ la⁴jan³ a⁵ta³cuah³. 11 Jon³ a⁴hain³² i⁴hleh² jan³ ñi⁴jeu⁵, juah⁴i³:
―Hnei³pa² A³jon³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵, a³eu⁴³ teg³ tsei³⁴ˉ⁴.
Joh³ jau²chie⁴³ i²con²³ Jesús
(Mt. 4.1‑11; Lc. 4.1‑13)
12 Jon³ a⁴te¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁴te¹i³ Jesús con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³. 13 I²jon³ a⁴cua⁴i³ to⁴lo⁵ jm² i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jon³, jian³ a⁴con²³ a⁵lainh³² jau²chie⁴³ i²con²³i³, jian³ tionh² jah⁴ nau³ liah⁴. I² jon³ a⁵han² ángel a³a⁴cúa⁴ cúa³tag³² i²con²³i³.
Ma⁴lie⁵ Jesús ta¹ quieh¹
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 I² con³ma²a⁴tanh³i³ Juan²³ hain⁴ ni⁴ñi²³, jon³ ŋah³ Jesús ta⁵ Galilea; i² jon³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ tsei²³ liah⁴ han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, 15 a⁴juah⁴i³:
―Ma³a⁴tyie³⁴ jm², quie¹ ma³ja²³ hloh³² i⁴han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. I² la⁴jon³ sag¹ hnei³ co³hei²tsei³ quianh³ tionh²ˉ³, jian³ ua²li⁴hainh⁴ hnei³ jau²³ tsei²³ la³.
A⁴teh³ Jesús quin⁴ a³jo³
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 I² con³ma²si²ŋeng²³ Jesús quien¹i²jm¹ jm³ñei³ Galilea, jon³ a⁴jen³i³ Si²úan¹ jian³ Dre¹ reunh¹i³, a³ma²ti²saih⁵ a²nai²³; quie¹ lang⁴³i³ a³jo³ tionh². 17 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Nia³ hnei³ coh⁵cah³ˉ⁴, canh⁴a² júan³²ˉ⁴ i⁴lainh⁴ˉ³ a³jo³ a³sanh² chie³ tionh².
18 Liah⁴ma²jon³ a⁴ton³⁴i³ a²nai²³ quieh¹, ua⁵han²i³ coh⁵cah³² Jesús.
19 Ŋo³⁴ pi¹ Jesús con³ i²meih³, i² jon³ a⁴jen³i³ Jacobo, a³jon⁴³ Zebedeo, jian³ Juan²³ reunh¹i³, a³ti²tionh² joh⁴³ a²úan⁴³, a³ti²júanh² a²nai²³ quieh¹. 20 Liah⁴ma²jon³ a⁴teh³i³ a³hain⁴ tionh²; jon³ a⁴ton³⁴i³ Zebedeo jmai³i³ a³tionh² joh⁴³ a²úan⁴³ jian²³ chie³ quian¹, ua⁵han²i³ coh⁵cah³² Jesús.
Jan³ a³ñih³ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³²
(Lc. 4.31‑37)
21 I² jon³ a⁴tyie³⁴i³ jeu³ Capernaum tionh²; jian³ la⁴jeg³⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, chie²³ Jesús cuah³ judío i²heh²i³ chie³. 22 Ta² co³ a⁴jainh⁴³ chie³ tionh² jau²³ i⁴he²³i³; quie¹ he²³i³ i⁴quian³i³ heih⁴³ pain⁴, a⁵jon⁴³ liah⁴ he²³ a²teg²³ quian¹ lai²³ tionh². 23 I² cuah³ quieh¹i³ jon³ tionh², ma²sainh⁴³ jan³ chie³ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² a³a⁴hleh⁴ tia⁴, 24 juah⁴i³:
―Hnei³ Jesús a³sian³ Nazaret, ¿henh⁴ hnoh³ˉ³ i²con²³ jnie³²? ¿O⁴ a⁴niah³ˉ³ i⁴ma²tyieh²ˉ³ jnie³²? Quie¹ cm⁴³ˉ⁴ hain³ hnei³, hnei³pa² A³hen² a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹.
25 I² Jesús ne⁵, a⁴jain³⁴i³ m⁴tyi⁴ hlagh³² hain⁴, a⁴juah⁴i³:
―¡Cauh¹ lauh²! ¡Jau²³ i²con²³ a³ne³!
26 I² m⁴tyi⁴ hlagh³² jon³, a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴jlen³⁴ a³ñih³ hain⁴ tia⁴ don⁵; i² con³ma²a⁴hoh⁵ m⁴tyi⁴ hlagh³² tia⁴, jon³ ua⁵hag⁴³i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ a³hain⁴. 27 Ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ la⁴jang³⁴i³, i⁴jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³:
―¿Henh⁴ si³lei⁴ ne³? ¿Hain³ jau²³ hm²³ hleh² a³ne³, lainh⁴ˉ³? Quie¹ quian³i³ heih⁴³ i⁴júan³i³ heih⁴³ i²con²³ la⁴teg⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ ma³co⁴³ quieh¹i³ liah⁴.
