2
A⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ jan³ a³lo³
(Mt. 9.1‑8; Lc. 5.17‑26)
I² con³ma²ua⁴jeu³² co⁴meih³ jm², jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús jeu³ Capernaum liah⁴ i⁴seg³⁴; i² jon³ ra⁵sia³ jau²³ i⁴ua²cua⁴³i³ con³ jauh³². Liah⁴ma²jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³, i¹ so⁵hainh²o³ chie³ la⁴teg⁴ o²hnei³² si²canh³; i² jon³ a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. Jon³ a⁴tyie³⁴ quin⁴ a³ñih³ a³jian³ jan³ a³lo³. I² sa⁴tian⁴ tyie¹i³ hlonh² Jesús, quie¹ eu⁴³ jeun⁴³ chie³; jon³ a⁴qui³⁴i³ co⁴meih³ a²cuah³² jleg¹ cah³² a²hnei⁴³ i²ua²cua⁴³ Jesús, jian³ a⁴jyon³i³ a³chieh¹ hain⁴ jeu³ to³ jon³, jeu³ a²hyei²³. I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús conh⁴ tei⁴³ i⁴hain⁴i³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³lo³ hain⁴:
―Hnei³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴, ma³a⁴hain³⁴ chie³² quianh³ˉ³ la⁴jeg³⁴.
Jian³ ma²tionh² co⁴meih³ a²teg²³ quian¹ lai²³ a³ti²júan³ co³hei²tsei³, lain⁴i³: “¿E⁴le³⁴ la⁴ne³ hleh² a³ne³? Quie¹ hleh²i³ jau²³ i⁴hieh¹ Jon⁴dai¹, quie¹ ¿hain³ ma⁵li⁴hain³⁴ chie³² quieh¹ chie³? Jan³ Jon⁴dai¹pa².” I² Jesús ne⁵, ñi³i³ la⁴jeg³⁴ co³hei²tsei³ i⁴ti²júan³ a³hain⁴ tionh² naih⁵ m⁴tyi⁴ quieh¹, jon³ a⁴juah⁴i³:
―¿E⁴le³⁴ co³hei²tsei³ la⁴ne³ ti²júanh³ˉ³ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³? Júan³²ˉ¹, ¿henh⁴ i⁴tyein² sa⁴jeuh⁴³ li⁴hleh¹ˉ⁴ li⁴tei⁴³ la⁴conh⁴a² li⁵teun⁴ la³, lainh⁴ˉ³? ¿O⁴ li⁴juah¹ˉ⁴: “Ma³a⁴hain⁵ˉ⁵ chie³² quianh³ˉ³”, jian³ o⁴: “No³ hnei³, quian³ a²hyei²³ quianh³, ŋeng²”? 10 I² jon³ ne⁵, canh⁴a² li⁴ñih¹ˉ³ i⁴quian³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ heih⁴³ i⁴hain³⁴i³ chie³² quieh¹ chie³ cuah³²húa³⁴ la³, ua²ma²jnia³²ˉ⁴ i⁴la³.
Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³lo³ hain⁴:
11 ―Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tieh²la³, no³ hnei³, quien²³ a²hyei²³ quianh³, cuanh³ quianh³ jauh³² quianh³.
12 Jon³ a⁴no³ a³hain⁴ liah⁴ma²jon³, quien²³i³ a²hyei²³ quieh¹, ua⁵hag⁴³i³ ta⁵nei² la⁴jang³⁴. Jian³ ta² co³ a⁴jainh⁴³ a³hain⁴ tionh², i² jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³:
―I¹conh⁴ a⁵sia³ ma³a⁴niah³²ˉ¹ juah⁴ i⁴ma³a⁴leg³⁴ la⁴ne³.
A⁴teh³i³ Leví
(Mt. 9.9‑13; Lc. 5.27‑32)
13 Coh⁵ jon³ ŋo³⁴ Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴ la⁴teg⁴ quien¹i²jm¹ jm³ñei³; jian³ la⁴jang³⁴ chie³ ua⁵han² i²con²³i³, i² jon³ a⁴heh³i³ chie³ hain⁴ tionh². 14 I² con³ma²si²ŋeng²³i³ i²jon³, jon³ a⁴jen³i³ Leví, a³jon⁴³ Alfeo, a³ua²cua⁴³ jauh³² i²can²³i³ hmah¹, jon³ a⁴sagh⁴³i³:
―Nia³ hnei³ coh⁵cah³ˉ⁴.
Jon³ a⁴no³ a³hain⁴, ŋo³⁴i³ coh⁵cah³²i³.
15 I² con³ma²ua²queuh³ Jesús a²hei⁴³ jauh³² quieh¹ Leví, ta² jeun⁴³ a³can²³ hmah¹ jian²³ a³ti²ren³ chie³² liah⁴ tionh² a²me²sa³ jian²³ Jesús jian³ chie³ quian¹i³ liah⁴; quie¹ jeun⁴³ ma³ya¹han² coh⁵cah³²i³. 16 I² a²teg²³ quian¹ lai²³ ne⁵, jian²³ fariseo, con³ ma²a⁴je³⁴i³ i⁴queuh³ Jesús jian²³ a³can²³ hmah¹ jian³ a³ti²ren³ chie³² tionh², i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹ Jesús, juah⁴i³:
―¿E⁴le³⁴ queuh³ hangh² A²teg²³ quianh³ˉ³ jian²³ a³can²³ hmah¹ jian³ a³ti²ren³ chie³² tionh²?