28 Jian³ ta² ta¹tia⁴ ra⁵sia³ jau²³ nei² quieh¹ Jesús la⁴tan² húa³⁴ Galilea.
A⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³don⁵ a¹sie²³ Pe³²
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 I² con³ma²a⁴húan³i³ cuah³ judío jon³, jon³ ŋo³⁴ Jesús jian²³ Jacobo jian³ Juan²³ jauh³² quieh¹ Si²úan¹ jian³ Dre¹. 30 I² a³don⁵ a¹sie²³ Si²úan¹ ne⁵, ra³tyein⁴i³ ra³quian³i³; liah⁴ma²jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús nei² quieh¹ a³m⁴ hain⁴. 31 I² jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús hlonh²i³, a⁴sanh³i³ si¹cúa³ a³m⁴ hain⁴, jian³ a⁴sion⁴³i³; jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴qui³ tyei⁴, i² jon³ a⁴cúa⁴ a³m⁴ hain⁴ cúa³tag³² i²con²³ a³hain⁴ tionh².
A⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ jeun⁴³ a³chieh¹
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32 I² con³ma²ta⁵a⁴nai³, ma³a⁴chia³⁴ hyie³, jon³ ti²jian³ la⁴jang³⁴ a³chieh¹ tionh² jian³ a³ti²quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 33 Jian³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ a⁴ŋangh³ o²hnei³². 34 I² jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ jeun⁴³ a³ti²lang⁴³ chie² ma⁵quein²³, jian³ a⁴húa⁴i³ hlion⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³²; jian³ sa⁴a⁴cúa⁴ Jesús i⁴hleh³ m⁴tyi⁴ hlagh³² quie¹ ta⁵la⁴ cm²³i³ Jesús.
A⁴hleh⁴ Jesús jau²³ tsei²³ húa³⁴ Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 I² con³ma²a⁴jnia³⁴, to⁵hie³ hion²³ ni²nai³ pi¹, jon³ a⁴no³ Jesús, ŋo³⁴i³ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³ ua⁵mh²i³ Jon⁴dai¹. 36 Jon³ ni²hnieh³ Si²úan¹ jian²³ a³jian²³i³ tionh², ni²hniah³i³ Jesús. 37 I² con³ma²a⁴chieh¹i³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús:
―Hnoh³ hnei³ la⁴jang³⁴ chie³ tionh².
38 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―Ma³²ˉ¹ jeu³ la⁴con³ hloh³² ne³, canh⁴a² ni¹hleh³ˉ⁴ jau²³ tsei²³ i²con²³i³ tionh² i²jon³ liah⁴; quie¹ i⁴jon³pa² cuan⁵ˉ⁵ m⁵cu³ la³.
39 I² la⁴ne³ a⁴hleh⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ cuah³ judío, la⁴tan² húa³⁴ Galilea, jian³ a⁴húa⁴i³ m⁴tyi⁴ hlagh³².
A⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ jan³ a³jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Jon³ ja³⁴ jan³ a³jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei² Jesús, a⁴mh³i³, a⁴juah⁴i³:
―A¹juah⁴ne³ hyon³ hoh⁴³ˉ³, Se³ño²³, li⁴júanh²ˉ³ i⁴huan⁴ quien⁴ˉ⁴.
41 Jon³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³ Jesús i²con²³i³, a⁴ñeih³i³ si¹cúa³, a⁴tei³⁴i³ he³² a³chieh¹, a⁴juah⁴i³:
―Hno⁵ˉ⁵; ua²huan⁴ quianh³ˉ³.
42 I² con³ma²a⁴juah⁴ Jesús jau²³ ne³, liah⁴ma²jon³ ua⁵conh⁴ chie² i⁴ma²jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹ a³hain⁴, a⁴huan⁴ quieh¹i³. 43 I² jon³ a⁴saih³ Jesús quieh¹i³ liah⁴ma²jon³, ta⁵ma³a⁴júan⁴i³ heih⁴³ pain⁴ i²con²³i³, 44 i⁴juah⁴i³:
―Jeh³², a⁵jeuh⁴³ hnei³ i¹jan³ nei² ne³; quie¹ tyieh⁴ˉ³ yi⁴ma⁴jniah³²ˉ³ ta⁵nei² m³chie³ jian³ yi⁴cúah²ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ canh⁴a² so⁴heinh⁵ˉ³ i⁴jon³ i⁴a⁴júan⁴ M³se²³ heih⁴³, canh⁴a² li⁴ñi³ tionh² i⁴a⁴huan⁴ quianh³ˉ³.
45 I² con³ma²ŋah³i³, jon³ ma⁴lie⁵i³ a⁴hleh⁴i³ hlion⁴ nei² ne³, jian³ a⁴jan³⁴i³ jau²³. I⁴jon³ so⁵li⁴ŋeng³⁴ Jesús je¹jeu³ jon³ ta⁵nei² chie³, quie¹ a⁴ŋeng⁴i³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³; i² jon³ tyie²³ chie³ i²con²³i³ a³sian³ la⁴tan².