17 I² con³ma²a⁴nau⁴ Jesús jau²³ ne³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²:
―La⁴jang³⁴ a³hei⁴³ tsei⁴³ a⁵sian⁴³ teg³m⁴³ hniah³ quian¹i³, a³chieh¹pa² hniah³ quian¹. Jian³ la⁴ne³pa² cuan⁵ˉ⁵ ni³teh⁵ˉ⁵ a³ren³ chie³²pa²; a⁵sia³ cuan⁵ˉ⁵ juah⁴ i⁴ni³teh⁵ˉ⁵ a³ni²taih⁴³.
A⁴ŋang⁴i³ i²con²³ Jesús nei² quieh¹ i⁴júan³i³ he² i⁴sa⁴queuh³i³
(Mt. 9.14‑17; Lc. 5.33‑39)
18 Con³ jm² con³ma²ti²júan³ he² chie³ quian¹ Juan²³ jian²³ chie³ quian¹ fariseo tionh² i⁴sa⁴queuh³i³, jon³ a⁴tyie³⁴ co⁴meih³ chie³ i²con²³ Jesús, jian³ a⁴ŋang⁴i³, juah⁴i³:
―¿E⁴le³⁴ júan³ he² chie³ quian¹ Juan²³ jian³ chie³ quian¹ fariseo tionh² i⁴sa⁴queuh³i³ a²hei⁴³? I² chie³ quianh³ˉ³ ne⁵, sa⁴júan³i³.
19 I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús:
―¿O⁴ li⁴júan³⁴ a³ten² quian¹ a³sanh⁴ he² i⁴sa⁴queuh³i³ ta¹la⁴ cua⁴³ a³ñih³ a³sanh⁴ jian²³i³, lainh⁴ˉ³? Quie¹ ta¹la⁴ cua⁴³ a³sanh⁴ jian²³i³, sa⁴li⁴júan³⁴i³ he² i⁴sa⁴queuh³i³. 20 Quie¹ jia²³ jm² la⁴teg⁴i² te⁴³i³ a³sanh⁴; i² ma²jon³ a²ma⁴ júan³⁴i³ he² tionh² i⁴sa⁴queuh⁴³i³.
21 ’Quie¹ i¹jan³ sa⁴tien²³ a²hmh³ don⁵ ca³leuh² a²hmh³ hm²³; quie¹ leuh² hmh³ hm²³ jon³ chieh², jon³ li⁴jeun⁴ a²hmh³ don⁵, jian³ tsei³⁴sa² júah³ i²tseih³² lei⁴. 22 Jian³ la⁴jon³ liah⁴, i¹jan³ sa⁴ro³ o¹bein² hm³⁴ joh⁴³ a²lo³ don⁵; quie¹ juah⁴ne³ la⁴ne³, jon³ li⁴naih⁵ a²lo³, jon³ tain³⁴ o¹bein² jian³ si⁵hain⁴ a²lo³. I⁴jon³ hniah³ ro³⁴i³ o¹bein² hm³⁴ joh⁴³ a²lo³ hm³⁴ ton³²nie⁴³.
Queun²³ chie³ quian¹ Jesús o¹m⁴ trigo jm² sa⁴júan³i³ ta¹
(Mt. 12.1‑8; Lc. 6.1‑5)
23 Con³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, hein² Jesús jeu³ je¹ i²ti²jnia²; jian³ ua⁴han² chie³ quian¹i³ ti²queun²³i³ o¹m⁴ trigo. 24 Jon³ a⁴juah⁴ fariseo tionh² i²con²³ Jesús:
―Jeh³², ¿e⁴le³⁴ ti²júan³ chie³ quianh³ˉ³ i⁴sa⁴haih¹ li⁴júan³⁴i³ jm² ne³⁴, jm² sa⁴júan³i³ ta¹?
25 I² a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³:
―¿O⁴ a⁵sia³ ma³a⁴heih³ˉ³ liah⁴ a⁴júan⁴ re¹ Da³vei²³ con³ma²so⁵sia³ i⁴li⁴queuh⁴³i³ jian³ ra⁵cúanh⁴³i³ jian²³i³ a³ma²jian²³i³? 26 Quie¹ a⁴hei³⁴i³ jauh³² quieh¹ Jon⁴dai¹ con³ma²lang⁴³ Abiatar jeu³² m³chie³, jian³ a⁴queuh³i³ a²hei⁴³ñih¹ hen² i⁴sa⁴ra³cúa²³ i⁴queuh⁴³ chie³ta²chie³, quie¹ jmah³ m³chie³pa² tain⁴³ queuh³; jian³ a⁴guenh⁴ Da³vei²³ la⁴jang³⁴ a³ma²jian²³i³ liah⁴.
27 Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴i³ i²con²³ a³hain⁴ tionh²:
―A⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ nei² quieh¹ chie³, a⁵sia³ a⁴júan⁴³i³ chie³ nei² quieh¹ jm² sa⁴júan³i³ ta¹. 28 I² jon³ ne⁵, A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ lang⁴³ a³júan³ heih⁴³ liah⁴ ra³cúa²³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹.